ТОП-5 гло­баль­них трен­дів в юри­ди­чно­му бі­зне­сі, що впли­ну­ли на Укра­ї­ну

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Зви­чай­но, ба­га­то юр­фірм за­зна­ча­ють у сво­є­му пе­ре­лі­ку пра­ктик GR-на­пря­мок, ко­пі­ю­ю­чи йо­го із за­хі­дних ана­ло­гів, але це все ще ко­пія, а не ори­гі­нал. До то­го ж ду­же сум­нів­ної яко­сті, оскіль­ки чі­тких кри­те­рі­їв ро­бо­ти юри­ста на пе­ре­ти­ні ін­те­ре­сів бі­зне­су та дер­жа­ви в Укра­ї­ні, на жаль, все ще не­має. Тож цей гло­баль­ний сві­то­вий тренд, ска­жі­мо так, хо­че впли­ну­ти на роз­ви­ток юр­бі­зу в Укра­ї­ні, але йо­му за­ва­жа­ють об’єктив­ні пе­ре­по­ни (зокре­ма, у ви­гля­ді від­су­тно­сті про­філь­но­го за­ко­ну «Про ло­бізм»).

Остан­нє сер­йо­зне на­пра­цю­ва­н­ня у Вер­хов­ній Ра­ді за­вер­ши­ло­ся тим, що Про­ект За­ко­ну №7129 від 20.09.2017 р. «Про за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті та за­кон­но­сті ко­му­ні­ка­ції з суб'єкта­ми вла­дних пов­но­ва­жень» був вклю­че­ний до по­ряд­ку ден­но­го. Однак на то­му все й за­кін­чи­ло­ся. Про­те я щи­ро ві­рю, що бі­знес і дер­жа­ва – це пер­спе­ктив­не пар­тнер­ство, їм є що роз­по­ві­сти одне одно­му. Са­ме юри­сти та адво­ка­ти мо­жуть на­ла­го­ди­ти цей діа­лог, під­ка­за­ти, як кра­ще по­бу­ду­ва­ти дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство, як уни­кну­ти мо­жли­вих по­ми­лок і не­по­ро­зу­мінь. Де­хто на­зи­ває GR «грою з во­гнем», але у нас ви­ста­чить си­ли при­бор­ка­ти цей во­гонь та спря­му­ва­ти йо­го у по­трі­бно­му на­прям­ку.

#3

До ре­чі, ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція з роз­ви­тком ме­ді­а­ції в Укра­ї­ні. Для адво­ка­тів та юри­стів про­во­ди­ться без­ліч се­мі­на­рів з цьо­го пи­та­н­ня, до за­ко­но­про­е­ктів рі­зно­го на­прям­ку пра­во­вих ре­форм вклю­ча­ю­ться від­по­від­ні по­ло­же­н­ня. Однак в Укра­ї­ні від­су­тня на­ле­жна пра­во­ва ба­за. Хо­ча до­бре від­пра­цьо­ва­них за­ко­но­про­е­ктів про ме­ді­а­цію вже бу­ло 7 чи 8 (пер­ші спро­би вве­сти ме­ді­а­цію в укра­їн­ське пра­во­ве по­ле по­ча­ли­ся ще у 2011 р.).

Вре­шті-решт, пар­ла­мен­та­рі всти­гли ви­вчи­ти де­кіль­ка ва­рі­ан­тів ре­да­кції цьо­го до­ку­мен­та, де­які з них на­віть отри­му­ва­ли схва­ле­н­ня про­філь­но­го Ко­мі­те­ту ВР, однак прой­ти всю фі­ні­шну ди­стан­цію по­ки що не вда­ло­ся жо­дно­му нор­ма­тив­но­му акту. При­чи­ни, че­рез які за­кон за ці ро­ки не зна­йшов на­ле­жної під­трим­ки в се­сій­ній за­лі Пар­ла­мен­ту, бу­ли рі­зні. Ма­буть, го­лов­ним чин­ни­ком, який від­кла­дає ле­га­лі­за­цію цьо­го на­пря­му юри­ди­чної про­фе­сії в Укра­ї­ні, є від­су­тність по­лі­ти­чної во­лі.

