Ри­зи­ки оцін­ки ци­віль­но-пра­во­вих до­го­во­рів як тру­до­вих від­но­син

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ТРУДОВЕ ПРАВО / СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Ві­та Ві ЦІНЧИК ЦІНЧИК, ке­рів­ник пра­кти­ки тру­до­во­го пра­ва Jurimex КЗпП Укра­ї­ни),

Пі­сля за­про­ва­дже­н­ня в на­шій дер­жа­ві фі­нан­со­вої від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про пра­цю, на­ді­ле­н­ня ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня зна­чни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми у про­це­сі здій­сне­н­ня кон­тро­лю за до­дер­жа­н­ням за­ко­но­дав­ства про пра­цю, ви­зна­че­н­ня по­ряд­ку про­ве­де­н­ня кон­тро­лю, що здій­сню­є­ться у фор­мі ін­спе­кцій­но­го від­ві­ду­ва­н­ня та не­ви­їзно­го ін­спе­кту­ва­н­ня, на­бу­ла по­пу­ляр­но­сті те­ма при­хо­ва­них тру­до­вих пра­во­від­но­син, що по­ля­гає у під­мі­ні тру­до­во­го до­го­во­ру на ци­віль­но-пра­во­вий.

«При­хо­ва­ні» тру­до­ві від­но­си­ни

Так зва­ним при­хо­ва­ним тру­до­вим пра­во­від­но­си­нам кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни при­ді­ля­ють осо­бли­ву ува­гу. У ра­зі вста­нов­ле­н­ня під час кон­троль­но­го за­хо­ду, що укла­де­ний ци­віль­но-пра­во­вий до­го­вір на ви­ко­на­н­ня ро­біт (на­да­н­ня по­слуг) мі­стить озна­ки, при­та­ман­ні тру­до­во­му до­го­во­ру, на­кла­да­є­ться штраф за фа­кти­чний до­пуск пра­ців­ни­ка до ро­бо­ти без укла­да­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру в роз­мі­рі 30 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, що ста­но­вить 111 690 грн за ко­жен та­кий до­го­вір.

Слід за­зна­чи­ти, що пе­ре­ква­лі­фі­ка­ція ци­віль­но-пра­во­вих від­но­син у тру­до­ві по су­ті за­ле­жить від вну­трі­шньо­го пе­ре­ко­на­н­ня ін­спе­кто­ра пра­ці, який вба­чає у та­ких від­но­си­нах при­хо­ва­ність тру­до­вих від­но­син, оскіль­ки на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні не ви­зна­че­ні озна­ки, за яки­ми ци­віль­но-пра­во­ві від­но­си­ни під­ля­га­ють пе­ре­ква­лі­фі­ка­ції у тру­до­ві.

От­же, щоб уни­кну­ти зна­чних фі­нан­со­вих втрат вна­слі­док пе­ре­ква­лі­фі­ка­ції ци­віль­но-пра­во­вих від­но­син у тру­до­ві, не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до за­сад ци­віль­но­го та тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства, з яких ви­пли­ває рі­зни­ця.

Пра­во­ві за­са­ди й га­ран­тії здій­сне­н­ня гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни пра­ва роз­по­ря­джа­ти­ся сво­ї­ми зді­бно­стя­ми до про­ду­ктив­ної та твор­чої пра­ці ви­зна­чає Ко­декс за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни. Та­кож цей до­ку­мент ре­гу­лює тру­до­ві від­но­си­ни всіх пра­ців­ни­ків, спри­я­ю­чи зро­стан­ню про­ду­ктив­но­сті пра­ці, по­лі­пшен­ню яко­сті ро­бо­ти, змі­цнен­ню тру­до­вої ди­сци­плі­ни то­що. Крім то­го, за­галь­ні за­са­ди тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства пе­ред­ба­ча­ють не­об­хі­дність вста­нов­ле­н­ня ви­со­ко­го рів­ня умов пра­ці, оскіль­ки будь-які умо­ви до­го­во­рів про пра­цю, які по­гір­шу­ють ста­но­ви­ще пра­ців­ни­ків, у по­рів­нян­ні із за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни про пра­цю, є не­дій­сни­ми.

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 21 Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю Укра­ї­ни (да­лі –

тру­до­вий до­го­вір є уго­дою між пра­ців­ни­ком та вла­сни­ком під­при­єм­ства, уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції або упов­но­ва­же­ним ним ор­га­ном чи фі­зи­чною осо­бою, за якою пра­ців­ник зо­бов'язу­є­ться ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, ви­зна­че­ну ці­єю уго­дою, з під­ля­га­н­ням вну­трі­шньо­му тру­до­во­му роз­по­ряд­ку, а вла­сник під­при­єм­ства, уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції або упов­но­ва­же­ний ним ор­ган чи фі­зи­чна осо­ба зо­бов'язу­є­ться ви­пла­чу­ва­ти пра­ців­ни­ко­ві за­ро­бі­тну пла­ту і за­без­пе­чу­ва­ти умо­ви пра­ці, не­об­хі­дні для ви­ко­на­н­ня ро­бо­ти, пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством про пра­цю, ко­ле­ктив­ним до­го­во­ром та уго­дою сто­рін.

