Ви­ко­на­н­ня рі­шень між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу на те­ри­то­рії Укра­ї­ни

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО - Ар­тем ВОЛКОВ, Ні­на КОСТЮК,

Мі­жна­ро­дний ко­мер­цій­ний ар­бі­траж є одним з най­більш ва­жли­вих ін­сти­ту­тів су­ча­сно­го між­на­ро­дно­го при­ва­тно­го пра­ва. Це швид­кий, ефе­ктив­ний і кон­фі­ден­цій­ний спо­сіб ви­рі­ши­ти спір. Той факт, що за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду спра­ви ви­но­си­ться ар­бі­тра­жне рі­ше­н­ня, яке мо­же бу­ти при­му­со­во ви­ко­на­не у 150 кра­ї­нах сві­ту, ро­бить ін­сти­тут між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу над­зви­чай­но при­ва­бли­вим для бі­зне­су. Сто­ро­ною спо­ру мо­же бу­ти на­віть дер­жа­ва, але спір за сво­їм змі­стом по­ви­нен ма­ти при­ва­тно­пра­во­вий ха­ра­ктер, а дру­гою сто­ро­ною обов'яз­ко­во ви­сту­пає осо­ба при­ва­тно­го пра­ва.

Дер­жав­но­го су­ду не уни­кну­ти

Пе­ре­ва­ги ви­рі­ше­н­ня спо­рів у ко­мер­цій­но­му ар­бі­тра­жі оче­ви­дні. Во­ни об­умов­ле­ні пра­вом сто­рін оби­ра­ти ар­бі­трів, спро­ще­ною про­це­ду­рою, яка за­зви­чай не пе­ред­ба­чає оскар­же­н­ня, що до­зво­ляє за­вер­ши­ти роз­гляд у більш ко­ро­ткі стро­ки, ніж у дер­жав­них су­дах. Ар­бі­тра­жні рі­ше­н­ня, ви­не­се­ні за ме­жа­ми Укра­ї­ни, ви­зна­ю­ться та ви­ко­ну­ю­ться в Укра­ї­ні, вра­хо­ву­ю­чи по­ло­же­н­ня Кон­вен­ції про ви­зна­н­ня і при­ве­де­н­ня до ви­ко­на­н­ня іно­зем­них ар­бі­тра­жних рі­шень 1958 р. (да­лі – Нью-Йорк­ська кон­вен­ція) або за прин­ци­пом вза­єм­но­сті.

Рі­ше­н­ня Між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жно­го су­ду та Мор­ської ар­бі­тра­жної ко­мі­сії при Тор­го­во­про­ми­сло­вій па­ла­ті Укра­ї­ни (да­лі –

МКАС та МАК при ТПП Укра­ї­ни), які є по­стій­но ді­ю­чи­ми ар­бі­тра­жни­ми уста­но­ва­ми на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ви­зна­ю­ться та ви­ко­ну­ю­ться за та­кою ж про­це­ду­рою, що й рі­ше­н­ня іно­зем­но­го між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу, вра­хо­ву­ю­чи по­ло­же­н­ня ст. 482 ЦПК Укра­ї­ни.

Гл. 3 розд. IХ ЦПК Укра­ї­ни ре­гла­мен­то­ва­на про­це­ду­ра ви­зна­н­ня та на­да­н­ня до­зво­лу на ви­ко­на­н­ня рі­шень між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу. Ця про­це­ду­ра за­зна­ла сут­тє­вих уто­чнень та де­та­лі­за­ції у но­вій ре­да­кції ЦПК Укра­ї­ни, яка на­бу­ла чин­но­сті 15.12.2017 р. Окрім то­го, що бу­ла вста­нов­ле­на ви­клю­чна під­су­дність ці­єї ка­те­го­рії справ Апе­ля­цій­но­му су­ду м. Ки­є­ва, за­ко­но­да­вець де­таль­но ви­зна­чив по­ря­док при­му­со­во­го та до­бро­віль­но­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу.

