Що обра­ти: «full-service» law firm чи «boutique»?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА -

Ро­бо­та юри­стів пе­ред­ба­чає на­яв­ність пев­ної ор­га­ні­за­цій­ної фор­ми їхньої ді­яль­но­сті, що охо­плює рі­зні ви­ди юри­ди­чних фірм. Як пра­ви­ло, всі юри­ди­чні фір­ми по­ді­ля­ють за кри­те­рі­єм роз­мі­ру на ве­ли­кі та ма­лі.

По­ня­т­тя, кри­те­рії роз­ме­жу­ва­н­ня

В ан­гло-аме­ри­кан­ській си­сте­мі ви­ді­ля­ють та­кі ви­ди юри­ди­чних фірм як «full-service» law firm та «boutique». Хо­ча в Укра­ї­ні ці тер­мі­ни мо­жна зу­стрі­ти ду­же рід­ко, про­те їхні основ­ні озна­ки при­та­ман­ні юри­ди­чним фір­мам не­за­ле­жно від гео­гра­фі­чно­го по­ка­зни­ка.

Ве­ли­кі юри­ди­чні фір­ми, ві­до­мі як «full-service», мо­жуть на­лі­чу­ва­ти від кіль­кох де­ся­тків юри­стів і пра­ців­ни­ків до со­тні та біль­ше пра­ців­ни­ків, се­ред яких юри­сти, адмі­ні­стра­тив­ний пер­со­нал, до­слі­дни­ки (кри­мі­на­лі­сти, де­те­кти­ви) то­що. Вар­то за­зна­чи­ти, що остан­ні є рід­кі­стю для на­шої кра­ї­ни.

Ма­лі юри­ди­чні фір­ми, які на­зи­ва­ють «boutique», як пра­ви­ло, на­лі­чу­ють від 2-х до 10-ти адво­ка­тів (юри­стів), які за­зви­чай ма­ють вузь­ку спе­ці­а­лі­за­цію в ме­жах одні­єї га­лу­зі пра­ва (на­при­клад, кри­мі­наль­не пра­во, сі­мей­не пра­во та ін.).

Ве­ли­кі юри­ди­чні фір­ми скла­да­ю­ться з окре­мих від­ді­лів (де­пар­та­мен­тів), ко­жен з яких має свою спе­ці­а­лі­за­цію (до­го­вір­не, кри­мі­наль­не, сі­мей­не, бан­ків­ське, адмі­ні­стра­тив­не пра­во то­що). Та­кож мо­жуть ство­рю­ва­ти­ся окре­мі від­ді­ли до­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів та про­це­су­аль­ний від­діл (від­діл пред­став­ни­цтва в су­ді).

Крім то­го, ве­ли­кі фір­ми ма­ють чі­тку слу­жбо­ву іє­рар­хію: мо­лод­ші юри­сти, юри­сти, стар­ші юри­сти, пар­тне­ри. На мою дум­ку, тут ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що ке­ру­ва­ти та­кою фір­мою до­ста­тньо скла­дно. Ке­рів­ни­ком має бу­ти про­фе­сіо­нал, який во­ло­діє не ли­ше на­ви­чка­ми в га­лу­зі юри­спру­ден­ції, але й має ви­со­кі ор­га­ні­за­тор­ські та адмі­ні­стра­тив­ні зді­бно­сті, зда­тний ко­ор­ди­ну­ва­ти ро­бо­ту ко­жно­го від­ді­лу та ком­па­нії за­га­лом.

Що сто­су­є­ться ма­лих юри­ди­чних фірм, тут пи­та­н­ня ор­га­ні­за­тор­сько­го та управ­лін­сько­го ха­ра­кте­ру мо­жуть зво­ди­ти­ся до ко­ле­ктив­но­го ви­рі­ше­н­ня, оскіль­ки кіль­кість юри­стів фір­ми є не­зна­чною та, як пра­ви­ло, всі во­ни ма­ють рів­ні умо­ви.

Що не­об­хі­дно зна­ти при ви­бо­рі фір­ми

Юрист, який оби­рає для се­бе від­по­від­ний вид фір­ми, по­ви­нен вра­хо­ву­ва­ти та­кі аспе­кти: ме­та, ре­сур­си, ро­бо­та з клі­єн­та­ми.

• Ме­та. «Boutique» є не­ве­ли­кою фір­мою, яка має вузь­ку спе­ці­а­лі­за­цію (як пра­ви­ло, 1-2 га­лу­зі пра­ва). Якщо ви ще не ви­зна­чи­ли­ся, яку га­лузь пра­ва обра­ти, або ма­є­те на­мір за­йма­ти­ся рі­зни­ми га­лу­зя­ми, в та­ко­му ви­пад­ку більш прийня­тним є ви­бір «full-service» law firm.