Ме­ді­а­ція так і за­ли­ша­є­ться «тем­ною ко­ня­чкою» як для де­пу­та­тів, так і для біль­шо­сті пе­ре­сі­чних гро­ма­дян (на­віть для юри­стів). Ма­ло хто з них зна­йо­мий з її ба­зо­ви­ми прин­ци­па­ми та змо­же їх пра­виль­но роз­тлу­ма­чи­ти. Ме­ді­а­то­рів ча­сто плу­та­ють з по­се­ре­дни­ка­ми, уча­сни­ка­ми пе­ре­го­во­рів, пси­хо­ло­га­ми або кон­флі­кто­ло­га­ми. Однак ме­ді­а­ція бу­ду­є­ться на Гар­вард­ській пе­ре­го­вор­ній мо­де­лі. Це пе­ре­мо­ви­ни за ін­те­ре­са­ми, де ко­жна зі сто­рін вва­жає ухва­ле­не в ре­зуль­та­ті рі­ше­н­ня спра­ве­дли­вим для се­бе.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ми­ро­ва уго­да та уго­да у про­це­сі ме­ді­а­ції – це аб­со­лю­тно рі­зні ре­чі. Адже при зви­чай­ній ми­ро­вій уго­ді в ме­жах су­до­во­го спо­ру не мо­жна ви­хо­ди­ти за пре­дмет спо­ру. До ме­ді­а­ції за­про­шу­ю­ться лю­ди, які за­ці­кав­ле­ні в успі­шно­му ре­зуль­та­ті спра­ви. Го­лов­не зав­да­н­ня ме­ді­а­то­ра – ма­кси­маль­но роз­ши­ри­ти по­ле для пе­ре­го­во­рів, адже на вузь­ко­му по­лі мо­жна від­шу­ка­ти ли­ше вузь­кі рі­ше­н­ня: «так» чи «ні».

За­кор­дон­ні юри­сти вже дав­но пра­кти­ку­ють ме­ді­а­цію як окре­му та до­ста­тньо успі­шну пра­кти­ку, на­то­мість окре­мі за­ко­но­дав­чі спро­би в Укра­ї­ні ні­чо­го, окрім по­ди­ву юри­стів, не ви­кли­ка­ють. На­прик- лад, це сто­су­є­ться спро­би за­про­ва­ди­ти як про­фе­сій­ний обов’язок адво­ка­та «спри­я­ти вре­гу­лю­ван­ню спо­рів, пе­ред­усім, мир­ним шля­хом, на­скіль­ки це мо­жли­во в ін­те­ре­сах клі­єн­та» (ст. 21 скан­даль­но­го за­ко­но­про­е­кту №9055 «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність»). Во­дно­час не мо­жна за­пе­ре­чу­ва­ти той факт, що пи­та­н­ня ме­ді­а­ції в Укра­ї­ні на­бу­ва­ють все біль­шо­го по­ши­ре­н­ня. Ра­но чи пі­зно, але цей тренд все-та­ки «зла­має» во­лю на­ро­дних де­пу­та­тів.

#4

Ін­шою ва­жли­вою тен­ден­ці­єю юр­бі­зу 2018 р. ста­ло мит­тє­ве слі­ду­ва­н­ня за ви­мо­га­ми клі­єн­тів. До цьо­го окре­мі юр­фір­ми вже дав­но бу­ли го­то­ві, але за­раз та­кий під­хід вже є нор­мою. Біль­шість юри­ди­чних ком­па­ній за­ра­ди клі­єн­та го­то­ві за лі­че­ні дні все пе­ре­фор­ма­ту­ва­ти – спо­сіб опла­ти, об’єд­на­н­ня пра­ктик, найня­ти но­вих спе­ці­а­лі­стів вузь­ко­го про­фі­лю під кон­кре­тний про­ект. По­хі­дним від цьо­го трен­ду став ін­ший до­по­мі­жний тренд – те­пер по­трі­бно, щоб юри­ди­чні рі­ше­н­ня бу­ли швид­ки­ми, кре­а­тив­ни­ми та ар­гу­мен­то­ва­ни­ми, а юри­сти ма­ють бу­ти го­то­ві на­да­ва­ти аль­тер­на­тив­ні про­по­зи­ції та опти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти бі­зне­су.