До­бро­віль­не ви­ко­на­н­ня: не­про­сте зав­да­н­ня

На­віть якщо бор­жник по­го­джу­є­ться з рі­ше­н­ням ар­бі­тра­жу, для йо­го до­бро­віль­но­го ви­ко­на­н­ня ре­зи­ден­ту Укра­ї­ни до­ве­де­ться отри­ма­ти від­по­від­ний до­звіл су­ду. Ст. 480 ЦПК Укра­ї­ни ви­зна­че­ний спро­ще­ний по­ря­док роз­гля­ду за­яв про на­да­н­ня до­зво­лу на до­бро­віль­не ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу. Та­ка за­ява роз­гля­да­є­ться суд­дею одно­осо­бо­во про­тя­гом 10 днів з дня над­хо­дже­н­ня в су­до­во­му за­сі­дан­ні без по­ві­дом­ле­н­ня уча­сни­ків ар­бі­тра­жно­го роз­гля­ду.

Так, у спра­ві №796/111/2018 суд за­до­воль­нив за­яву бор­жни­ка та до­зво­лив до­бро­віль­не ви­ко­на­н­ня оста­то­чно­го рі­ше­н­ня Лон­дон­сько­го між­на­ро­дно­го тре­тей­сько­го су­ду (LCIA) від 08.04.2018 р. що­до ком­пен­са­ції ви­трат, від­по­від­но до яко­го Пу­блі­чне акціо­нер­не то­ва­ри­ство «Цен­тр­енер­го» має спла­ти­ти на ко­ристь MERCURIA ENERGY TRADING S.A. ви­тра­ти від­по­від­а­ча на прав­ни­чу до­по­мо­гу в су­мі 325000 фун­тів стер­лін­гів, ар­бі­тра­жні ви­тра­ти у су­мі 71235,89 фун­тів стер­лін­гів, а та­кож від­со­тки у роз­мі­рі 1,5% рі­чних з да­ти цьо­го рі­ше­н­ня на всі ви­тра­ти, що під­ля­га­ють спла­ті за цим рі­ше­н­ням. За ре­зуль­та­та­ми ви­вче­н­ня ма­те­рі­а­лів спра­ви суд ді­йшов ви­снов­ку, що бу­ли до­три­ма­ні ви­мо­ги про­це­су­аль­но­го за­ко­ну Укра­ї­ни що­до стро­ків звер­не­н­ня із за­явою, а та­кож ви­мо­ги Нью-Йорк­ської кон­вен­ції та ЦПК Укра­ї­ни що­до пе­ре­лі­ку до­ку­мен­тів, які по­вин­ні по­да­ва­ти­ся одно­ча­сно з та­кою за­явою.

Та­ким чи­ном, укра­їн­ський суд у цій спра­ві ви­сту­пив своє­рі­дним «ве­ри­фі­ка­то­ром» та під­твер­див, що рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу є дій­сним, від­по­від­ає ви­мо­гам між­на­ро­дних до­го­во­рів, чин­но­го за­ко­но­дав­ства та мо­же бу­ти ви­ко­на­не ре­зи­ден­том Укра­ї­ни. Однак подаль­ше ви­ко­на­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня ускла­дню­є­ться че­рез ви­мо­ги ва­лю­тно­го за­ко­но­дав­ства.

Пе­ре­лік ва­лю­тних опе­ра­цій, які по­тре­бу­ють ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, ви­зна­че­ний Де­кре­том Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 19.02.1993 р. №15-93 «Про си­сте­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня та ва­лю­тно­го кон­тро­лю» зі змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми. Зокре­ма, ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни по­тре­бу­ють опе­ра­ції з ви­ве­зе­н­ня, пе­ре­ка­зу­ва­н­ня і пе­ре­си­ла­н­ня за ме­жі Укра­ї­ни ва­лю­тних цін­но­стей. З цьо­го пра­ви­ла пе­ред­ба­че­но 7 ви­ня­тків, се­ред яких від­су­тні будь-які ви­пад­ки, пов’яза­ні з пе­ре­ка­зом ко­штів на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу чи на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня укра­їн­сько­го су­ду.

