№5

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СУДОВА ПРАКТИКА -

Юрис­ди­кцій­ність справ про оскар­же­н­ня еле­ктрон­них тор­гів ви­зна­ча­є­ться з огля­ду на склад сто­рін пра­во­чи­ну. Якщо на­бу­ва­чем (пе­ре­мож­цем еле­ктрон­них тор­гів) є фі­зи­чна осо­ба, спра­ва під­ля­гає роз­гля­ду в по­ряд­ку ци­віль­но­го су­до­чин­ства.

Та­кий ви­сно­вок зро­бив Вер­хов­ний суд за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду спра­ви №910/856/17. За фа­бу­лою під час роз­гля­ду спра­ви про ви­зна­н­ня еле­ктрон­них тор­гів не­дій­сни­ми суд пер­шої ін­стан­ції від­мо­вив у за­до­во­лен­ні кло­по­та­н­ня сто­ро­ни про за­лу­че­н­ня до уча­сті у спра­ві спів­від­по­від­а­ча (пе­ре­мож­ця еле­ктрон­них тор­гів, який був фі­зи­чною осо­бою) та роз­гля­дав спра­ву за пра­ви­ла­ми го­спо­дар­сько­го су­до­чин­ства. Вер­хов­ний суд по­ста­но­вив, що у спра­ві про ви­зна­н­ня не­дій­сним пра­во­чи­ну, укла­де­но­го за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня еле­ктрон­них тор­гів, у ро­лі від­по­від­а­чів ма­ють за­лу­ча­ти­ся всі сто­ро­ни пра­во­чи­ну – дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба, ор­га­ні­за­тор тор­гів та пе­ре­мо­жець. Оскіль­ки одні­єю зі сто­рін спра­ви, що роз­гля­да­ла­ся, ма­ла бу­ти фі­зи­чна осо­ба-пе­ре­мо­жець, у за­до­во­лен­ні кло­по­та­н­ня про за­лу­че­н­ня якої бу­ло не­о­б­ґрун­то­ва­но від­мов­ле­но, Вер­хов­ний суд ска­су­вав рі­ше­н­ня су­дів пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, за­крив­ши про­ва­дже­н­ня у спра­ві.

Зви­чай­но, не­мо­жли­во в одній стат­ті охо­пи­ти всю ці­ка­ву су­до­ву пра­кти­ку Вер­хов­но­го су­ду в го­спо­дар­ських спо­рах. Во­дно­час мо­жна кон­ста­ту­ва­ти ви­со­ку якість йо­го рі­шень та зна­чну цін­ність ви­кла­де­них у мо­ти­ву­валь­ній ча­сти­ні ви­снов­ків не ли­ше для фор­му­ва­н­ня пра­кти­ки пра­во­за­сто­су­ва­н­ня, але й для роз­ви­тку всі­єї юри­ди­чної дум­ки в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.