Дер­жав­на до­по­мо­га суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня – до­бро чи зло для під­при­єм­ців?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ПІДПРИЄМНИЦТВО -

З дня на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном про дер­жав­ну до­по­мо­гу в пов­но­му об­ся­зі (02.08.2017 р.) всі на­да­ва­чі дер­жав­ної до­по­мо­ги (ор­га­ни вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня) ма­ють отри­му­ва­ти рі­ше­н­ня Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни (да­лі – АМКУ) про допу­сти­мість та­кої дер­жав­ної до­по­мо­ги суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня для кон­ку­рен­ції.

Во­дно­час За­ко­ном ви­зна­че­но, що про­тя­гом пер­шо­го ро­ку з дня на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном АМКУ ра­зом з на­да­ва­ча­ми дер­жав­ної до­по­мо­ги по­ви­нен здій­сни­ти ін­вен­та­ри­за­цію всіх чин­них про­грам дер­жав­ної під­трим­ки, які існу­ва­ли ста­ном на 02.08.2017 р., а та­кож ор­га­ни вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня по­вин­ні по­да­ти по­ві­дом­ле­н­ня про та­ку дер­жав­ну під­трим­ку.

Чо­му під­при­єм­цям не­об­хі­дно зна­ти про дер­жав­ну до­по­мо­гу?

Звід­си для суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня ло­гі­чним бу­де пи­та­н­ня про те, до чо­го тут во­ни, адже фа­кти­чно За­ко­ном ре­гла­мен­ту­ю­ться пра­во­від­но­си­ни між ор­га­на­ми вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Зно­ву ж та­ки, на пер­ший по­гляд, від­по­відь зов­сім про­ста, але до­ста­тньо важ­ка за на­слід­ка­ми – по­вер­не­н­ня не­за­кон­ної дер­жав­ної до­по­мо­ги.

Усьо­го чо­ти­ри сло­ва, але якщо роз­ро­бник про­гра­ми дер­жав­ної до­по­мо­ги або роз­по­ря­дник від­по­від­них бю­дже­тних ко­штів не отри­має рі­ше­н­ня АМКУ про допу­сти­мість та­кої дер­жав­ної до­по­мо­ги для кон­ку­рен­ції та по­чне ви­ді­ля­ти пев­ні ре­сур­си дер­жа­ви або мі­сце­ві ре­сур­си тим чи ін­шим під­при­єм­ствам, та­кі ре­сур­си ма­ють бу­ти по­вер­ну­ті са­ме під­при­єм­ства­ми (не­за­ле­жно від на­слід­ків, які на­ста­нуть для під­при­єм­ства). По­ря­док по­вер­не­н­ня не­за­кон­ної дер­жав­ної до­по­мо­ги, не­д­опу­сти­мої для кон­ку­рен­ції, бу­ло ви­зна­че­но Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни у ли­пні 2017 р.

В чо­му вин­ні суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня в си­ту­а­ції, ко­ли пред­став­ни­ки рі­зних ор­га­нів вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не ви­ко­на­ли ви­мо­ги За­ко­ну? Від­по­відь – ні в чо­му. Однак по­вер­та­ти дер­жав­ну до­по­мо­гу до­ве­де­ться!

Чи є від­по­від­аль­ність для на­да­ва­чів дер­жав­ної до­по­мо­ги (ор­га­нів вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня) за не­ви­ко­на­н­ня ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну до­по­мо­гу суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня»? Ні, не­має жо­дної від­по­від­аль­но­сті.

Що ро­би­ти в си­ту­а­ції, ко­ли під­при­єм­ство має на­мір отри­ма­ти або вже отри­мує дер­жав­ну до­по­мо­гу?

Ви­ма­га­ти від на­да­ва­чів дер­жав­ної до­по­мо­ги (ор­га­нів вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня) ін­фор­ма­цію про отри­ма­н­ня рі­ше­н­ня Упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну з пи­тань дер­жав­ної до­по­мо­ги про допу­сти­мість та­кої до­по­мо­ги для кон­ку­рен­ції, осо­бли­во за­раз, ко­ли май­же за­кін­чив­ся рік на ін­вен­та­ри­за­цію чин­них про­грам дер­жав­ної під­трим­ки.