От­же, для здій­сне­н­ня пе­ре­ка­зу ре­зи­ден­ту до­ве­де­ться звер­ну­ти­ся до НБУ за отри­ма­н­ням ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му По­ло­же­н­ням про по­ря­док ви­да­чі ін­ди­ві­ду­аль­них лі­цен­зій на пе­ре­ка­зу­ва­н­ня іно­зем­ної ва­лю­ти за ме­жі Укра­ї­ни для опла­ти бан­ків­ських ме­та­лів та про­ве­де­н­ня окре­мих ва­лю­тних опе­ра­цій, за­твер­дже­ним По­ста­но­вою Прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни №266 від 17.06.2004 р. Для цьо­го по­трі­бно не ли­ше зі­бра­ти па­кет до­ку­мен­тів та об­ґрун­ту­ва­ти не­об­хі­дність ви­да­чі лі­цен­зії, спла­ти­ти по­слу­ги НБУ за ви­да­чу лі­цен­зії, але й за­че­ка­ти до 30 днів (це якщо НБУ не за­хо­че ско­ри­ста­ти­ся сво­їм пра­вом та отри­ма­ти «до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію, ві­до­мо­сті та до­ку­мен­ти сто­сов­но уча­сни­ків опе­ра­ції, її су­ті та ме­ти», адже в та­ко­му ви­пад­ку строк роз­гля­ду до­ку­мен­тів зу­пи­ня­є­ться).

Аль­тер­на­тив­ним ва­рі­ан­том (але не швид­шим, ніж по­пе­ре­дній) мо­же бу­ти від­кри­т­тя іно­зем­ною ком­па­ні­єю по­стій­но­го пред­став­ни­цтва на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Та­ке пред­став­ни­цтво змо­же від­кри­ти грив­не­вий ра­ху­нок в укра­їн­сько­му бан­ку, що до­зво­лить без­пе­ре­шко­дно отри­ма­ти пла­тіж на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті Укра­ї­ни, а пі­сля цьо­го – кон­вер­ту­ва­ти ці ко­шти у ва­лю­ту та пе­ре­ве­сти на ра­ху­нок ма­те­рин­ської ком­па­нії в іно­зем­но­му бан­ку (див. п. 2 гл. 2 По­ло­же­н­ня про по­ря­док та умо­ви тор­гів­лі іно­зем­ною ва­лю­тою у ре­да­кції По­ста­но­ви Прав­лі­н­ня НБУ №333 від 21.08.2006 р.).

Оче­ви­дно, що жо­ден з на­ве­де­них ва­рі­ан­тів не є швид­ким та ефе­ктив­ним спосо­бом ви­ко­на­ти ар­бі­тра­жне рі­ше­н­ня на ко­ристь не­ре­зи­ден­та, а от­же, в цьо­му на­прям­ку в На­ціо­наль­но­го бан­ку та Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни є те­ма для роз­ду­мів, а прав­ни­ча спіль­но­та і бі­знес ма­ють до­по­мог­ти ре­гу­ля­то­ру змі­ни­ти си­ту­а­цію на кра­ще.

При­му­со­ве ви­ко­на­н­ня: фор­маль­на пе­ре­вір­ка чи пов­но­цін­ний про­цес?

Пи­та­н­ня ви­зна­н­ня і на­да­н­ня до­зво­лу на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу роз­гля­да­є­ться су­дом за за­явою стя­гу­ва­ча якщо бор­жник має мі­сце про­жи­ва­н­ня (пе­ре­бу­ва­н­ня) або мі­сце­зна­хо­дже­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни; на те­ри­то­рії Укра­ї­ни зна­хо­ди­ться май­но бор­жни­ка; за­ява по­да­на про­тя­гом 3-х ро­ків з дня прийня­т­тя рі­ше­н­ня між­на­ро­дним ко­мер­цій­ним ар­бі­тра­жем.

Стя­гу­вач зо­бов’яза­ний на­да­ти су­ду ори­гі­нал на­ле­жним чи­ном за­свід­че­но­го ар­бі­тра­жно­го рі­ше­н­ня або но­та­рі­аль­но за­ві­ре­ної ко­пії та­ко­го рі­ше­н­ня, а та­кож ори­гі­нал ар­бі­тра­жної уго­ди або но­та­рі­аль­но за­ві­ре­ної ко­пії та­кої уго­ди.

