5 пе­ре­ваг ме­ді­а­ції

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Ка­те­ри­на К ВЛАСЮК ВЛАСЮК, ке­ру­ю­чий пар­тнер AVG Group, ме­ді­а­тор

Про­це­ду­ра ме­ді­а­ції про­тя­гом кіль­кох остан­ніх ро­ків актив­но по­пу­ля­ри­зу­є­ться в Укра­ї­ні. На­ра­зі від­по­від­ний за­ко­но­про­ект про­йшов пер­ше чи­та­н­ня Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни та був на­прав­ле­ний на до­о­пра­цю­ва­н­ня з біль­ше ніж 500 прав­ка­ми. Спо­ді­ва­ю­ся, най­ближ­чим ча­сом він бу­де до­пра­цьо­ва­ний та прийня­тий, адже з гру­дня 2017 р. вже по­ча­ли ді­я­ти но­ві про­це­су­аль­ні ко­де­кси, яки­ми пе­ред­ба­ча­є­ться про­це­ду­ра до­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру та вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру за уча­стю суд­ді.

Одним з го­лов­них чин­ни­ків для ухва­ле­н­ня за­ко­ну, на мою дум­ку, бу­де ви­зна­че­н­ня ор­га­ну, від­по­від­аль­но­го за ве­де­н­ня ре­є­стру ме­ді­а­то­рів, а та­кож за­твер­дже­н­ня пра­вил про­хо­дже­н­ня на­вча­н­ня та сер­ти­фі­ка­ції ме­ді­а­то­рів, які на той час вже про­йшли на­вча­н­ня. В де­яких кра­ї­нах сві­ту це здій­снює дер­жа­ва, в ін­ших – гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції.

Укра­їн­ське су­спіль­ство по­ки що має пев­ні пе­ре­сто­ро­ги й сум­ні­ви з при­во­ду еко­ло­гі­чно­сті про­ве­де­н­ня та­кої про­це­ду­ри та ре­зуль­та­тив­но­сті її за­сто­су­ва­н­ня. Однак ли­ше на пра­кти­ці мо­жна «від­чу­ти» її пе­ре­ва­ги.

У сво­їй про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті я по­ча­ла за­сто­со­ву­ва­ти на­ви­чки ме­ді­а­ції ще 5 ро­ків то­му у скла­дних про­це­сах роз­лу­че­н­ня, які все ж та­ки за­вер­ши­ли­ся пе­ре­го­во­ра­ми, пі­сля яких дві ро­ди­ни зно­ву зі­йшли­ся. Вже то­ді я чі­тко усві­до­ми­ла, що пе­ре­го­во­ри та ме­ді­а­ція на­віть у ду­же скла­дних і «за­пу­ще­них» про­це­сах мо­жуть да­ти не­ймо­вір­ні ре­зуль­та­ти для сто­рін. Це сто­су­є­ться не ли­ше сі­мей­них, але й го­спо­дар­ських та кор­по­ра­тив­них спо­рів.

Оці­нив­ши всі пе­ре­ва­ги ме­ді­а­ції, я ви­рі­ши­ла вдо­ско­на­ли­ти свої пе­ре- го­вор­ні на­ви­чки та пі­шла на­вча­ти­ся до до­свід­че­них ме­ді­а­то­рів з Ка­на­ди, США, Ні­меч­чи­ни та Укра­ї­ни. Сьо­го­дні я нев­пин­но про­дов­жую під­ви­щу­ва­ти ква­лі­фі­ка­цію. Адже без зна­н­ня всіх про­це­дур та пра­вил ме­ді­а­ції ту­ман­ний Аль­біон так бу­де за­сте­ле­ний ту­ма­ном.

№1

Про­це­ду­ра ме­ді­а­ції – це спо­сіб ци­ві­лі­зо­ва­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту, в ре­зуль­та­ті яко­го сто­ро­ни ма­ють мо­жли­вість зна­йти вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня. Го­лов­ною пе­ре­ва­гою ме­ді­а­ції є те, що це не «укра­їн­ський ве­ло­си­пед», а дав­но апро­бо­ва­на та ви­прав­да­на сві­то­вим до­сві­дом про­це­ду­ра. До при­кла­ду, 80% спо­рів у Бри­та­нії що­дня ви­рі­шу­ю­ться зав­дя­ки цій про­це­ду­рі, а в США є ка­те­го­рія справ (жи­тло­ві, ДТП, сі­мей­ні), в яких ме­ді­а­ція є обов'яз­ко­вою. Са­ме ця ста­ти­сти­ка спра­ви­ла на ме­не не­аби­яке вра­же­н­ня і ста­ла ще одним ар­гу­мен­том «за».

