Комп'юте­ри про­ти держ­слу­жбов­ців: пра­во­ві пе­ред­умо­ви за­мі­ще­н­ня

Ци­фро­ві да­ні ма­ють бі­га­ти, не гро­ма­дя­ни. Гер­хард Шрьо­дер, ко­ли­шній ні­ме­цький кан­цлер

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Де­ни­сД КАЦ КАЦ, юрист

В укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві по­ки що від­су­тнє ви­зна­че­н­ня по­ня­т­тя «адмі­ні­стра­тив­на про­це­ду­ра» та її ре­гу­лю­ва­н­ня в ро­зу­мін­ні про­це­сів прийня­т­тя управ­лін­ських рі­шень ор­га­на­ми вла­ди. Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни спіль­но з про­гра­мою ЄС «Пра­во­Justice» був роз­ро­бле­ний про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адмі­ні­стра­тив­ні про­це­ду­ри» з ме­тою ре­гу­лю­ва­н­ня від­но­син ор­га­нів пу­блі­чної адмі­ні­стра­ції з при­ва­тни­ми (фі­зи­чни­ми та юри­ди­чни­ми) осо­ба­ми. Цей за­кон бу­де спря­мо­ва­ний, на­сам­пе­ред, на за­хист осо­би від зло­вжи­вань з бо­ку адмі­ні­стра­ції, як у ви­пад­ках ви­не­се­н­ня зо­бов’язаль­них рі­шень, які при­йма­ю­ться на під­ста­ві за­яв­но­го прин­ци­пу, так і сто­сов­но рі­шень, що при­йма­ю­ться в ме­жах роз­су­ду ор­га­ну вла­ди.

Одні­єю з но­вел но­во­го за­ко­но­дав­ства ма­ла б бу­ти умо­ва що­до за­сто­су- ва­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го прийня­т­тя рі­шень. До то­го ж за­ко­но­дав­че під­ґрун­тя для та­ких про­це­дур зу­стрі­ча­є­ться в чин­но­му за­ко­но­дав­стві. Ме­та ці­єї стат­ті – звер­ну­ти ува­гу на за­зна­че­ну про­га­ли­ну в за­ко­но­про­е­кті шля­хом про­ве­де­н­ня па­ра­ле­лі з ана­ло­гі­чним фе­де­раль­ним за­ко­ном Фе­де­ра­тив­ної Ре­спу­блі­ки Ні­меч­чи­на.

У ст. 9 ні­ме­цько­го фе­де­раль­но­го за­ко­ну «Про адмі­ні­стра­тив­ні про­це­ду­ри» за­крі­пле­но, що адмі­ні­стра­тив­на про­це­ду­ра яв­ляє со­бою фа­кти­чно на­прав­ле­ну зов­ні­шню ді­яль­ність ор­га­нів вла­ди, яка спря­мо­ва­на на пе­ре­вір­ку пе­ред­умов, під­го­тов­ки та прийня­т­тя адмі­ні­стра­тив­но­го акту або укла­да­н­ня до­го­во­ру пу­блі­чно­го пра­ва.

Адмі­ні­стра­тив­ним актом, згі­дно зі ст. 35 зга­да­но­го за­ко­ну, є будь-яке роз­по­ря­дже­н­ня, рі­ше­н­ня або ін­ший вла­дний акт, що при­йма­є­ться в ко­жно­му кон­кре­тно­му ви­пад­ку ор­га­ном вла­ди, яке без­по­се­ре­дньо спря­мо­вує свою юри­ди­чну си­лу на зов­ні­шнє за­сто­су­ва­н­ня.

Для по­рів­ня­н­ня, згі­дно із за­ко­но­про­е­ктом Укра­ї­ни «Про адмі­ні­стра­тив­ну про­це­ду­ру», адмі­ні­стра­тив­ним актом вва­жа­є­ться рі­ше­н­ня (пра­во­вий акт, до­ку­мент, від­мі­тка в до­ку­мен­ті) ін­ди­ві­ду­аль­ної дії, прийня­те адмі­ні­стра­тив­ним ор­га­ном за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду адмі­ні­стра­тив­ної спра­ви від- по­від­но до цьо­го За­ко­ну, спря­мо­ва­не на на­бу­т­тя, змі­ну чи при­пи­не­н­ня прав та обов’яз­ків фі­зи­чної або юри­ди­чної осо­би (осіб).