За­ява стя­гу­ва­ча роз­гля­да­є­ться суд­дею одно­осо­бо­во про­тя­гом 2-х мі­ся­ців

Пра­кти­ка по­пе­ре­дніх ро­ків по­ка­зує, що рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу в Укра­ї­ні ви­ко­ну­є­ться дов­го

з дня її над­хо­дже­н­ня до су­ду в су­до­во­му за­сі­дан­ні з по­ві­дом­ле­н­ням сто­рін. Під час роз­гля­ду за­я­ви суд не роз­гля­дає спра­ву по су­ті, а ли­ше пе­ре­ві­ряє від­су­тність під­став для від­мо­ви у ви­знан­ні та на­дан­ні до­зво­лу на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу, пе­ред­ба­че­них ст. 478 ЦПК Укра­ї­ни та ст. 36 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про мі­жна­ро­дний ко­мер­цій­ний ар­бі­траж».

Пра­кти­ка по­пе­ре­дніх ро­ків по­ка­зує, що з мо­мен­ту прийня­т­тя рі­ше­н­ня між­на­ро­дним ар­бі­тра­жем до мо­мен­ту при­ве­де­н­ня йо­го у ви­ко­на­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни мо­же спли­ну­ти кіль­ка мі­ся­ців, а ін­ко­ли – на­віть ро­ків. На­ве­де­мо кіль­ка при­кла­дів із пра­кти­ки.

Спір між фран­цузь­ким трей­де­ром Evertrade та Хер­сон­ським мор­ським пор­том ви­ник з До­го­во­ру на пе­ре­вал­ку ван­та­жів, який мі­стив від­по­від­не ар­бі­тра­жне за­сте­ре­же­н­ня. Че­рез по­ру­ше­н­ня умов До­го­во­ру фран­цузь­ка ком­па­нія звер­ну­ла­ся до Ар­бі­тра­жно­го ін­сти­ту­ту Тор­го­вель­ної па­ла­ти Сток­голь­ма, який 08.08.2008 р. ухва­лив оста­то­чне рі­ше­н­ня про стя­гне­н­ня з Хер­сон­сько­го пор­ту 238 тис. до­ла­рів США та 65 тис. єв­ро су­до­вих ви­трат. Ли­ше че­рез 1,5 ро­ки ухва­лою Су­во­ров­сько­го ра­йон­но­го су­ду м. Хер­со­на від 21.04.2010 р. у спра­ві №21628/10 бу­ло на­да­но до­звіл на при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня цьо­го ар­бі­тра­жно­го рі­ше­н­ня.

Однак за­мість то­го щоб до­бро­віль­но ви­ко­на­ти ар­бі­тра­жне рі­ше­н­ня, бор­жник оскар­жив ухва­лу в апе­ля­цій­но­му, а зго­дом – в ка­са­цій­но­му по­ряд­ку. Як на­слі­док, «оста­то­чне» ар­бі­тра­жне рі­ше­н­ня по­ва­жної ар­бі­тра­жної уста­но­ви ще 3 ро­ки «хо­ди­ло» по укра­їн­ських су­дах, пе­ред тим як бу­ло ви­ко­на­но. Про­те на цьо­му «при­го­ди» фран­цу­зів не за­кін­чи­ли­ся. Ще кіль­ка мі­ся­ців зна­до­би­ло­ся юри­стам стя­гу­ва­ча, щоб пе­ре­ко­на­ти дер­жав­ну ви­ко­нав­чу слу­жбу Укра­ї­ни у не­мо­жли­во­сті від­кри­т­тя не­ре­зи­ден­том ра­хун­ків у грив­нях та не­об­хі­дно­сті ку­пів­лі іно­зем­ної ва­лю­ти на між­бан­ку для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня за кор­дон на ко­ристь не­ре­зи­ден­та на ви­ко­на­н­ня ар­бі­тра­жно­го рі­ше­н­ня, ви­зна­но­го укра­їн­ським су­дом.

