Що мо­же змі­ни­ти но­вий за­кон про адво­ка­ту­ру в кри­мі­наль­но­му про­це­сі

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ан­дрій А ійСЛЮСАР СЛЮСАР, юрист ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри»

Пі­сля лі­тньо­го за­тиш­шя на по­ча­тку осе­ні Пре­зи­дент до­дав ім­пуль­су дис­ку­сі­ям в адво­кат­сько­му се­ре­до­ви­щі сто­сов­но но­вої ре­да­кції за­ко­ну про адво­ка­ту­ру, вні­сши 06.09.2018 р. до Вер­хов­ної Ра­ди та ви­зна­чив­ши як не­від­кла­дний про­ект за­ко­ну №9055 «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», фра­гмен­ти та окре­мі по­ло­же­н­ня яко­го актив­но обго­во­рю­ва­ли­ся ще на ста­дії йо­го роз­роб­ки.

Однак по­ряд з но­вою ре­да­кці­єю основ­но­го за­ко­ну, яким ре­гу­лю­є­ться адво­кат­ська ді­яль­ність в Укра­ї­ні, у при­кін­це­вих та пе­ре­хі­дних по­ло­же­н­нях за­ко­но­про­е­кту пе­ред­ба­че­но чи­ма­ло про­по­зи­цій сто­сов­но змін до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, які та­кож за­слу­го­ву­ють на ува­гу всіх уча­сни­ків кри­мі­наль­но­го про­це­су.

Окрім до­ста­тньо те­хні­чних змін, яки­ми пе­ре­гля­да­є­ться фор­ма ви­зна­че­н­ня ста­ту­су за­хи­сни­ка у кри­мі­наль­но­му про­це­сі (без змі­ни йо­го су­ті), а по­ня­т­тя «пра­во­ва до­по­мо­га» за­мі­ню­є­ться на ви­зна­че­не у Кон­сти­ту­ції «про­фе­сій­на прав­ни­ча до­по­мо­га», за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться вне­сти ці­лу низ­ку більш сут­тє­вих змін.

До­да­тко­ві пов­но­ва­же­н­ня для зби­ра­н­ня до­ка­зів

За­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться роз­ши­ри­ти мо­жли­во­сті сто­ро­ни за­хи­сту сто­сов­но зби­ра­н­ня до­ка­зів. Зокре­ма, як за­хи­сни­ку, так і адво­ка­ту, який пред­став­ляє по­тер­пі­ло­го, про­по­ну­є­ться на­да­ти пра­во про­ве­де­н­ня до­пи­ту свід­ків за їхньою зго­дою. За­раз адво­кат мо­же отри­му­ва­ти у свід­ків ли­ше пи­сьмо­ві по­ясне­н­ня. Згі­дно з КПК Укра­ї­ни, це не є слід­чою ді­єю, а от­же, від­по­від­но до по­ло­жень ст. 93 КПК Укра­ї­ни, не вва­жа­є­ться спосо­бом зби­ра­н­ня до­ка­зів на ста­дії до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня. То­му адво­ка­там до­во­ди­ться шу­ка­ти до­да­тко­ві шля­хи для про­це­су­аль­но­го за­крі­пле­н­ня отри­ма­ної ін­фор­ма­ції: від тра­ди­цій­но­го за­яв­ле­н­ня кло­по­тань про до­пит до ор­га­ну роз­слі­ду­ва­н­ня до більш кре­а­тив­них під­хо­дів (на­при­клад, оформ­ле­н­ня отри­ма­ної ін­фор­ма­ції як ві­до­мо­стей, на­да­них фі­зи­чною осо­бою у від­по­відь на адво­кат­ський за­пит).