Все це змі­нює спо­сіб управ­лі­н­ня про­е­кта­ми. Во­ни по­вин­ні бу­ти мар­ке­тин­го­во-при­ва­бли­ви­ми, бі­знес- вмо­ти­во­ва­ни­ми, іно­ді не­спо­ді­ва­ни­ми та з по­гля­дом у май­бу­тнє. Тра­ди­цій­не управ­лі­н­ня та інер­тність ста­ли най­лю­ті­ши­ми во- ро­га­ми роз­ви­тку ком­па­нії на юри­ди­чно­му рин­ку. Сьо­го­дні ва­жли­во, щоб один фа­хі­вець міг за­мі­ни­ти одра­зу кіль­кох, а не всі по­тро­ху «ве­ли» клі­єн­та.

Во­дно­час юр­фір­ми по­ча­ли лег­ше ста­ви­ти­ся до то­го, що будь-якої ми­ті з’яви­ться по­тре­ба за­про­ва­ди­ти но­ву пра­кти­ку та за­про­си­ти на ро­бо­ту но­вих фа­хів­ців. Ще 3-4 ро­ки то­му про пра­кти­ку Forensic (фі­нан­со­ві роз­слі­ду­ва­н­ня) зна­ли ли­ше пар­тне­ри муль­ти­на­ціо­наль­них юри­ди­чних ком­па­ній, а рік то­му в Укра­ї­ні вже бу­ло з пів­де­ся­тка фірм, які на цьо­му спе­ці­а­лі­зу­ю­ться. До кін­ця 2018 р. цей на­пря­мок опа­ну­ють вже кіль­ка де­ся­тків ком­па­ній. Зокре­ма, це пов’яза­но з актив­ні­стю Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб та бан­крут­ством де­яких бан­ків. Однак це но­ва тен­ден­ція на рин­ку, яка вже чі­тко про­слід­ко­ву­є­ться.

#5

Зви­чай­но, не мо­жна за­бу­ва­ти про те­хно­ло­гії. Як ві­до­мо, со­ці­аль­ні ме­ре­жі та ін­тер­нет ста­ли «must-have»атри­бу­том юри­ди­чно­го бі­зне­су. Якщо те­бе не­має у ме­ре­жах, це озна­чає, що те­бе не­має ні­де. До то­го ж он­лайн-мар­ке­тинг на­дає до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для роз­ви­тку бі­зне­су, ко­му­ні­ка­цій та отри­ма­н­ня фі­дбе­ку від клі­єн­тів, пар­тне­рів, одно­дум­ців і кон­ку­рен­тів. За­раз вже не ви­кли­кає по­ди­ву той факт, що юри­сту по­трі­бно бу­ти лі­де­ром ду­мок, коротко ви­кла­да­ти ін­фор­ма­цію про свої пе­ре­ва­ги та гра­ти на бо­ці клі­єн­та. Зві­сно, іно­ді хтось втрачає пильність і пе­ре­тво­рю­є­ться в «юри­ди­чно­го бло­ге­ра», шко­дя­чи імі­джу сво­єї фір­ми, але це вже ню­ан­си. На­то­мість со­цме­ре­жі та ме­сен­дже­ри вже дав­но пе­ре­ста­ли бу­ти ли­ше май­дан­чи­ком для спіл­ку­ва­н­ня юри­стів. Роз­ви­ток рі­зно­ма­ні­тних IT-те­хно­ло­гій під­ки­нув юри­стам як «го­лов­ний біль», так і но­ві мо­жли­во­сті. Цей аспект не­об­хі­дно роз­гля­ну­ти до­кла­дні­ше.

