На ро­бо­ту до Укра­ї­ни: тру­до­ві пра­ва іно­зем­ців

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ТРУДОВЕ ПРАВО / СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Ста­ні­слав С і КУ­ЦЕН­КО КУ­ЦЕН­КО, на­чаль­ник Го­лов­но­го те­ри­то­рі­аль­но­го управ­лі­н­ня юсти­ції у м. Ки­є­ві

На сьо­го­дні в на­шій кра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но чи­ма­ло під­при­ємств з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми. У ба­га­тьох ви­пад­ках за­снов­ни­ки за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб у них пра­цю­ва­ли са­ме іно­зем­ні гро­ма­дя­ни. То­му пи­та­н­ня пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців на те­ри­то­рії Укра­ї­ни є до­ста­тньо акту­аль­ним.

На­при­клад, не­що­дав­но до ме­не на що­ти­жне­вий осо­би­стий при­йом звер­нув­ся гро­ма­дя­нин Фран­ції Вів’єн за пра­во­вою кон­суль­та­ці­єю що­до офі­цій­но­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Кіль­ка ро­ків він пра­цю­вав про­гра­мі­стом у Па­ри­жі, про­те фір­ма відкрила фі­лі­ал в Укра­ї­ні, а йо­го де­ле­гу­ва­ли на пост ке­рів­ни­ка. То­му він одра­зу ви­рі­шив про­кон­суль­ту­ва­ти­ся що­до укра­їн­ських норм за­ко­нів. Адже за­ко­но­дав­ство Фран­ції що­до прав пра­ців­ни­ків вва­жа­є­ться одним з най­су­во­рі­ших у сві­ті. Най­ва­жли­ві­шим дже­ре­лом тру­до­во­го пра­ва Фран­ції є Тру­до­вий ко­декс, який діє на­ра­зі в ре­да­кції 2017 р. Цей Ко­декс яв­ляє со­бою ін­кор­по­ра­цію чи­слен­них за­ко­но­дав­чих актів із пра­ці, прийня­тих у рі­зні ча­си пар­ла­мен­том та уря­дом.

Які тру­до­ві пра­ва ма­ють іно­зем­ці в Укра­ї­ні?

У ст. 26 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни за­зна­че­но, що іно­зем­ці та осо­би без гро­ма­дян­ства, які пе­ре­бу­ва­ють в Укра­ї­ні на за­кон­них під­ста­вах, ко­ри­сту­ю­ться та­ки­ми ж пра­ва­ми та сво­бо­да­ми, а та­кож не­суть та­кі ж обов’яз­ки, як і гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, за ви­ня­тка­ми, вста­нов­ле­ни­ми Кон­сти­ту­ці­єю, за­ко­на­ми чи між­на­ро­дни­ми до­го­во­ра­ми Укра­ї­ни.

Іно­зем­ні осо­би та осо­би без гро­ма­дян­ства, які ма­ють ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, по­вин­ні отри­ма­ти спе­ці­аль­ний до­звіл, який на­дає те­ри­то­рі­аль­ний ор­ган цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі зайня­то­сті на­се­ле­н­ня та тру­до­вої мі­гра­ції (Дер­жав­ний центр зайня­то­сті). Ви­да­ча, про­дов­же­н­ня дії до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства, а та­кож вне­се­н­ня змін до та­ко­го до­зво­лу ре­гу­лю­ю­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня» (да­лі – За­кон).

По­ря­док, строк та пе­ре­лік не­об­хі­дних до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців ре­гла­мен­то­ва­ний по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 15.11.2017 р. №858 «Про за­твер­дже­н­ня форм за­яв для отри­ма­н­ня ро­бо­то­дав­цем до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства, про­дов­же­н­ня стро­ку дії до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства, вне­се­н­ня змін до до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства» (да­лі – По­ста­но­ва).

Які до­ку­мен­ти не­об­хі­дні для отри­ма­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня в Укра­ї­ні?

