Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд: від «А» до «Я»

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СУДОВА СИСТЕМА -

14.06.2018 р. на­брав чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд» (да­лі – За­кон), крім по­ло­жень, які на­би­ра­ють чин­но­сті з дня по­ча­тку ро­бо­ти Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Су­спіль­ство по­кла- дає ве­ли­кі на­дії на те, що зав­дя­ки Ви­що­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ду в Укра­ї­ні бу­де по­си­ле­но бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю.

Як має фор­му­ва­ти­ся суд?

Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд фор­му­є­ться про­тя­гом 12 мі­ся­ців з дня на­бра­н­ня чин­но­сті цим За­ко­ном. При цьо­му, з ме­тою спри­я­н­ня Ви­щий ква­лі­фі­ка­цій­ній ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни у про­ве­ден­ні кон­кур­су на зайня­т­тя по­са­ди суд­ді Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, утво­рю­є­ться Гро­мад­ська ра­да між­на­ро­дних екс­пер­тів.

Згі­дно із За­ко­ном, Гро­мад­ська ра­да між­на­ро­дних екс­пер­тів утво­рю­є­ться Ви­щою ква­лі­фі­ка­цій­ною ко­мі­сі­єю суд­дів Укра­ї­ни на 6 ро­ків, а її чле­ни, в кіль­ко­сті 6 осіб, при­зна­ча­ю­ться стро­ком на 2 ро­ки. Тоб­то щоб роз­по­ча­ти про­це­ду­ру від­бо­ру суд­дів Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, не­об­хі­дно спо­ча­тку утво­ри­ти Гро­мад­ську ра­ду між­на­ро­дних екс­пер­тів, що та­кож по­тре­бу­ва­ти­ме пев­но­го ча­су, з огля­ду на ви­мо­ги до кан­ди­да­тів та по­ряд­ку про­по­зи­цій кан­ди­да­тів між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми до скла­ду та­кої ра­ди.

До ре­чі, згі­дно із За­ко­ном, Гро­мад­ська ра­да між­на­ро­дних екс­пер­тів ві­ді­грає клю­чо­ву роль на спе­ці­аль­но­му спіль­но­му за­сі­дан­ні Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів Укра­ї­ни та Гро­мад­ської ра­ди між­на­ро­дних екс­пер­тів у прийнят­ті рі­ше­н­ня що­до від­по­від­но­сті кан­ди­да­та на по­са­ду суд­ді Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, оскіль­ки та­ке рі­ше­н­ня мо­же бу­ти прийня­то, за умо­ви, що за ньо­го про­го­ло­су­ва­ли не мен­ше ніж по­ло­ви­на чле­нів Гро­мад­ської ра­ди між­на­ро­дних екс­пер­тів. У ра­зі не­прийня­т­тя та­ко­го рі­ше­н­ня кан­ди­дат вва­жа­є­ться та­ким, що при­пи­нив участь у кон­кур­сі.

Що сто­су­є­ться кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, то За­ко­ном ви­су­ва­ю­ться до них як за­галь­ні, ви­зна­че­ні Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни та За­ко­ном Укра­ї­ни «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів», так і до­да­тко­ві спе­ці­аль­ні ви­мо­ги. При цьо­му ви­мо­ги до кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді Апе­ля­цій­ної па­ла­ти Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду та­кі ж, як і до кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду.

То­му пе­ре­гляд рі­шень, по­ста­нов­ле­них су­д­дя­ми Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, бу­де здій­сню­ва­ти­ся та­ки­ми ж су­д­дя­ми (ма­є­ться на ува­зі їх зна­н­ня та пра­кти­чні на­ви­чки у роз­гля­ді справ, пов’яза­них з ко­ру­пці­єю) Апе­ля­цій­ної па­ла­ти Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Чи ви­прав­да­ним бу­де та­ке по­єд­на­н­ня в одно­му су­ді двох ін­стан­цій (а са­ме пер­шої та апе­ля­цій­ної), по­ка­же час.

Як пра­цю­ва­ти­ме оскар­же­н­ня рі­шень Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду?