Якщо пі­сля на­ве­де­но­го ви­ще за­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня про те, до чо­го тут моє під­при­єм­ство, про­по­ну­є­мо озна­йо­ми­ти­ся зі ст. 4 За­ко­ну, що ви­зна­чає не­ви­чер­пний пе­ре­лік форм, яким мо­же на­да­ва­ти­ся дер­жав­на до­по­мо­га. В цьо­му пе­ре­лі­ку вже при­су­тні: • на­да­н­ня суб­си­дій та гран­тів; • на­да­н­ня до­та­цій; • на­да­н­ня по­да­тко­вих пільг, від­стро­че­н­ня або роз­стро­че­н­ня спла­ти по­да­тків, збо­рів чи ін­ших обов’яз­ко­вих пла­те­жів;

• спи­са­н­ня бор­гів, вклю­чно із за­бор­го­ва­ні­стю за на­да­ні дер­жав­ні по­слу­ги, спи­са­н­ня штра­фних сан­кцій, ком­пен­са­ція зби­тків суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня;

• на­да­н­ня га­ран­тій, кре­ди­тів на піль­го­вих умо­вах, об­слу­го­ву­ва­н­ня кре­ди­тів за піль­го­ви­ми та­ри­фа­ми;

• змен­ше­н­ня фі­нан­со­вих зо­бов’язань суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня пе­ред фон­да­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня;

• на­да­н­ня (пря­мо або опо­се­ред­ко­ва­но) суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня то­ва­рів чи по­слуг за ці­на­ми, ниж­чи­ми від рин­ко­вих, або при­дба­н­ня то­ва­рів чи по­слуг суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня за ці­на­ми, ви­щи­ми від рин­ко­вих;

• про­даж дер­жав­но­го май­на за ці­на­ми, ниж­чи­ми від рин­ко­вих;

• збіль­ше­н­ня дер­жав­ної час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня або збіль­ше­н­ня вар­то­сті дер­жав­ної час­тки на умо­вах, не­прийня­тних для при­ва­тних ін­ве­сто­рів.

От­же, якщо під­при­єм­ство отри­мує від дер­жа­ви пев­ні ре­сур­си у на­ве­де­них ви­ще фор­мах, най­імо­вір­ні­ше, та­ке під­при­єм­ство отри­мує дер­жав­ну до­по­мо­гу. Та чи є во­на за­кон­ною? Са­ме в цьо­му по­ля­гає клю­чо­ве пи­та­н­ня.

Кіль­ка цифр

Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю, опри­лю­дне­ною АМКУ, на сьо­го­дні Ко­мі­тет прийняв 36 рі­шень за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду по­ві­дом­лень про дер­жав­ну до­по­мо­гу, з яких 1 рі­ше­н­ня сто­сов­но то­го, що по­ві­дом­ле­ний за­хід є дер­жав­ною до­по­мо­гою, та 39 за­хо­дів не є дер­жав­ною до­по­мо­гою. Тоб­то прийня­то рі­ше­н­ня що­до 40 про­грам чи ін­ди­ві­ду­аль­них за­хо­дів дер­жав­ної під­трим­ки/до­по­мо­ги, роз­ро­бле­них 20-ма на­да­ва­ча­ми дер­жав­ної до­по­мо­ги, се­ред яких Мі­ні­стер­ство енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни й 19 ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Однак за­галь­на кіль­кість по­тен­цій­них на­да­ва­чів ста­но­вить при­бли­зно 11 тис. (ор­га­ни вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня).

Упов­но­ва­же­ний ор­ган з пи­тань дер­жав­ної до­по­мо­ги в ме­жах здій­сне­н­ня мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю дер­жав­ної до­по­мо­ги суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня та­кож мо­же пе­ре­ві­ри­ти ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги. За умо­ви вста­нов­ле­н­ня АМКУ фа­кту не­на­ле­жно­го ви­ко­ри­ста­н­ня під­при­єм­ства­ми дер­жав­ної до­по­мо­ги, та­ка дер­жав­на до­по­мо­га має бу­ти по­вер­ну­та.

На ко­го не по­ши­рю­ю­ться но­ві пра­ви­ла?