За­про­по­но­ва­ні змі­ни по­збав­лять не­об­хі­дно­сті «ви­на­хо­ди­ти ве­ло­си­пед» та спро­стять про­це­су­аль­не оформ­ле­н­ня отри­ма­ної адво­ка­та­ми ін­фор­ма­ції. Хо­ча вра­хо­ву­ю­чи, що суд у будь-яко­му ви­пад­ку по­ви­нен без­по­се­ре­дньо до­слі­джу­ва­ти по­ка­за­н­ня, на­да­ні усно в су­до­во­му за­сі­дан­ні, ці змі­ни ма­ти­муть ефект ли­ше на ста­дії до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня (на­при­клад, під час ви­зна­че­н­ня об­ґрун­то­ва­но­сті чи не­о­б­ґрун­то­ва­но­сті окре­мих про­це­су­аль­них рі­шень).

Та­кож про­е­ктом про­по­ну­є­ться на­да­ти за­хи­сни­ку пра­во са­мо­стій­но звер­та­ти­ся до слід­чо­го суд­ді з кло­по­та­н­ням про про­ве­де­н­ня об­шу­ку. Про­ве­де­н­ня та­кої слід­чої дії за до­ру­че­н­ням слід­чо­го суд­ді по­ви­нен за­без­пе­чу­ва­ти слід­чий або про­ку­рор за мі­сцем її про­ве­де­н­ня, але за уча­стю за­хи­сни­ка, який її іні­ці­ю­вав. Хо­ча ло­гі­чним бу­ло б на­да­н­ня та­ко­го пра­ва не ли­ше за­хи­сни­ку, але й пі­до­зрю­ва­но­му осо­би­сто. Ця змі­на роз­ши­рить про­це­су­аль­ний ар­се­нал сто­ро­ни за­хи­сту, оскіль­ки за­раз во­на мо­же іні­ці­ю­ва­ти про­ве­де­н­ня об­шу­ку ли­ше у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня ухва­ли про тим­ча­со­вий до­ступ до ре­чей і до­ку­мен­тів, по­ста­нов­ле­ної за її кло­по­та­н­ням. При цьо­му про­ве­де­н­ня та­ко­го об­шу­ку слід­чий су­д­дя за­раз мо­же до­ру­чи­ти або про­ку­ро­ру, або слід­чо­му у від­по­від­но­му про­ва­джен­ні, або ор­га­ну На­ціо­наль­ної по­лі­ції за мі­сцем про­ве­де­н­ня цих дій, що на пра­кти­ці озна­чає май­же по­стій­не їх про­ве­де­н­ня сто­ро­ною обви­ну­ва­че­н­ня, яка не за­ці­кав­ле­на у зби­ран­ні до­ка­зів для за­хи­сту.

У за­ко­но­про­е­кті роз­ши­ре­но об­сяг ма­те­рі­а­лів, які від­кри­ва­ю­ться сто­ро­ні за­хи­сту пі­сля за­вер­ше­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня в по­ряд­ку ст. 290 КПК Укра­ї­ни. Зокре­ма, окрім ма­те­рі­а­лів до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, сто­ро­ні за­хи­сту від­кри­ва­ти­му­ться всі ві­до­мо­сті з Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань, які сто­су­ю­ться цьо­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Сьо­го­дні для то­го щоб за­фі­ксу­ва­ти не­за­кон­ні ма­ні­пу­ля­ції сто­ро­ни обви­ну­ва­че­н­ня з ві­до­мо­стя­ми в ЄРДР, за­хи­сни­кам до­во­ди­ться звер­та­ти­ся з кло­по­та­н­ня­ми про тим­ча­со­вий до­ступ до слід­чо­го суд­ді. З одно­го бо­ку, та­ке но­во­вве­де­н­ня роз­ши­рює сто­ро­ні за­хи­сту мо­жли­вість більш пов­но озна­йо­ми­ти­ся з ма­те­рі­а­ла­ми, які ма­ють зна­че­н­ня для фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ції стра­те­гії за­хи­сту. З ін­шо­го бо­ку, но­во­вве­де­н­ня ди­сци­плі­ну­ва­ти­ме ре­є­стра­то­рів та змен­шу­ва­ти­ме не­га­тив­ні ви­пад­ки без­під­став­но­го вне­се­н­ня чи ре­да­гу­ва­н­ня ін­фор­ма­ції в Ре­є­стрі, які в май­бу­тньо­му мо­жуть ста­ви­ти під сум­нів за­кон­ність здо­бу­т­тя пев­них до­ка­зів.

