Чи при­зве­де legal tech до лі­кві­да­ції по­са­ди in-house?

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE - Ар­тем А ОСТАПЮК,ОСТАПЮК юрист ме­ді­а­хол­дин­гу «Но­вое вре­мя»

Іде­аль­ний in-house – це той, яко­го не­має. Так мо­жна сфор­му­лю­ва­ти основ­ну те­зу про кор­по­ра­тив­но­го юри­ста в епо­ху legal tech.

На­справ­ді, за­раз бі­зне­су не на­стіль­ки не­об­хі­дний юрист у стру­кту­рі, як це бу­ло 10 ро­ків то­му. Хо­ча ба­га­то хто зі мною не по­го­ди­ться, але це рад­ше зви­чка – три­ма­ти у шта­ті кіль­ка юри­стів, щоб во­ни що­дня при­хо­ди­ли в офіс та за­пов­ню­ва­ли ре­кві­зи­ти в «но­вих» ша­блон­них кон­тра­ктах з клі­єн­та­ми. Або, на­при­клад, якщо це банк, який су­ди­ться зі 100500 бор­жни­ка­ми, три­ма­ти штат із 5 адво­ка­тів, які 70% ча­су про­во­дять на за­сі­да­н­нях, а під час під­го­тов­ки до но­вих зав­жди ви­ко­ри­сто­ву­ють одна­ко­ву ша­блон­ну фор­му по­зо­ву або за­пе­ре­че­н­ня, яким так са­мо не зав­жди по­трі­бно зна­хо­ди­ти­ся в офі­сі для ви­ко­на­н­ня сво­їх ро­бо­чих обов’яз­ків (як пре­кра­сно, що є ЕЦП). Однак ні­хто не за­стра­хо­ва- ний від ви­пад­ків, ко­ли фі­зи­чна при­су­тність юри­ста про­сто не­об­хі­дна. Ду­маю, всім спа­ли на дум­ку об­шу­ки.

Сьо­го­дні, ко­ли юри­ди­чний ри­нок став транс­на­ціо­наль­ним, у яко­му гі­ган­ти обза­во­дя­ться рі­зно­го ро­ду шту­чним ін­те­ле­ктом (не тим, який ста­не ро­зум­ним за па­ру хви­лин зна­хо­дже­н­ня в ін­тер­не­ті та ви­рі­шить зни­щи­ти все люд­ство), за до­по­мо­гою спосо­бу ми­сле­н­ня (ал­го­ри­тму) яко­го мо­жна бу­де за­мі­ни­ти ша­но­ва­но­го пред­став­ни­ка юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту на софт. Так, юри­стам у цій сфе­рі ста­ва­ти­ме все ті­сні­ше. До то­го ж роз­ви­ток те­хно­ло­гій, одно­зна­чно, впли­не на рі­вень за­ро­бі­тної пла­ти.

Чу­до­вим при­кла­дом ко­ли­ва­н­ня цін на рин­ку є один стар­тап у сфе­рі ре­є­стра­ції тор­го­вих ма­рок, який з да­ти сво­го ре­лі­зу від­ку­сив до­бря­чу до­лю за­ро­бі­тку па­тен­тних по­ві­ре­них. Адже отри­му­ва­ти по­слу­ги он­лайн на­ба­га­то при­єм­ні­ше та лег­ше.

Я не хо­чу зга­ду­ва­ти речі, про які бу­ло вже на­пи­са­но без­ліч ста­тей: про ро­бо­тів, які он­лайн оскар­жу­ють рі­ше­н­ня по­лі­ції про штра­фи за не­пра­виль­не пар­ку­ва­н­ня; про про­гра­ми, які ви­да­ють без­ко­штов­ні ша­блон­ні до­го­во­ри, від­по­вів­ши ли­ше на пев­ний пе­ре­лік пи­тань чи їх по­рів­ню­ють; про рі­зні кон­стру­кто­ри до­ку­мен­тів, які мо­жуть до­ве­сти до то­го (я спо­ді­ва­ю­ся), що ко­лись ска­су­ють по­са­ду по­мі­чни­ка, який про­сто ви­ко­нує те­хні­чну ро­бо­ту.

Окрім то­го, по­ряд з цим legal tech по­ча­ли роз­ви­ва­ти­ся но­ві га­лу­зі юри­спру­ден­ції, ку­ди по­трі­бні но­ві спе­ці­а­лі­сти, яких за­раз на рин­ку не ви­ста­чає, а ті, що є, вже дав­но зайня­ті, їх пе­ре­ма­ни­ти до­во­лі скла­дно.

За та­ких умов рин­ку на­да­лі бу­дуть по­трі­бні юри­сти «скі­ло­ві­ші», ніж ми з ва­ми. По­трі­бні пра­ців­ни­ки, які змо­жуть пра­цю­ва­ти на пе­ре­ти­ні те­хно­ло­гій та пра­ва, які по­єд­ну­ва­ти­муть у со­бі юри­ди­чно­го ін­же­не­ра (legal engineer), ке­рів­ни­ка (project coordinator), спе­ці­а­лі­ста в га­лу­зі ін­фор­ма­ції та пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (it lawyer), а та­кож, як ми всі мо­же­мо здо­га­да­ти­ся, спе­ці­а­лі­ста із за­хи­сту пер­со­наль­них да­них (data protector).