Під адмі­ні­стра­тив­ним про­ва­дже­н­ням ро­зу­мі­є­ться су­ку­пність про­це­дур­них дій, по­слі­дов­но вчи­не­них адмі­ні­стра­тив­ним ор­га­ном, прийня­тих про­це­дур­них рі­шень з роз­гля­ду і ви­рі­ше­н­ня адмі­ні­стра­тив­ної спра­ви, що за­вер­шу­є­ться прийня­т­тям та ви­ко­на­н­ням прийня­то­го адмі­ні­стра­тив­но­го акта (у ра­зі по­тре­би).

Впро­ва­дже­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної про­це­ду­ри

У сі­чні 2017 р. на­бу­ли чин­но­сті змі­ни до За­ко­ну «Про адмі­ні­стра­тив­ні про­це­ду­ри» ФРН, згі­дно з яки­ми За­кон був до­пов­не­ний ст. 35-а та­ко­го змі­сту: «Адмі­ні­стра­тив­ний акт мо­же бу­ти ви­да­ний пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­но, якщо це пе­ред­ба­че­но нор­ма­тив­но-пра­во­вим актом, а та­кож якщо ор­ган вла­ди не на­ді­ле­ний пов­но­ва­же­н­ня­ми у цьо­му ви­пад­ку ді­я­ти на вла­сний роз­суд у на­да­них за­ко­ном пра­во­вих ме­жах».

Оскіль­ки за­ко­но­да­вець не від­рі­зняє адмі­ні­стра­тив­ний акт, опра­цьо­ва­ний та ви­да­ний по­са­до­вою осо­бою, від акту, ви­да­но­го за до­по­мо­гою пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го про­ва­дже­н­ня, та­ким чи­ном комп'ютер­на про­гра­ма пов­но­цін­но ви­ко­нує фун­кцію по­са­дов­ця та йо­го за­мі­щує. По­ня­т­тя «пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­но» вка­зує на про­це­ду­ру, що від­бу­ва­є­ться без будь-яко­го пер­со­наль­но­го втру­ча­н­ня з бо­ку лю­ди­ни. Час­тко­ве опра­цю­ва­н­ня да­них по­са­до­вою осо­бою (лю­ди­ною) в ме­жах адмі­ні­стра­тив­ної про­це­ду­ри не сто­су­є­ться ці­єї но­ве­ли.

Го­лов­ним еле­мен­том зга­да­ної стат­ті є ди­спо­зи­ція що­до уне­мо­жлив­ле­н­ня за­сто­су­ва­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної про­це­ду­ри у ви­пад­ках, ко­ли ор­ган вла­ди має пра­во ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня на вла­сний роз­суд у ме­жах на­да­них за­ко­ном пов­но­ва­жень. Тоб­то ці пра­во­від­но­си­ни між ор­га­ном вла­ди та ін­шим суб'єктом адмі­ні­стра­тив­ної про­це­ду­ри мо­жуть ви­ни­ка­ти ли­ше то­ді, ко­ли ор­ган вла­ди за­ко­ном або ін­шим нор­ма­тив­но-пра­во­вим актом зо­бов'яза­ний прийня­ти управ­лін­ське рі­ше­н­ня на під­ста­ві за­яви та до­да­них до­ку­мен­тів. Ли­ше у та­ко­му ви­пад­ку ав­то­ма­ти­зо­ва­ний про­цес прийня­т­тя управ­лін­сько­го рі­ше­н­ня є допу­сти­мим без уча­сті лю­ди­ни, а шлях до ви­да­чі адмі­ні­стра­тив­но­го акту – від­кри­тим.