За­ко­но­про­ект роз­ши­рює мо­жли­во­сті звер­не­н­ня з кло­по­та­н­ня­ми до сто­ро­ни обви­ну­ва­че­н­ня. Зокре­ма, про­по­ну­є­ться за­крі­пи­ти пра­во за­яв­ля­ти від­по­від­ні кло­по­та­н­ня не ли­ше за сто­ро­ною за­хи­сту і по­тер­пі­лим, як у ни­ні­шній ре­да­кції КПК, але й за ци­віль­ним по­зи­ва­чем і ци­віль­ним від­по­від­а­чем, осо­бою що­до май­на якої ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня про арешт, ін­шою осо­бою, пра­ва чи за­кон­ні ін­те­ре­си якої обме­жу­ю­ться під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, осо­бою, сто­сов­но якої роз­гля­да­є­ться пи­та­н­ня про екс­тра­ди­цію, за­яв­ни­ком, а та­кож свід­ком у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні. Про­е­ктом про­по­ну­є­ться пря­мо пе­ред­ба­чи­ти мо­жли­вість звер­не­н­ня всіх пе­ре­лі­че­них осіб з кло­по­та­н­ня­ми про про­ве­де­н­ня будь-яких слід­чих дій, то­ді як у ни­ні­шній ре­да­кції Ко­де­ксу від­по­від­не пра­во є ви­клю­чно у сто­ро­ни за­хи­сту, по­тер­пі­ло­го та пред­став­ни­ка юри­ди­чної осо­би, що­до якої здій­сню­є­ться про­ва­дже­н­ня.

Про­по­ну­є­ться за­крі­пи­ти пра­во за­хи­сни­ка без до­зво­лу сто­ро­ни обви­ну­ва­че­н­ня чи су­ду ко­ри­сту­ва­ти­ся будь-яки­ми не­за­бо­ро­не­ни­ми за­ко­ном те­хні­чни­ми за­со­ба­ми. За­раз слід­чий, про­ку­рор, слід­чий су­д­дя, суд мо­же за­бо­ро­ни­ти сто­ро­ні за­хи­сту за­сто­су­ва­н­ня те­хні­чних за­со­бів у про­це­сі про­ве­де­н­ня окре­мої про­це­су­аль­ної дії чи на пев­ній ста­дії кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня з ме­тою не­ро­зго­ло­ше­н­ня ві­до­мо­стей, які мі­стять охо­ро­ню­ва­ну за­ко­ном та­єм­ни­цю чи сто­су­ю­ться ін­тим­но­го жи­т­тя осо­би. На­то­мість

за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться на­да­ти пра­во ли­ше за­бо­ро­ня­ти роз­го­ло­ше­н­ня та­ких ві­до­мо­стей, але не за­сто­су­ва­н­ня те­хні­чних за­со­бів, а от­же, ці за­пи­си в май­бу­тньо­му мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні під час від­сто­ю­ва­н­ня по­зи­ції за­хи­сту.

Окрім то­го, за­крі­плю­є­ться пра­во за­хи­сни­ка на без­пе­ре­шко­дний до­ступ до при­мі­щень пра­во­охо­рон­них і су­до­вих ор­га­нів, уста­нов по­пе­ре­дньо­го ув’язне­н­ня та ви­ко­на­н­ня по­ка­рань, ін­ших ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди в будь-який час, якщо в цих при­мі­ще­н­нях пе­ре­бу­ває йо­го підза­хи­сний. Та­ким чи­ном, за­фі­ксо­ва­ні ви­пад­ки пе­ре­шко­джа­н­ня у та­ко­му до­сту­пі бу­дуть пря­мим по­ру­ше­н­ням за­зна­че­ної га­ран­тії адво­кат­ської ді­яль­но­сті.

