«Ми під­хо­ди­мо до бі­зне­су на­ших клі­єн­тів як до жи­во­го ор­га­ні­зму»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

10 ро­ків ро­бо­ти на рин­ку юри­ди­чних по­слуг від­зна­чає ко­ман­да SDM Partners, що є при­во­дом по­спіл­ку­ва­ти­ся з її ке­ру­ю­чим пар­тне­ром Дми­тром СИРОТОЮ та пар­тне­ром Сер­гі­єм ДЗІСОМ. Во­ни роз­по­ві­ли про мо­жли­во­сті й тру­дно­щі у ве­ден­ні юри­ди­чно­го бі­зне­су, кон­ку­рен­цію на рин­ку юри­ди­чних по­слуг та «фі­шки» у по­бу­до­ві вза­є­мо­від­но­син з клі­єн­та­ми

– 2018 р. для Ва­шої ком­па­нії став юві­лей­ним – SDM Partners свя­ткує 10 ро­ків сво­єї ді­яль­но­сті. Які зов­ні­шні та вну­трі­шні чин­ни­ки до­по­мо­гли Ва­шій ком­па­нії ста­ти та­кою, якою во­на є сьо­го­дні?

Дми­тро Си­ро­та: На­сам­пе­ред, успі­хом ми зав­дя­чу­є­мо по­ту­жній ко­ман­ді, яка у нас пра­цює: пар­тне­рам, стар­шим юри­стам, юри­стам, мо­лод­шо­му та адмі­ні­стра­тив­но­му пер­со­на­лу. Вва­жа­є­мо, що нам дій­сно вда­ло­ся зі­бра­ти в на­шо­му дру­жньо-

му ко­ле­кти­ві кра­щих пред­став­ни­ків сво­єї га­лу­зі, які пра­цю­ють ра­зом про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків. Про­фе­сіо­на­лізм – це осно­ва ко­ман­ди. Та­кож ва­жли­во по­дя­ку­ва­ти на­шим клі­єн­там, які ці­ну­ють на­ші по­слу­ги та за­ли­ша­ю­ться з на­ми вже дов­гий час. – Які тру­дно­щі вда­ло­ся по­до­ла­ти, за­сно­ву­ю­чи ком­па­нію?

Д.С.: За­сну­ва­н­ня ком­па­нії – це не по­до­ла­н­ня тру­дно­щів, а ці­ка­вий про­цес, який ми ре­а­лі­зо­ву­ва­ли. Це був ви­клик! Єди­ним скла­дним мо­мен­том бу­ла фі­нан­со­ва кри­за у 2008 р. (рік за­сну­ва­н­ня ком­па­нії), але ми не зга­я­ли час і ду­же швид­ко пе­ре­орі­єн­ту­ва­ли на­прям­ки сво­єї ро­бо­ти від­по­від­но до ви­мог клі­єн­тів та рин­ку, які на той час актив­но змі­ню­ва­ли­ся. На­ша ко­ман­да про­де­мон­стру­ва­ла гну­чкість та швид­ко від­ре­а­гу­ва­ла на всі ці змі­ни, збе­ре­гла тен­ден­цію що­до зро­ста­н­ня ком­па­нії та на­да­лі про­дов­жу­ва­ла за­лу­ча­ти до шта­ту ква­лі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал. До роз­ви­тку ком­па­нії ми пі­ді­йшли си­стем­но, чі­тко сфор­му­ва­ли ідеї з усіх сфер жит­тє­ді­яль­но­сті фір­ми та успі­шно ре­а­лі­зу­ва­ли ці скла­до­ві.

– На які пра­кти­ки сьо­го­дні «ро­бить став­ку» Ва­ша ком­па­нія? Чо­му?

