Від ТМ до брен­ду

Го­лов­ні пи­та­н­ня ре­є­стра­ції тор­го­вель­ної мар­ки ком­па­нії

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ми­ки­таМ ЖУКОВ ЖУКОВ, юрист АО «Оле­шко і Скри­пка»

Coca- cola, Nike, New balance, Apple… Пе­ре­лі­чу­ва­ти по­ту­жних бі­знес-гі­ган­тів мо­жна дов­го. Сфе­ра їх під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті рі­зна, про­те всі во­ни вже дав­но ста­ли не про­сто під­при­єм­ства­ми, що ви­ро­бля­ють на­пої, одяг, взу­т­тя, смар­тфо­ни. На­сам­пе­ред, це най­по­пу­ляр­ні­ші брен­ди сві­ту. Ку­пу­ю­чи фут­бол­ку Nike, ра­зом з нею ми ку­пу­є­мо якість, зру­чність та пев­ний стиль, при­та­ман­ний цій ком­па­нії. При цьо­му пер­ше, що нам впа­дає в око під час по­шу­ку кон­кре­тно­го ви­ро­бни­ка в ма­га­зи­ні, є йо­го по­зна­че­н­ня, яке мо­же ви­ра­жа­ти­ся у ви- гля­ді пев­но­го гра­фі­чно­го ма­люн­ка, на­пи­су, ем­бле­ми, слів чи їх груп, що у ро­зу­мін­ні ч. 1 ст. 492 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни має за­галь­ну на­зву «Тор­го­вель­на мар­ка».

Однак пе­ред тим як ко­жне по­зна­че­н­ня стає тор­го­вель­ною мар­кою, пе­ред ство­ре­н­ням брен­ду від­бу­ва­є­ться три­ва­лий пе­рі­од йо­го ре­є­стра­ції. По­ча­тко­вим ета­пом цьо­го пе­рі­о­ду є по­да­н­ня за­я­ви до Дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Укра­їн­ський ін­сти­тут ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті» (да­лі – Укр­па­тент).

Пи­та­н­ня скла­да­н­ня за­я­ви, її по­да­чі, роз­гля­ду та ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня що­до отри­ма­н­ня сві­до­цтва ре­гла­мен­ту­є­ться дво­ма нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми – За­ко­ном Укра­ї­ни «Про охо­ро­ну прав на зна­ки для то­ва­рів і по­слуг» та Пра­ви­ла­ми скла- да­н­ня, по­да­н­ня та роз­гля­ду за­я­ви на ви­да­чу сві­до­цтва Укра­ї­ни на знак для то­ва­рів і по­слуг, що за­твер­дже­ні На­ка­зом Держ­па­тен­ту Укра­ї­ни від 28.07.1995 р. №116 та за­твер­дже­ні в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 02.08.1995 р. №276/812.

За по­да­н­ня за­я­ви спла­чу­є­ться збір, роз­мір яко­го вста­нов­лю­є­ться з ура­ху­ва­н­ням кіль­ко­сті кла­сів МКТП, яки­ми охо­плю­ю­ться за­зна­че­ні у за­яві то­ва­ри та по­слу­ги. До­ку­мент про спла­ту збо­ру по­ви­нен на­ді­йти до Укр­па­тен­ту ра­зом із за­явою або про­тя­гом 2-х мі­ся­ців від да­ти по­да­н­ня за­я­ви. Цей строк про­дов­жу­є­ться, але не біль­ше ніж на 6 мі­ся­ців, якщо до йо­го спли­ву бу­де по­да­но від­по­від­не кло­по­та­н­ня та спла­че­но збір за йо­го по­да­н­ня.

Роз­мір пла­ти ви­зна­че­но По­ряд­ком спла­ти збо­рів за дії, пов’яза­ні з охо­ро­ною прав на об’єкти ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, за­твер­дже­ним По­ста­но­вою КМУ від 23.12.2004 р. №1716.

На­сту­пним ета­пом, пі­сля то­го як Укр­па­тент отри­мав за­яву та кви­тан­цію про опла­ту, є при­зна­че­н­ня і подаль­ше про­ве­де­н­ня фор­маль­ної та ква­лі­фі­ка­цій­ної екс­пер­ти­зи (екс­пер­ти­зи по су­ті). До то­го як осо­ба отри­ма­ла сві­до­цтво, во­на мо­же вно­си­ти змі­ни до за­я­ви, по­пе­ре­дньо спла­тив­ши за це від­по­від­ний збір.

