Як мо­ло­дим прав­ни­кам по­тра­пи­ти в по­ле зо­ру лі­де­рів юри­ди­чно­го рин­ку?

5 пра­вил по­бу­до­ви осо­би­сто­го брен­ду, яким не на­вча­ють в юри­ди­чних ВНЗ

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

У наш час для успі­ху в будь-якій сфе­рі ма­ло про­сто бу­ти про­фе­сіо­на­лом та які­сно ви­ко­ну­ва­ти свою ро­бо­ту. Юри­стам по­трі­бно вмі­ти де­мон­стру­ва­ти свою екс­пер­ти­зу і до­ся­гне­н­ня пе­ред ко­ле­га­ми та клі­єн­та­ми, а сту­ден­там – пе­ред одно гру­пни­ка­ми, ви­кла­да­ча­ми та по­тен­цій­ни­ми ро­бо­то­дав­ця­ми. Ви­слов­лю­ю­чись більш на­у­ко­во, не­об­хі­дно по­слі­дов­но та ґрун­тов­но ви­бу­до­ву­ва­ти пер­со­наль­ний бренд.

Цю ва­жли­ву те­му не ви­вча­ють в укра­їн­ських ВНЗ, а да­рем­но. Мо­ло­ді прав­ни­ки, які ще з мо­лод­ших кур­сів по­слі­дов­но пра­цю­ють над роз­ви­тком пер­со­наль­но­го брен­ду, ще до мо­мен­ту ви­пу­ску «по­тра­пля­ють на ра­да­ри» HR-фа­хів­ців про­від­них юри­ди­чних фірм. Во­ни ма­ють зна­чно біль­ше шан­сів обі­йти кон­ку­рен­тів на ва­кан­тні по­зи­ції то­по­вих ро­бо­то­дав­ців. Які ж основ­ні прин­ци­пи по­бу­до­ви осо­би­сто­го брен­ду?

№1 Ви­ди­ма екс­пер­тність

На За­хо­ді по­пу­ляр­ним тер­мі­ном у мар­ке­тин­гу про­фе­сій­них по­слуг є «visible expert». Ефе­ктив­не по­зи­ціо­ну­ва­н­ня пе­ред­ба­чає дві скла­до­ві – вла­сне екс­пер­ти­зу в тій чи ін­шій сфе­рі та «visibility» (ви­ди­мість, пу­блі­чність).

Для сту­ден­тів-прав­ни­ків основ­ним ком­по­нен­том по­зи­ціо­ну­ва­н­ня є ре­аль­ні зна­н­ня і до­свід (на­при­клад, обов'яз­ко­ве від­мін­не во­ло­ді­н­ня ан­глій­ською, щоб при­єд­на­ти­ся до ко­ман­ди будь-якої про­від­ної юри­ди­чної фір­ми Укра­ї­ни). Не­об­хі­дно яко­мо­га ра­ні­ше ви­зна­чи­ти­ся з ці- ка­вим для вас на­пря­мом юри­спру­ден­ції та фо­к­усу­ва­ти­ся са­ме на цій га­лу­зі: пи­са­ти стат­ті, кур­со­ві та ди­плом­ні ро­бо­ти, бра­ти участь у до­да­тко­вих на­вчаль­них про­гра­мах, сту­дент­ських кон­кур­сах та олім­пі­а­дах.

За­раз в Укра­ї­ні ба­га­то мо­жли­во­стей «за­сві­ти­ти­ся» як для сту­ден­тів ки­їв­ських ВНЗ, так і ре­гіо­наль­них. На­при­клад, в Asters ми на­да­є­мо пар­тнер­ську та екс­пер­тну під­трим­ку Кон­кур­су з між­на­ро­дно­го пу­блі­чно­го пра­ва Фі­лі­па Джес­са­па, Кон­кур­су пи­сьмо­вих ро­біт з між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу, Лі­тній школі КНЕУ, Сту­дент­ській школі з пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ко­ман­дам, які бе­руть участь у між­на­ро­дних кон­кур­сах, та ба­га­тьом ін­шим осві­тнім про­е­ктам.

Участь у цих іні­ці­а­ти­вах на­дає мо­жли­вість на пра­кти­ці ви­про­бу­ва­ти на­бу­ті в уні­вер­си­те­ті те­о­ре­ти­чні зна­н­ня, осо­би­сто по­зна­йо­ми­ти­ся з екс­пер­та­ми в тій чи ін­шій га­лу­зі, до­да­ти цін­ні ряд­ки у за­зви­чай на­пів­по­ро­жнє ре­зю­ме се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го укра­їн­сько­го сту­ден­та. Ве­ли­ким плю­сом є актив­на гро­мад­ська ді­яль­ність (на­при­клад, у Лі­зі сту­ден­тів Асо­ці­а­ції Прав­ни­ків Укра­ї­ни або Єв­ро­пей­ській Асо­ці­а­ції Сту­ден­тів Пра­ва (ELSA Ukraine)).

№2 Сто­рін­ка в со­цме­ре­жах – одно­ча­сно і ві­зи­тів­ка, і ре­зю­ме

Про­актив­ність offline у на­вчан­ні та гро­мад­сько­му жит­ті мо­жна і по­трі­бно ви­сві­тлю­ва­ти online. Для су­ча­сних юри­стів LinkedIn і Facebook – ва­жли­ві ін­стру­мен­ти по­зи­ціо­ну­ва­н­ня та не­твор­кін­гу.