Від­по­від­но до за­про­по­но­ва­ної за­ко­но­про­е­ктом ре­да­кції за­ко­ну «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», адво­кат змо­же ма­ти іден­ти­фі­ко­ва­ний до­ступ до дер­жав­них ре­є­стрів, у то­му чи­слі до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань, Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру ви­ко­нав­чих про­ва­джень, крім ре­є­стрів, що мі­стять ін­фор­ма­цію, яка є дер­жав­ною та­єм­ни­цею. Однак без­по­се­ре­дній по­ря­док і фор­ма та­ко­го до­сту­пу ви­зна­ча­ти­му­ться дер­жа­те­ля­ми від­по­від­них ре­є­стрів, а то­му пов­но­та та ефе­ктив­ність та­ко­го до­сту­пу до рі­зних ре­є­стрів мо­же зна­чно від­рі­зня­ти­ся.

Роз­ши­ре­н­ня мо­жли­во­стей для су­до­во­го кон­тро­лю

За­ко­но­про­ект мі­стить нор­му про мо­жли­вість оскар­же­н­ня до слід­чо­го суд­ді від­мо­ви у на­дан­ні для озна­йом­ле­н­ня ма­те­рі­а­лів на ста­дії до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, а та­кож пе­ре­шко­джа­н­ня у будь-який ін­ший спо­сіб до­сту­пу до ма­те­рі­а­лів для озна­йом­ле­н­ня. Зві­сно, на пра­кти­ці слід­чі суд­ді ке­ру­ва­ти­му­ться, на­сам­пе­ред, га­ран­ті­я­ми збе­ре­же­н­ня та­єм­ни­ці роз­слі­ду­ва­н­ня, але та­кий ме­ха­нізм під­ви­щує шан­си на озна­йом­ле­н­ня з окре­ми­ми до­ка­за­ми (на­при­клад, на які сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня по­си­ла­є­ться у сво­їх кло­по­та­н­нях, однак не зав­жди на­дає в до­да­тках їх ко­пії су­ду).

До то­го ж про­по­ну­є­ться на­да­ти пра­во оскар­жу­ва­ти не ли­ше від­мо­ву у на­дан­ні ма­те­рі­а­лів до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня для озна­йом­ле­н­ня, але й без­ді­яль­ність у на­дан­ні та­ких ма­те­рі­а­лів. Цей ін­стру­мент бу­де ефе­ктив­ним не ли­ше при за­яв­лен­ні кло­по­тань про на­да­н­ня для озна­йом­ле­н­ня окре­мих ма­те­рі­а­лів під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, але й у ви­пад­ках, ко­ли сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня, при­мі­ром, фор­маль­но по­ві­до­мив­ши за­хист про за­вер­ше­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня та від­кри­т­тя ма­те­рі­а­лів сто­ро­ні за­хи­сту, зво­лі­кає з на­да­н­ням до­сту­пу до усіх ма­те­рі­а­лів, від­кри­ва­ю­чи їх ча­сти­на­ми на вла­сний роз­суд.

Ана­ло­гі­чно, окрім на­яв­но­го сьо­го­дні пра­ва оскар­жу­ва­ти слід­чо­му суд­ді рі­ше­н­ня слід­чо­го, про­ку­ро­ра про від­мо­ву в за­до­во­лен­ні кло­по­та­н­ня про про­ве­де­н­ня слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій, за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­ча­є­ться на­да­н­ня пра­ва оскар­жу­ва­ти без­ді­яль­ність цих осіб у про­ве­ден­ні слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій. Та­ка без­ді­яль­ність мо­же утво­рю­ва­ти­ся у ви­пад­ках, ко­ли сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня хо­ча фор­маль­но за­до­воль­няє кло­по­та­н­ня, але з йо­го ре­аль­ним ви­ко­на­н­ням, м’яко ка­жу­чи, не по­спі­шає.