Ч. 3 ст. 24 КЗпП Укра­ї­ни ви­зна­че­но, що пра­ців­ник не мо­же бу­ти до- пу­ще­ний до ро­бо­ти без укла­де­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру, оформ­ле­но­го на­ка­зом чи роз­по­ря­дже­н­ням вла­сни­ка або упов­но­ва­же­но­го ним ор­га­ну, а та­кож по­ві­дом­ле­н­ня цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди з пи­тань за­без­пе­че­н­ня фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки з адмі­ні­стру­ва­н­ня єди­но­го вне­ску на за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня про прийня­т­тя пра­ців­ни­ка на ро­бо­ту в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

От­же, ана­ліз на­ве­де­них за­ко­но­дав­чих при­пи­сів пе­ред­ба­чає, що тру­до­вий до­го­вір – це уго­да що­до здій­сне­н­ня та за­без­пе­че­н­ня тру­до­вої фун­кції. За тру­до­вим до­го­во­ром пра­ців­ник зо­бов’яза­ний ви­ко­ну­ва­ти не кон­кре­тну ін­ди­ві­ду­аль­но-ви­зна­че­ну ро­бо­ту, а ро­бо­ту з ви­зна­че­ної одні­єї або кіль­кох про­фе­сій, спе­ці­аль­но­стей, по­са­ди від­по­від­ної ква­лі­фі­ка­ції, ви­ко­ну­ва­ти ви­зна­че­ну тру­до­ву фун­кцію в ді­яль­но­сті під­при­єм­ства. Пі­сля за­кін­че­н­ня ви­ко­на­н­ня ви­зна­че­но­го зав­да­н­ня тру­до­ва ді­яль­ність не при­пи­ня­є­ться. Пре­дме­том тру­до­во­го до­го­во­ру є вла­сне пра­ця пра­ців­ни­ка у про­це­сі ви­ро­бни­цтва, то­ді як пре­дме­том до­го­во­ру ци­віль­но-пра- во­во­го ха­ра­кте­ру є ви­ко­на­н­ня йо­го сто­ро­ною пев­но­го ви­зна­че­но­го об­ся­гу ро­біт (по­слуг).

За­галь­не ви­зна­че­н­ня ци­віль­но­пра­во­во­го до­го­во­ру мі­сти­ться у ч. 1 ст. 626 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ЦК Укра­ї­ни). До­го­вір – це до­мов­ле­ність двох або біль­ше сто­рін, спря­мо­ва­на на вста­нов­ле­н­ня, змі­ну або при­пи­не­н­ня ци­віль­них прав та обов’яз­ків.

Зокре­ма, ци­віль­но-пра­во­вим до­го­во­ром є уго­да між сто­ро­на­ми – гро­ма­дя­ни­ном і під­при­єм­ством – на ви­ко­на­н­ня пер­шим пев­ної ро­бо­ти (а са­ме до­го­вір під­ря­ду, до­го­вір про на­да­н­ня по­слуг то­що), пре­дме­том яко­го є на­да­н­ня пев­но­го ре­зуль­та­ту пра­ці. Однак у ра­зі укла­де­н­ня цьо­го ви­ду до­го­во­ру не ви­ни­ка­ють тру­до­ві від­но­си­ни, на які по­ши­рю­є­ться тру­до­ве за­ко­но­дав­ство.

У ст. 628 ЦК Укра­ї­ни за­зна­че­но, що зміст до­го­во­ру ста­нов­лять умо­ви (пун­кти), ви­зна­че­ні на роз­суд сто­рін і по­го­дже­ні ни­ми, та умо­ви, які є обов'яз­ко­ви­ми від­по­від­но до актів ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства. Сто­ро­ни ма­ють пра­во укла­сти до­го­вір, в яко­му мі­стя­ться еле­мен­ти рі­зних до­го­во­рів (змі­ша­ний до­го­вір).

Тру­до­вим за­ко­но­дав­ством ре­гу­лю­є­ться са­ме про­цес ор­га­ні­за­ції тру­до­вої ді­яль­но­сті

До від­но­син сто­рін у змі­ша­но­му до­го­во­рі у від­по­від­них ча­сти­нах за­сто­со­ву­ю­ться по­ло­же­н­ня актів ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства про до­го­во­ри, еле­мен­ти яких мі­стя­ться у змі­ша­но­му до­го­во­рі, якщо ін­ше не вста­нов­ле­но до­го­во­ром або не ви­пли­ває із су­ті змі­ша­но­го до­го­во­ру.