Та­ка си­ту­а­ція на юр­рин­ку по­чи­нає впли­ва­ти на все юри­ди­чне бо­ло­то. Най­актив­ні­ші по­чи­на­ють ка­ла­му­ти­ти во­ду ра­ні­ше за всіх та про­во­ди­ти рі­зно­го ро­ду май­стер-кла­си з ІТ-пра­ва, чи­та­ти кур­си, як ста­ти бло­кчей­ню­ри­стом, опе­ру­ва­ти по­ня­т­тя­ми смар­ткон­тра­кти, GDPR and more.

Се­ред трі­шки за­пі­зні­лих на цю те­ма­ти­ку, хто ще не встиг за­ро­би­ти (тут не ли­ше про гро­ші) на хви­лі хай­пу, рі­зно­ма­ні­тні осві­тні пла­тфор­ми та ВНЗ. Для при­кла­ду, де­я­кі ВНЗ з рі­зних міст Укра­ї­ни, США, Єв­ро­пи та, про­ба­чте, РФ впро­ва­ди­ли у свої на­вчаль­ні про­гра­ми кур­си з ІТ-пра­ва, за­хи­сту пер­со­наль­них да­них, бло­кчей­ну, обго­во­рю­ють пра­во­вий ста­тус кри­пто­ва­лют (мо­є­му ви­пу­ску на­віть про­по­ну­ва­ла­ся та­ка те­ма для ма­гі­стер­ської ро­бо­ти, але її швид­ко ска­су­ва­ли).

От­же, по­вер­ні­мо­ся до про­бле­ми по­тре­би в in-house. Чо­му, на мою дум­ку, він не по­трі­бен та ско­ро «ви­мре» або ви­до­змі­ни­ться до нев­пі­зна­ва­но­сті. На це є дві про­сті при­чи­ни.

По-пер­ше, вну­трі­шній юрист у шта­ті ком­па­нії не по­трі­бен, оскіль­ки 80% ро­бо­ти мо­жна ро­би­ти он­лайн. В офіс не­об­хі­дно при­бу­ва­ти ли­ше у ви­ня­тко­вих ви­пад­ках. У ра­зі по­тре­би до­ста­тньо за­лу­чи­ти зов­ні­шньо­го кон­суль­тан­та або об­слу­го­ву­ва­ти­ся на або­нент­ських умо­вах у яко­їсь юр­фір­ми, що по­де­ку­ди бу­ває ви­гі­дні­ше, ніж пра­ців­ник у шта­ті.

По-дру­ге, ал­го­ри­тми – рі­зні юри­ди­чні стар­та­пи зна­чно спро­щу­ють ро­бо­ту та до­ступ до про­фе­сії, вар­то ли­ше на­вчи­ти­ся ко­ри­сту­ва­ти­ся те­хно­ло­гі­я­ми. Не по­трі­бно бу­де, як ра­ні­ше, щоб по­тра­пи­ти у кон­се­рва­тив­ну юри­ди­чну сфе­ру, ви­тра­ча­ти ку­пу ча­су на отри­ма­н­ня спе­ці­аль­них знань та ди­пло­му.

Те­хно­ло­гії пев­ною мі­рою зне­ці­ню­ють юри­ди­чні по­слу­ги, чим у май­бу­тньо­му змен­шать до­да­ну вар­тість (рі­вень за­ро­бі­тної пла­ти) кор­по­ра­тив­но­го юри­ста.

Ро­бо­то­дав­цю, ве­ли­кій ком­па­нії, вар­то зро­зу­мі­ти, що в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му про­сті­ше бу­де за­мі­ни­ти юри­ста ме­не­дже­ром, який на­вчи­ться ко­ри­сту­ва­ти­ся юри­ди­чни­ми те­хно­ло­гі­я­ми та змо­же за­кри­ти ча­сти­ну ша­блон­ної юри­ди­чної ро­бо­ти (та­ку як по­го­дже­н­ня до­го­во­рів (прав­ки), пе­ре­вір­ку кон­тр­аген­тів, по­да­чу зві­тів то­що). Ін­ші зав­да­н­ня мо­жна від­да­ти на ау­тсорс.

За­мість опти­мі­сти­чно­го ви­снов­ку

Як про­го­ло­шує одна чу­до­ва ан­глій­ська при­каз­ка: «If you can’t beat em, join em». Щоб ви­жи­ти, юри­сту у про­фе­сії по­трі­бно роз­ви­ва­ти­ся та ада­пту­ва­ти­ся, що­хви­ли­ни три­ма­ти ру­ку на пуль­сі по­дій, бу­ти го­то­вим до змін. Нам же не ві­до­мо, ко­ли шту­чний ін­те­лект ви­рі­шить, що юри­сти – це вчо­ра­шній день, та за­хо­пить світ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.