#2

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Ще один тренд року – все біль­ший роз­ви­ток GR і ло­бі­зму. На жаль, в цьо­му пи­тан­ні ми й до­сі від­ста­є­мо від пе­ре­до­вих дер­жав ЄС та сві­ту. Хо­ча де­які на­пра­цю­ва­н­ня в цьо­му аспе­кті про­во­дя­ться: про GR та ло­бізм по­ча­ли го­во­ри­ти, ба­га­то асо­ці­а­цій іні­ці­ю­ють спе­ці­аль­ні за­хо­ди та обго­во­ре­н­ня, а бі­знес за­го­во­рив про про­бле­ми більш від­кри­то. Однак чі­тких про­фе­сіо­на­лів на рин­ку сьо­го­дні не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.