«Основ­на ме­та ТМА Ukraine – до­по­мог­ти бі­зне­су ви­рі­ши­ти фі­нан­со­ві про­бле­ми»

Про сві­то­ві й ві­тчи­зня­ні трен­ди в юри­ди­чно­му бі­зне­сі, про вза­є­мо­за­ле­жність ре­пу­та­ції та успі­ху, про роль і ста­нов­ле­н­ня Асо­ці­а­ції про­фе­сіо­на­лів з ре­ор­га­ні­за­ції, фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції та фі­нан­со­во­го оздо­ров­ле­н­ня (да­лі – ТМА, Асо­ці­а­ція) «ЮГ» роз­по­вів п

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - На­зар ЧЕРНЯВСЬКИЙ

– Па­не На­за­ре, якщо го­во­ри­ти про спе­ци­фі­ку укра­їн­сько­го юри­ди­чно­го бі­зне­су, в чо­му во­на по­ля­гає? – Юри­ди­чний бі­знес в Укра­ї­ні де­що спе­ци­фі­чний, якщо йо­го по­рів­ню­ва­ти, на­при­клад, з ан­глій­ським, який сьо­го­дні мо­жна вва­жа­ти ета­лон­ним. Одні­єю зі спе­ци­фі­чних рис на­шо­го рин­ку є від­су­тність єди­них про­фе­сій­них стан­дар­тів. У нас юри­ди­чну фір­му мо­же ство­ри­ти будь-хто і при цьо­му на­да­ва­ти юри­ди­чні по­слу­ги. Фа­кти­чно, не­має ні фор­маль­них ви­мог, ні обме­жень. Крім то­го, біль­шість юри­стів не ство­рю­ють адво­кат­ських об’єд­нань, ді­яль­ність яких мо­жна хо­ча б якось про­фе­сій­но ре­гу­лю­ва­ти. Пе­ре­ва­жна ор­га­ні­за­цій­но­пра­во­ва фор­ма юр­фірм – це ТОВ, суть ро­бо­ти яких зво­ди­ться до по­се­ре­дни­цької ді­яль­но­сті між за­мов­ни­ком та ви­ко­ну­ва­чем пев­них «по­слуг». Однак ма­ють бу­ти вста­нов­ле­ні пев­ні ети­чні стан­дар­ти та пра­ви­ла для всіх прав­ни­ків, оскіль­ки юри­ди­чна про­фе­сія до­ста­тньо сен­си­тив­на. Якщо не обме­жу­ва­ти до­ступ до про­фе­сії, то во­на по­чи­нає ті­сно пе­ре­плі­та­ти­ся з ко­ру­пцій­ною ді­яль­ні­стю чи ді­яль­ні­стю з ле­га­лі­за­ції до­хо­дів то­що. За­га­лом, умов­но ком­па­нії мо­жна по­ді­ли­ти на дві гру­пи. До пер­шої на­ле­жать ті, які до­три­му­ю­ться пев­них про­фе­сій­них та ети­чних стан­дар­тів. За­зви­чай це ком­па­нії, що пра­цю­ють із за­хі­дни­ми клі­єн­та­ми, в яких юри­сти ма­ють від­по­від­ний до­свід ро­бо­ти в пев­ній си­сте­мі цін­но­стей, при­та­ман­ній за­хі­дно­му юри­ди­чно­му рин­ку. До дру­гої гру­пи на­ле­жать ком­па­нії, для яких прин­ци­пи чи стан­дар­ти ро­бо­ти ні­чо­го не вар­ті, або во­ни про­сто про них не здо­га­ду­ю­ться. Зокре­ма, це пов’яза­но зі «спе­ци­фі­чни­ми» клі­єн­та­ми, для яких го­лов­ним є ре­зуль­тат, а не шлях до йо­го до­ся­гне­н­ня. Крім то­го, са­ме че­рез від­су­тність пра­во­вої куль­ту­ри клі­єн­ти на­віть не пі­до­зрю­ють про існу­ва­н­ня яки­хось там стан­дар­тів. Однак при­крість по­ля­гає в то­му, що і ті, й ін­ші ком­па­нії зму­ше­ні пра­цю­ва­ти в одній ре­аль­но­сті.