Крім то­го, згі­дно з При­кін­це­ви­ми та пе­ре­хі­дни­ми по­ло­же­н­ня­ми до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд», су­ди апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, крім Апе­ля­цій­ної па­ла­ти Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, здій­сню­ють пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень, ухва­ле­них су­да­ми пер­шої ін­стан­ції, які не на­бра­ли чин­но­сті у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях що­до зло­чи­нів, від­не­се­них до під­су­дно­сті Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, роз­гляд яких роз­по­ча­то в су­дах пер­шої ін­стан­ції до дня по­ча­тку ро­бо­ти Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Тоб­то апе­ля­цій­ні су­ди за­галь­ної юрис­ди­кції одно­ча­сно з Апе­ля­цій­ною па­ла­тою Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду здій­сню­ва­ти­муть пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях що­до зло­чи­нів, від­не­се­них до під­су­дно­сті Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду.

Ви­ни­кає ціл­ком ло­гі­чне за­пи­та­н­ня, чи бу­де за та­ких умов ви­ко­на­но зав­да­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду що­до за­хи­сту осо­би, су­спіль­ства та дер­жа­ви від ко­ру­пцій­них і пов’яза­них з ни­ми зло­чи­нів? Мо­жли­во, бу­ло б до­ціль­но здій­сню­ва­ти пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень мі­сце­вих су­дів за­галь­ної юрис­ди­кції у та­ких кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях са­ме Апе­ля­цій­ною па­ла­тою Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду.

Згі­дно із За­ко­ном, Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд здій­снює пра­во­су­д­дя як суд пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях що­до зло­чи­нів, від­не­се­них до йо­го юрис­ди­кції (під­су­дно­сті) про­це­су­аль­ним за­ко­ном, а та­кож шля­хом здій­сне­н­ня у ви­пад­ках та по­ряд­ку, ви­зна­че­них про­це­су­аль­ним за­ко­ном, су­до­во­го кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням прав, сво­бод та ін­те­ре­сів осіб у та­ких кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях.

Та­ким чи­ном, Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд на­ді­ле­ний пов­но­ва­же­н­ня­ми, які вла­сти­ві мі­сце­вим та апе­ля­цій­ним су­дам за­галь­ної юрис­ди­кції. Тоб­то ту ка­те­го­рію справ, які за За­ко­ном під­су­дні Ви­що­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ду, сьо­го­дні роз­гля­да­ють мі­сце­ві су­ди як су­ди пер­шої ін­стан­ції, а пе­ре­гляд рі­шень, по­ста­нов­ле­них мі­сце­ви­ми су­да­ми, здій­сню­є­ться апе­ля­цій­ни­ми су­да­ми та Вер­хов­ним су­дом. Так са­мо слід­чі суд­ді мі­сце­вих су­дів за­галь­ної юрис­ди­кції здій­сню­ють су­до­вий кон­троль за до­три­ма­н­ням прав, сво­бод та ін­те­ре­сів осіб у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня.

Во­дно­час, у зв’яз­ку із су­до­вою ре­фор­мою, яка три­ває в Укра­ї­ні, су­до­чин­ство у мі­сце­вих та апе­ля­цій­них су­дах що­до роз­гля­ду кри­мі­наль­них про­ва­джень, в то­му чи­слі пов’яза­них із ко­ру­пці­єю, не зав­жди здій­сню­є­ться в ро­зум­ні стро­ки. На­сам­пе­ред, це пов’яза­но з від­су­тні­стю в су­дах пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій до­ста­тньої кіль­ко­сті суд­дів для здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя, що впли­ває на збіль­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня на чин­них суд­дів та при­зво­дить до за­тя­гу­ва­н­ня з роз­гля­дом кри­мі­наль­них про­ва­джень.

Чи змі­нить Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд си­ту­а­цію з роз­гля­дом кри­мі­наль­них про­ва­джень що­до зло­чи­нів, пов’яза­них із ко­ру­пці­єю? Мо­жли­во, змі­нить, але має прой­ти чи­ма­ло ча­су, до­ки з’яв­ля­ться очі­ку- ва­ні су­спіль­ством су­до­ві рі­ше­н­ня що­до так зва­них «ко­ру­пціо­не­рів».

Су­до­вий кон­троль

Та­кож слід звер­ну­ти ува­гу на те, що у Ви­що­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ді для здій­сне­н­ня су­до­во­го кон­тро­лю за до­три­ма­н­ням прав, сво­бод та ін­те­ре­сів осіб у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях, від­не­се­них до під­су­дно­сті цьо­го су­ду, з-по­між суд­дів цьо­го су­ду оби­ра­ю­ться слід­чі суд­ді.