Про­це­ду­ра ви­да­чі пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го акту мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­на, якщо ал­го­ритм комп'ютер­ної про­гра­ми опра­цьо­ву­ва­ти­ме всі об­ста­ви­ни адмі­ні­стра­тив­ної спра­ви за їх рі­зно­ви­дом та пов­ні­стю са­мо­стій­но за­без­пе­чу­ва­ти­ме весь про­цес прийня­т­тя рі­ше­н­ня (від ре­є­стра­ції за­яви до пе­ре­да­чі ви­да­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го акту в еле­ктрон­ний ар­хів).

Від­по­від­но до ч. 4 ст. 22 За­ко­ну «Про адмі­ні­стра­тив­ні про­це­ду­ри», не до­зво­ля­є­ться здій­сню­ва­ти адмі­ні­стра­тив­не про­ва­дже­н­ня шля­хом пов­ної ав­то­ма­ти­за­ції у ви­пад­ках, ко­ли це сто­су­є­ться пер­со­наль­них да­них осо­би, якщо тіль­ки за­яв­ник чі­тко не ви­сло­вив на це свою зго­ду. Згі­дно з п. 4 ст. 33 За­ко­ну, роз­дру­ко­ва­не рі­ше­н­ня, яке бу­ло прийня­те у пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­ний спо­сіб, мо­же бу­ти за­ві­ре­не ор­га­ном, від іме­ні яко­го ви­да­ний до­ку­мент.

Про­цес пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го про­ва­дже­н­ня

За­яв­ник, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи свій еле­ктрон­ний до­ступ до дер­жав­них по­слуг, пе­ред­ба­че­ний За­ко­ном «Про Пер­со­наль­ну іден­ти­фі­ка­цію» (укра­їн­ським ана­ло­гом пер­со­наль­ної іден­ти­фі­ка­ції є За­кон Укра­ї­ни «Про

еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис»), ре­є­стру­є­ться для до­сту­пу до адмі­ні­стра­тив­ної по­слу­ги (про­це­ду­ри) на від­по­від­но­му ін­тер­нет-пор­та­лі та за­пов­нює фор­му­ляр, який є не­о­дмін­ною ча­сти­ною ал­го­ри­тму. У ра­зі по­тре­би за­яв­ник до­дає від­ска­но­ва­ні до­ку­мен­ти, які про­гра­ма мо­же та по­вин­на роз­пі­зна­ва­ти. Опла­та дер­жав­них по­слуг про­во­ди­ться одра­зу за до­по­мо­гою бан­ків­ської кар­тки на цьо­му ж пор­та­лі. Комп'ютер­на про­гра­ма пе­ре­ві­ряє за­пов­не­ний фор­му­ляр на пре­дмет всіх об­ста­вин спра­ви та за до­по­мо­гою за­да­но­го ал­го­ри­тму здій­снює про­це­ду­ру прийня­т­тя адмі­ні­стра­тив­но­го рі­ше­н­ня. Якщо всі пе­ред­умо­ви пов­ні­стю ви­ко­на­ні, адмі­ні­стра­тив­ний акт прийня­тий, він мо­же бу­ти на­ді­сла­ний за­яв­ни­ку або на адре­су еле­ктрон­ної по­шти, або у дру­ко­ва­но­му ви­гля­ді по­штою (за ви­бо­ром за­яв­ни­ка ще на ста­дії вво­ду да­них). Рі­ше­н­ня на­би­рає чин­но­сті з мо­мен­ту йо­го прийня­т­тя. За­кін­че­не адмі­ні­стра­тив­не про­ва­дже­н­ня зав­жди до­сту­пне в еле­ктрон­но­му ар­хі­ві ор­га­ну вла­ди.