Цей спір ви­ник з до­го­во­ру фра­хту­ва­н­ня су­ден-лі­хте­ро­во­зів та роз­гля­дав­ся МАК при ТПП Укра­ї­ни. 17.11.2015 р. МАК при ТПП Укра­ї­ни ухва­лив рі­ше­н­ня, яким стя­гнув на ко­ристь ПрАТ «УДП» за­бор­го­ва­ність з опла­ти фра­хту, пе­ню за про­стро­чку опла­ти фра­хту, 3% рі­чних за ко­ри­сту­ва­н­ня чу­жи­ми ко­шта­ми та зби­тки, пов’яза­ні з ін­фля­ці­єю. При­му­со­ве ви­ко­на­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня ста­ло мо­жли­вим біль­ше ніж че­рез 6 мі­ся­ців пі­сля ви­не­се­н­ня Свя­то­шин­ським ра­йон­ним су­дом м. Ки­є­ва ухва­ли про ви­зна­н­ня Рі­ше­н­ня МАК при ТПП Укра­ї­ни та на­да­н­ня до­зво­лу на йо­го ви­ко­на­н­ня (спра­ва №759/2954/16).

Цю спра­ву мо­жна смі­ли­во вклю­ча­ти до під­ру­чни­ків з між­на­ро­дно­го мор­сько­го ар­бі­тра­жу. По­над 3,5 ро­ки три­вав спір що­до на­да­н­ня до­зво­лу на ви­ко­на­н­ня рі­шень Лон­дон­ської асо­ці­а­ції мор­ських ар­бі­трів (LMAA) від 17.03.2010 р. про стя­гне­н­ня з ДП «Су­дно­бу­дів­ний за­вод іме­ні 61 ко­му­на­ра» на ко­ристь SEA EMERALD S.A. 35,72 млн до­ла­рів США. На­ре­шті, 16.04.2013 р. Цен­траль­ний ра­йон­ний суд м. Ми­ко­ла­є­ва ви­ніс ухва­лу, якою на­дав до­звіл на при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня LMAA. Про­те бор­жник зміг до­ве­сти у су­дах апе­ля­цій­ної та ка­са­цій­ної ін­стан­цій, що по­ві­дом­ле­н­ня від­по­від­а­ча про роз­гляд спо­ру Лон­дон­ською асо­ці­а­ці­єю мор­ських ар­бі­трів шля­хом над­си­ла­н­ня від­по­від­них еле­ктрон­них ли­стів не від­по­від­ає умо­вам до­го­во­ру (який був укла­де­ний ще у 1993 р., ко­ли в ді­ло­во­му ли­сту­ван­ні пе­ре­ва­жа­ли факс, те­лекс, а не еле­ктрон­на по­шта, як сьо­го­дні).

Су­ди ре­тель­но про­ана­лі­зу­ва­ли умо­ви до­го­во­ру, в яко­му сто­ро­на­ми бу­ло по­го­дже­но, що будь-які по­ві­дом­ле­н­ня та спо­ві­ще­н­ня, що на­да­ю­ться у зв'яз­ку з цим до­го­во­ром, на­прав­ля­ю­ться за адре­са­ми по­ку­пця та про­дав­ця, пе­ре­лі­чи­ли по­што­ві адре­си, но­ме­ри те­ле­фа­ксів, фа­ксів і те­ле­фо­нів. 05.10.2016 р. Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд Укра­ї­ни з роз­гля- ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ за­ли­шив чин­ною ухва­лу апе­ля­цій­но­го су­ду Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті від 22.04.2016 р., якою бу­ло від­мов­ле­но у за­до­во­лен­ні кло­по­та­н­ня ком­па­нії SEA EMERALD S.A. про на­да­н­ня до­зво­лу на при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни рі­ше­н­ня LMAA.

На­сам­пе­ред, цей пре­це­дент ці­ка­вий тим, що укра­їн­ські су­ди фа­кти­чно ви­зна­ли прі­о­ри­тет умо­вам до­го­во­ру, укла­де­ним між сто­ро­на­ми, над Ре­гла­мен­том LMAA. По­ря­док спо­ві­ще­н­ня в основ­но­му до­го­во­рі сто­су­вав­ся будь-яких по­ві­дом­лень і спо­ві­щень та не ви­окрем­лю­вав ті, що сто­су­ю­ться роз­гля­ду спо­ру ар­бі­тра­жем. При цьо­му LMAA, як і будь-який мі­жна­ро­дний ко­мер­цій­ний ар­бі­траж, у про­це­сі роз­гля­ду спо­рів ке­ру­є­ться вла­сною про­це- ду­рою, за­крі­пле­ною у ре­гла­мен­ті, та не пов’яза­ний умо­ва­ми до­го­во­ру між сто­ро­на­ми що­до по­ряд­ку на­прав­ле­н­ня по­ві­дом­лень.