Зва­жа­ю­чи на те, що те­ри­то­рі­аль­на юрис­ди­кція (під­су­дність) Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду по­ши­рю­є­ться на всю те­ри­то­рію Укра­ї­ни, а то­му участь слід­чих суд­дів у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, що згі­дно з нор­ма­ми кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­ну ви­клю­чає їх участь у су­ді пер­шої ін­стан­ції, мо­же при­зве­сти до не­мо­жли­во­сті утво­ре­н­ня ко­ле­гії суд­дів у скла­ді 3-х суд­дів для здій­сне­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня у Ви­що­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ді.

Окрім то­го, від­по­від­но до За­ко­ну, Ви­що­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ду під­су­дні кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня сто­сов­но ко­ру­пцій­них зло­чи­нів, пе­ред­ба­че­них у при­мі­тці ст. 45 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Украї ни, ст. 2062, 209, 211, 3661 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу, якщо існує хо­ча б одна з умов, пе­ред­ба­че­них п. 1-3 ч. 5 ст. 216 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Во­дно­час, згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­ну Укра­ї­ни, ви­зна­че­но, якщо під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня бу­де вста­нов­ле­но ін­ші зло­чи­ни, вчи­не­ні осо­бою, що­до якої ве­де­ться до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, або ін­шою осо­бою, якщо во­ни пов’яза­ні зі зло­чи­на­ми, вчи­не­ни­ми осо­бою, що­до якої ве­де­ться до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, та які не під­слі­дні то­му ор­га­ну, що здій­снює у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, про­ку­рор, який здій­снює на­гляд за до­су­до­вим роз­слі­ду­ва­н­ням, у ра­зі не­мо­жли­во­сті ви­ді­ле­н­ня цих ма­те­рі­а­лів в окре­ме про­ва­дже­н­ня сво­єю по­ста­но­вою ви­зна­чає під­слі­дність всіх цих зло­чи­нів.

Та­ким чи­ном, не ви­клю­ча­є­ться, що у про­це­сі роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них про­ва­джень що­до зло­чи­нів, під­су­дних Ви­що­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ду, бу­де вста­нов­ле­но ін­ший зло­чин, який не на­ле­жить до юрис­ди­кції цьо­го су­ду, а та­кож не­мо­жли­во бу­де ви­ді­ли­ти ці ма­те­рі­а­ли в окре­ме про­ва­дже­н­ня. Чи ма­ти­ме пов­но­ва­же­н­ня Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд здій­сню­ва­ти роз­гляд та­ко­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня? Від­по­віді на та­ке пи­та­н­ня За­кон не мі­стить.

Та­ким чи­ном, За­кон Укра­ї­ни «Про Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд» не є та­ким до­ско­на­лим, як зда­є­ться на пер­ший по­гляд, а то­му ви­ни­ка­ти­ме чи­ма­ло пи­тань з при­во­ду йо­го фор­му­ва­н­ня та що­до йо­го ді­яль­но­сті за­га­лом.

Мо­жли­во, за­ко­но­да­вець по­спі­шив з прийня­т­тям цьо­го За­ко­ну, оскіль­ки си­ту­а­цію з роз­гля­дом кри­мі­наль­них про­ва­джень (в то­му чи­слі що­до зло­чи­нів, пов’яза­них з ко­ру­пці­єю), мо­жна бу­ло б ви­рі­ши­ти шля­хом за­пов­не­н­ня ва­кан­сій суд­дів у мі­сце­вих та апе­ля­цій­них су­дах за­галь­ної юрис­ди­кції, що ви­пра­ви­ло б си­ту­а­цію з на­ван­та­же­н­ням суд­дів, а та­кож шля­хом ство­ре­н­ня на­ле­жних умов у су­дах пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій для здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя.

Су­спіль­ство спо­ді­ва­є­ться, що зав­дя­ки Ви­що­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ду бу­де по­си­ле­но бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю

Ана­ста­сія А і ГУРСЬКА, ГУРСЬКА адво­кат, пар­тнер АО «Кло­чков та пар­тне­ри», спів­го­ло­ва Ко­мі­те­ту з кри­мі­наль­но­го пра­ва та про­це­су Асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.