Стан впро­ва­дже­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної адмі­ні­стра­тив­ної про­це­ду­ри

Ав­то­ма­ти­зо­ва­не про­ва­дже­н­ня вже не пер­ший рік є одним з го­лов­них зав­дань Уря­ду Ні­меч­чи­ни у спра­ві мо­дер­ні­за­ції дер­жав­но­го управ­лі­н­ня та пе­ре­во­ду йо­го у ци­фро­вий ви­мір. Еле­ктрон­ні по­слу­ги до­по­ма­га­ють гро­ма­дя­нам в їхньо­му пов­сяк­ден­но­му жит­ті з лег­кі­стю до­ся­га­ти по­трі­бної ко­му­ні­ка­ції з ор­га­на­ми вла­ди. У цьо­му ви­пад­ку ді­ють прин­ци­пи ефе­ктив­но­сті, на­у­ко­во­сті та не­упе­ре­дже­но­сті в дер­жав­но­му управ­лін­ні, які до­по­ма­га­ють до­ся­га­ти ці­лей дер­жав­но­го апа­ра­ту. Во­ни спря­мо­ва­ні на за­без­пе­че­н­ня гро­ма­дян рів­ним до­сту­пом до дер­жав­них по­слуг, не­за­ле­жно від їхніх мо­жли­во­стей.

Зав­дя­ки без­бар’єр­но­му до­сту­пу осо­ба мо­же без зна­чних ви­трат фі­зи­чної енер­гії та ча­су кон­та­кту­ва­ти з ор­га­ном вла­ди. Ця мо­жли­вість ко­ре­спон­ду­є­ться з фе­де­раль­ним за­ко­ном «Про пе­ре­по­ни в рів­но­му до­сту­пі», у ст. 12 яко­го за­зна­че­но: «Всіх но­сі­їв вла­дних пов­но­ва­жень зо­бов'яза­но вра­хо­ву­ва­ти по­тре­би лю­дей, які ма­ють фі­зи­чні ва­ди, шля­хом на­да­н­ня їм еле­ктрон­но­го до­сту­пу до адмі­ні­стра­тив­них про­це­дур та опра­цю­ва­н­ня про­це­су­аль­них актів в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді».

Окрім то­го, ав­то­ма­ти­зо­ва­не про­ва­дже­н­ня здій­снює зна­чний вплив на еко­но­мію ре­сур­сів та при­ско­рює оброб­ку да­них і прийня­т­тя управ­лін­ських рі­шень. Мо­жна ли­ше уяви­ти, що дер­жав­ний апа­рат у най­більш сти­слі тер­мі­ни при­ймає рі­ше­н­ня, не­за­ле­жно від мі­сця зна­хо­дже­н­ня за­яв­ни­ка та офі­цій­но­го ча­су ре­жи­му ро­бо­ти дер­жав­но­го ор­га­ну.

Зви­чай­но, для впро­ва­дже­н­ня та­кої си­сте­ми адмі­ні­стра­тив­них про­це­дур в укра­їн­сько­му про­сто­рі, на­сам­пе­ред, не­об­хі­дно роз­ро­би­ти уні­фі­ко­ва­ні стан­дар­ти, однак це не є пи­та­н­ням ча­су. Вже сьо­го­дні успі­шно фун­кціо­нує пор­тал на­да­н­ня еле­ктрон­них дер­жав­них по­слуг. До то­го ж Дер­жав­не агент­ство з пи­тань еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня Укра­ї­ни спіль­но з про­гра­мою ЄС «U-LEAD з Єв­ро­пою» про­во­дять за­хо­ди що­до під­ви­ще­н­ня яко­сті на­да­н­ня он­лайн-по­слуг шля­хом ав­то­ма­ти­за­ції ро­бо­ти цен­трів на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг 24/7. Та­ким чи­ном, вклю­че­н­ня до за­ко­но­про­е­кту Укра­ї­ни «Про адмі­ні­стра­тив­ну про­це­ду­ру» но­ве­ли що­до ав­то­ма­ти­зо­ва­ної адмі­ні­стра­тив­ної про­це­ду­ри бу­ло б ло­гі­чною фі­кса­ці­єю у пра­во­во­му по­лі вже не­від­во­ро­тної по­слу­ги, яку на­справ­ді мо­жна бу­де на­зва­ти «На­зу­стріч лю­дям».

Ав­то­ма­ти­зо­ва­не про­ва­дже­н­ня здій­снює вплив на еко­но­мію ре­сур­сів та при­ско­рює оброб­ку да­них

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.