Де­пу­тат­ські звер­не­н­ня vs При­ва­тний ін­те­рес

Чи при­су­тній кон­флікт?

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА НАЗК - Ін­на КИСЛЕНКО, Де­пар­та­мент мо­ні­то­рин­гу до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства про кон­флікт ін­те­ре­сів та ін­ших обме­жень що­до за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції

Окре­мі нар­де­пи, ко­ри­сту­ю­чись на­да­ни­ми де­пу­тат­ськи­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, здій­сню­ють дії на ко­ристь сво­їх при­ва­тних ін­те­ре­сів

Ре­а­лі­за­ція пов­но­ва­жень На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції (да­лі – НАЗК), ви­зна­че­них у п. 6, ч. 1, ст. 11 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», що­до здій­сне­н­ня мо­ні­то­рин­гу і кон­тро­лю за ви­ко­на­н­ням актів за­ко­но­дав­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів у ді­яль­но­сті осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, а та­кож при­рів­ня­них до них осіб, за­свід­чи­ла, що на­ра­зі існує про­бле­ма не­ро­зу­мі­н­ня окре­ми­ми осо­ба­ми, упов­но­ва­же­ни­ми на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, ви­мог ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­но­дав­ства в ча­сти­ні за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів під час їхніх звер­нень до дер­жав­них ор­га­нів з осо­би­стих пи­тань або з пи­тань, що­до яких існує при­ва­тний ін­те­рес, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи свої слу­жбо­ві/ пред­став­ни­цькі пов­но­ва­же­н­ня. Як на­слі­док, та­кі си­ту­а­ції при­зво­дять до по­ру­ше­н­ня осо­ба­ми, упов­но­ва­же­ни­ми на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції.

Від­по­від­но до при­пи­сів ст. 79 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та абз. 1 ч. 1, ст. 2 ЗУ «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни», пов­но­ва­же­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та по­чи­на­ю­ться пі­сля скла­де­н­ня ним при­ся­ги на вір­ність Укра­ї­ні пе­ред Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни з мо­мен­ту скрі­пле­н­ня при­ся­ги осо­би­стим під­пи­сом під її текс­том. Пов­но­ва­же­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та ви­зна­че­ні в Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Пов­но­ва­же­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни більш де­та­лі­зо­ва­ні в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни». Від­по­від­но до ч. 1, ст. 16 ЗУ «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни», на­ро­дний де­пу­тат має пра­во на де­пу­тат­ське звер­не­н­ня до ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди та ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, їх по­са­до­вих осіб, ке­рів­ни­ків під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій, не­за­ле­жно від форм вла­сно­сті й під­по­ряд­ку­ва­н­ня, об’єд­нань гро­ма­дян з пи­тань, пов’яза­них з де­пу­тат­ською ді­яль­ні­стю, а та­кож бра­ти участь у роз­гля­ді по­ру­ше­них ним пи­тань.

Пра­во на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни на де­пу­тат­ське звер­не­н­ня не є аб­со­лю­тним. Прин­цип ре­а­лі­за­ції цьо­го пра­ва по­ля­гає в то­му, що ви­кла­де­ні в де­пу­тат­сько­му звер­нен­ні про­по­зи­ції, вка­зів­ки та ви­мо­ги по­вин­ні від­по­від­а­ти Кон­сти­ту­ції та за­ко­нам Укра­ї­ни, во­ни мо­жуть сто­су­ва­ти­ся ли­ше пи­тань, пов’яза­них са­ме з де­пу­тат­ською ді­яль­ні­стю.

Як по­ка­за­ла пра­кти­ка, окре­мі на­ро­дні де­пу­та­ти Укра­ї­ни, ко­ри­сту­ю­чись на­да­ни­ми де­пу­тат­ськи­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, здій­сню­ють дії на ко­ристь сво­їх при­ва­тних ін­те­ре­сів або при­ва­тних ін­те­ре­сів тре­тіх осіб, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи своє пра­во, ви­зна­че­не За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни», на звер­не­н­ня до ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди та ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, їх по­са­до­вих осіб, ке­рів­ни­ків під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій з де­пу­тат­ським звер­не­н­ням.