Ще одні­єю спе­ци­фі­чною ри­сою мо­жна на­зва­ти про­бле­ма­ти­ку ці­но­утво­ре­н­ня за по­слу­ги. Де­я­кі ком­па­нії про­сто її не ви­ра­хо­ву­ють, а на­зи­ва­ють умов­но, як їм біль­ше по­до­ба­є­ться. В ре­зуль­та­ті во­ни або не від­пра­цьо­ву­ють на­віть низь­ку ці­ну (оскіль­ки їм це не­ви­гі­дно, а от­же, це мі­нус для клі­єн­та), або від­пра­цьо­ву­ють, але не по­кри­ва­ють сво­їх ви­трат. То­ді який сенс та­ко­го бі­зне­су? До то­го ж та­кий дем­пінг не йде на ко­ристь рин­ку.

Ми не бе­ре­мо до ува­ги мо­ло­ді ком­па­нії, для яких ниж­ча ці­на є май­же єди­ною пе­ре­ва­гою, а та­кож ком­па­нії, які ма­ють до­брі ста­тки та мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі та­ку по­ве­дін­ку на рин­ку для пор­тфо­ліо чи про­сто за­ра­ди по­зи­тив­но­го імі­джу. Зви­чай­но, за ви­ня­тком си­ту­а­цій, ко­ли та­кі ком­па­нії по­тім отри­му­ють цей не­до­три­ма­ний при­бу­ток ін­шим шля­хом. Юри­стів по­трі­бно на­вча­ти ро­зу­мі­ти еко­но­мі­ку ко­жно­го про­е­кту, з чо­го фор­му­є­ться со­бі­вар­тість пра­ці, як на неї впли­ває за­ван­та­же­ність то­що. – Тож чи має ре­пу­та­ція впли­ва­ти на бі­знес? Чи за­ле­жить успі­шність від до­три­ма­н­ня ви­со­ких ети­чних стан­дар­тів? – Для юри­ста ре­пу­та­ція має бу­ти одним з най­більш ва­жли­вих еле­мен­тів скла­до­вої успі­ху, осо­бли­во за­раз, ко­ли актив­но роз­ви­ва­ю­ться те­хно­ло­гії. Тоб­то вже якісь ба­зо­ві, те­хні­чні ре­чі мо­жна ви­рі­шу­ва­ти без юри­ста, а за до­по­мо­гою, на­при­клад, бо­тів. Однак ко­ли звер­та­ю­ться до юри­ста, йо­му що­най­мен­ше по­трі­бно до­ві­ря­ти. У та­ких ви­пад­ках ре­пу­та­ція осо­бли­во ва­жли­ва. Якщо ми го­во­ри­мо про клі­єн­тів, яким по­трі­бен за­хист у кри­мі­наль­них спра­вах чи по­да­тко­ві

кон­суль­та­ції, то на­вряд чи він бу­де шу­ка­ти та­ко­го юри­ста на ву­ли­ці. Крім то­го, хо­чу акцен­ту­ва­ти ува­гу на то­му, що на За­хо­ді не сто­їть окре­мо пи­та­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму та до­ві­ри. Пер­ше спри­йма­є­ться як не­о­дмін­на скла­до­ва юри­ди­чної про­фе­сії та осві­ти. Ве­ли­ку роль в цьо­му ві­ді­гра­ли са­ме про­фе­сій­ні та ети­чні стан­дар­ти. – Не­що­дав­но від­бу­лась пре­зен­та­ція Асо­ці­а­ції ТМА Ukraine, яку Ви очо­лю­є­те. Роз­ка­жіть біль­ше про цю ор­га­ні­за­цію. – Це гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція, яка об’єд­нує про­фе­сіо­на­лів з ре­ор­га­ні­за­ції, фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції та фі­нан­со­во­го оздо­ров­ле­н­ня Укра­ї­ни за­для про­ве­де­н­ня осві­тніх, га­лу­зе­вих і ді­ло­вих зу­стрі­чей та обмі­ну до­сві­дом. Вар­то за­зна­чи­ти, що ТМА роз­ра­хо­ва­на не ли­ше на юри­стів – са­ме в цьо­му по­ля­гає одна з пе­ре­ваг Асо­ці­а­ції, щоб під її да­хом об’єд­на­ли­ся всі фа­хів­ці, за­лу­че­ні до бор­го­вої ре­стру­кту­ри­за­ції. Та­ким чи­ном, окрім юри­стів, ТМА об’єд­нує фі­нан­со­вих кон­суль­тан­тів, ау­ди­то­рів, бан­кі­рів, пред­став­ни­ків бор­жни­ків та кре­ди­то­рів. От­же, основ­на ме­та укра­їн­сько­го офі­су Асо­ці­а­ції збі­га­є­ться з ана­ло­гі­чни­ми від­ді­ле­н­ня­ми у Єв­ро­пі та го­лов­ним офі­сом у США – по­но­ви­ти бі­знес, тоб­то до­по­мог­ти ком­па­нії ви­ліз­ти з бор­гів і ста­ти на но­ги.