Та­кож слід за­зна­чи­ти, що під час ква­лі­фі­ка­цій­ної екс­пер­ти­зи пе­ре­ві­ря­є­ться від­по­від­ність за­яв­ле­но­го по­зна­че­н­ня умо­вам на­да­н­ня пра­во­вої охо­ро­ни. При цьо­му ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ін­фор­ма­цій­на ба­за за­кла­ду екс­пер­ти­зи, в то­му чи­слі ма­те­рі­а­ли за­я­ви, а та­кож до­від­ко­во­по­шу­ко­вий апа­рат та від­по­від­ні офі­цій­ні ви­да­н­ня. Якщо є під­ста­ви вва­жа­ти, що за­яв­ле­не по­зна­че­н­ня не від­по­від­ає умо­вам на­да­н­ня пра­во­вої охо­ро­ни пов­ні­стю або час­тко­во, то за­клад екс­пер­ти­зи над­си­лає за­яв­ни­ку про це об­ґрун­то­ва­ний по­пе­ре­дній ви­сно­вок з про­по­зи­ці­єю на­да­ти мо­ти­во­ва­ну від­по­відь на ко­ристь ре­є­стра­ції зна­ка. Від­по­відь за­яв­ни­ка на­да­є­ться у строк, вста­нов­ле­ний п. 6 ці­єї стат­ті для до­да­тко­вих ма­те­рі­а­лів, та бе­ре­ться до ува­ги під час під­го­тов­ки ви­снов­ку екс­пер­ти­зи за за­явою.

На під­ста­ві рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію зна­ка та у ра­зі на­яв­но­сті до­ку­мен­тів про спла­ту дер­жав­но­го ми­та за ви­да­чу сві­до­цтва і збо­ру за пу­блі­ка­цію про ви­да­чу сві­до­цтва здій­сню­є­ться пу­блі­ка­ція в офі­цій­но­му бю­ле­те­ні ві­до­мо­стей про ви­да­чу сві­до­цтва, ви­зна­че­них у вста­нов­ле­но­му по­ряд­ку. За­зна­че­ні ми­то та збір спла­чу­ю­ться пі­сля над­хо­дже­н­ня до за­яв­ни­ка рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію зна­ка.

Якщо про­тя­гом 3-х мі­ся­ців від да­ти над­хо­дже­н­ня до за­яв­ни­ка рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію зна­ка до­ку­мен­ти про спла­ту дер­жав­но­го ми­та за ви­да­чу сві­до­цтва і збо­ру за пу­блі­ка­цію про ви­да­чу сві­до­цтва в роз­мі­рі та по­ряд­ку, ви­зна­че­них за­ко­но­дав­ством, до за­кла­ду екс­пер­ти­зи не на­ді­йшли, пу­блі­ка­ція не здій­сню­є­ться, а за­ява вва­жа­є­ться від­кли­ка­ною.

Одно­ча­сно з пу­блі­ка­ці­єю ві­до­мо­стей про ви­да­чу сві­до­цтва Укр­па­тент здій­снює дер­жав­ну ре­є­стра­цію зна­ка, для чо­го вно­сить до Ре­є­стру від­по­від­ні ві­до­мо­сті. Ви­да­ча сві­до­цтва здій­сню­є­ться Укр­па­тен­том у мі­ся­чний строк пі­сля дер­жав­ної ре­є­стра­ції зна­ка.

Однак основ­ним не­до­лі­ком про­це­ду­ри дер­жав­ної ре­є­стра­ції зна­ка для то­ва­рів і по­слуг є від­су­тність чі­тко вста­нов­ле­них стро­ків про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи та ви­да­чі сві­до­цтва. На жаль, у чин­но­му за­ко­но­дав­стві не пе­ред­ба­че­ний строк, про­тя­гом яко­го Укр­па­тент по­ви­нен здій­сни­ти ре­є­стра­цію тор­го­вель­ної мар­ки. На пра­кти­ці тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли лю­ди 1,5-2 ро­ки че­ка­ють на про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи, що є чи­ма­лим не­до­лі­ком, осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи те, що строк дії сві­до­цтва ста­но­вить 10 ро­ків від да­ти по­да­н­ня за­я­ви до Укр­па­тен­ту.

Окрім то­го, вар­то за­зна­чи­ти, що за­ре­є­стру­вав­ши знак для то­ва­рів та по­слуг в Укра­ї­ні, ре­жим охо­ро­ни ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті бу­де вста­нов­ле­но ви­клю­чно в ме­жах Укра­ї­ни. Якщо ви хо­че­те за­хи­сти­ти свою тор­го­вель­ну мар­ку в ін­ших кра­ї­нах, по­трі­бно або ре­є­стру­ва­ти її в ко­жній кра­ї­ні, з якою пла­ну­є­те пра­цю­ва­ти, або ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­га­ми Ма­дрид­ської уго­ди про між­на­ро­дну ре­є­стра­цію зна­ків від 18.04.1891 р. та Про­то­ко­лу до Ма­дрид­ської уго­ди від 28.06.1989 р., які по­ши­рять ре­жим пра­во­вої охо­ро­ни ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті на кра­ї­ни, які є їх уча­сни­ка­ми (при­бли­зно 97 кра­їн сві­ту).

От­же, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що ре­є­стра­ція тор­го­вель­ної мар­ки на­дає мо­жли­вість не ли­ше вста­но­ви­ти ре­жим пра­во­вої охо­ро­ни ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, а ще й ство­ри­ти бренд, який бу­де ві­до­мим та за­хи­ще­ним як в Укра­ї­ні, так і в усьо­му сві­ті.

На пра­кти­ці тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли лю­ди 1,5-2 ро­ки че­ка­ють на про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.