По-пер­ше, вже ні для ко­го не се­крет, що до кін­ця 2020 р. бан­ків­ська га­лузь збіль­шить вар­тість бі­зне­су на 1 млрд до­ла­рів зав­дя­ки впро­ва­джен­ню кри­пто­ва­лют на ба­зі бло­кчей­ну. За остан­ній рік за­галь­ний сві­то­вий обіг кри­пто­ва­лют до­сяг 155 млрд до­ла­рів. Як тіль­ки бан­ки по­чнуть за­сто­со­ву­ва­ти но­ві фі­нан­со­ві те­хно­ло­гії, юри­ди­чний ри­нок ви­ро­сте ще біль­ше. Ана­лі­ти­ки ре­ко­мен­ду­ють вже сьо­го­дні по­чи­на­ти ро­бо­ту над тим, як бу­дуть ре­фор­му­ва­ти­ся пла­ті­жні си­сте­ми, змі­ню­ва­ти­ся під­хід до збо­ру по­да­тків і вста­нов­ле­н­ня цін на то­ва­ри та по­слу­ги, яким чи­ном все це бу­де про­пи­су­ва­ти­ся у до­го­во­рах то­що.

По-дру­ге, за ана­ло­гі­єю з Фін­тех (Fintech), все біль­ше і біль­ше роз­ши­рю­є­ться се­ктор ство­ре­н­ня, те­сту­ва­н­ня та впро­ва­дже­н­ня в ко­мер­цій­ну пра­кти­ку юри­ди­чних про­ду­ктів з ви­ко­ри­ста­н­ням IT-те­хно­ло­гій, який отри­мав на­зву Юр­тех (Legaltech або Lawtech). Основ­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки цьо­го но­во­го на­прям­ку юри­спру­ден­ції:

• на­да­н­ня клі­єн­там мо­жли­во­сті в ре­жи­мі від­да­ле­но­го до­сту­пу, ці­ло­до­бо­во, з будь-яко­го ку­то­чку сві­ту

Впро­ва­джу­є­ться все біль­ше юри­ди­чних про­ду­ктів з ви­ко­ри­ста­н­ням IT-те­хно­ло­гій

спіл­ку­ва­ти­ся зі сво­ї­ми юри­ста­ми, за­мов­ля­ти та отри­му­ва­ти не­об­хі­дні по­слу­ги, опла­чу­ва­ти їх з ви­ко­ри­ста­н­ням рі­зних форм еле­ктрон­них пла­те­жів, ство­ре­н­ня ін­тер­нет-пор­та­лів на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг;

• пе­ре­ве­де­н­ня ма­кси­маль­но мо­жли­во­го об­ся­гу до­ку­мен­то­обі­гу в еле­ктрон­ну фор­му з одно­ча­сним за­без­пе­че­н­ням за­хи­сту ли­сту­ва­н­ня і баз да­них від не­за­кон­но­го втор­гне­н­ня, втра­ти, псу­ва­н­ня фай­лів, вки­да­н­ня фаль­ши­вих (фей­ко­вих) до­ку­мен­тів;

• під­трим­ка еле­ктрон­ної вза­є­мо­дії з усі­ма су­до­ви­ми уста­но­ва­ми, адмі­ні­стра­тив­ни­ми ор­га­на­ми, ор­га­на­ми управ­лі­н­ня та ор­га­на­ми ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктів про­фе­сій­них ор­га­ні­за­цій, з ом­буд­сме­на­ми, а та­кож з ор­га­на­ми Єв­ро­со­ю­зу в мі­ру впро­ва­дже­н­ня в усіх цих уста­но­вах та ор­га­нах еле­ктрон­них си­стем на­да­н­ня дер­жав­них по­слуг і вза­є­мо­дії з су­спіль­ством;

• осна­ще­н­ня юри­ди­чних пра­ктик спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми юри­ди­чни­ми по­шу­ко­ви­ми ро­бо­та­ми та чат-бо­та­ми (у ра­зі мо­жли­во­сті не ли­ше з текс­то­ви­ми під­каз­ка­ми, але й з го­ло­со­ви­ми, а якщо до­зво­ля­ють ко­шти, ба­жа­но, вла­сної уні­каль­ної роз­роб­ки, що по­вин­но під­кре­сли­ти ста­тус фір­ми);

