ПнВК як змі­на па­ра­ди­гми кор­по­ра­тив­но­го опо­да­тку­ва­н­ня

Про­дов­же­н­ня. По­ча­ток на стор. 17

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - Ми­хай­ло ГОНЧАРУК, адво­кат, ке­ру­ю­чий пар­тнер Honcharuk and Partners

Вве­де­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, на­пев­не, є одні­єю з на­йо­чі­ку­ва­ні­ших по­дій се­ред тих пла­тни­ків по­да­тків, які актив­но за­йма­ю­ться по­да­тко­вим пла­ну­ва­н­ням. Оче­ви­дно, це одна з най­актив­ні­ших PR-кам­па­ній, адже май­же всі чу­ли про прийня­т­тя по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал як про до­ко­на­ний факт.

У ме­не ви­ни­ка­ють су­пе­ре­чли­ві дум­ки що­до цьо­го за­ко­но­про­е­кту. Я під­три­мую будь-які но­ва­ції, спря­мо­ва­ні на спро­ще­н­ня адмі­ні­стру­ва­н­ня тих чи ін­ших по­да­тків. В цьо­му сен­сі по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал має спро­сти­ти жи­т­тя пла­тни­кам по­да­тків. Однак не одра­зу і не всім.

Во­дно­час вар­то звер­ну­ти ува­гу на де­я­кі аспе­кти за­ко­но­про­е­кту, які ви­зна­ча­ти­муть йо­го пра­кти­чне за­сто­су­ва­н­ня:

• По­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, на мою дум­ку, не­мо­жли­во за­про­ва­ди­ти з 01.01.2019 р., оскіль­ки це по­ру­шує та­кий за­са­дни­чий прин­цип по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства як ста­біль­ність – змі­ни до будь-яких еле­мен­тів по­да­тків та збо­рів не мо­жуть вно­си­ти­ся пі­зні­ше ніж за 6 мі­ся­ців до по­ча­тку но­во­го бю­дже­тно­го пе­рі­о­ду, в яко­му бу­дуть ді­я­ти но­ві пра­ви­ла та став­ки. До речі, ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція бу­ла з транс­порт­ним по­да­тком на «роз­кі­шні» ав­то­мо­бі­лі: са­ме зав­дя­ки по­ру­шен­ню прин­ци­пу ста­біль­но­сті по­да­тко­ві до­на­ра­ху­ва­н­ня оскар­жу­ва­ли­ся в су­до­во­му по­ряд­ку.

• Го­спо­дар­ські опе­ра­ції пла­тни­ків по­да­тків ста­нуть ще більш «про­зо­ри­ми» для фі­ска­лів: за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­че­но ко­ди­фі­ка­цію всіх го­спо­дар­ських опе­ра­цій пла­тни­ків по­да­тку та їх ав­то­ма­ти­чне зі­став­ле­н­ня у про­це­сі кон­тро­лю. ДФС про­дов­жить рух у на­прям­ку ана­лі­ти­чно­го кон­тро­лю пла­тни­ків по­да­тків.

• За­ко­но­про­ект опе­рує по­ня­т­тям «опе­ра­ції, при­рів­ня­ні до опе­ра­цій з ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу», до яких на­ле­жить біль­шість го­спо­дар­ських опе­ра­цій, вклю­ча­ю­чи на­да­н­ня фі­нан­со­вої та бла­го­дій­ної до­по­мо­ги.

• Основ­ні рі­зно­чи­та­н­ня у за­сто­су­ван­ні по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал бу­дуть пов’яза­ні з ви­зна­че­н­ням зви­чай­ної ці­ни для опе­ра­цій, при­рів­ня­них до опе­ра­цій з ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу.

• Фі­скаль­ні ор­га­ни, від­по­від­но до за­ко­но­про­е­кту, отри­ма­ють пра­во в су­до­во­му по­ряд­ку ви­зна­ва­ти уго­ди суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня фі­ктив­ни­ми або уда­ва­ни­ми для опе­ра­цій, «які не бу­ло опо­да­тко­ва­но в ре­зуль­та­ті їх до­ку­мен­таль­но­го оформ­ле­н­ня в ін­ший спо­сіб, що не при­зво­дить до опо­да­тку­ва­н­ня».

Ціл­ком ймо­вір­но, що остан­ні два пун­кти ста­нуть основ­ним пре­дме­том по­да­тко­вих спо­рів між пла­тни­ка­ми по­да­тків та фі­скаль­ни­ми ор­га­на­ми. До то­го ж фор­му­лю­ва­н­ня за­ко­но­про­е­кту за­ли­ша­ють ши­ро­ке по­ле для до­віль­но­го тлу­ма­че­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня, а це озна­чає, що ну­дьгу­ва­ти не до­ве­де­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.