На­рі­жні ка­ме­ні успі­шної ро­бо­ти юри­ста

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

В юри­ди­чній про­фе­сії, як і в будь-якій ін­шій, фа­хів­ці бу­ва­ють рі­зні – ві­до­мі та успі­шні або не ду­же. Є юри­сти, ви­зна­ні спіль­но­тою най­кра­щи­ми фа­хів­ця­ми, а є та­кі, які не до­ся­гли сер­йо­зних про­фе­сій­них ви­сот.

За­га­лом, юри­ди­чний бі­знес – це ду­же спе­ци­фі­чна сфе­ра, в якій ви­со­ка ква­лі­фі­ка­ція фа­хів­ця по­вин­на по­єд­ну­ва­ти­ся з йо­го гли­бо­ким ро­зу­мі­н­ням осно­во­по­ло­жних цін­но­стей та мо­ра­лі. Ви­граш спра­ви в су­ді не­зва­жа­ю­чи ні на що – це не най­кра­ща стра­те­гія для клі­єн­та, а роз­мір го­но­ра­ру не по­ви­нен бу­ти єди­ною мо­ти­ва­ці­єю до ро­бо­ти.

Оче­ви­дно, що пер­шим кри­те­рі­єм успі­ху для юри­ста ( адво­ка­та) є йо­го фа­хо­вість. При цьо­му ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень юри­ста ба­зу­є­ться на ґрун­тов­ній осві­ті, але во­дно­час ви­ма­гає сер­йо­зно­го пра­кти­чно­го до­сві­ду. Не се­крет, що не­лег­ко бу­ти прав­ни­ком в Укра­ї­ні, де ча­сто змі­ню­ю­ться за­ко­ни, існує без­ліч про­га­лин та су­пе­ре­чно­стей у пра­во­во­му ре­гу­лю­ван­ні май­же в ко­жній га­лу­зі, а су­до­ва пра­кти­ка все ще не­о­дно­зна­чна.

За та­ких умов ста­ти хо­ро­шим фа­хів­цем в юри­спру­ден­ції в ака­де­мі­чних сті­нах не ви­йде. По­трі­бен до­свід ро­бо­ти, як-то ка­жуть, в по­льо­вих умо­вах. На­йопти­маль­ні­ший спо­сіб отри­ма­ти та­кий до­свід для прав­ни­ка – це по­єд­на­н­ня ро­бо­ти з на­вча­н­ням у ВНЗ. Вже за­раз най­кра­щі сту­ден­ти йдуть на пра­кти­ку, ста­жу­ва­н­ня чи ро­бо­ту до про­від­них юри­ди­чних фірм, щоб здо­бу­ти до­свід пра­кти­чної ро­бо­ти та бу­ти не­по­га­ним спе­ці­а­лі­стом вже на мо­мент отри­ма­н­ня ди­пло­му. Цей ме­тод пра­цює. Сьо­го­дні біль­шість юри­ди­чних фірм на рин­ку ма­ють ту чи ін­шу про­гра­му ста­жу­ва­н­ня для сту­ден­тів, шу­ка­ю­чи сво­їх май­бу­тніх «зір­ко­вих» пра­ців­ни­ків.

Во­дно­час, ви­со­ко оці­ню­ю­чи роль пра­кти­чно­го до­сві­ду, не вар­то при­мен­шу­ва­ти зна­че­н­ня осві­ти (в то­му чи­слі на­вча­н­ня за кор­до­ном), адже це осно­ва, яка на­дає мо­жли­вість оці­ню­ва­ти будь-яке юри­ди­чне пи­та­н­ня си­стем­но і ши­ро­ко, в пра­виль­но­му кон­текс­ті та з ро­зу­мі­н­ням, як пра­цює юри­ди­чне ре­гу­лю­ва­н­ня пев­но­го бі­зне­су (ча­сто не ли­ше на на­ціо­наль­но­му, але й на між­на­ро­дно­му рів­ні).

Без­пе­ре­чно, зна­н­ня – це си­ла. Від­по­від­но, як ми вже за­зна­ча­ли, успі­шним бу­де юрист, який має гли­бо­кі си­стем­ні зна­н­ня з юри­спру­ден­ції та ве­ли­кий пра­кти­чний до­свід. Крім то­го, в су­ча­сних ре­а­лі­ях, ко­ли світ змі­ню­є­ться над­зви­чай­но швид­ко, а но­ві тех- но­ло­гії з' яв­ля­ю­ться ма­ло не на очах, хо­ро­ший юрист по­ви­нен бу­ти від­кри­тим до усьо­го но­во­го, го­то­вим швид­ко вчи­ти­ся, орі­єн­ту­ва­ти­ся в се­ре­до­ви­щі змін та про­по­ну­ва­ти ефе­ктив­ні юри­ди­чні рі­ше­н­ня, ма­кси­маль­но ада­пто­ва­ні до жи­т­тя.