Ро­бо­то­да­вець по­дає до те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну, цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі зайня­то­сті на­се­ле­н­ня та тру­до­вої мі­гра­ції (Дер­жав­но­го цен­тру зайня­то­сті), та­кі до­ку­мен­ти:

• за­яву за фор­мою, вста­нов­ле­ною По­ста­но­вою, в якій ро­бо­то­да­вець під­твер­джує, що по­са­да, на якій за­сто­со­ву­ва­ти­ме­ться пра­ця іно­зем­ця або осо­би без гро­ма­дян­ства, від­по­від­но до за­ко­нів Укра­ї­ни не пов’яза­на з на­ле­жні­стю до гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни та не по­тре­бує на­да­н­ня до­пу­ску до дер­жав­ної та­єм­ни­ці;

• ко­пії сто­рі­нок па­спор­та іно­зем­ця або осо­би без гро­ма­дян­ства з осо­би­сти­ми да­ни­ми ра­зом з пе­ре­кла­дом укра­їн­ською мо­вою, за­свід­че­ним в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку (но­та­рі­аль­но);

• ко­льо­ро­ву фо­то­кар­тку іно­зем­ця або осо­би без гро­ма­дян­ства роз­мі­ром 3,5 х 4,5 см;

• ко­пію про­е­кту тру­до­во­го до­го­во­ру (кон­тра­кту) з іно­зем­цем або осо­бою без гро­ма­дян­ства, по­свід­че­ну ро­бо­то­дав­цем.

Ро­бо­то­да­вець до­да­тко­во по­дає для отри­ма­н­ня до­зво­лу що­до:

• ви­пу­скни­ків уні­вер­си­те­тів, які вхо­дять до пер­шої со­тні у сві­то­вих рей­тин­гах уні­вер­си­те­тів – ко­пію ди­пло­ма про ви­щу осві­ту від­по­від­но­го уні­вер­си­те­ту, ви­зна­но­го в Укра­ї­ні в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку;

• іно­зем­них пра­ців­ни­ків твор­чих про­фе­сій – но­та­рі­аль­но за­свід­че­ні ко­пії до­ку­мен­тів, що іден­ти­фі­ку­ють об’єкт ав­тор­сько­го пра­ва та/або су­мі­жних прав ав­то­ра і за­свід­чу­ють ав­тор­ство (ав­тор­ське пра­во);

• від­ря­дже­них іно­зем­них пра­ців­ни­ків – ко­пію до­го­во­ру (кон­тра­кту), укла­де­но­го між укра­їн­ським та іно­зем­ним суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, яким пе­ред­ба­че­но за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства, які на­прав­ле­ні іно­зем­ним ро­бо­то­дав­цем в Укра­ї­ну для ви­ко­на­н­ня пев­но­го об­ся­гу ро­біт (на­да­н­ня по­слуг);

• вну­трі­шньо­кор­по­ра­тив­них це­сіо­на­рі­їв – рі­ше­н­ня іно­зем­но­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня про пе­ре­ве­де­н­ня іно­зем­ця або осо­би без гро­ма­дян­ства на ро­бо­ту в Укра­ї­ну та ко­пія кон­тра­кту, укла­де­но­го між іно­зем­цем або осо­бою без гро­ма­дян­ства та іно­зем­ним суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня, про пе­ре­ве­де­н­ня на ро­бо­ту в Укра­ї­ну з ви­зна­че­н­ням стро­ку ро­бо­ти в Укра­ї­ні;

• осіб, сто­сов­но яких прийня­то рі­ше­н­ня про оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів для ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня що­до ви­зна­н­ня бі­жен­цем або осо­бою, яка по­тре­бує до­да­тко­во­го за­хи­сту – ко­пії рі­ше­н­ня про оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів для ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня що­до ви­зна­н­ня бі­жен­цем або осо­бою, яка по­тре­бує до­да­тко­во­го за­хи­сту, та до­від­ки про звер­не­н­ня за за­хи­стом в Укра­ї­ні.

До­ку­мен­ти, які бу­ли ви­да­ні за кор­до­ном, ма­ють бу­ти ле­га­лі­зо­ва­ні в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку, якщо ін­ше не ви­зна­че­но між­на­ро­дни­ми до­го­во­ра­ми Укра­ї­ни, зго­да на обов’яз­ко­вість яких на­да­на Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни.