Вар­то за­зна­чи­ти, що є чи­ма­ло ща­слив­чи­ків, на яких не по­ши­рю­є­ться дія За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну до­по­мо­гу суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня» (їх ви­зна­чає ст. 3 цьо­го За­ко­ну). От­же, дія цьо­го За­ко­ну не по­ши­рю­є­ться на під­трим­ку:

• у сфе­рі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва і ри­баль­ства, ви­ро­бни­цтва зброї та вій­сько­во­го спо­ря­джен- ня для по­треб Зброй­них Сил Укра­ї­ни, ін­ших утво­ре­них від­по­від­но до за­ко­нів Укра­ї­ни вій­сько­вих фор­му­вань, а та­кож пра­во­охо­рон­них ор­га­нів спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня, Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної слу­жби транс­пор­ту, Дер­жав­ної слу­жби спе­ці­аль­но­го зв’яз­ку та за­хи­сту ін­фор­ма­ції Укра­ї­ни;

• го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, пов’яза­ної з ін­ве­сту­ва­н­ням в об’єкти ін­фра­стру­кту­ри із за­сто­су­ва­н­ням про­це­дур дер­жав­них за­ку­пі­вель, а та­кож на­да­н­ням по­слуг, що ста­нов­лять за­галь­ний еко­но­мі­чний ін­те­рес, у ча­сти­ні ком­пен­са­ції об­ґрун­то­ва­них ви­трат на на­да­н­ня та­ких по­слуг, пе­ре­лік яких у трав­ні цьо­го ро­ку був за­твер­дже­ний Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

Бю­дже­тний про­цес в но­вих умо­вах

Ста­ном на сьо­го­дні здій­сню­є­ться під­го­тов­ка про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2019 р.». З цьо­го при­во­ду звер­та­є­мо ува­гу під­при­ємств-отри­му­ва­чів дер­жав­ної до­по­мо­ги на те, що з на­бра­н­ням чин­но­сті За­ко­ном Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну до­по­мо­гу суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня, та­кож на­бра­ли чин­но­сті змі­ни до ст. 35 Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

В цьо­му ро­ці та на­да­лі до бю­дже­тних за­пи­тів, які пе­ред­ба­ча­ють на­да­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги, до про­е­ктів за­ко­нів про дер­жав­ні бю­дже­ти на від­по­від­ні ро­ки ор­га­ни вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ма­ють до­да­ти рі­ше­н­ня АМКУ про допу­сти­мість дер­жав­ної до­по­мо­ги для кон­ку­рен­ції.

Окрім то­го, ще раз на­го­ло­шу­є­мо, що за­ли­ши­ло­ся мен­ше ніж мі­сяць на по­да­н­ня до АМКУ по­ві­дом­лень про чин­ну дер­жав­ну під­трим­ку на­да­ва­чів дер­жав­ної до­по­мо­ги що­до всіх про­грам дер­жав­ної під­трим­ки, які існу­ва­ли ста­ном на 02.08.2017 р.

Чи є дер­жав­на до­по­мо­га по­зи­тив­ною для під­при­ємств?

Так, адже во­на до­по­ма­гає роз­ви­ва­ти бі­знес. Всі єв­ро­пей­ські дер­жа­ви під­три­му­ють бі­знес, а іно­ді ще й кон­ку­ру­ють, на­при­клад, в якій кра­ї­ні від­кри­ва­ти­ме­ться те чи ін­ше пред­став­ни­цтво (фі­лія) транс­на­ціо­наль­них ком­па­ній, ство­рю­ю­чи піль­го­ві умо­ви опо­да­тку­ва­н­ня, за­лу­ча­ють ін­ве­сти­ції до сво­їх дер­жав. Во­ни отри­му­ють рі­ше­н­ня про допу­сти­мість кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну – Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії. В Укра­ї­ні та­ке рі­ше­н­ня отри­му­є­ться в АМКУ.

От­же, у ра­зі отри­ма­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги ра­ди­мо пе­ре­ві­ря­ти, чи на­да­є­ться во­на згі­дно з ви­мо­га­ми За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну до­по­мо­гу суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня», а та­кож чи є та­ка дер­жав­на до­по­мо­га допу­сти­мою для кон­ку­рен­ції.

Оль­га О КУЛИК КУЛИК, екс­перт з пи­тань кон­ку­рен­тно­го пра­ва, дер­жав­ної до­по­мо­ги

Те­тя­на Т РУДЕНКО РУДЕНКО, екс­перт з пи­тань кон­ку­рен­тно­го пра­ва, пу­блі­чних за­ку­пі­вель

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.