Ро­бо­та з ре­пу­та­ці­єю юри­ди­чної фір­ми як ку­лі­нар­не ми­сте­цтво

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Альо­на А ОНИЩЕНКО ОНИЩЕНКО, ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу та роз­ви­тку бі­зне­су Sayenko Kharenko Алі­на­Аі МІКІНА МІКІНА, PR-ме­не­джер Sayenko Kharenko

Ре­пу­та­ція – це як ба­га­то­рів­не­вий торт, який не­мо­жли­во при­го­ту­ва­ти швид­ко і без три­ва­лої по­пе­ре­дньої під­го­тов­ки всіх ін­гре­ді­єн­тів. Щоб отри­ма­ти без­до­ган­ний торт, не­до­ста­тньо про­сто ма­ти під ру­кою всі не­об­хі­дні ін­гре­ді­єн­ти, по­трі­бно ще й зна­ти, як з ни­ми пра­цю­ва­ти, ро­зу­мі­ти тон­ко­щі ко­жно­го ета­пу, бу­ти обе­ре­жни­ми зі спе­ці­я­ми й тем­пе­ра­ту­рою.

На­вряд чи хтось за­пе­ре­чу­ва­ти­ме, що хо­ро­ша ре­пу­та­ція в бі­зне­сі є за­по­ру­кою успі­ху. При­найм­ні без хо­ро­шої ре­пу­та­ції мар­но очі­ку­ва­ти на вда­лі кон­тра­кти, роз­ши­ре­н­ня ко­ла пар­тне­рів, під­трим­ку з бо­ку клі­єн­тів, пар­тне­рів та ко­лег у ра­зі імі­дже­вої кри­зи. Важ­ко зна­йти сфе­ру бі­зне­су, де про­бле­ми з ре­пу­та­ці­єю мо­жна якось при­кри­ти, за­мов­ча­ти чи швид­ко ви­пра­ви­ти. Для юри­ди­чно­го бі­зне­су це пра­ви­ло, без пе­ре­біль­ше­н­ня, пра­цює без жо­дних ви­ня­тків. Вар­то юри­ди­чній фір­мі одно­го ра­зу за­бру­дни­ти­ся в ко­ру­пцій­но­му скан­да­лі чи не­че­сній кон­ку­рен­ції – і плям на ре­пу­та­ції вже не по­збу­ти­ся. Тож ді­ли­мо­ся ре­це­птом хо­ро­шої ре­пу­та­ції в юри­ди­чно­му бі­зне­сі.

За­мі­шу­є­мо ті­сто

Осно­вою ре­пу­та­ції Sayenko Kharenko є ви­со­кий рі­вень про­фе­сій­но­сті ко­ман­ди, клі­єн­то­о­рі­єн­то­ва­ність, пе­ред­ба­чу­ва­ність, по­стій­ний по­шук но­вих рі­шень та не­стрим­не пра­гне­н­ня до са­мов­до­ско­на­ле­н­ня – це го­лов­ні скла­до­ві хо­ро­шої ре­пу­та­ції. У ра­зі від­су­тно­сті хо­ча б одно­го з них ва­ше ті­сто не зій­де, а за­мість пи­шних бі­скві­тів ви отри­ма­є­те твер­ді та пло­скі кор­жі, які вже ні­що не вря­тує.

На­справ­ді, ре­пу­та­цію не­мо­жли­во по­бу­ду­ва­ти з ні­чо­го. На­віть якщо про­тя­гом пев­но­го ча­су вда­ва­ти­ме­ться ви­да­ва­ти ба­жа­не за дій­сне, зго­дом ста­не зро­зумі­ло, що ко­роль – го­лий, за кра­си­ви­ми га­сла­ми – по­ро­жне­ча, а де­кла­ро­ва­ні ви­со­кі мо­раль­но-ети­чні прин­ци­пи – це про­сто пи­шно­мов­ні сло­ва, які не ма­ють ні­чо­го спіль­но­го з дій­сні­стю.

На­віть у час ін­фор­ма­цій­ної на­си­че­но­сті та про­зо­ро­сті де­які вла­сни­ки бі­зне­су все ще ви­ма­га­ють від пі­ар­ни­ків, щоб во­ни бу­ду­ва­ли бі­зне­су чи йо­го вла­сни­ку ре­пу­та­цію, яка ду­же да­ле­ка від ре­аль­но­сті. По­тім во­ни щи­ро ди­ву­ю­ться, ко­ли їхній ге­ні­аль­ний за­дум не вда­є­ться вті­ли­ти у жи­т­тя.