Від­по­від­но до ст. 901 ЦК Укра­ї­ни, за до­го­во­ром про на­да­н­ня по­слуг одна сто­ро­на (ви­ко­на­вець) зо­бов'язу­є­ться за зав­да­н­ням дру­гої сто­ро­ни (за­мов­ни­ка) на­да­ти по­слу­гу, яка спо­жи­ва­є­ться у про­це­сі вчи­не­н­ня пев­ної дії або здій­сне­н­ня пев­ної ді­яль­но­сті, а за­мов­ник зо­бов'язу­є­ться опла­ти­ти ви­ко­нав­це­ві за­зна­че­ну по­слу­гу, якщо ін­ше не вста­нов­ле­но до­го­во­ром.

Основ­ні від­мін­но­сті

На­то­мість тру­до­вий до­го­вір ха­ра­кте­ри­зу­є­ться тим, що пра­ців­ни­ки не са­мі ор­га­ні­зо­ву­ють ро­бо­ту та ви­ко­ну­ють її не на вла­сний ри­зик і роз­суд, а під­по­ряд­ко­ву­ю­ться від­по­від­ним по­са­до­вим осо­бам. Во­дно­час на під­при­єм­стві має ве­сти­ся та­бель від­пра­цьо­ва­но­го ча­су, що є осо­бли­ві­стю тру­до­вих пра­во­від­но­син. У тру­до­вих до­го­во­рах ви­зна­ча­є­ться обов'язок пра­ців­ни­ка ви­ко­ну­ва­ти від­по­від­ну тру­до­ву фун­кцію в ме­жах ро­бо­чо­го про­це­су під­при­єм­ства, а за не­ви­ко­на­н­ня обов'яз­ків ви­зна­че­но ма­те­рі­аль­ну та/чи ди­сци­плі­нар­ну від­по­від­аль­ність. За укла­де­ним тру­до­вим до­го­во­ром за­но­си­ться за­пис до тру­до­вої книж­ки від­по­від­но до на­ка­зу про прийня­т­тя пра­ців­ни­ка на ро­бо­ту.

Тоб­то основ­ною озна­кою, що від­рі­зняє ци­віль­ні від­но­си­ни від тру­до­вих, є те, що тру­до­вим за­ко­но­дав­ством ре­гу­лю­є­ться про­цес ор­га­ні­за­ції тру­до­вої ді­яль­но­сті. За ци­віль­но- пра­во­вим до­го­во­ром про­цес ор­га­ні­за­ції тру­до­вої ді­яль­но­сті за­ли­ша­є­ться за йо­го ме­жа­ми, ме­тою до­го­во­ру є отри­ма­н­ня пев­но­го ма­те­рі­аль­но­го ре­зуль­та­ту. От­же, від­но­си­ни, які ви­ни­ка­ють з ци­віль­но-пра­во­во­го до­го­во­ру про на­да­н­ня по­слуг, не є то­то­жни­ми з тру­до­ви­ми пра­во­від­но­си­на­ми, а укла­да­н­ня ци­віль­но-пра­во­во­го до­го­во­ру про на­да­н­ня по­слуг не свід­чить про на­яв­ність тру­до­вих від­но­син між за­мов­ни­ком та ви­ко­нав­цем.

Крім то­го, згі­дно зі ст. 11 ЦК Укра­ї­ни, під­ста­ва­ми для ви­ни­кне­н­ня ци­віль­них прав та обов'яз­ків є до­го­во­ри та ін­ші пра­во­чи­ни. При цьо­му, від­по­від­но до ст. 202 ЦК Укра­ї­ни, пра­во­чи­ном є дія осо­би, спря­мо­ва­на на на­бу­т­тя, змі­ну або при­пи­не­н­ня ци­віль­них прав та обов'яз­ків. Пра­во­чи­ни мо­жуть бу­ти одно­сто­рон­ні­ми та дво- чи ба­га­то­сто­рон­ні­ми (до­го­во­ри).

Згі­дно зі ст. 215 ЦК Укра­ї­ни, під­ста­вою не­дій­сно­сті пра­во­чи­ну є не­до­дер­жа­н­ня в мо­мент вчи­не­н­ня пра­во­чи­ну сто­ро­ною (сто­ро­на­ми) ви­мог, які вста­нов­ле­ні ч. 1-2, 5-6 ст. 203 ЦК Укра­ї­ни.