• за­сто­су­ва­н­ня про­грам­них ме­то­дів ана­лі­зу еле­ктрон­них фай­лів юри­ди­чних до­ку­мен­тів (predictive coding) з ме­тою на­ле­жної уча­сті у про­це­ду­рах роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції (discovery, disclosure) у зв'яз­ку з су­до­вим пред­став­ни­цтвом, а та­кож у про­це­сі за­хи­сту ін­те­ре­сів клі­єн­тів в адмі­ні­стра­тив­них ор­га­нах, на­сам- пе­ред, в ор­га­нах ан­ти­мо­но­поль­них роз­слі­ду­вань та ор­га­нах кон­тро­лю за по­ве­дін­кою на фі­нан­со­вих рин­ках, в яких тра­ди­цій­но роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції пов'яза­не з оброб­кою ве­ли­кої кіль­ко­сті еле­ктрон­них до­ку­мен­тів;

• са­мо­стій­не або у пар­тнер­стві з ін­ши­ми юри­ди­чни­ми пра­кти­ка­ми ство­ре­н­ня IT-ін­те­гра­то­рів для зве­де­н­ня в одну то­чку юри­ди­чних IT-стар­та­пів, ін­ве­сто­рів і спо­жи­ва­чів но­вих про­грам­них про­ду­ктів, ство­ре­н­ня та під­трим­ка ста­ло­го фун­кціо­ну­ва­н­ня від­кри­тих IT-май­дан­чи­ків.

Зви­чай­но, в цьо­му спи­ску пе­ре­лі­че­ні не всі мо­жли­ві на­прям­ки впро­ва­дже­н­ня та роз­ви­тку IT-те­хно­ло­гій в юри­ди­чно­му бі­зне­сі, але май­же всі во­ни вже ре­а­лі­зо­ва­ні в Укра­ї­ні як у дер­жав­но­му се­кто­рі (за­про­ва­дже­н­ня по­да­н­ня еле­ктрон­них до­ка­зів у про­це­су­аль­них ко­де­ксах), так і в при­ва­тно­му (не бу­де­мо вда­ва­ти­ся до пря­мої ре­кла­ми, але низ­ка но­вих про­ду­ктів Лі­га:За­кон є цьо­му під­твер­дже­н­ням).

Однак ці­ка­во, що оста­н­ня тен­ден­ція є трен­дом не ли­ше 2018 р. На­пев­но, це тренд най­ближ­чих де­ся­ти­літь, адже ін­фор­ма­ція про но­ві ідеї та про­по­зи­ції що­до вір­ту­а­лі­за­ції юри­ди­чно­го бі­зне­су, про но­ві про­грам­ні роз­роб­ки та IT-ме­то­ди на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг з'яв­ля­ю­ться якщо не що­дня, то при­найм­ні кіль­ка разів у квар­тал. По­годь­те­ся, це вже система. Ве­ли­кі грав­ці сві­то­во­го юри­ди­чно­го бі­зне­су це вже ви­зна­ли.

На­при­клад, не­що­дав­но та­кий про­грам­ний про­дукт у га­лу­зі due diligence, кон­тра­ктно­го кон­суль­ту­ва­н­ня, скла­да­н­ня до­го­во­рів та су­про­во­дже­н­ня угод як Kira Systems впро­ва­ди­ла у свою пра­кти­ку M&A одна з най­біль­ших сві­то­вих юри­ди­чних фірм Clifford Chance, що слу­жить від­мін­ною ре­кла­мою цьо­го про­ду­кту. До ре­чі, пі­сля Clifford Chance пра­ва на ви­ко­ри­ста­н­ня Kira при­дба­ли транс­на­ціо­наль­ні пра­кти­ки Freshfields Bruckhaus Deringer і DLA Piper, та­ким чи­ном по­дав­ши чі­ткий си­гнал усьо­му рин­ку, що у сфе­рі кон­тра­ктно­го кон­суль­ту­ва­н­ня цей про­дукт є най­кра­щим. Однак шко­да, що на­ра­зі про­грам­ний про­дукт від Kira Systems має ли­ше ан­гло­мов­ну вер­сію, тож для біль­шо­сті укра­їн­ських юр­фірм він ще не­при­да­тний.