№2

Дру­гою пе­ре­ва­гою ме­ді­а­ції є еко­но­мія жит­тє­вих ре­сур­сів до­ві­ри­те­лів. Я маю на ува­зі час, емо­ції та ко­шти. У сво­їй пра­кти­ці я зу­стрі­ча­ла ба­га­то пар, які на дру­го­му ро­ці су­до­вих тя­га­нин вже шко­ду­ва­ли про втра­че­ний час, си­ли та ко­шти, то­му що спір так і не був ви­рі­ше­ний, а ли­ше збіль­ши­ла­ся кіль­кість су­до­вих про­це­сів. Хо­ча сво­го ча­су во­ни ма­ли мо­жли­вість сі­сти за стіл пе­ре­го­во­рів та вре­гу­лю­ва­ти кон­флікт, про­те з тих чи ін­ших при­чин на­віть не спро­бу­ва­ли.

Що­ра­зу пі­сля успі­шно­го за­вер­ше­н­ня ме­ді­а­ції та укла­да­н­ня угод сло­ва вдя­чно­сті до­ві­ри­те­лів і ви­зна­н­ня мо­го про­фе­сіо­на­лі­зму ви­кли­ка­ють у ме­не від­чу­т­тя, що та­ким чи­ном я ро­блю світ кра­щим, а лю­дей ща­сли­ві­ши­ми. До­ві­ри­те­лі на­віть не ро­зу­мі­ють, яким чи­ном кон­флікт, який во­ни не мо­гли вла­дна­ти са­мо­туж­ки, ви­рі­шив­ся за кіль­ка зу­стрі­чей, а рі­ше­н­ня за­до­воль­няє оби­дві сто­ро­ни та від­обра­жа­є­ться в укла­де­них уго­дах. Я зав­жди ка­жу, що це ма­гія ме­ді­а­ції, а той, хто у неї по­ві­рить, бу­де ще­дро обда­ро­ва­ний швид­ки­ми та які­сни­ми ре­зуль­та­та­ми.

№3

Тре­тьою пе­ре­ва­гою є те, що ме­ді­а­ція на­бу­ває по­пу­ляр­но­сті, ба­га­то адво­ка­тів, пси­хо­ло­гів та лю­дей ін­ших про­фе­сій по­чи­на­ють ці­ка­ви­ти­ся цим про­це­сом. Я пе­ре­ко­на­на, що чим біль­ше про­фе­сій­них ме­ді­а­то­рів бу­де в Укра­ї­ні, тим швид­ше в на­шо­му жит­ті змен­шу­ва­ти­ме­ться кіль­кість кон­флі­ктів та про­ти­сто­янь у будь-якій сфе­рі жи­т­тя. Адже кон­флі­кти зав­жди ви­ни­ка­ють на ни­ві не­по­ро­зу­мінь та від­мін­но­сті ін­те­ре­сів. На жаль, у на­шо­му жит­ті їх кіль­кість є кри­ти­чно ви­со­кою (згі­дно зі ста­ти­сти­кою, ко­жен 5-й укра­ї­нець звер­тав­ся до су­ду).

Та­кож ва­жли­вим аспе­ктом за­сто­су­ва­н­ня про­це­ду­ри ме­ді­а­ції є до­ві­ра до ме­ді­а­то­ра. Сто­ро­ни мо­жуть по­мил­ко­во очі­ку­ва­ти, що са­ме ме­ді­а­тор по­ви­нен за­про­по­ну­ва­ти ва­рі­ан­ти рі­шень і схи­ли­ти до них. На­справ­ді ж, зав­да­н­ня ме­ді­а­то­ра – це ви­яв­ле­н­ня істин­них ін­те­ре­сів сто­рін та до­по­мо­га їм у на­пра­цю­ван­ні спіль­них рі­шень, які за­до­воль­ни­ли б оби­дві сто­ро­ни кон­флі­кту.

№4

Окрім то­го, на­пра­цю­ва­н­ня спіль­них рі­шень у про­це­сі ме­ді­а­ції до­зво­ляє сто­ро­нам ви­рі­ши­ти кон­флікт, вра­хо­ву­ю­чи їхні ін­те­ре­си та по­ба­жа­н­ня, на про­ти­ва­гу рі­шен­ню су­ду, ухва­ле­но­го суд­дею, який вра­ху­вав ли­ше за­ко­но­дав­ство, до­ка­зо­ву ба­зу та уста­ле­ну су­до­ву пра­кти­ку. Це сут­тє­ва че­твер­та пе­ре­ва­га ме­ді­а­ції.

