По­ра­да №1

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

По­чніть з се­бе, адже ви є ті­єю лю­ди­ною, яка по­вин­на по­ра­ди­ти клі­єн­ту, як ви­рі­ши­ти скла­дну юри­ди­чну про­бле­му, що за­зви­чай є ще й гли­бо­ко осо­би­стою. Юри­сти до­по­ма­га­ють впо­ра­ти­ся з та­ки­ми емо­цій­ни­ми ви­кли­ка­ми як роз­лу­че­н­ня, отри­ма­н­ня опі­ки над ді­тьми, успі­шність та ви­жи­ва­н­ня спра­ви усьо­го жи­т­тя, за­без­пе­че­н­ня гі­дної ста­ро­сті у пен­сій­но­му спо­рі та ін­ши­ми по­ді­бни­ми пи­та­н­ня­ми. Дай­те со­бі від­по­відь на за­пи­та­н­ня: «Що по­трі­бно осо­би­сто ме­ні, щоб до­по­мог­ти клі­єн­ту впо­ра­ти­ся з та­ким ви­кли­ком?». Які­сний і до­ста­тній сон, пси­хо­ло­гі­чний ба­ланс, до­ста­тньо ча­су на сві­жо­му по­ві­трі є уні­вер­саль­ни­ми по­ра­да­ми. Зві­сно, ви зна­є­те, що по­трі­бно са­ме вам. По­дбай­те про те, щоб вам йшло­ся до­бре і ви бу­ли до­ста­тньо силь­ни­ми за­для до­по­мо­ги тим, хто її по­тре­бує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.