Со­ло­мо­но­ве рі­ше­н­ня Ве­ли­кої па­ла­ти Вер­хов­но­го Су­ду

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

За остан­ні біль­ше ніж 3 ро­ки кіль­кість су­до­вих спо­рів з Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб та з упов­но­ва­же­ни­ми осо­ба­ми Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб (да­лі – Фонд) про­сто вра­жає. Це не див­но, адже та­ко­го ма­со­во­го «бан­ко­па­ду» на­ша кра­ї­на не зна­ла за всі ча­си не­за­ле­жно­сті. Від­по­від­но, Фонд або упов­но­ва­же­ні осо­би Фон­ду, які з мо­мен­ту вве­де­н­ня тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції у не­пла­то­спро­мо­жний банк юри­ди­чно і фа­кти­чно здій­сню­ють пов­но­ва­же­н­ня ор­га­нів управ­лі­н­ня та­ким бан­ком, ста­ли об’єктом чи­слен­них по­зо­вів з бо­ку юри­ди­чних та фі­зи­чних осіб (зокре­ма, з пи­тань ви­зна­н­ня про­ти­прав­ни­ми їхніх дій чи без­ді­яль­но­сті під час здій­сне­н­ня тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції не­пла­то­спро­мо­жно­го бан­ку та/або йо­го лі­кві­да­ції).

Якщо по­зи­ція ци­віль­ної юрис­ди­кції в осо­бі від­по­від­ної па­ла­ти Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни у пи­тан­ні ви­зна­че­н­ня під­ві­дом­чо­сті та­ких спо­рів са­ме ци­віль­ній юрис­ди­кції за­га­лом є чі­ткою, а са­ме в осно­ву по­кла­де­но пре­дме­тний під­хід до та­кої ка­те­го­рії справ ( ци­віль­но­пра­во­ва при­ро­да пра­во­від­но­син), то в ме­жах адмі­ні­стра­тив­ної та го­спо­дар­ської юрис­ди­кції зав­жди то­чи­ли­ся за­пе­клі дис­ку­сії.

По­ча­ло­ся все з до­бре ві­до­мих бан­ків­ським юри­стам по­ста­нов Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни від 16.02.2016 р. та від 15.06.2016 р., в яких суд ді­йшов ви­снов­ку що­до не­об­хі­дно­сті роз­гля­ду спо­рів за уча­стю бан­ків, що зна­хо­дя­ться на ста­дії лі­кві­да­ції, са­ме в го­спо­дар­ських су­дах. Суд ке­ру­вав­ся та­кою ло­гі­кою: на­сам­пе­ред, банк – це юри­ди­чна осо­ба, то­му лі­кві­да­цій­на про­це­ду­ра та­ко­го бан­ку по­вин­на здій­сню­ва­ти­ся ана­ло­гі­чно до про­це­ду­ри бан­крут­ства будь-якої ін­шої юри­ди­чної осо­би, тоб­то за пра­ви- ла­ми го­спо­дар­сько­го су­до­чин­ства. От­же, Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни, ви­рі­шу­ю­чи пи­та­н­ня під­ві­дом­чо­сті, у за­зна­че­них по­ста­но­вах вдав­ся до суб’єктно­го під­хо­ду, ігно­ру­ю­чи пи­та­н­ня пре­дме­та спо­ру.

Та­кий пра­во­вий ви­сно­вок Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни хо­ча був і не­о­дно­зна­чно сприйня­тий прав­ни­чою спіль­но­тою, про­те до­ста­тньо ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся су­да­ми на пра­кти­ці під час роз­гля­ду ана­ло­гі­чних справ че­рез йо­го за­галь­но­обов’яз­ко­вість.

