Ме­дре­фор­ма і тру­до­ві пра­ва лі­ка­рів: що і як?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ТРУДОВЕ ПРАВО / СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -

06.04.2017 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла За­кон Укра­ї­ни №2002-VIII «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до удо­ско­на­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства з пи­тань ді­яль­но­сті за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я» (на­був чин­но­сті 06.11.2017 р.), ві­до­мий як За­кон про ав­то­но­мі­за­цію. За­зна­че­ний до­ку­мент пе­ред­ба­чає ре­ор­га­ні­за­цію ко­му­наль­них за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я в ко­му­наль­ні не­ко­мер­цій­ні під­при­єм­ства.

Від­по­від­но до За­ко­ну про ав­то­но­мі­за­цію, за­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я, за­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті, утво­рю­ю­ться та фун­кціо­ну­ють як дер­жав­ні, ко­му­наль­ні, при­ва­тні чи за­сно­ва­ні на змі­ша­ній фор­мі вла­сно­сті. За ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вою фор­мою за­кла­ди охо­ро­ни здо­ров’я ко­му­наль­ної вла­сно­сті мо­жуть утво­рю­ва­ти­ся та фун­кціо­ну­ва­ти як ко­му­наль­ні не­ко­мер­цій­ні під­при­єм­ства або ко­му­наль­ні уста­но­ви.

От­же, зі стар­том про­це­су ав­то­но­мі­за­ції за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я, по­ча­тком кам­па­нії з під­пи­са­н­ня де­кла­ра­ції з сі­мей­ни­ми лі­ка­ря­ми по- ста­ло ба­га­то пи­тань, що сто­су­ю­ться тру­до­вих від­но­син у ре­фор­мо­ва­них за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я.

Та­ким чи­ном, про­цес ре­ор­га­ні­за­ції за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я у не­ко­мер­цій­не ко­му­наль­не під­при­єм­ство не при­зво­дить до ви­ни­кне­н­ня не­га­тив­них на­слід­ків, які сто­су­ю­ться при­пи­не­н­ня тру­до­вих від­но­син з лі­ка­ря­ми, оскіль­ки п. 3 При­кін­це­вих по­ло­жень За­ко­ну про ав­то­но­мі­за­цію пе­ред­ба­че­но, що звіль­не­н­ня пра­ців­ни­ків за­кла­дів, які ре­ор­га­ні­зу­ю­ться, мо­жли­ве ли­ше у то­му ви­пад­ку, якщо не­мо­жли­во пе­ре­ве­сти пра­ців­ни­ка за йо­го зго­дою на ін­шу ро­бо­ту.

Зокре­ма, тру­до­ві від­но­си­ни з пра­ців­ни­ка­ми ре­ор­га­ні­зо­ва­но­го за­кла­ду охо­ро­ни здо­ров’я про­дов­жу­ю­ться, а звіль­не­н­ня під час ре­ор­га­ні­за­ції мо­жли­ве ли­ше у ра­зі ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті та шта­ту пра­ців­ни­ків, оскіль­ки ре­ор­га­ні­зо­ва­ний за­клад на­був пра­ва са­мо­стій­но ви­зна­ча­ти свою ор­га­ні­за­цій­ну стру­кту­ру, вста­нов­лю­ва­ти чи­сель­ність пра­ців­ни­ків та шта­тний роз­пис.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.