По­ра­да №6

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

На­о­ста­нок за­зна­чу, що кон­суль­тан­там у всіх га­лу­зях, вклю­чно з прав­ни­ка­ми, ва­жли­во не зли­ва­ти­ся з ін­те­ре­са­ми клі­єн­та, тоб­то пев­ним чи­ном за­ли­ша­ти­ся кри­ти­чно на­ла­што­ва­ни­ми ау­тсай­де­ра­ми. Щоб на­да­ти хо­ро­шу та які­сну кон­суль­та­цію, нам по­трі­бно по­гля­ну­ти на си­ту­а­цію в усій її пов­но­ті, тоб­то бу­ти зда­тним пе­рі­о­ди­чно від­хо­ди­ти на крок або два від си­ту­а­ції, а не одра­зу та на­зав­жди по­ри­на­ти у про­бле­му. Це зав­да­н­ня стає все скла­дні­шим, чим дов­ше три­ває спів­пра­ця з пев­ним клі­єн­том. Про­те від­по­від­аль­ність збе­рі­га­ти ди­стан­цію на­зав­жди за­ли­ша­є­ться з кон­суль­тан­том, зокре­ма з юри­ди­чним ра­дни­ком. До ре­чі, у пси­хо­ло­гів є прин­цип, що бу­ду­чи чле­ном ро­ди­ни, ви не мо­же­те до­по­мог­ти ви­рі­ши­ти про­бле­му ці­єї ро­ди­ни.

Це бу­ли мої шість по­рад за­для по­кра­ще­н­ня і пле­ка­н­ня вза­є­мо­від­но­син з клі­єн­та­ми. Дбай­те про се­бе, ро­зу­мій­те сво­їх клі­єн­тів, спіл­куй­те­ся з ни­ми осо­би­сто, радь­те­ся з більш до­свід­че­ни­ми фа­хів­ця­ми та ко­ле­га­ми, будь­те від­кри­ти­ми до но­вих знань і при цьо­му збе­рі­гай­те ди­стан­цію. Ба­жаю вам успі­шних, плі­дних та змі­стов­них вза­є­мо­від­но­син!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.