При­клад 1: Один з на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни в по­ряд­ку ст. 16 ЗУ «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни» не­о­дно­ра­зо­во звер­тав­ся до НАЗК з де­пу­тат­ськи­ми звер­не­н­ня­ми з пи­та­н­ня що­до пе­ре­вір­ки, здій­сню­ва­ної сто­сов­но ньо­го упов­но­ва­же­ною осо­бою НАЗК.

При­клад 2: На роз­гляд до НАЗК на­ді­йшло по­ві­дом­ле­н­ня, в яко­му за­зна­ча­ло­ся, що один з на­ро­дних обран­ців звер­нув­ся до ке­рів­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну з де­пу­тат­ським звер­не­н­ням, в яко­му по­ру­шу­ва­ло­ся пи­та­н­ня, зокре­ма, що­до пе­ре­вір­ки за­кон­но­сті дій слід­чих у ме­жах до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, в ре­зуль­та­тах яко­го цей де­пу­тат був за­ці­кав­ле­ний.

При­клад 3: До НАЗК на­ді­йшло де­пу­тат­ське звер­не­н­ня одно­го з на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни з ви­мо­гою про­ве­сти слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня сто­сов­но з’ясу­ва­н­ня при­чин мо­жли­во­го зво­лі­ка­н­ня з пи­та­н­ням на­прав­ле­н­ня упов­но­ва­же­ною осо­бою НАЗК на адре­су цьо­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни по­ві­дом­ле­н­ня про вчи­не­н­ня ним пра­во­по­ру­ше­н­ня, пов’яза­но­го з ко­ру­пці­єю, в ре­зуль­та­тах яко­го він за­ці­кав­ле­ний.

До­від­ко­во: Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни у сво­є­му Рі­шен­ні від 20.03.2002 р.№4-рп/2002 у спра­ві №1-11/2002 що­до офі­цій­но­го тлу­ма­че­н­ня по­ло­жень ст. 86 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, а та­кож ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 ЗУ «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни» (спра­ва про за­пи­ти та звер­не­н­ня на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни до ор­га­нів ді­зна­н­ня і до­су­до­во­го слід­ства) роз’яснив, що на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни не має пра­ва звер­та­ти­ся до ор­га­нів та по­са­до­вих осіб, що здій­сню­ють фун­кції ді­зна­н­ня і до­су­до­во­го слід­ства, з ви­мо­га­ми чи про­по­зи­ці­я­ми з пи­тань, які сто­су­ю­ться про­ве­де­н­ня ді­зна­н­ня та до­су­до­во­го слід­ства у кон­кре­тних кри­мі­наль­них спра­вах.

Від­по­від­но до по­ло­жень ст. 6, 19 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та їх по­са­до­ві осо­би по­вин­ні ді­я­ти в ме­жах пов­но­ва­жень, пе­ред­ба­че­них Кон­сти­ту­ці­єю та за­ко­на­ми Укра­ї­ни. Згі­дно з ч. 1, 3 ст. 1, ЗУ «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни», на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни – це обра­ний від­по­від­но до ЗУ «Про ви­бо­ри на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни» пред­став­ник Укра­їн­сько­го на­ро­ду у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни та упов­но­ва­же­ний ним про­тя­гом стро­ку де­пу­тат­ських пов­но­ва­жень здій­сню­ва­ти пов­но­ва­же­н­ня, пе­ред­ба­че­ні Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни та за­ко­на­ми Укра­ї­ни.

Ви­ко­ну­ю­чи свої пов­но­ва­же­н­ня, на­ро­дний де­пу­тат ке­ру­є­ться Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни, за­ко­на­ми Укра­ї­ни та за­галь­но­ви­зна­ни­ми нор­ма­ми мо­ра­лі. Окрім то­го, від­по­від­но до ч. 2, 3 ст. 8, ЗУ «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни», не­при­пу­сти­мим є ви­ко­ри­ста­н­ня на­ро­дним де­пу­та­том

сво­го де­пу­тат­сько­го ман­да­та всу­пе­реч за­галь­но­ви­зна­ним нор­мам мо­ра­лі, пра­вам та сво­бо­дам лю­ди­ни й гро­ма­дя­ни­на, за­кон­ним ін­те­ре­сам су­спіль­ства і дер­жа­ви.