Що­до ви­бо­ру цін­но­стей та ме­се­джів, на яких бу­ду­ва­ти­ме­ться імідж юри­ди­чної фір­ми чи окре­мих юри­стів, то мо­жна по­ра­ди­ти пра­цю­ва­ти з тим, що є (ма­ють бу­ти хо­ча б якісь пе­ре­ва­ги, в ін­шо­му ви­пад­ку вар­то за­ми­сли­ти­ся, адже щось по­тре­бує змін), або ра­зом із по­бу­до­вою ре­пу­та­ції під­ла­што­ву­ва­ти під неї ре­аль­ність. На­при­клад, не вар­то де­кла­ру­ва­ти, що у вас мо­ло­да ко­ман­да, якщо 85% ва­ших юри­стів ві­ком 50+. У та­ко­му ви­пад­ку не­об­хі­дно шу­ка­ти но­ві та­лан­ти та ого­ло­шу­ва­ти про ва­ші ці­лі – зна­йти та­ла­но­ви­ту мо­лодь і пе­ре­тво­ри­ти її пред­став­ни­ків на успі­шну та спра­цьо­ва­ну ко­ман­ду, а не за­яв­ля­ти, що біль­шість ва­шої фір­ми вже скла­да­ють пред­став­ни­ки но­во­го по­ко­лі­н­ня.

Не­мо­жли­во по­бу­ду­ва­ти хо­ро­шу ре­пу­та­цію за один день. Це кро­пі­тка та що­ден­на ро­бо­та. Одна вла­сна по­мил­ка або зов­ні­шня ата­ка на ре­пу­та­цію мо­жуть ко­шту­ва­ти кіль­кох ро­ків пра­ці, а всі спро­би ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію ви­яв­ля­ться мар­ни­ми. Хо­ча ді­я­ти та при­йма­ти рі­ше­н­ня у кри­зо­вій си­ту­а­ції по­трі­бно швид­ко, про­те не вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти на швид­кі ре­зуль­та­ти. На­віть якщо кри­за ви­ни­кла не з ва­шої ви­ни, на­віть якщо вам вда­ло­ся до­ве­сти, що фір­му обмо­ви­ли, осад, як ка­жуть, все одно за­ли­ши­ться, і з ним, най­імо­вір­ні­ше, до­ве­де­ться дов­го пра­цю­ва­ти. Пам'ятай­те, що ро­бо­та з ре­пу­та­ці­єю – це зав­жди про гру в дов­гу.

Ви­пі­ка­є­мо бі­скві­ти

Як бі­скві­ти не­об­хі­дно ста­ви­ти у до­бре ро­зі­грі­ту піч, так са­мо ва­ші ме­се­джі по­трі­бно від­прав­ля­ти до «ро­зі­грі­тої» ці­льо­вої ау­ди­то­рії, щоб всі ва­ші зу­си­л­ля не бу­ли мар­ни­ми. Образ фір­ми має бу­ти ці­лі­сним, дії – не су­пе­ре­чи­ти озву­че­ним цін­но­стям, а ко­жна скла­до­ва ре­пу­та­ції – до­пов­ню­ва­ти та під­кре­слю­ва­ти ін­ші.

По­бу­до­ва по­зи­тив­ної ре­пу­та­ції по­тре­бує по­стій­но­го діа­ло­гу з вну­трі­шньою та зов­ні­шньою ці­льо­вою ау­ди­то­рі­єю, лі­де­ра­ми ду­мок, на­яв­ни­ми та по­тен­цій­ни­ми клі­єн­та­ми. За умо­ви пра­виль­ної та си­стем­ної ро­бо­ти з ці­льо­вою ау­ди­то­рі­єю, на­віть ре­тель­но спла­но­ва­на ата­ка на ва­шу ре­пу­та­цію мо­же не спра­цю­ва­ти. Ва­ші стей­кхол­де­ри, зна­ю­чи вас, най­імо­вір­ні­ше, не по­ві­рять зви­ну­ва­че­н­ням та за­хо­чуть при­найм­ні пе­ре­ві­ри­ти ін­фор­ма­цію, тоб­то під­да­дуть сум­ні­ву те, що су­пе­ре­чить імі­джу, який ви так сум­лін­но ви­бу­до­ву­ва­ли про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су.

