По­ра­да №5

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

По­стій­но на­вчай­те­ся і не ми­сліть ша­блон­но. Клі­єнт одра­зу по­мі­тить ва­шу го­тов­ність до но­вих ви­кли­ків або ж за­кри­тість до змін. Як би нам не хо­ті­ло­ся пі­ді­гна­ти си­ту­а­цію під ша­блон, щоб лег­ко з нею впо­ра­ти­ся і ма­ти гар­ний ККД ро­бо­ти, всі ро­бо­чі си­ту­а­ції є уні­каль­ни­ми. По­пе­ре­дній до­свід нам ли­ше під­ка­зує, як кра­ще до­по­мог­ти клі­єн­ту, але не до­зво­ляє ста­ви­ти­ся до клі­єнт­ських за­пи­тів як до ру­тин­них зав­дань. Не мо­же бу­ти одна­ко­вих роз­лу­чень чи угод злит­тів і по­гли­нань. Це зав­жди уні­каль­ні лю­ди, осо­бли­ві під­при­єм­ства, не­о­чі­ку­ва­ні об­ста­ви­ни та не­спри­я­тли­ві умо­ви, які ви­ма­га­ють

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.