Шість шля­хів до по­кра­ще­н­ня вза­є­мо­від­но­син з клі­єн­том

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - В’яче­сла­вВ’ ГНАТЮК ГНАТЮК, ме­не­джер зі зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю ENGARDE

тив­ні спо­га­ди. Во­ни до­по­ма­га­ють спіль­но і твор­чо зна­хо­ди­ти рі­ше­н­ня у скла­дних про­бле­мах. До то­го ж час, ко­ли ви йде­те чи їде­те на та­ку зу­стріч, мо­жна ви­ко­ри­ста­ти для обмір­ку­ва­н­ня ва­шої спів­пра­ці та на­ла­шту­ва­н­ня на сер­йо­зну ді­ло­ву роз­мо­ву. аб­со­лю­тної ува­ги, пов­ної від­да­но­сті спра­ві та від­кри­то­сті до но­вої ін­фор­ма­ції. Якщо ми змо­же­мо ува­жно опра­цю­ва­ти та­ку ін­фор­ма­цію, спо­ча­тку сприйняв­ши її яко­мо­га пов­ні­ше, то на­да­мо клі­єн­ту які­сну до­по­мо­гу. За це клі­єнт від­дя­чить не ли­ше вча­сною спла­тою ра­хун­ку, але й гар­ним сло­вом нам та про нас. Ві­ро­гі­дно, клі­єнт по­вер­не­ться у ком­па­нію з но­вим зав­да­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.