Не­дар­ма ми зга­да­ли про вну­трі­шню ау­ди­то­рію, адже спів­ро­бі­тни­ки мо­жуть і за умо­ви пра­виль­них ко­му­ні­ка­цій ма­ють бу­ти ва­ши­ми най­кра­щи­ми со­ю­зни­ка­ми в по­бу­до­ві ре­пу­та­ції фір­ми. Якщо про­ве­сти гра­да­цію рів­ня че­сно­сті в ко­му­ні­ка­ції з рі­зни­ми ау­ди­то­рі­я­ми, то ва­ші ко­ле­ги – це ау­ди­то­рія, з якою по­трі­бно бу­ти ма­кси­маль­но че­сни­ми. Во­ни до­по­мо­жуть по­ши­ри­ти по­зи­тив­ну ін­фор­ма­цію і під­три­ма­ють фір­му пу­блі­чно у ра­зі ви­ни­кне­н­ня кри­зо­вої си­ту­а­ції.

Че­сність має ле­жа­ти в осно­ві ко­му­ні­ка­ції. На­при­клад, не вар­то пу­блі­чно де­кла­ру­ва­ти тур­бо­ту про дов­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, якщо у вас не­має на­віть еле­мен­тар­них ре­чей: пі­сля еле­ктрон­но­го під­пи­су спів­ро­бі­тни­ків не­має за­кли­ку не роз­дру­ко­ву­ва­ти ли­ста без на­галь­ної по­тре­би, в офі­сі не­має місць збо­ру ма­ку­ла­ту­ри та ви­ко­ри­ста­них ба­та­ре­йок, на ку­хні пов­но пла­сти­ко­во­го одно­ра­зо­во­го по­су­ду, а в офі­сі за­ве­де­но опу­ска­ти жа­лю­зі на ві­кнах і во­дно­час вми­ка­ти сві­тло. Скіль­ки б офі­цій­но ви не за­яв­ля­ли про та­кий на­пря­мок КСВ, під­три­му­ва­ти не­прав­ду жо­ден пра­ців­ник не ста­не, образ со­ці­аль­но від­по­від­аль­ної фір­ми з кру­ти­ми еко­ло­гі­чни­ми про­е­кта­ми вам не по­бу­ду­ва­ти. У кра­що­му ви­пад­ку та­кі ме­се­джі про­сто за­ли­ша­ться без ува­ги су­спіль­ства.

Зби­ва­є­мо крем та зма­щу­є­мо кор­жі

Будь-який по­зи­тив­ний образ скла­да­є­ться з гар­мо­ній­но по­бу­до­ва­ної ко­му­ні­ка­ції та про­е­ктів, що не су­пе­ре­чать, а до­пов­ню­ють імідж фір­ми. Це так са­мо, як і де­кіль­ка рів­нів тор­ту. Во­ни ма­ють бу­ти до­бре скрі­пле­ні між со­бою, щоб ви­гля­да­ти са­ме так, як за­ми­слив кон­ди­тер.

У про­це­сі ро­бо­ти з ре­пу­та­ці­єю на­два­жли­во ма­ти чі­тку кар­тин­ку то­го, якою ва­шу фір­му ма­ють ба­чи­ти зов­ні та все­ре­ди­ні, а та­кож план дій, який до­по­мо­же до­сяг­ти по­став­ле­ної ме­ти. Образ, який ви бу­ду­є­те, по­ви­нен бу­ти ці­лі­сним, про­стим та зро­зумі­лим. Не вар­то на­ма­га­ти­ся по­єд­на­ти те, що не­мо­жли­во по­єд­на­ти, або за­кла­да­ти до спи­ску цін­но­стей

якісь не­зро­зумі­лі по­ня­т­тя, зна­че­н­ня яких змо­жуть по­ясни­ти 95% ва­шо­го ко­ле­кти­ву.

