По­ра­да №2

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

На­ма­гай­те­ся якнай­кра­ще ро­зу­мі­ти клі­єн­та та йо­го бі­знес, якщо ви ра­ди­те у го­спо­дар­ських пи­та­н­нях, або жит­тє­ві об­ста­ви­ни, якщо про­бле­ма сто­су­є­ться тру­до­во­го чи сі­мей­но­го пра­ва. Та­кож зро­біть все, щоб зба­гну­ти вну­трі­шню мо­ти­ва­цію клі­єн­та за­йма­ти­ся бі­зне­сом, зро­зу­мі­ти йо­го сві­то­гляд, цін­но­сті, жит­тє­вий шлях та пра­гне­н­ня на май­бу­тнє. За­для цьо­го, най­імо­вір­ні­ше, вам по­трі­бно бу­де від­кри­ти­ся клі­єн­ту як осо­би­стість і та­ким чи­ном ви змо­же­те зна­йти то­чки до­ти­ку, щоб ді­я­ти «на одній» хви­лі, тоб­то отри­ма­ти ефект си­нер­гії від спів­пра­ці. Двоє лю­дей, які зна­йшли не ли­ше спіль­ні ко­мер­цій­ні та про­фе­сій­ні то­чки до­ти­ку, але й спіль­ну мо­ву на ба­га­тьох пло­щи­нах спіл­ку­ва­н­ня, ві­ро­гі­дно, за­хо­чуть під­три­му­ва­ти ді­ло­вий та осо­би­стий кон­такт у май­бу­тньо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.