• Ре­сур­си. По­трі­бно ро­зу­мі­ти, що для за­без­пе­че­н­ня нор­маль­ної ро­бо­ти ве­ли­кої юри­ди­чної фір­ми не­об­хі­дна від­по­від­на ма­те­рі­аль­но­те­хні­чна ба­за: при­мі­ще­н­ня, обла­дна­н­ня, за­лу­че­н­ня пра­ців­ни­ків, ін­фор­ма­цій­но-те­хно­ло­гі­чне осна­ще­н­ня ро­бо­ти фір­ми, що пе­ред­ба­чає на­яв­ність про­гра­ми, за до­по­мо­гою якої мо­жна бу­ло б си­сте­ма­ти­зу­ва­ти всю ін­фор­ма­цію що­до справ та клі­єн­тів, а та­кож ве­сти облік ви­ко­на­ної ро­бо­ти ко­жно­го окре­мо­го пра­ців­ни­ка. В не­ве­ли­ких фір­мах та­кі за­тра­ти є про­пор­цій­ни­ми роз­мі­ру фір­ми, а кон­троль за ро­бо­тою юри­стів – більш спро­ще­ний, оскіль­ки ке­рів­ник, як пра­ви­ло, зав­жди знає, хто і чим за­йма­є­ться.

• Ро­бо­та з клі­єн­та­ми. На­сам­пе­ред, пе­ре­ва­га юри­ди­чної фір­ми ти­пу «boutique» по­ля­гає в то­му, що об­сяг ро­бо­ти ком­па­нії та орі­єн­ту­ва­н­ня на пев­ну га­лузь пра­ва має на­слід­ком «ті­сний» кон­такт між юри­стом і клі­єн­том. За­зви­чай всі юри­сти фір­ми орі­єн­ту­ю­ться у спра­ві клі­єн­та та мо­жуть при­ді­ли­ти йо­му ма­кси­маль­ну кіль­кість ча­су. У клі­єн­та в та­ко­му ви­пад­ку ви­ни­кає від­чу­т­тя «до­ма­шньої об­ста­нов­ки» та на­дає біль­ше впев­не­но­сті в ро­бо­ті юри­стів.

У ве­ли­ких фір­мах до­сяг­ти та­ко­го ре­зуль­та­ту важ­че, оскіль­ки ма­є­мо зна­чну кіль­кість юри­стів, ко­жен з яких за­ймає від­по­від­ну по­са­ду в кон­кре­тно­му від­ді­лі. Ко­жен юрист має від­по­від­ну кіль­кість клі­єн­тів, з яки­ми пра­цює, і са­ме во­ни обі­зна­ні в їхніх спра­вах. Тоб­то всі пра­ців­ни­ки мо­жуть не во­ло­ді­ти ін­фор­ма­ці­єю про всіх клі­єн­тів фір­ми. Та­ка си­ту­а­ція ін­ко­ли бен­те­жить клі­єн­тів, про­те та­кий спо­сіб ро­бо­ти є опти­маль­ним і до­ста­тньо ефе­ктив­ним в умо­вах ве­ли­кої ком­па­нії, ко­ли мо­жна скон­цен­тру­ва­ти­ся на кон­кре­тній спра­ві й на­да­ти фа­хо­ву до­по­мо­гу. До то­го ж на­яв­ність рі­зно­га­лу­зе­вої спря­мо­ва­но­сті до­по­ма­гає ви­рі­шу­ва­ти низ­ку пи­тань, які ви­ни­ка­ють під час ро­бо­ти у спра­ві клі­єн­тів усе­ре­ди­ні фір­ми, без за­лу­че­н­ня до­да­тко­вих ре­сур­сів по­за її ме­жа­ми.

Про­су­ва­н­ня ді­яль­но­сті фір­ми

Якщо ви вже обра­ли від­по­від­ний тип юри­ди­чної фір­ми, який ба­жа­є­те за­по­ча­тку­ва­ти, то на­сту­пним ета­пом бу­де за­лу­че­н­ня від­по­від­них ре­сур­сів, що за­без­пе­чить ро­бо­ту фір­ми та ефе­ктив­не управ­лі­н­ня вже ство­ре­ною ком­па­ні­єю. Та­кі ре­сур­си по­ді­ля­ю­ться на ма­те­рі­аль­ні (бю­джет фір­ми, при­мі­ще­н­ня, обла­дна­н­ня, те­хні­ка то­що) та люд­ські (під­бір ко­ман­ди).