Те­ри­то­рі­аль­ний ор­ган цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі зайня­то­сті на­се­ле­н­ня та тру­до­вої мі­гра­ції (Дер­жав­ний центр зайня­то­сті), на­дає ро­бо­то­дав­цю опис прийня­тих до­ку­мен­тів одра­зу пі­сля прийня­т­тя від ньо­го за­я­ви про ви­да­чу до­зво­лу.

Який тер­мін роз­гля­ду за­я­ви?

Те­ри­то­рі­аль­ний ор­ган цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі зайня­то­сті на­се­ле­н­ня та тру­до­вої мі­гра­ції (Дер­жав­ний центр зайня­то­сті), при­ймає рі­ше­н­ня у та­кі стро­ки з дня отри­ма­н­ня від­по­від­ної за­я­ви:

• 7 ро­бо­чих днів – про ви­да­чу до­зво­лу;

• 3 ро­бо­чі дні – про про­дов­же­н­ня дії до­зво­лу або про вне­се­н­ня змін до ньо­го.

За­ява про про­дов­же­н­ня дії до­зво­лу по­да­є­ться ро­бо­то­дав­цем до те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі зайня­то­сті на­се­ле­н­ня та тру­до­вої мі­гра­ції, не пі­зні­ше ніж за 20 ка­лен­дар­них днів до за­кін­че­н­ня стро­ку дії та­ко­го до­зво­лу.

Ко­пія рі­ше­н­ня про ви­да­чу до­зво­лу над­си­ла­є­ться про­тя­гом 2-х ро­бо­чих днів із дня йо­го прийня­т­тя ро­бо­то­дав­цем по­штою з по­ві­дом­ле­н­ням про вру­че­н­ня та еле­ктрон­ною по­штою із за­зна­че­н­ням пла­ті­жних ре­кві­зи­тів для здій­сне­н­ня опла­ти (у ра­зі прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ви­да­чу або про­дов­же­н­ня дії до­зво­лу), а та­кож на офі­цій­но­му веб-сай­ті те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті роз­мі­щу­є­ться ін­фор­ма­ція про прийня­те рі­ше­н­ня та пла­ті­жні ре­кві­зи­ти для вне­се­н­ня пла­ти.

Будь­те ува­жні! Якщо ро­бо­то­да­вець не вніс пла­ту про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів із да­ти прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ви­да­чу або про­дов­же­н­ня дії до­зво­лу, та­ке рі­ше­н­ня ска­со­ву­є­ться.

На який тер­мін ви­да­є­ться до­звіл?

До­звіл ви­да­є­ться на тер­мін: • дії тру­до­во­го до­го­во­ру (кон­тра­кту), але не біль­ше ніж на 3 ро­ки – для осо­бли­вих ка­те­го­рій іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства, ви­зна­че­них ч. 2 ст. 42-1 цьо­го За­ко­ну;

• дії до­го­во­ру (кон­тра­кту), укла­де­но­го між укра­їн­ським та іно­зем­ним суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, але не біль­ше ніж на 3 ро­ки – для від­ря­дже­них іно­зем­них пра­ців­ни­ків;

• дії рі­ше­н­ня іно­зем­но­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня про пе­ре­ве­де­н­ня іно­зем­ця або осо­би без гро­ма­дян­ства на ро­бо­ту в Укра­ї­ну та кон­тра­кту, укла­де­но­го між іно­зем­цем або осо­бою без гро­ма­дян­ства та іно­зем­ним суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня, про пе­ре­ве­де­н­ня на ро­бо­ту в Укра­ї­ну – для вну­трі­шньо­кор­по­ра­тив­них це­сіо­на­рі­їв;

• дії тру­до­во­го до­го­во­ру (кон­тра­кту), але не біль­ше ніж на 1 рік – для всіх ін­ших іно­зем­них на­йма­них пра­ців­ни­ків.

У ра­зі на­яв­но­сті під­став дія до­зво­лу мо­же про­дов­жу­ва­ти­ся не­о­бме­же­ну кіль­кість ра­зів.

Якщо Ва­ші тру­до­ві пра­ва по­ру­шу­ю­ться, не гай­те ча­су, звер­тай­те­ся до пра­во­про­сві­тни­цько­го про­е­кту Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни «Я МАЮ ПРА­ВО!» (http://pravo. minjust.gov.ua, 0800 213 103).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.