Та­кож про­по­ну­є­ться на­да­ти свід­кам та їхнім адво­ка­там пра­во оскар­жу­ва­ти слід­чо­му суд­ді дії пред­став­ни­ків сто­ро­ни обви­ну­ва­че­н­ня, які по­єд­на­ні з не­за­кон­ним впли­вом чи по­ру­ше­н­ням про­це­су­аль­них прав з ме­тою отри­ма­н­ня свід­чень.

До­да­тко­ві га­ран­тії до­дер­жа­н­ня прав адво­ка­тів

За­ко­но­про­е­ктом за­про­по­но­ва­но вне­сти пев­ні змі­ни до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу з ме­тою по­си­ле­н­ня га­ран­тій за­хи­сту прав адво­ка­тів. Зокре­ма, вчи­не­ні адво­ка­та­ми кри­мі­наль­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня про­по­ну­є­ться від­не­сти до під­слі­дно­сті Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань.

Та­кож га­ран­тії під час про­ве­де­н­ня об­шу­ку у жи­тлі чи во­ло­дін­ні адво­ка­та, які на­ра­зі мі­стя­ться в За­ко­ні «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться роз­ши­ри­ти та ін­кор­по­ру­ва­ти без­по­се­ре­дньо у КПК. Про­е­ктом за­ко­ну вста­нов­лю­є­ться мі­ні­маль­ний строк для за­вча­сно­го по­ві­дом­ле­н­ня про та­кий об­шук пред­став­ни­ка ра­ди адво­ка­тів ре­гіо­ну – 3 го­ди­ни. Крім то­го, при­су­тній під час про­ве­де­н­ня об­шу­ку пред­став­ник ра­ди адво­ка­тів ре­гіо­ну має пра­во оскар­жу­ва­ти слід­чо­му суд­ді дії та рі­ше­н­ня про ви­лу­че­н­ня в адво­ка­та ре­чей або до­ку­мен­тів у про­це­сі про­ве­де­н­ня об­шу­ку. У ра­зі за­до­во­ле­н­ня та­кої скар­ги не­за­кон­но ви­лу­че­ні ре­чі або до­ку­мен­ти не­гай­но по­вер­та­ю­ться адво­ка­ту, а їх ко­пії під­ля­га­ють не­гай­но­му зни­щен­ню.

Якщо адво­кат чи при­су­тній пред­став­ник ра­ди адво­ка­тів ре­гіо­ну за­явить, що пев­ні ре­чі або до­ку­мен­ти мі­стять адво­кат­ську та­єм­ни­цю, во­ни не під­ля­га­ють огля­ду чи ви­лу­чен­ню. У та­ко­му ви­пад­ку слід­чий мо­же про­тя­гом 24 го­дин пе­ре­да­ти ці ре­чі або до­ку­мен­ти слід­чо­му суд­ді з кло­по­та­н­ням про на­да­н­ня до­зво­лу на їх огляд чи ви­лу­че­н­ня. При цьо­му та­кі ре­чі або до­ку­мен­ти опе­ча­ту­ю­ться адво­ка­том чи пред­став­ни­ком ра­ди адво­ка­тів ре­гіо­ну з ме­тою уне­мо­жлив­ле­н­ня до­сту­пу до них слід­чо­го та за­свід­чу­ю­ться під­пи­са­ми осіб, які бра­ли участь у про­ве­ден­ні слід­чої дії.