На­ро­дний де­пу­тат не по­ви­нен ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти де­пу­тат­ський ман­дат в осо­би­стих (зокре­ма, ко­ри­сли­вих) ці­лях. Звер­та­ю­чись до ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди та ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, їх по­са­до­вих осіб, ке­рів­ни­ків під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій з де­пу­тат­ським звер­не­н­ням з пи­тань, що­до яких осо­ба має при­ва­тний ін­те­рес (не як фі­зи­чна осо­ба, а як на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни), та­ка осо­ба ви­ко­ри­сто­вує свій ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни у при­ва­тних ін­те­ре­сах, що мі­стить озна­ки ре­аль­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів.

За­зна­че­ні об­ста­ви­ни зу­мов­лю­ють ви­ни­кне­н­ня су­пе­ре­чно­сті між слу­жбо­ви­ми/пред­став­ни­цьки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни та йо­го при­ва­тним ін­те­ре­сом, що впли­ває на об’єктив­ність або не­упе­ре­дже­ність прийня­т­тя ним рі­шень, а та­кож на вчи­не­н­ня чи нев­чи­не­н­ня дій під час ви­ко­на­н­ня за­зна­че­них пов­но­ва­жень.

Від­по­від­но до ст. 1 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», ре­аль­ний кон­флікт ін­те­ре­сів – це су­пе­ре­чність між при­ва­тним ін­те­ре­сом осо­би та її слу­жбо­ви­ми чи пред­став­ни­цьки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, що впли­ває на об’єктив­ність або не­упе­ре­дже­ність прийня­т­тя рі­шень, а та­кож на вчи­не­н­ня чи нев­чи­не­н­ня дій під час ви­ко­на­н­ня за­зна­че­них пов­но­ва­жень. При­ва­тний ін­те­рес – це будь-який май­но­вий чи не­май­но­вий ін­те­рес осо­би, в то­му чи­слі зу­мов­ле­ний осо­би­сти­ми, сі­мей­ни­ми, дру­жні­ми чи ін­ши­ми по­за­слу­жбо­ви­ми сто­сун­ка­ми з фі­зи­чни­ми чи юри­ди­чни­ми осо­ба­ми, зокре­ма від­но­си­ни, що ви­ни­ка­ють у зв'яз­ку з член­ством або ді­яль­ні­стю в гро­мад­ських, по­лі­ти­чних, ре­лі­гій­них та ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях.

Зва­жа­ю­чи на ви­зна­че­н­ня ре­аль­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів та при­ва­тно­го ін­те­ре­су, на­ве­де­ні у ч. 1 ст. 1 За­ко­ну, ре­аль­ний кон­флікт ін­те­ре­сів ви­ни­кає у ра­зі на­яв­но­сті об­ста­вин, що є пре­дме­том до­ка­зу за спра­вою про адмі­ні­стра­тив­не пра­во­по­ру­ше­н­ня, а са­ме: • при­ва­тно­го ін­те­ре­су; • слу­жбо­вих чи пред­став­ни­цьких пов­но­ва­жень;

• су­пе­ре­чно­сті між при­ва­тним ін­те­ре­сом осо­би та її слу­жбо­ви­ми чи пред­став­ни­цьки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми;

• впли­ву ви­ще­за­зна­че­ної су­пе­ре­чно­сті на об’єктив­ність чи не­упе­ре­дже­ність прийня­т­тя рі­шень або на вчи­не­н­ня чи нев­чи­не­н­ня дій під час ви­ко­на­н­ня вка­за­них пов­но­ва­жень.