Зре­штою, не­за­ле­жно від фор­маль­них ре­га­лій, об’ єктив­ним кри­те­рі­єм фа­хо­во­сті юри­ста є дум­ка про ньо­го ко­лег – ін­ших юри­стів на рин­ку. Юри­ди­чний ри­нок, як і будь-який ін­ший, пра­цює за за­ко­на­ми еко­но­мі­ки. Силь­них кон­ку­рен­тів у бі­зне­сі зна­ють всі. Від­по­від­но, по­ва­га ко­лег, з яки­ми ко­жен юрист має спра­ву в про­це­сі ро­бо­ти, в су­ді, під час здій­сне­н­ня скла­дної тран­за­кції чи за бу­дья­ких ін­ших об­ста­вин, го­во­рить са­ма за се­бе. По­ва­га ко­лег та ре­пу­та­ція на рин­ку – це те, що не­мо­жли­во ство­ри­ти шту­чно.

Однак про­фе­сіо­на­лізм – це не все, що по­трі­бно для успі­ху в юри­ди­чно­му бі­зне­сі. Є ще одна над­зви­чай­но ва­жли­ва скла­до­ва – ети­ка в юри­ди­чній ді­яль­но­сті (іна­кше ка­жу­чи, мо­раль­ні ри­си юри­ста).

На­сам­пе­ред, юрист не мо­же бу­ти бай­ду­жим, адже по су­ті вся юри­спру­ден­ція – це істо­рія про че­сність і спра­ве­дли­вість. Мо­ва йде про че­сність і спра­ве­дли­вість у ши­ро­ко­му сен­сі та в зов­сім рі­зних аспе­ктах: від за­хи­сту прав та осно­во­по­ло­жних сво­бод лю­ди­ни в кон­кре­тній (на­віть ма­лень­кій) спра­ві до юри­ди­чних по­рад що­до ко­ре­ктно­го ве­де­н­ня бі­зне­су гло­баль­ни­ми кор­по­ра­ці­я­ми; від до­бро­со­ві­сно­го став­ле­н­ня юри­ста до сво­єї що­ден­ної ро­бо­ти до спра­ве­дли­во­го го­но­ра­ру за на­да­ну пра­во­ву до­по­мо­гу.

Не­зва­жа­ю­чи на на­яв­ність пра­вил ети­ки (на­при­клад, для адво­ка­тів) в ре­зуль­та­ті ко­жен прав­ник для се­бе ви­рі­шує, на­скіль­ки ети­чною бу­де йо­го ді­яль­ність, на­скіль­ки прин­ци­по­вою бу­де йо­го по­зи­ція. Не ви­йде дов­го де­кла­ру­ва­ти пра­виль­ні цін­но­сті в ро­бо­ті, а по­тім пе­ре­кре­слю­ва­ти їх сум­нів­ни­ми вчин­ка­ми, не­че­сни­ми стра­те­гі­я­ми, зло­вжи­ва­н­ня­ми в су­до­вих про­це­сах то­що. Справ­жній успіх не бу­ває фаль­ши­вим.

Ви­со­кий фа­хо­вий рі­вень у по­єд­нан­ні з пра­виль­ни­ми цін­но­стя­ми та ро­бо­тою від­по­від­но до ети­чних стан­дар­тів – це за­по­ру­ка до­ві­ри клі­єн­тів до юри­ста. Клі­єнт не звер­не­ться зі сво­єю про­бле­мою за до­по­мо­гою до юри­ста, яко­му він не до­ві­ряє. До то­го ж чим сер­йо­зні­ша про­бле­ма або скла­дні­ше зав­да­н­ня, тим біль­шим по­ви­нен бу­ти рі­вень до­ві­ри клі­єн­та до сво­го юри­ста. Від та­кої до­ві­ри за­ле­жить якість пра­во­вої до­по­мо­ги, яка бу­де на­да­на. Всі ми хо­че­мо отри­му­ва­ти пов­ну та об’єктив­ну ін­фор­ма­цію у спра­ві від клі­єн­та під час зу­стрі­чей, а не на пе­ре­го­во­рах або в су­до­во­му за­сі­дан­ні від пред­став­ни­ка про­ти­ле­жної сто­ро­ни.

От­же, на­віть у су­ча­сно­му сві­ті ци­фро­вих те­хно­ло­гій та шту­чно­го інтелекту клю­чо­ви­ми все ж та­ки за­ли­ша­ю­ться осно­во­по­ло­жні, ба­зо­ві ре­чі. Від­по­від­но, на­рі­жни­ми ка­ме­ня­ми успі­ху юри­ста, на­пев­но, як і фа­хів­ця в будь-якій ін­шій га­лу­зі, що пе­ред­ба­чає ро­бо­ту з лю­дьми, є три про­сті скла­до­ві: ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень, че­сне та ети­чне ве­де­н­ня справ і до­ві­ра. Все ін­ше – пи­та­н­ня те­хні­ки.

Об’єктив­ним кри­те­рі­єм фа­хо­во­сті юри­ста є дум­ка про ньо­го ко­лег

Оль­га О ШЕНК ШЕНК, стар­ший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.