Ідея по­ля­га­ла у ство­рен­ні про­фе­сій­но­го се­ре­до­ви­ща, в яко­му лю­ди мо­гли б обмі­ню­ва­ти­ся до­сві­дом, фор­му­ва­ти пев­ну рин­ко­ву пра­кти­ку, а та­кож про­во­ди­ти ре­стру­кту­ри­за­ції у за­галь­но­ви­зна­но­му ро­зу­мін­ні (за за­хі­дним зраз­ком). У нас про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су ре­стру­кту­ри­за­ція до­рів­ню­ва­ла бан­крут­ству: або лю­ди якось до­мов­ля­ю­ться про по­га­ше­н­ня бор­гів, або йдуть у про­це­ду­ру бан­крут­ства. Не бу­ло куль­ту­ри та ро­зу­мі­н­ня су­ті про­це­су ре­стру­кту­ри­за­ції. Ма­кси­мум, що озна­ча­ла ре­стру­кту­ри­за­ція по-укра­їн­ськи, це за­сто­су­ва­н­ня роз­стро­чки та по­ни­же­н­ня від­со­тко­вої став­ки.

На­справ­ді ж (і по­ча­ли це ще фі­нан­со­ві кон­суль­тан­ти), ін­ко­ли по­трі­бно про­ана­лі­зу­ва­ти бі­знес-по­зи­чаль­ни­ка, оскіль­ки, мо­жли­во, йо­му не­об­хі­дно по­збу­ти­ся не­про­філь­них акти­вів, змі­ни­ти рин­ки збу­ту та вре­шті-решт змі­ни­ти ко­ман­ду. Тож Асо­ці­а­ція – це май­дан­чик для обго­во­ре­н­ня та ви­рі­ше­н­ня про­блем. До ре­чі, во­на ство­рю­ва­ла­ся па­ра­лель­но з ухва­ле­н­ням за­ко­ну про фі­нан­со­ву ре­стру­кту­ри­за­цію. – ТМА відкрила свій пер­ший єв­ро­пей­ський від­діл у 2001 р. TMA Ukraine бу­ла за­сно­ва­на у 2016 р., але фа­кти­чно по­ча­ла пра­цю­ва­ти з 2018 р. На Ва­шу дум­ку, чо­му в Укра­ї­ні Асо­ці­а­ція з’яви­ла­ся ли­ше че­рез стіль­ки ро­ків? – Ма­буть, то­му що у нас і ре­стру­кту­ри­за­ції як та­кої не бу­ло. Вла­сне, від­по­від­ний за­кон про фін­ре­стру­кту­ри­за­цію бу­ло ухва­ле­но по­за­ми­ну­ло­го ро­ку. До цьо­го пи­та­н­ня під­хо­ди­ли, так би мо­ви­ти, по­сту­по­во, а ко­ли на­зрі­ла по­тре­ба (зокре­ма, че­рез ви­мо­ги Сві­то­во­го бан­ку до укра­їн­ських бан­ків ро­зі­бра­ти­ся зі сво­ї­ми про­блем­ни­ми кре­ди­та­ми), час на­став.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.