Тоб­то ре­аль­ний кон­флікт ін­те­ре­сів існує то­ді, ко­ли осо­ба, ко­ри­сту­ю­чись на­да­ни­ми слу­жбо­ви­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми, за­для за­до­во­ле­н­ня при­ва­тно­го ін­те­ре­су при­ймає рі­ше­н­ня або здій­снює дію на свою ко­ристь або на ко­ристь тре­тіх осіб.

Від­по­від­но до п. 1 та 3 ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», осо­би, за­зна­че­ні у п. 1, 2 ч.1 ст. 3 цьо­го За- ко­ну, в то­му чи­слі на­ро­дні де­пу­та­ти Укра­ї­ни, зо­бов’яза­ні вжи­ва­ти за­хо­дів що­до не­д­опу­ще­н­ня ви­ни­кне­н­ня ре­аль­но­го, по­тен­цій­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів, а та­кож не вчи­ня­ти дій та не при­йма­ти рі­шень в умо­вах ре­аль­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів. Не­до­три­ма­н­ня цих ви­мог що­до за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів є пра­во­по­ру­ше­н­ням, пов’яза­ним з ко­ру­пці­єю.

Від­по­від­но до ст. 1 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», пра­во­по­ру­ше­н­ня, пов’яза­не з ко­ру­пці­єю – це ді­я­н­ня, що не мі­стить ознак ко­ру­пції, але по­ру­шує вста­нов­ле­ні цим За­ко­ном ви­мо­ги, за­бо­ро­ни та обме­же­н­ня, вчи­не­ні осо­бою, за­зна­че­ною у ч. 1 ст. 3 цьо­го За­ко­ну, за яке за­ко­ном вста­нов­лю­є­ться кри­мі­наль­на, адмі­ні­стра­тив­на, ди­сци­плі­нар­на та/або ци­віль­но-пра­во­ва від­по­від­аль­ність.

Згі­дно з ч. 1 ст. 65 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», за вчи­не­н­ня ко­ру­пцій­но­го або пов’яза­но­го з ко­ру­пці­єю пра­во­по­ру­ше­н­ня осо­би, за­зна­че­ні у ч. 1, ст. 3 цьо­го За­ко­ну, при­тя­га­ю­ться до кри­мі­наль­ної, адмі­ні­стра­тив­ної, ци­віль­но-пра­во­вої та ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті у вста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку.

Ди­спо­зи­ція ч. 2, ст. 1727 КУпАП пе­ред­ба­чає від­по­від­аль­ність за вчи­не­н­ня дій чи прийня­т­тя рі­шень в умо­вах ре­аль­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів. Від­по­від­но до ч. 3, ст. 12 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», у ра­зі ви­яв­ле­н­ня ознак адмі­ні­стра­тив­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, пов’яза­но­го з ко­ру­пці­єю, упов­но­ва­же­ні осо­би НАЗК скла­да­ють про­то­кол про та­ке пра­во­по­ру­ше­н­ня, який на­прав­ля­є­ться до су­ду згі­дно з рі­ше­н­ням НАЗК.

За вка­за­ни­ми ви­ще фа­кта­ми упов­но­ва­же­ні осо­би НАЗК скла­ли від­по­від­ні про­то­ко­ли про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, від­по­від­аль­ність за які пе­ред­ба­че­на ч. 2 ст. 1727 КУпАП, які від­по­від­но до ви­мог до п. 121 ч. 1, ст. 12 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», ст. 221, 257, ч. 1, ст. 276 КУпАП, По- ряд­ку оформ­ле­н­ня про­то­ко­лів про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня та вне­се­н­ня при­пи­сів На­ціо­наль­ним агент­ством з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції, за­твер­дже­но­го рі­ше­н­ням На­ціо­наль­но­го агент­ства з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції від 09.06.2016 р. №5, за­ре­є­стро­ва­но­го в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 25.07.2016 р. за №1019/291, на­прав­ле­но на роз­гляд до від­по­від­но­го су­ду за мі­сцем вчи­не­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня. На­ра­зі у спра­вах про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня три­ває су­до­вий роз­гляд. На­ціо­наль­не агент­ство спо­ді­ва­є­ться на об’єктив­ний та спра­ве­дли­вий роз­гляд.