На про­ти­ва­гу за­зна­че­ній по­зи­ції, су­ди адмі­ні­стра­тив­ної юрис­ди­кції не­о­дно­ра­зо­во від­сту­па­ли від пра­во­во­го ви­снов­ку Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни та вка­зу­ва­ли, що Фонд ( упов­но­ва­же­на осо­ба Фон­ду) є дер­жав­ною спе­ці­а­лі­зо­ва­ною уста­но­вою, яка ви­ко­нує фун­кції дер­жав­но­го управ­лі­н­ня у сфе­рі га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб. Та­ким чи­ном, спо­ри, які ви­ни­ка­ють у пра­во­від­но­си­нах із суб’єктом вла­дних пов­но­ва­жень, є пу­блі­чно-пра­во­ви­ми та під­ля­га­ють роз­гля­ду за пра­ви­ла­ми Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни. В осно­ву та­ких рі­шень су­ди адмі­ні­стра­тив­ної юрис­ди­кції по­кла­ли все той же суб’єктний під­хід до пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня юрис­ди­кцій­но­сті, про­те вже в кон­текс­ті осо­бли­во­го ста­ту­су Фон­ду (упов­но­ва­же­ної осо­би Фон­ду).

З огля­ду на ви­кла­де­не, Ве­ли­ка Па­ла­та Вер­хов­но­го Су­ду ді­йшла ви­снов­ку, що роз­ме­жу­ва­н­ня юрис­ди­кції адмі­ні­стра­тив­них та го­спо­дар­ських су­дів що­до на­ве­де­них спо­рів, які ви­ни­ка­ють під час лі­кві­да­ції бан­ку, є ви­клю­чною пра­во­вою про­бле­мою, ви­рі­ше­н­ня якої не­об­хі­дне для за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку пра­ва та фор­му­ва­н­ня єди­ної пра­во­за­сто­сов­чої пра­кти­ки.

Так, 18.04.2018 р., роз­гля­да­ю­чи спра­ву №910/8132/17, суд вка­зав, що ви­зна­чаль­ною озна­кою під час ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня про під­ві­дом­чість справ з Фон­дом або упов­но­ва­же­ною осо­бою Фон­ду є ха­ра­ктер пра­во­від­но­син, з яких ви­ник спір, а не суб’єктний склад уча­сни­ків. Про­ана­лі­зу­вав­ши цю спра­ву більш де­таль­но, мо­же­мо умов­но роз­ді­ли­ти пра­во­ву по­зи­цію Вер­хов­но­го Су­ду на дві ча­сти­ни.

По-пер­ше, Вер­хов­ний Суд не по­го­див­ся з до­во­да­ми про те, що всі спо­ри за уча­стю Фон­ду (упов­но­ва­же­ної осо­би Фон­ду) є пу­блі­чно­пра­во­ви­ми та під­ля­га­ють роз­гля­ду за пра­ви­ла­ми адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства. Суд за­зна­чив, що пу­блі­чно-пра­во­вий спір, на який по­ши­рю­є­ться юрис­ди­кція адмі­ні­стра­тив­них су­дів, є спо­ром між уча­сни­ка­ми пу­блі­чно- пра­во­вих від­но­син і сто­су­є­ться са­ме цих від­но­син. При цьо­му при­ва­тно­пра­во­ві від­но­си­ни ви­рі­зня­ю­ться на­яв­ні­стю май­но­во­го чи не­май­но­во­го осо­би­сто­го ін­те­ре­су уча­сни­ка. А от­же, Фонд (упов­но­ва­же­на осо­ба Фон­ду) як юри­ди­чна осо­ба пу­блі­чно­го пра­ва мо­же бу­ти суб'єктом як пу­блі­чно-пра­во­вих, так і при­ва­тно­пра­во­вих пра­во­від­но­син.

В кон­текс­ті при­ва­тно­пра­во­вих від­но­син, яки­ми є здій­сне­н­ня фун­кцій ор­га­ну управ­лі­н­ня бан­ку, в яко­му за­про­ва­дже­но тим­ча­со­ву адмі­ні­стра­цію, чи бан­ку, який лі­кві­ду­є­ться, Фонд (упов­но­ва­же­на осо­ба Фон­ду) не здій­снює фун­кцій суб'єкта вла­дних пов­но­ва­жень. Ви­зна­че­ний ст. 3 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про си­сте­му га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб» пра­во­вий ста­тус Фон­ду, від­по­від­но до якої він вва­жа­є­ться юри­ди­чною осо­бою пу­блі­чно­го пра­ва, має від­окрем­ле­не май­но, яке є об' єктом пра­ва дер­жав­ної вла­сно­сті та пе­ре­бу­ває у йо­го го­спо­дар­сько­му ві­дан­ні, не впли­ває на пра­во­вий ста­тус бан­ку, в яко­му за­про­ва­дже­но тим­ча­со­ву адмі­ні­стра­цію або що­до яко­го роз­по­ча­то про­це­ду­ру лі­кві­да­ції, оскіль­ки Фонд (упов­но­ва­же­на осо­ба Фон­ду) роз­по­ря­джа­є­ться май­ном та­ко­го бан­ку від іме­ні остан­ньо­го та у ме­жах ви­ко­на­н­ня по­кла­де­них на ньо­го за­ко­но­дав­ством фун­кцій що­до ви­ве­де­н­ня не­пла­то­спро­мо­жно­го бан­ку з рин­ку, не здій­сню­ю­чи в цій ча­сти­ні жо­дних вла­дних управ­лін­ських фун­кцій.