Ана­ло­гі­чно га­ран­тії у ра­зі за­три­ма­н­ня адво­ка­та, які за­раз мі­стить ли­ше за­кон «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», про­по­ну­є­ться вклю­чи­ти до КПК та кон­кре­ти­зу­ва­ти. Зокре­ма, ви­зна­чи­ти, що про за­три­ма­н­ня адво­ка­та та за­сто­су­ва­н­ня до ньо­го за­по­бі­жно­го за­хо­ду від­по­від­ний ор­ган або по­са­до­ва осо­ба зо­бов’яза­ні про­тя­гом 1 го­ди­ни (а не про­сто не­гай­но, як у чин­ній ре­да­кції нор­ми) по­ві­до­ми­ти ра­ду адво­ка­тів ре­гіо­ну за мі­сцем вчи­не­н­ня та­ких дій у спо­сіб, що має на­ле­жне під­твер­дже­н­ня отри­ма­н­ня та­ко­го по­ві­дом­ле­н­ня.

До­да­тко­вою під­ста­вою для ви­зна­н­ня до­ка­зів не­д­опу­сти­ми­ми про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти їх отри­ма­н­ня з по­ру­ше­н­ням прав адво­ка­тів та га­ран­тій адво­кат­ської ді­яль­но­сті, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність». Та­ка під­ста­ва мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся як у ви­пад­ках здій­сне­н­ня адво­ка­том за­хи­сту в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, так і про­ве­де­н­ня слід­чих дій що­до цьо­го адво­ка­та.

Ви­зна­че­ний ст. 161 КПК Укра­ї­ни пе­ре­лік ре­чей і до­ку­мен­тів, до яких за­бо­ро­не­ний до­ступ (на­ра­зі це ли­ше ли­сту­ва­н­ня чи ін­ші фор­ми ко­му­ні­ка­ції між адво­ка­том і клі­єн­том у зв’яз­ку з на­да­н­ням пра­во­вої до­по­мо­ги, а та­кож об’єкти, які до­да­ні до та­ких форм обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю), про­по­ну­є­ться до­пов­ни­ти будь-яки­ми ін­ши­ми ре­ча­ми та до­ку­мен­та­ми, які мі­стять ін­фор­ма­цію, що є адво­кат­ською та­єм­ни­цею від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність».

Ст. 482 КПК Укра­ї­ни про­по­ну­є­ться до­пов­ни­ти нор­мою, яка пря­мо вста­нов­лю­ва­ти­ме, що осо­бли­во­сті по­ряд­ку при­тя­гне­н­ня адво­ка­та до від­по­від­аль­но­сті, про­ве­де­н­ня сто­сов­но ньо­го опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вих за­хо­дів, слід­чих та про­це­су­аль­них дій ви­зна­ча­ю­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» та КПК Укра­ї­ни. Це спро­ба узго­ди­ти га­ран­тії адво­кат­ської ді­яль­но­сті з по­ло­же­н­ня­ми ст. 1 КПК Укра­ї­ни, від­по­від­но до яких по­ря­док кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня ви­зна­ча­є­ться ли­ше кри­мі­наль­ним про­це­су­аль­ним за­ко­но­дав­ством.

При цьо­му п. 3, 4 ст. 24 за­ко­но­про­е­кту пе­ред­ба­ча­є­ться, що будь-які за­хо­ди за­без­пе­че­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, слід­чі (роз­шу­ко­ві) дії, за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду сто­сов­но адво­ка­та по­вин­ні здій­сню­ва­ти­ся на під­ста­ві ухва­ли слід­чо­го суд­ді апе­ля­цій­но­го су­ду за кло­по­та­н­ням Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, йо­го за­сту­пни­ка або ке­рів­ни­ка про­ку­ра­ту­ри ре­гіо­наль­но­го рів­ня ли­ше в ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, в яко­му адво­ка­ту вру­че­на пі­до­зра у вчи­нен­ні зло­чи­ну. На пра­кти­ці ця нор­ма мо­же пе­ре­шко­ди­ти зби­ран­ню не­об­хі­дних до­ка­зів у тих кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях, в яких пре­дме­том роз­слі­ду­ва­н­ня не бу­дуть без­по­се­ре­дні про­ти­прав­ні дії кон­кре­тно­го адво­ка­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.