За­га­лом, з ма­те­рі­аль­ною ба­зою все зро­зумі­ло. За­ле­жно від роз­мі­ру фір­ми, скла­да­є­мо бі­знес-план і ство­рю­є­мо не­об­хі­дні умо­ви для ро­бо­ти. Що сто­су­є­ться на­бо­ру юри­стів, тут по­трі­бно пам’ята­ти, що ефе­ктив­на ка­дро­ва ро­бо­та ма­ти­ме на­слід­ком зла­го­дже­ну ро­бо­ту всі­єї фір­ми, а от­же, отри­ма­н­ня ма­кси­маль­них ре­зуль­та­тів.

У про­це­сі ви­бо­ру пра­ців­ни­ків ва­жли­ви­ми є та­кі кри­те­рії: ко­му­ні­ка­тив­ність у ро­бо­ті з лю­дьми, за­ле­жно від ро­ду за­нять та їхньо­го ста­ту­су в су­спіль­стві, швид­кість прийня­т­тя рі­шень, зда­тність до ро­бо­ти в ко­ман­ді, за­ці­кав­ле­ність у до­ся­гнен­ні ма­кси­маль­но­го ре­зуль­та­ту для за­без­пе­че­н­ня ін­те­ре­сів клі­єн­та, орі­єн­то­ва­ність на по­лі­ти­ку фір­ми, зда­тність са­мо­стій­но при­йма­ти рі­ше­н­ня та ор­га­ні­зо­ву­ва­ти свою ро­бо­ту. Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, якщо йде­ться про «full-service» law firm, то тут все ж та­ки не­об­хі­дним є за­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­ста з HR-під­бо­ру пер­со­на­лу, що об­умов­ле­но мас­шта­ба­ми та по­тре­ба­ми фір­ми.

Ко­ли вже ма­є­мо від­по­від­ну ма­те­рі­аль­ну ба­зу, юри­стів, ін­ших пра­ців- ни­ків, які ви­ко­ну­ють роз­по­ряд­чо­ор­га­ні­за­цій­ні фун­кції, тоб­то по су­ті ме­ха­нізм фір­ми, то най­ва­жли­ві­шим за­ли­ша­є­ться за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня фір­мою. При цьо­му основ­ні ме­то­ди є за­галь­ни­ми як для «boutique», так і для «full-service» law firm:

• ство­ре­н­ня клі­єнт­ської ба­зи та її подаль­ше на­ко­пи­че­н­ня;

• чі­ткий роз­по­діл обов’яз­ків всіх пра­ців­ни­ків;

• ав­то­ма­ти­за­ція ро­бо­чо­го про­це­су, тоб­то змен­ше­н­ня кіль­ко­сті па­пе­ро­вої ро­бо­ти;

• ви­ко­ри­ста­н­ня спе­ці­аль­них про­грам за­для за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті фір­ми;

• ви­ро­бле­н­ня мар­ке­тин­го­вої по­лі­ти­ки спра­ви.

При цьо­му слід на­го­ло­си­ти, якщо в ма­лих фір­мах ро­бо­ту із за­лу­че­н­ня клі­єн­тів бе­руть на се­бе ли­ше юри­сти (пар­тне­ри, стар­ші юри­сти), то для ве­ли­ких фірм вже до­ста­тньо по­ши­ре­ним є вве­де­н­ня у штат PR-фа­хів­ця. Спе­ці­а­ліст зі зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю, ке­рів­ник чи пар­тнер для успі­шно­го про­су­ва­н­ня ро­бо­ти сво­єї фір­ми по­вин­ні бу­ти го­то­ві до спів­пра­ці із за­со­ба­ми ма­со­вої ін­фор­ма­ції. При цьо­му по­трі­бно до­три­му­ва­ти­ся прин­ци­пів ко­ре­ктно­сті та ре­пу­та­ції фір­ми.

На­о­ста­нок вар­то за­зна­чи­ти, який би фор­мат фір­ми Ви не обра­ли, ва­жли­во до­три­му­ва­ти­ся основ­них прин­ци­пів ро­бо­ти в юри­спру­ден­ції: за­без­пе­че­н­ня ін­те­ре­сів клі­єн­та, під­трим­ка до­ві­ри з бо­ку клі­єн­та до сво­го юри­ста, до­три­ма­н­ня куль­ту­ри спів­пра­ці між юри­ста­ми, роз­ме­жу­ва­н­ня ба­жа­н­ня отри­ма­ти при­бу­ток за будь-яку ці­ну та у ра­зі по­тре­би по­ві­до­ми­ти клі­єн­ту про не­мо­жли­вість до­ся­гне­н­ня ба­жа­но­го для ньо­го ре­зуль­та­ту з об’єктив­них при­чин.

Яна Я БАБЕНКО БАБЕНКО, стар­ший юрист, адво­кат АК «Кра­вець і пар­тне­ри»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.