З-по­між се­рії юри­ди­чних ро­бо­тів-по­ра­дни­ків і кон­суль­тан­тів, про яких го­во­рять у сві­ті, слід від­зна­чи­ти юри­ди­чний чат-бот со­ці­аль­ної не­бай­ду­жо­сті LawBot, роз­ро­бле­ний гру­пою сту­ден­тів Кем­бри­джу. Він на­дає без­ко­штов­ні юри­ди­чні по­ра­ди та кон­суль­та­ції осо­бам, які по­стра­жда­ли від зло­чин­них ді­янь: ку­ди звер­та­ти­ся, які до­ку­мен­ти по­да­ти, як фі­ксу­ва­ти ті­ле­сні ушко­дже­н­ня або втра­ту май­на, як по­во­ди­ти­ся в по­лі­ції, де зна­хо­ди­ться най­ближ­че до по­тер­пі­ло­го від­ді­ле­н­ня по­лі­ції та пункт на­да­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги. За­га­лом, чат-бот зда­тний кон­суль­ту­ва­ти з 26 рі­зних си­ту­а­цій, які ма­ють озна­ки кри­мі­наль­них ді­янь (зокре­ма, у ви­пад­ках кра­діж­ки май­на, до­ма­шньо­го або ву­ли­чно­го на­силь­ства, се­ксу­аль­них до­ма­гань то­що). Цьо­го ціл­ком до­ста­тньо, щоб за­без­пе­чи­ти гро­ма­дян пер­вин­ною юри­ди­чною до­по­мо­гою.

Юри­сти ба­га­тьох фірм спо­ча­тку ске­пти­чно ста­ви­ли­ся до та­ко­го ро­ду «по­мі­чни­ків», але зго­дом ді­йшли зго­ди в то­му пи­тан­ні, що так чи іна­кше, але це до­да­тко­вий ка­нал по­шу­ку клі­єн­тів. В ре­зуль­та­ті укра­їн­ський бот-юрист PatentBot вже успі­шно за­ре­є­стру­вав пер­шу тор­го­вель­ну мар­ку в Укра­ї­ні, а одна з юр­фірм на­віть ого­ло­си­ла про за­пуск SudoBot, який спе­ці­а­лі­зу­є­ться на роз­лу­че­н­нях. Тоб­то цей тренд в Укра­ї­ні на­би­рає все біль­ших обер­тів.

Однак, як вже за­зна­ча­ло­ся ви­ще, го­лов­ний тренд юр­бі­зу – не си­ді­ти на мі­сці. Тож коротко про­ана­лі­зу­є­мо, які тен­ден­ції у про­су­ван­ні юри­ди­чних по­слуг най­ближ­чим ча­сом бу­дуть акту­аль­ни­ми у сві­ті. До ре­чі, від­по­від­не до­слі­дже­н­ня кіль­ка мі­ся­ців то­му про­ве­ли в США Legal Marketing Association та Bloomberg Law. Основ­ні ви­снов­ки до­слі­дже­н­ня:

• Ін­ве­сти­ції в юри­ди­чний мар­ке­тинг зро­стуть. Ва­жли­вою но­ви­ною для мар­ке­то­ло­гів ста­ло ви­слов­лю­ва­н­ня 41% юри­стів про те, що за остан­ні 2 ро­ки збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті мар­ке­тин­го­во­го пер­со­на­лу ста­ло най­більш ефе­ктив­ною ін­ве­сти­ці­єю. 63% ре­спон­ден­тів го­то­ві на­да­лі збіль­шу­ва­ти чи­сель­ність мар­ке­тин­го­во­го пер­со­на­лу і мар­ке­тин­го­ві бю­дже­ти.