По-дру­ге, на дум­ку су­ду, під час ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня про роз­ме­жу­ва­н­ня ком­пе­тен­ції су­дів що­до роз­гля­ду го­спо­дар­ських та адмі­ні­стра­тив­них справ не­до­ста­тньо за­сто­со­ву­ва­ти ви­клю­чно фор­маль­ний кри­те­рій – ви­зна­че­н­ня суб'єктно­го скла­ду спір­них пра­во­від­но­син (участь у них Фон­ду чи упов­но­ва­же­ної осо­би Фон­ду на ста­дії лі­кві­да­ції бан­ку), то­ді як ви­зна­чаль­ною озна­кою для пра­виль­но­го ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня під­ві­дом­чо­сті є ха­ра­ктер пра­во­від­но­син, з яких ви­ник спір, тоб­то пре­дме­тний під­хід.

Та­ким чи­ном, Ве­ли­ка Па­ла­та Вер­хов­но­го Су­ду від­сту­пи­ла від ви­снов­ку Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни, ви­кла­де­но­го у за­зна­че­них по­ста­но­вах від 16.02.2016 р. та від 15.06.2016 р., зокре­ма що­до за­сто­су­ва­н­ня ст. 12 Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (у ре­да­кції, що ді­я­ла до мо­мен­ту на­бу­т­тя чин­но­сті но­ви­ми про­це­су­аль­ни­ми ко­де­кса­ми) та по­ши­ре­н­ня юрис­ди­кції го­спо­дар­ських су­дів на всі спо­ри, які ви­ни­ка­ють на ста­дії лі­кві­да­ції бан­ку, пов­но­ва­же­н­ня ор­га­нів управ­лі­н­ня і кон­тро­лю яко­го здій­снює Фонд (упов­но­ва­же­на осо­ба Фон­ду).

На на­шу дум­ку, ви­ще­за­зна­че­на по­зи­ція узго­джу­є­ться із за­про­ва­дже­ною у про­це­сі су­до­вої ре­фор­ми кон­це­пці­єю но­вих про­це­су­аль­них ко­де­ксів у кон­текс­ті пе­ре­хо­ду від суб’єктної до пре­дме­тної юрис­ди­кції. Та­ким чи­ном, Ве­ли­ка Па­ла­та Вер­хов­но­го Су­ду, ді­ю­чи в ме­жах за­зна­че­ної кон­це­пції, ді­йшла ло­гі­чно­го ви­снов­ку, що ви­рі­шу­ю­чи пи­та­н­ня про юрис­ди­кцій­ність спо­рів за уча­стю Фон­ду (упов­но­ва­же­ної осо­би Фон­ду), на­сам­пе­ред, по­трі­бно звер­та­ти ува­гу на зміст спір­них пра­во­від­но­син, які мо­жуть бу­ти як пу­блі­чно-пра­во­ви­ми, так і при­ва­тно­пра­во­ви­ми, та ви­хо­дя­чи з цьо­го ро­би­ти ви­бір на ко­ристь су­ду пев­ної юрис­ди­кції.

За остан­ні ро­ки кіль­кість су­до­вих спо­рів з ФГВФО вра­жає

Во­ло­ди­мир В ЧАБАН ЧАБАН, юрист ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри»

Єгор Є СВІДЛО, СВІДЛО юрист ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.