Д.С.: SDM Partners на­дає пов­ний спектр юри­ди­чних по­слуг. Однак, пе­ред­усім, ми кон­цен­тру­є­мо­ся на рі­зно­ма­ні­тних юри­ди­чних пи­та­н­нях, пов’яза­них з ін­ве­сту­ва­н­ням в Укра­ї­ну та під­трим­кою мі­жна­ро­дно­го бі­зне­су. Ком­па­нія актив­но бе­ре участь у рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дах в рі­зних кра­ї­нах сві­ту, де ми у сво­їх ви­сту­пах на­ма­га­є­мо­ся по­пу­ля­ри­зу­ва­ти Укра­ї­ну, до­не­сти ідею, що на­ша кра­ї­на є при­ва­бли­вою для ін­ве­сти­цій, зни­зи­ти не­га­тив­ний вплив уста­ле­них сте­ре­о­ти­пів сто­сов­но то­го, що Укра­ї­на є ли­ше ко­рум­по­ва­ною кра­ї­ною з вій­ною та ви­со­ки­ми ри­зи­ка­ми.

Ми пра­цю­є­мо у на­прям­ку по­зи­тив­но­го роз­ви­тку на­шої дер­жа­ви та осо­бли­во фо­ку­су­є­мо­ся на та­ких га­лу­зях як ін­ве­сти­цій­на ді­яль­ність, бан­ків­ська та фі­нан­со­ва сфе­ра, за­лу­че­н­ня ве­ли­ких ін­ве­сто­рів з енер­ге­ти­ки, бу­дів­ни­цтва ін­фра­стру­кту­ри, сіль­сько­го го­спо­дар­ства, FMCG, IT-те­хно­ло­гій то­що. Крім то­го, ми при­ді­ля­є­мо ува­гу всім тра­ди­цій­ним юри­ди­чним пра­кти­кам: участь у су­до­вих спо­рах з рі­зних на­прям­ків, за­хист ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, кон­ку­рен­тне та ан­ти­мо­но­поль­не пра­во та ін. До то­го ж в на­шій ком­па­нії зі­бра­на одна з най­по­ту­жні­ших ко­манд у га­лу­зі по­да­тко­во­го пра­ва в Укра­ї­ні.

Одним із чин­ни­ків успі­ху будь-яко­го бі­зне­су (осо­бли­во кон­ку­рен­тно­го юри­ди­чно­го) є вмі­н­ня ви­рі­зня­ти­ся та від­рі­зня­ти­ся. Як по­зи­ціо­нує се­бе на рин­ку Ва­ша ком­па­нія? Чи ма­є­те вла­сну «фі­ше­чку»? – Сер­гій Дзіс: Основ­ною мі­сі­єю на­шої ко­ман­ди є орі­єн­то­ва­ність на ви­рі­ше­н­ня зав­дань, які став­лять пе­ред на­ми клі­єн­ти. Ми не пе­ре­ван­та­жу­є­мо клі­єн­та зай­вою ін­фор­ма­ці­єю, не­по­трі­бни­ми кон­суль­та­ці­я­ми, три­ва­ли­ми пе­ре­мо­ви­на­ми. Ми твер­до на­ці­ле­ні на ви­рі­ше­н­ня по­став­ле­них пе­ред на­ми зав­дань у ма­кси­маль­но сти­слий тер­мін із за­сто­су­ва­н­ням най­більш ефе­ктив­них ме­то­дів ін­ди­ві­ду­аль­но для кон­кре­тно­го клі­єн­та. Ми не пра­кти­ку­є­мо за­ро­бі­ток шля­хом «роз­ду­ва­н­ня» ви­тра­че­но­го на ро­бо­ту ча­су, адже клі­єн­ту по­трі­бен са­ме опти­маль­ний ре­зуль­тат ви­ко­на­н­ня по­став­ле­но­го зав­да­н­ня в ма­кси­маль­но сти­слі тер­мі­ни. Тож сфо­ку­со­ва­ність на швид­ко­му по­зи­тив­но­му ре­зуль­та­ті для клі­єн­та з до­три­ма­н­ням всіх стан­дар­тів (у то­му чи­слі й між­на­ро­дних) та збе­ре­же­н­ням яко­сті по­слуг – це осно­ва на­шої ро­бо­ти. На­ша «фі­шка» ще й в то­му, що ми біль­ше ніж юри­сти. Ми ча­сто до­по­ма­га­є­мо клі­єн­там ге­не­ру­ва­ти їхній бі­знес,

Дми­тро СИ­РО­ТА, ке­ру­ю­чий пар­тнер SDM Partners

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.