По­зи­тив­ні трен­ди у спра­вах про ви­зна­н­ня ар­бі­тра­жних рі­шень

Оста­н­ня су­до­ва пра­кти­ка укра­їн­ських су­дів впев­не­но де­мон­струє по­зи­тив­ний тренд та під­твер­джує, що спра­ви про на­да­н­ня до­зво­лів на ви­ко­на­н­ня ар­бі­тра­жних рі­шень на те­ри­то­рії Укра­ї­ни роз­гля­да­ю­ться, як пра­ви­ло, у 2-мі­ся­чний строк, за умо­ви до­три­ма­н­ня стя­гу­ва­чем ви­мог ЦПК та на­да­н­ня пов­но­го па­ке­та до­ку­мен­тів. Зокре­ма, цьо­го ро­ку Апе­ля­цій­ний суд м. Ки­є­ва вже на­дав до­зво­ли на при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня у спра­вах за за­явою нор­везь­кої ком­па­нії Пе­ла­гіа А.С. (Ре­1а­gіа А.S.) до бор­жни­ка ТОВ «Ла­ран-07» (спра- ва №796/41/2018) про ви­ко­на­н­ня Рі­ше­н­ня Ін­сти­ту­ту ар­бі­тра­жу і ви­рі­ше­н­ня спо­рів при Тор­го­вій па­ла­ті в м. Осло; за за­явою ки­тай­ської ком­па­нії «Puyang Refractories Group Co., Ltd.» до ПАТ «Ал­чев­ський ме­та­лур­гій­ний ком­бі­нат» про ви­зна­н­ня та на­да­н­ня до­зво­лу на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня МКАС при ТПП Укра­ї­ни від 13.12.2017 р.; за за­ява­ми «Dalmond Trade House Limited» до ПАТ «Ал­чев­ський ме­та­лур­гій­ний ком­бі­нат» про ви­ко­на­н­ня рі­шень МКАС при ТПП Укра­ї­ни (спра­ви №796/77/2018 та №796/79/2018). Ці спра­ви бу­ли роз­гля­ну­ті Апе­ля­цій­ним су­дом м. Ки­є­ва до­ста­тньо швид­ко за но­вою про­це­ду­рою, яка на­бу­ла чин­но­сті 15.12.2017 р. За­галь­на су­ма стя­гнень за ви­ще­на­ве­де­ни­ми рі­ше­н­ня­ми пе­ре­ви­щує 11 млн до­ла­рів США.

Ви­снов­ки

Якість пра­во­су­д­дя для бі­зне­су, а та­кож для пе­ре­сі­чних гро­ма­дян ви­мі­рю­є­ться та­ки­ми кри­те­рі­я­ми як швид­кість роз­гля­ду спра­ви, ефе­ктив­ність за­хи­сту по­ру­ше­них прав, спра­ве­дли­вість та фа­кти­чне ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня. Ко­ли мо­ва йде про ви­зна­н­ня і при­ве­де­н­ня до ви­ко­на­н­ня на­ціо­наль­них чи іно­зем­них ар­бі­тра­жних рі­шень, які за­зви­чай сто­су­ю­ться бі­знес-ін­те­ре­сів сто­рін, за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го ви­ко­на­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня є одним із зав­дань кра­їн-уча­сниць Нью-Йорк­ської кон­вен­ції 1958 р. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що остан­ні змі­ни у про­це­су­аль­но­му за­ко­но­дав­стві до­зво­лять по­кра­щи­ти здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя у та­ких ка­те­го­рі­ях справ, а до­ві­ра та кіль­кість звер­нень до укра­їн­сько­го ар­бі­тра­жу по­стій­но зро­ста­ти­ме.

ке­рів­ник пра­кти­ки мор­сько­го пра­ва ЮФ «АНК», адво­кат

юрист ЮФ «АНК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.