По­ра­да №4

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

Ін­ко­ли від­но­си­ни з клі­єн­та­ми мо­жуть ускла­дню­ва­ти­ся, а ви­кли­ки зда­ва­ти­ся біль­ши­ми, ніж те, з чим ви зда­тні впо­ра­ти­ся на пев­но­му ета­пі сво­го роз­ви­тку. В та­ких ви­пад­ках про­сіть по­ра­ди у ва­шо­го ке­рів­ни­цтва, більш до­свід­че­них ко­лег, а мо­жли­во, у ко­гось ззов­ні ва­шої фір­ми/ор­га­ні­за­ції. Лю­ди, у яких ви по­про­си­те про по­ра­ду, ли­ше ви­гра­ють від то­го, що обмір­ку­ють з ва­ми си­ту­а­цію та по­ді­ля­ться до­сві­дом. То­му ви від­дя­чу­є­те сво­їм мен­то­рам вже про­сто звер­не­н­ням до них, адже для них це одно­ча­сно і ви­зна­н­ня, і мо­жли­вість зро­ста­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.