За до­по­мо­гою ме­ді­а­то­ра сто­ро­ни са­мо­стій­но ви­рі­шу­ють свій кон­флікт у будь-якій сфе­рі жи­т­тя (по­чи­на­ю­чи від сі­мей­но­го та за­кін­чу­ю­чи про­фе­сій­ним), не по­кла­да­ю­чись на йо­го ви­рі­ше­н­ня сто­рон­ньою осо­бою – суд­дею. То­му са­ме це є за­по­ру­кою подаль­шо­го ви­чер­па­н­ня кон­флі­кту.

У про­це­сі ме­ді­а­ції я зав­жди на­даю мо­жли­вість до­ві­ри­те­лям ви­сло­ви­ти свою по­зи­цію та «на­бо­лі­ле». Це при­зво­дить до то­го, що ко­жен від­чу­ває по­лег­ше­н­ня та ро­зу­мі­н­ня то­го, що йо­го по­чу­ли. Окрім то­го, сто­ро­ни усві­дом­лю­ють всю від­по­від­аль­ність за прийня­ті рі­ше­н­ня, адже це спіль­ні рі­ше­н­ня, які бу­ли прийня­ті без будь-яко­го сто­рон­ньо­го при­му­су. Во­дно­час сто­ро­ни щи­ро го­то­ві ви­ко­ну­ва­ти свої до­мов­ле­но­сті, ви­кла­де­ні в уго­дах, то­му що ці уго­ди скла­де­ні, на­сам­пе­ред, з ура­ху­ва­н­ням їхніх вза­єм­них ін­те­ре­сів.

У про­це­сі ме­ді­а­ції я не до­пу­скаю шан­та­жу і ма­ні­пу­ля­цій, за­без­пе­чую то­ле­ран­тне став­ле­н­ня сто­рін одна до одної, кон­тро­люю до­три­ма­н­ня ре­гла­мен­ту, адже це за­по­ру­ка яко­сті та еко­ло­гі­чно­сті про­це­су. Зві­сно, у ме­не та­кож бу­ли ви­пад­ки, ко­ли ме­ді­а­ція на одно­му з ета­пів зу­пи­ня­ла­ся че­рез не­ба­жа­н­ня сто­рін ве­сти від­вер­тий діа­лог. Однак у мо­їй пра­кти­ці це ли­ше 2% ви­пад­ків на про­ти­ва­гу 98% успі­шним про­це­сам.

Бу­ли ета­пи, ко­ли зда­ва­ло­ся, що не­га­тив­ні емо­ції до­ві­ри­те­лів (злість, гнів, обра­зи, ба­жа­н­ня пом­сти) за­ва­дять сто­ро­нам по­ро­зу­мі­ти­ся, але я тер­пля­че зна­хо­ди­ла сло­ва, які до­по­ма­га­ли до­ві­ри­те­ля по­чу­ти один одно­го та ді­йти зго­ди.

№5

П’ята пе­ре­ва­га – сві­то­ва ста­ти­сти­ка свід­чить, що до 5% до­ся­гну­тих у ме­жах ме­ді­а­ції до­мов­ле­но­стей не ви­ко­ну­ю­ться. До­свід­че­ні ме­ді­а­то­ри по­ясню­ють це тим, що в та­ких ви­пад­ках бу­ла допу­ще­на по­мил­ка ме­ді­а­то­ром, який не від­сте­жив чо­гось ва­жли­во­го у про­це­сі. З вла­сно­го до­сві­ду мо­жу ска­за­ти, що в усіх про­це­сах ме­ді­а­ції, які я су­про­во­джу­ва­ла і які за­вер­ши­ли­ся уго­да­ми, до­мов­ле­но­сті бу­ли ви­ко­на­ні. На­то­мість рі­ше­н­ня су­дів мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти­ся ро­ка­ми у при­му­со­во­му по­ряд­ку че­рез ви­ко­нав­чі слу­жби, що зав­дає до­да­тко­вих тру­дно­щів та ви­трат.

Я ро­зу­мію, що ме­ді­а­ція – це не па­на­цея від ві­ру­су «кон­флі­кту», але це ді­є­вий ме­ха­нізм для тих, хто ці­нує свій час, ко­шти, мо­раль­ні си­ли та жи­т­тя. Я пе­ре­ко­на­на, якщо існує хо­ча б 3 шан­си зі 100, які да­ють мо­жли­вість сі­сти за стіл пе­ре­го­во­рів, то їх вар­то ви­ко­ри­ста­ти, щоб по­тім не бу­ло шко­да за ви­тра­че­ні ро­ки на без­глу­зду бо­роть­бу. Як-то ка­жуть, не­мо­жли­во оці­ни­ти пе­ре­ва­ги мо­ло­до­сті, не зро­зу­мів­ши, що та­ке ста­рість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.