Та­ким чи­ном, ана­ліз ви­ще­вка­за­них норм, а та­кож роз’ясне­н­ня упов­но­ва­же­них на те ор­га­нів що­до за­сто­су­ва­н­ня окре­мих по­ло­жень ЗУ «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни» (зокре­ма, ст. 86 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, ч. 2, ст. 15 та ч. 1, ст. 16 ЗУ «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни») свід­чать, що пра­во на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни на де­пу­тат­ське звер­не­н­ня не є аб­со­лю­тним, а дії на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни що­до на­прав­ле­н­ня де­пу­тат­сько­го звер­не­н­ня з осо­би­стих пи­тань або пи­тань, сто­сов­но яких у ньо­го існує при­ва­тний ін­те­рес, є та­ки­ми, що вчи­нен­ні в умо­вах ре­аль­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів та ква­лі­фі­ку­ю­ться за ч. 2, ст. 1727 КУпАП.

З ме­тою не­д­опу­ще­н­ня у май­бу­тньо­му та­ких звер­нень на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни до дер­жав­них ор­га­нів, уста­нов, ін­ших ор­га­ні­за­цій у вла­сних ін­те­ре­сах з ви­ко­ри­ста­н­ням блан­ку на­ро­дно­го де­пу­та­та та пов­но­ва­жень, ви­зна­че­них За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни», На­ціо­наль­не агент­ство звер­та­ло­ся до Го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з про­ха­н­ням до­ве­сти до ві­до­ма на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни по­зи­цію НАЗК як цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, який за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки, про не­д­опу­ще­н­ня звер­нень до дер­жав­них ор­га­нів, уста­нов, ін­ших ор­га­ні­за­цій за за­пи­том ін­фор­ма­ції у вла­сних ін­те­ре­сах з ви­ко­ри­ста­н­ням блан­ку на­ро­дно­го де­пу­та­та та пов­но­ва­жень, ви­зна­че­них За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ста­тус на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни», оскіль­ки та­кі дії утво­рю­ва­ти­муть озна­ки ре­аль­но­го кон­флі­кту ін­те­ре­сів, а та­кож з про­ха­н­ням по­пе­ре­ди­ти на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни про від­по­від­аль­ність, вста­нов­ле­ну ст. 1727 КУпАП за по­ру­ше­н­ня ви­мог, ви­зна­че­них у За­ко­ні в ча­сти­ні за­по­бі­га­н­ня і вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів, та про вжи­т­тя від­по­від­них за­хо­дів ре­а­гу­ва­н­ня НАЗК у зв’яз­ку з вчи­не­н­ням та­ко­го пра­во­по­ру­ше­н­ня.

Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція спо­сте­рі­га­є­ться у де­пу­та­тів мі­сце­вих рад. Так, упов­но­ва­же­на осо­ба НАЗК за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду збо­ру фа­кти­чних да­них, роз­по­ча­то­го у зв’яз­ку з одер­жа­н­ням по­ві­дом­ле­н­ня від­по­від­но до п. 6, ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції», вста­нов­ле­но, що де­пу­тат одні­єї із сіль­ських рад Львів­ської обла­сті ске­ру­вав два де­пу­тат­ських звер- не­н­ня в ін­те­ре­сах сво­єї дру­жи­ни до уста­но­ви, в якій во­на пра­цює.

В одно­му зі звер­нень по­ру­шу­ва­ло­ся пи­та­н­ня без­ді­яль­но­сті ке­рів­ни­ка ці­єї уста­но­ви, в ін­шо­му – пи­та­н­ня що­до не­на­да­н­ня без­по­се­ре­днім ке­рів­ни­ком йо­го дру­жи­ни ін­фор­ма­ції за її за­пи­том. В цьо­му ж звер­нен­ні де­пу­тат мі­сце­вої ра­ди про­сив про­ве­сти слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня сто­сов­но без­по­се­ре­дньо­го ке­рів­ни­ка йо­го дру­жи­ни. Під час з’ясу­ва­н­ня фа­кти­чних об­ста­вин спра­ви упов­но­ва­же­на осо­ба НАЗК ді­йшла ви­снов­ку, що де­пу­тат мі­сце­вої ра­ди звер­тав­ся з де­пу­тат­ськи­ми звер­не­н­ня­ми до уста­но­ви, в якій пра­цює йо­го дру­жи­на, з ме­тою ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту між нею та її без­по­се­ре­дні­ми ке­рів­ни­ка­ми.