Ст. 203 ЦК Укра­ї­ни вста­нов­ле­ні за­галь­ні ви­мо­ги, до­дер­жа­н­ня яких є не­об­хі­дним для чин­но­сті пра­во­чи- ну, а са­ме: зміст пра­во­чи­ну не мо­же су­пе­ре­чи­ти цьо­му Ко­де­ксу, ін­шим актам ци­віль­но­го за­ко­но­дав­ства, а та­кож мо­раль­ним за­са­дам су­спіль­ства; осо­ба, яка вчи­няє пра­во­чин, по­вин­на ма­ти не­об­хі­дний об­сяг ци­віль­ної ді­є­зда­тно­сті; во­ле­ви­яв­ле­н­ня уча­сни­ка пра­во­чи­ну має бу­ти віль­ним і від­по­від­а­ти йо­го вну­трі­шній во­лі; пра­во­чин має вчи­ня­ти­ся у фор­мі, вста­нов­ле­ній за­ко­ном; пра­во­чин має бу­ти спря­мо­ва­ний на ре­аль­не на­ста­н­ня пра­во­вих на­слід­ків, що ним об­умов­ле­ні.

От­же, на­яв­ність об­ста­вин, які вка­зу­ють на від­су­тність спря­му­ва­н­ня пра­во­чи­ну на ре­аль­не на­ста­н­ня пра­во­вих на­слід­ків, що ним об­умов­ле­ні, є ли­ше під­ста­вою для роз­гля­ду пи­та­н­ня про ви­зна­н­ня пра­во­чи­ну не­дій­сним (тоб­то вка­зує на оспо­рю­ва­ність пра­во­чи­ну). Во­дно­час, згі­дно зі ст. 204 ЦК Укра­ї­ни, пра­во­чин є пра­во­мір­ним, якщо йо­го не­дій­сність пря­мо не вста­нов­ле­на за­ко­ном або якщо він не ви­зна­ний су­дом не­дій­сним.

За та­ких об­ста­вин та вра­хо­ву­ю­чи ви­ще­за­зна­че­ні при­пи­си пра­ва, ро­бо­то­дав­ці ма­ють пра­во укла­да­ти ци­віль­но-пра­во­ві до­го­во­ри з фі­зи­чни­ми осо­ба­ми на ви­ко­на­н­ня пев­них ви­дів ро­біт та на­да­н­ня по­слуг, укла­да­н­ня яких узго­джу­є­ться з при­пи­са­ми ЦК Укра­ї­ни.

При цьо­му ор­га­ни Держ­пра­ці, здій­сню­ю­чи кон­троль за до­дер­жа­н­ням за­ко­но­дав­ства про пра­цю у фор­мі ін­спе­кцій­но­го від­ві­ду­ва­н­ня та/або не­ви­їзно­го ін­спе­кту­ва­н­ня юри­ди­чни­ми осо­ба­ми (вклю­ча­ю­чи їхні стру­ктур­ні й від­окрем­ле­ні під­роз­ді­ли, які не є юри­ди­чни­ми осо­ба­ми) та фі­зи­чни­ми осо­ба­ми, які ви­ко­ри­сто­ву­ють на­йма­ну пра­цю, не ма­ють пов­но­ва­жень на ви­зна­н­ня укла­де­них суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вих до­го­во­рів не­дій­сни­ми або ви­зна­н­ня їх тру­до­ви­ми чи на вла­сний роз­суд тлу­ма­чи­ти їхні умо­ви.

Звер­таю ува­гу, що чин­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни не мі­стить обов'яз­ко­вих при­пи­сів, у яких ви­пад­ках сто­ро­ни зо­бов'яза­ні укла­да­ти тру­до­ві до­го­во­ри, а в яких – ци­віль­но-пра­во­ві до­го­во­ри (уго­ди) на ви­ко­на­н­ня пев­них ро­біт. Сто­ро­ни до­го­во­ру віль­ні у сво­є­му ви­бо­рі що­до фор­ми оформ­ле­н­ня від­но­син та на вла­сний роз­суд мо­жуть ви­зна­ча­ти вид та­ко­го до­го­во­ру. Укла­да­н­ня ци­віль­но-пра­во­во­го до­го­во­ру є ви­клю­чним пра­вом суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, що за­без­пе­че­но Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни та ЦК Укра­ї­ни.

Однак слід за­сте­рег­ти, якщо ви­ко­на­вець бу­де ви­ко­ну­ва­ти ро­бо­ту, яка від­по­від­а­ти­ме фун­кціо­наль­ним обов’яз­кам пра­ців­ни­ка, про­фе­сії, що пе­ред­ба­че­на у Кла­си­фі­ка­то­рі про­фе­сій, ви­ко­на­вець ви­ко­ну­ва­ти­ме ро­бо­ту ре­гу­ляр­но, бу­де під­кон­троль­ний за­мов­ни­ку, не са­мо­стій­но ор­га­ні­зо­ву­ва­ти­ме ро­бо­ту та на­да­н­ня по­слуг, то на­віть у ра­зі звер­не­н­ня до су­ду за ска­су­ва­н­ням штра­фу не факт, що суд ста­не на ва­шу сто­ро­ну і ска­сує штраф.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.