Но­ві аспе­кти кре­ди­ту­ва­н­ня:

Що змі­нив за­ко­но­да­вець?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ФІНАНСОВЕ ПРАВО - Єв­ген Є ЛЕВІЦЬКИЙ,ЛЕВІЦЬКИЙ ра­дник AEQUO

Прийня­тий Вер­хов­ною Ра­дою За­кон №6027д – ще один крок до від­нов­ле­н­ня нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми. Він вно­сить низ­ку не­об­хі­дних змін до ба­зо­вих нор­ма­тив­них актів, які сто­су­ю­ться кре­ди­ту­ва­н­ня та за­без­пе­че­н­ням ви­ко­на­н­ня зо­бов'язань.

Зокре­ма, змі­ни від­бу­ду­ться в ре­гу­лю­ван­ні від­но­син по­ру­ки та іпо­те­ки. На­ре­шті бу­ла по­став­ле­на кра­пка у дис­ку­сій­них пи­та­н­нях при­пи­не­н­ня по­ру­ки. У ст. 559 ЦК Укра­ї­ни за­ко­но­да­вець уто­чнив, що збіль­ше­н­ня об­ся­гу від­по­від­аль­но­сті за основ­ним зо­бов'яза­н­ням, на яке по­ру­чи­тель не на­да­вав свою зго­ду, не тя­гне за со­бою при­пи­не­н­ня по­ру­ки. На­то­мість по­ру­чи­тель від­по­від­ає пе­ред кре­ди­то­ром у то­му об­ся­зі, що існу­вав до та­ко­го збіль­ше­н­ня. Та­ким чи­ном, у кре­ди­то­ра за­ли­ша­є­ться мо­жли­вість стя­гну­ти з по­ру­чи­те­ля при­найм­ні ча­сти­ну бор­гу, за по­вер­не­н­ня якої він по­ру­чив­ся на по­ча­тку.

Та­кож бу­ло вре­гу­льо­ва­не пи­та­н­ня стро­ку звер­не­н­ня кре­ди­то­ра з ви­мо­гою до по­ру­чи­те­ля, пі­сля спли­ву яко­го по­ру­ка при­пи­ня­є­ться. Те­пер він ста­но­ви­ти­ме 3 ро­ки, що від­по­від­ає за­галь­но­му стро­ку по­зов­ної дав­но­сті. У чин­ній ре­да­кції ч. 4 ст. 559 ЦК Укра­ї­ни мо­ва йде про 6 мі­ся­ців. Вка­за­не спри­чи­ни­ло фор­му­ва­н­ня ма­си­ву по­мил­ко­вої су­до­вої пра­кти­ки, за якою про­тя­гом 6 мі­ся­ців слід не ли­ше звер­ну­ти­ся до по­ру­чи­те­ля з пи­сьмо­вою ви­мо­гою про по­вер­не­н­ня бор­гу, але й пред'яви­ти до ньо­го по­зов. На цій під­ста­ві су­ди ви­зна­ли при­пи­не­ною по­ру­ку за чи­ма­лою кіль­кі­стю до­го­во­рів, де по­зов про стя­гне­н­ня бор­гу був по­да­ний у ме­жах по­зов­ної дав­но­сті, але пі­сля спли­ву 6-мі­ся­чно­го стро­ку. На­ра­зі ця про­бле­ма ви­рі­ше­на.

Від­те­пер не бу­де під­ста­вою для при­пи­не­н­ня по­ру­ки лі­кві­да­ція основ­но­го бор­жни­ка та при­пи­не­н­ня основ­но­го зо­бов'яза­н­ня, якщо до мо­мен­ту вне­се­н­ня в ЄДРПОУ від­по­від­но­го за­пи­су про лі­кві­да­цію кре­ди­тор звер­нув­ся до су­ду з по­зо­вом до по­ру­чи­те­ля. Те са­ме сто­су­є­ться чин­но­сті за­ста­ви (іпо­те­ки).

Про­гре­сив­ні змі­ни та­кож вне­се­ні до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку». Так, ре­кон­стру­йо­ва­ний пре­дмет іпо­те­ки, в то­му чи­слі якщо що­до ньо­го бу­ло про­ве­де­но но­ве бу­дів­ни­цтво, все одно вва­жа­є­ться пре­дме­том іпо­те­ки (ст. 5 За­ко­ну). За та­ких об­ста­вин са­мо­віль­не пе­ре­пла­ну­ва­н­ня пре­дме­та іпо­те­ки чи на­віть бу­дів­ни­цтво на йо­го мі­сці но­во­го об'єкта біль­ше не до­по­мо­же не­до­бро­со­ві­сно­му іпо­те­ко­дав­цю уни­кну­ти май­но­вої від­по­від­аль­но­сті.

Окрім то­го, за­ко­но­да­вець ви­зна­чив мо­мент, з яко­го по­за­су­до­вий спо­сіб звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки вва­жа­є­ться за­вер­ше­ним. Від­те­пер та­ким мо­мен­том є ви­клю­чно да­та ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на пре­дмет іпо­те­ки за но­вим вла­сни­ком (ст. 36 За­ко­ну). Та­ким чи­ном, За­кон №6027-д на­дає мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як су­до­ві, так і по­за­су­до­ві спосо­би звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки за одним і тим са­мим до­го­во­ром, до­по­ки ме­та не бу­де до­ся­гну­та.

Ва­жли­вим є по­ло­же­н­ня, яке до­зво­ляє здій­сню­ва­ти ре­є­стра­цію пра­ва вла­сно­сті на пре­дмет іпо­те­ки за ре­зуль­та­том звер­не­н­ня стя­гне­н­ня, на­віть якщо що­до цьо­го май­на пі­сля укла­де­н­ня до­го­во­ру іпо­те­ки бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні об­тя­же­н­ня (ст. 37 За­ко­ну). За та­ких об­ста­вин спро­би не­до­бро­со­ві­сних іпо­те­ко­дав­ців за­бло­ку­ва­ти про­цес звер­не­н­ня стя­гне­н­ня шля­хом йо­го пе­ре­да­чі у на­сту­пну іпо­те­ку чи шля­хом аре­шту біль­ше не ма­ти­муть сен­су, оскіль­ки во­но все одно від­бу­де­ться.

Остан­нє та най­го­лов­ні­ше – дія прийня­то­го За­ко­ну по­ши­рю­є­ться не ли­ше на від­но­си­ни, які ви­ни­кнуть пі­сля вве­де­н­ня йо­го в дію, але й ре­тро­спе­ктив­но на пра­во­від­но­си­ни, які ви­ни­кли ра­ні­ше і до­сі три­ва­ють. Це озна­чає, що вже най­ближ­чим ча­сом слід че­ка­ти на но­ві по­зи­ції Вер­хов­но­го Су­ду з пи­тань за­сто­су­ва­н­ня но­во­вве­день.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.