Від­по­від­но до ч. 1, ст. 13 ЗУ «Про ста­тус де­пу­та­тів мі­сце­вих рад», де­пу­тат­ське звер­не­н­ня – це ви­кла­де­на у пи­сьмо­вій фор­мі ви­мо­га де­пу­та­та мі­сце­вої ра­ди з пи­тань, пов’яза­них з йо­го де­пу­тат­ською ді­яль­ні­стю, до мі­сце­вих ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та їх по­са­до­вих осіб, а та­кож ке­рів­ни­ків пра­во­охо­рон­них і кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій не­за­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті, роз­та­шо­ва­них на те­ри­то­рії від­по­від­ної ра­ди, здій­сни­ти пев­ні дії, вжи­ти за­хо­дів чи на­да­ти офі­цій­не роз’ясне­н­ня з пи­тань, від­не­се­них до їх ком­пе­тен­ції. У п. 2, ч. 1, ст. 8 ЗУ «Про ста­тус де­пу­та­тів мі­сце­вих рад» вста­нов­ле­но за­бо­ро­ну ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти де­пу­тат­ський ман­дат в осо­би­стих ін­те­ре­сах чи ко­ри­сли­вих ці­лях.

Вра­хо­ву­ю­чи на­яв­ність у де­пу­та­та мі­сце­вої ра­ди при­ва­тно­го не­май­но­во­го ін­те­ре­су, зу­мов­ле­но­го на­яв­ні­стю сі­мей­них від­но­син, що по­ля­гає у ба­жан­ні осо­би впли­ну­ти на ке­рів­ни­цтво уста­но­ви, де пра­цює йо­го дру­жи­на, з ме­тою ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктної си­ту­а­ції між нею та її без­по­се­ре­днім ке­рів­ни­ком, ре­а­лі­за­ція ним як де­пу­та­том мі­сце­вої ра­ди пред­став­ни­цьких пов­но­ва­жень під час на­прав­ле­н­ня де­пу­тат­ських звер­нень від­бу­ва­лась під впли­вом цьо­го при­ва­тно­го ін­те­ре­су та ви­пли­ну­ла на йо­го об’єктив­ність і не­упе­ре­дже­ність.

Це спри­чи­ни­ло су­пе­ре­чність між пред­став­ни­цьки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми та при­ва­тним ін­те­ре­сом, що від­по­від­но до ЗУ «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» та КУпАП є ре­аль­ним кон­флі­ктом ін­те­ре­сів. За вка­за­ним фа­ктом упов­но­ва­же­на осо­ба НАЗК скла­ла від­по­від­ні про­то­ко­ли про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, від­по­від­аль­ність за які пе­ред­ба­че­на ч. 1, 2, ст. 1727 КУпАП, які бу­ли на­прав­ле­ні на роз­гляд до су­ду. На­ра­зі су­до­вий роз­гляд три­ває.

За­мість ви­снов­ку

Спо­ді­ва­є­мо­ся, що ви­ще­вка­за­на ін­фор­ма­ція ста­не у на­го­ді під час ре­а­лі­за­ції осо­ба­ми, упов­но­ва­же­ни­ми на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, сво­їх слу­жбо­вих/пред­став­ни­цьких пов­но­ва­жень та мі­ні­мі­зує ви­пад­ки по­ру­ше­н­ня ви­мог що­до за­по­бі­га­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів у май­бу­тньо­му.

На­ро­дний де­пу­тат не по­ви­нен ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти де­пу­тат­ський ман­дат в осо­би­стих ці­лях

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.