ТОП-5 гло­баль­них трен­дів в юри­ди­чно­му бі­зне­сі, що впли­ну­ли на Укра­ї­ну

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Го­лов­ні тен­ден­ції ко­жно­го рин­ку ви­зна­ча­ю­ться йо­го ви­кли­ка­ми. Юри­ди­чний ри­нок у цьо­му аспе­кті не є ви­ня­тком. Во­дно­час по­трі­бно зва­жа­ти на той факт, що гло­баль­ні трен­ди в юри­ди­чно­му бі­зне­сі не зав­жди мо­жуть ма­ти успіх в окре­мих ре­гіо­нах як че­рез ба­наль­ні еко­но­мі­чні умо­ви, так і че­рез мен­таль­ні або на­віть істо­ри­чні об­ста­ви­ни. Для при­кла­ду, в Укра­ї­ні ще про­тя­гом до­ста­тньо дов­го­го ча­су не при­жи­ве­ться та­кий тренд як пла­ну­ва­н­ня ви­трат на роз­роб­ку но­вих форм вза­є­мо­дії з клі­єн­та­ми. У сві­ті цим опі­ку­ю­ться юри­ди­чні фір­ми, які ма­ють 80-100-рі­чний до­свід існу­ва­н­ня на рин­ку. В Укра­ї­ні про­сто не­має жо­дної юр­фір­ми на­віть з 30-рі­чним ста­жем ді­яль­но­сті. один з го­лов­них трен­дів су­ча­сно­го юри­ди­чно­го бі­зне­су, але він чі­тко де­мон­струє, що грав­цям на рин­ку, а тим біль­ше йо­го лі­де­рам, зав­жди по­трі­бно бу­ти на крок по­пе­ре­ду, ро­би­ти щось, до чо­го ко­ле­ги ли­ше при­гля­да­ю­ться. Як не па­ра­до­ксаль­но, але це і є пер­ший та го­лов­ний тренд юр­бі­зу в Укра­ї­ні – пов­ся­кчас бу­ти го­то­вим до ін­но­ва­цій. Це сто­су­є­ться усьо­го: вве­де­н­ня в ро­бо­ту пер­со­на­лу ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го до­ку­мен­то­обі­гу, по­шук но­вих пра­ктик, які від­по­від­а­ють по­тре­бам клі­єн­тів, по­стій­на ува­га до остан­ніх мар­ке­тин­го­вих те­чій на рин­ку то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.