ПнВК як змі­на па­ра­ди­гми кор­по­ра­тив­но­го опо­да­тку­ва­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

За­про­по­но­ва­ний Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни про­ект За­ко­ну про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал (№8557) пе­ред­ба­чає кон­це­пту­аль­ну змі­ну па­ра­ди­гми кор­по­ра­тив­но­го опо­да­тку­ва­н­ня. Так, мо­жна ствер­джу­ва­ти, що ПнВК до­ста­тньо від­чу­тно на­га­дує не­пря­мі по­да­тки, оскіль­ки об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня по су­ті є не при­бу­ток, а опе­ра­ції з ви­ве­де­н­ня акти­вів з обо­ро­ту.

Ці­ка­ви­ми є за­про­по­но­ва­ні ав­то­ра­ми за­ко­но­про­е­кту спе­ці­аль­ні пра­ви­ла що­до за­по­бі­га­н­ня уни­кне­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня. По-пер­ше, на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні пе­ре­дба­ча­є­ться за­крі­пле­н­ня одні­єї із су­до­вих до­ктрин – пе­ре­ва­ги су­ті над фор­мою. Якщо за ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки кон­тро­лю­ю­чий ор­ган ви­явив опе­ра­ції, які є об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня, але які не бу­ло опо­да­тко­ва­но в ре­зуль­та­ті їх до­ку­мен­таль­но­го оформ­ле­н­ня в ін­ший спо­сіб, що не при­зво­дить до опо­да­тку­ва­н­ня, кон­тро­лю­ю­чий ор­ган має пра­во звер­ну­ти­ся до су­ду про ви­зна­н­ня угод фі­ктив­ни­ми або уда­ва­ни­ми. Ли­ше у ра­зі ви­зна­н­ня су­дом пра­во­чи­нів уда­ва­ни­ми та фі­ктив­ни­ми від­по­від­ні опе­ра­ції під­ля­га­ють опо­да­тку­ван­ню. Опо­се­ред­ку­ва­н­ня про­це­су вста­нов­ле­н­ня дій­сної су­тно­сті опе­ра­ції не­об­хі­дні­стю звер­не­н­ня до су­ду вба­ча­є­ться по­зи­тив­ним, оскіль­ки зна­чно обме­жує мо­жли­вість віль­но­го тра­кту­ва­н­ня опе­ра­цій пла­тни­ка з бо­ку кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів.

По-дру­ге, пе­ре­дба­ча­є­ться за­крі­пле­н­ня по­пе­ре­дньо­го мо­ні­то­рин­гу – якщо пла­тник здій­снює опе­ра­ції, які є об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня, з не­пла­тни­ком, він по­ви­нен вка­за­ти код та­кої опе­ра­ції у роз­ра­хун­ко­вих до­ку­мен­тах. По­ря­док ко­ди­фі­ка­ції за­твер­джу­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів ра­зом з Нац­бан­ком, а по­ря­док за­зна­че­н­ня опе­ра­цій у до­ку­мен­тах – Нац­бан­ком. Да­лі уста­но­ви пе­ре­да­ють ін­фор­ма­цію до кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну в по­ряд­ку, що бу­де вста­нов­ле­ний Мін­фі­ном за по­го­дже­н­ням з Нац­бан­ком. З по­ясню­валь­ної за­пи­ски вба­ча­є­ться, що цей про­цес бу­де ав­то­ма­ти­зо­ва­ний, що спря­мо­ва­но на за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тку.

Про­бле­мою, на яку вже звер­та­ли ува­гу в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі, є спів­в­дно­ше­н­ня ПнВК і пра­вил між­на­ро­дно­го опо­да­тку­ва­н­ня. У про­е­кті за­зна­че­но, що для ці­лей за­сто­су­ва­н­ня між­на­ро­дно­го до­го­во­ру про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал є по­ді­бним до по­да­тку на при­бу­ток під­при­ємств. Однак чи бу­де цьо­го до­ста­тньо для нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня ПнВК в аспе­кті між­на­ро­дно­го опо­да­тку­ва­н­ня, яке за­зви­чай має спра­ву з кла­си­чним по­да­тком на при­бу­ток?

Ві­та ФОРСЮК, ке­рів­ник пра­кти­ки по­да­тко­во­го пра­ва Jurimex

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.