• Мар­ке­то­ло­ги більш актив­но бе­руть участь у бі­знес-пла­ну­ван­ні юри­ди­чних ком­па­ній, а юри­сти все біль­ше до цьо­го зви­ка­ють. Ли­ше 2 ро­ки то­му мар­ке­то­ло­ги при­ді­ля­ли біль­ше ува­ги ана­лі­зу ді­яль­но­сті кон­ку­рен­тів, а сьо­го­дні во­ни ви­вча­ють по­тре­би клі­єн­тів.

• Кон­ку­рен­ція по­си­лю­є­ться. Ад- во­ка­ти та пар­тне­ри юри­ди­чних фірм від­зна­ча­ють, що у 2018 р. при­пи­ни­ло­ся збіль­ше­н­ня до­хо­дів. То­му по­трі­бно про­по­ну­ва­ти або аб­со­лю­тно но­ві пра­кти­ки, або зна­хо­ди­ти но­ві зв’яз­ки пра­ва та те­хно­ло­гій.

• По­збав­ле­н­ня від «сміт­тє­вих» про­це­сів. Най­ближ­чи­ми ро­ка­ми успі­шно роз­ви­ва­ти­му­ться ли­ше ті юри­ди­чні ком­па­нії, які змо­жуть ма­кси­маль­но ско­ро­ти­ти або від­да­ти на ау­тсор­синг ти­по­ві та ру­тин­ні про­це­си й уго­ди, а юри­стам за­ли­ши­ти тіль­ки ті, що ви­ма­га­ють спе­ці­аль­ної ква­лі­фі­ка­ції та ви­со­ко­го рів­ня знань у кон­кре­тній сфе­рі.

На­о­ста­нок вар­то зга­да­ти про вну­трі­шньо­дер­жав­ні тен­ден­ції, які впли­ва­ють на роз­ви­ток юри­ди­чно­го бі­зне­су. З об’єд­на­ної пра­кти­ки юри­ди­чної ком­па­нії «Colares» та адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня «Colares» я мо­жу від­зна­чи­ти пев­ні змі­ни на рин­ку в 2018 р. Зокре­ма, в на­шій Пра­во­вій гру­пі збе­рі­га­є­ться тра­ди­цій­но ви­со­кий по­пит на кор­по­ра­тив­не пра­во та кор­по­ра­тив­ні по­слу­ги, due diligence, су­до­вий су­про­від. Спо­сте­рі­га­є­ться пев­не зро­ста­н­ня за­ці­кав­ле­но­сті клі­єн­тів у по­слу­гах юри­стів, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на рин­ку ка­пі­та­лів, ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, по­да­тко­вих та ан­ти­мо­но­поль­них су­пе­ре­чок. Зви­чай­но, ще одні­єю оста­то­чно вко­рі­не­ною в цьо­му ро­ці тен­ден­ці­єю став під­ви­ще­ний ін­те­рес всіх уча­сни­ків рин­ку до кри­мі­наль­но-пра­во­во­го за­хи­сту. Тут вже важ­ко ска­за­ти, чи НАБУ та Ген­про­ку­ра­ту­ра ста­ли кра­ще пра­цю­ва­ти, чи про­сто цю тен­ден­цію зу­мо­ви­ла скла­дна еко­но­мі­чна та по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в кра­ї­ні.

Під­су­мо­ву­ю­чи, сфор­мую ТОП-5 трен­дів су­ча­сно­го юри­ди­чно­го бі­зне­су в Укра­ї­ні:

• на­ро­щу­ва­н­ня м’язів Legaltech;

• пе­ре­роз­по­діл тра­ди­цій­но­го управ­лі­н­ня юр­фір­мою в бік мар­ке­тинг-орі­єн­то­ва­но­го;

• по­ява но­вих пра­ктик з одно­ча­сним по­си­ле­н­ням ро­лі кон­флі­ктних пра­ктик;

• за­пит на участь юри­стів у про­це­сах ло­бі­зму та ме­ді­а­ції;

• пов­сяк­ден­на го­тов­ність до ін­но­ва­цій.

Ан­тон А ЛЯЩЕНКО ЛЯЩЕНКО, адво­кат, ке­ру­ю­чий пар­тнер Пра­во­вої Гру­пи «Colares»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.