#1

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Однак з вла­сно­го до­сві­ду, а та­кож під час спіл­ку­ва­н­ня з ко­ле­га­ми я ді­йшов ви­снов­ку, що з року в рік на рин­ку юри­ди­чних по­слуг Укра­ї­ни з'яв­ля­є­ться щось но­ве. На­при­клад, у 2018 р. на­бу­ва­ють все біль­шої акту­аль­но­сті пи­та­н­ня що­до ро­бо­ти юри­стів з но­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми, вір­ту­аль­ни­ми гро­ши­ма та ав­то­ма­ти­зо­ва­ни­ми си­сте­ма­ми. Це ли­ше

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.