Не­об­хі­дно спри­йма­ти про­філь у со­цме­ре­жах як вла­сну ві­зи­тів­ку, адже про­фе­сій­ні HR-фа­хів­ці пе­ред спів­бе­сі­дою зав­жди шу­ка­ють і пе­ре­гля­да­ють ака­ун­ти кан­ди­да­тів, щоб до­пов­ни­ти свої враження від їхніх CV. То­му оче­ви­дна ре­ко­мен­да­ція для мо­ло­дих прав­ни­ків – ве­сти осо­би­сту сто­рін­ку в ме­ре­жі Facebook, а якщо ви пра­гне­те пра­цю­ва­ти з між­на­ро­дни­ми клі­єн­та­ми у про­від­ній юри­ди­чній фір­мі, то і в про­фе­сій­ній со­ці­аль­ній ме­ре­жі LinkedIn (ба­жа­но ан­глій­ською). Вкрай ва­жли­вим є до­три­ма­н­ня ба­зо­вих пра­вил ети­ке­ту он­лайн-ко­му­ні­ка­цій. Зокре­ма, в ака­ун­ті вар­то вка­за­ти справ­жнє ім’я та прі­зви­ще і роз­мі­сти­ти до­ре­чне фо­то (не з ве­чір­ки з ке­ли­хом пи­ва або з ка­ні­кул на пля­жі ми­ну­ло­го лі­та).

№3 Ме­ре­жа кон­та­ктів і зна­н­ня юри­ди­чно­го рин­ку

Юри­стам-по­ча­тків­цям по­трі­бно на­ма­га­ти­ся яко­мо­га ра­ні­ше роз­бу­ду­ва­ти вла­сну ме­ре­жу ко­ри­сних кон­та­ктів. На­при­клад, пі­сля уча­сті у прав­ни­чій кон­фе­рен­ції, кон­кур­сі чи де­ба­тах до­дай­те у дру­зі в со­цме­ре­жах ін­ших уча­сни­ків, ор­га­ні­за­то­рів, чле­нів жу­рі (мо­жли­во, ва­ших май­бу­тніх ро­бо­то­дав­ців). Пу­блі­куй­те на вла­сній сто­рін­ці по­тен­цій­но ці­ка­ві для них по­сти, ко­мен­туй­те їхні но­ви­ни та до­ся­гне­н­ня.

Щоб бу­ти в кур­сі остан­ніх трен­дів юри­ди­чно­го рин­ку і не пропу­сти­ти мо­жли­во­стей для ста­жу­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня, одно­зна­чно, вар­то під­пи­са­ти­ся на Facebook-сто­рін­ки про­від­них юри­ди­чних фірм (на­при­клад, Asters), про­фе­сій­них і сту­дент­ських об’єд­нань (АПУ, Лі­га сту­ден­тів, ELSA Ukraine), спе­ці­а­лі­зо­ва­них ме­діа («Юри­ди­чна Га­зе­та» та ін.).

№4 Уни­кне­н­ня ти­по­вих по­ми­лок

Зі сту­ден­та­ми та ви­пу­скни­ка­ми, які тіль­ки по­чи­на­ють шу­ка­ти ро­бо­ту на юри­ди­чно­му рин­ку, ка­зу­си тра­пля­ю­ться ще на ета­пі по­да­чі ре­зю­ме. По-пер­ше, звер­ніть ува­гу на e-mail, з яко­го зби­ра­є­те­ся на­ді­сла­ти своє CV. Най­кра­ще, щоб це бу­ла адре­са на кшталт ім’я.прі­зви­ще@gmail.com. Не лі­нуй­те­ся на­пи­са­ти хо­ча б ко­ро­ткий, але вві­чли­вий мо­ти­ва­цій­ний лист. Ро­змі­стіть у ре­зю­ме які­сне порт­ре­тне фо­то в ді­ло­во­му сти­лі, а якщо та­ко­го не­має, то кра­ще вза­га­лі не ста­ви­ти зні­мок. Пе­ре­вір­те текст ре­зю­ме на на­яв­ність дру­кар­ських по­ми­лок вбу­до­ва­ним ін­стру­мен­том Word. Зда­ва­ло­ся б, еле­мен­тар­ні пра­ви­ла, але ви не по­ві­ри­те, скіль­ки де­ся­тків ре­зю­ме з та­ки­ми по­мил­ка­ми ми ре­гу­ляр­но отри­му­є­мо в Asters. Оче­ви­дно, що кан­ди­да­ти з та­ки­ми CV ма­ють мен­ше шан­сів по­тра­пи­ти на спів­бе­сі­ду.

№5 Про­актив­ність

Мо­ло­ді прав­ни­ки ча­сто до­кла­да­ють не­до­ста­тньо зу­силь у вла­сно­му по­зи­ціо­ну­ван­ні. Якщо у вас хо­ро­ші оцін­ки в уні­вер­си­те­ті, ви­со­кий рі­вень ан­глій­ської, успі­хи у сту­дент­ських кон­кур­сах і де­ба­тах – це чу­до­во. Однак ли­ше від вас за­ле­жить, чи зна­ти­муть про ці до­ся­гне­н­ня одно­кур­сни­ки, ви­кла­да­чі та, що­най­го­лов­ні­ше, май­бу­тні ро­бо­то­дав­ці. По­слі­дов­на ро­бо­та з роз­бу­до­ви пер­со­наль­но­го брен­ду зна­чно під­ви­щить ва­шу ви­ди­мість та до­зво­лить по­тра­пи­ти на ро­бо­ту мрії.

Олег О КИРИЧУК КИРИЧУК, PR-ко­ор­ди­на­тор юри­ди­чної фір­ми Asters

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.