Юри­ди­чну мо­ву то­чно не мо­жна на­зва­ти про­стою чи ла­ко­ні­чною, про­те ко­ли йде­ться про ре­пу­та­цію, не вар­то за­ши­ва­ти якісь скла­дні кон­стру­кції. Якщо фір­ма по­зи­ціо­нує се­бе як че­сно­го грав­ця на рин­ку, не по­трі­бно у вла­сних ко­му­ні­ка­ці­ях на­ма­га­ти­ся якось за­че­пи­ти кон­ку­рен­тів. Якщо фір­ма ствер­джує, що пе­ре­тво­рює скла­дне на про­сте для сво­їх клі­єн­тів, то не­об­хі­дно пи­са­ти та го­во­ри­ти про це про­стою і зро­зумі­лою мо­вою, не ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи кі­ло­ме­тро­ві ре­че­н­ня з на­гро­ма­дже­н­ням не­зро­зумі­лих іно­мов­них слів.

За­бо­ро­не­ні ін­гре­ді­єн­ти

Хоч якої по­пу­ляр­но­сті не на­бу­ва­ла б ку­хня фью­жн, хоч яки­ми сма­чни­ми не ви­яв­ля­ли­ся б не­зви­чні по­єд­на­н­ня шо­ко­ла­ду та ім­би­ру чи со­є­во­го со­усу, ба­кла­жа­ну та ме­ду чи по­лу­ни­ці з огір­ком, все ж та­ки існу­ють ін­гре­ді­єн­ти, які ціл­ком за­бо­ро­не­ні для до­да­ва­н­ня у торт.

Ко­жній юри­ди­чній фір­мі при­та­ман­на своя система цін­но­стей, з яких скла­да­є­ться її сві­то­гляд. Спи­сок прийня­тних спосо­бів ви­рі­ше­н­ня пи­тань та пев­них та­бу ко­жна фір­ма скла­дає для се­бе са­мо­стій­но. Про­те існу­ють пев­ні кри­те­рії та прин­ци­пи, всу­пе­реч яким не вар­то ді­я­ти, оскіль­ки мо­жна за­ро­би­ти по­га­не ре­но­ме, змі­ни­ти яке бу­де вже не­мо­жли­во.

Спи­сок та­бу та за­бо­ро­не­них ме­то­дів:

• Ми про­ти ко­ру­пції в будь-яких її про­я­вах. На­віть ро­зу­мі­н­ня то­го, що га­ран­тія успі­ху, на­при­клад, у роз­гля­ді спра­ви в су­ді до­по­мо­же отри­ма­ти но­во­го клі­єн­та – ще не при­від вда­ва­ти­ся до ко­ру­пцій­них ма­хі­на­цій.

• Ми про­ти чор­но­го пі­а­ру. Гра­ти че­сно озна­чає бу­ти пе­ред­ба­чу­ва­ним (у хо­ро­шо­му ро­зу­мін­ні цьо­го сло­ва) і для клі­єн­тів, і для пар­тне­рів, і для кон­ку­рен­тів.

• Ми за ви­ва­же­ність рі­шень. При­страсть до про­фе­сії – це те, що до­зво­ляє ро­би­ти не­мо­жли­ве, на­ди­хає на но­ві звер­ше­н­ня та дає на­сна­гу не спи­ня­ти­ся. Про­те по­трі­бно роз­рі­зня­ти про­фе­сій­ну при­страсть і не­ви­ва­же­ні рі­ше­н­ня, прийня­ті зо­па­лу.

• Ми за про­зо­рість. Ве­де­н­ня по­двій­ної гри мо­же спра­цю­ва­ти ли­ше одно­го ра­зу. На­сту­пно­го ра­зу ні­хто про­сто не ма­ти­ме спра­ви з пред­став­ни­ка­ми фір­ми, яка не від­по­від­ає за свої сло­ва.

• Ми про­ти дем­пін­гу­ва­н­ня, ко­ли йде­ться про ве­ли­ку фір­му вже з істо­рі­єю. Зві­сно, не­спра­ве­дли­во ви­су­ва­ти та­кі ви­мо­ги до но­ва­чків, адже зай­ти на роз­ви­не­ний ри­нок без до­сві­ду і з рин­ко­ви­ми ці­на­ми май­же не­мо­жли­во. Що сто­су­є­ться роз­ви­не­них фірм, тут дем­пінг не мо­жна на­зва­ти нор­маль­ною пра­кти­кою.

Умо­ви по­бу­до­ви та збе­ре­же­н­ня хо­ро­шої ре­пу­та­ції в юри­ди­чно­му бі­зне­сі та­кі са­мі, як і в будь-яко­му ін­шо­му. Мо­жна спра­ве­дли­во за­зна­чи­ти, що ре­пу­та­ція для юри­ста є не менш цін­ною, ніж про­фе­сій­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.