По­ра­да №3

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО -

Одра­зу від­крию се­крет: у спра­ві по­кра­ще­н­ня вза­є­мо­від­но­син з клі­єн­том не­має жо­дних та­єм­ниць, адже ми всі вмі­є­мо бу­ти в хо­ро­ших сто­сун­ках з клі­єн­та­ми. Про­сто ми не усві­дом­лю­є­мо і не зав­жди по-справ­жньо­му цьо­го пра­гне­мо. Наш клі­єнт – це, пе­ред­усім, лю­ди­на, яка є скла­дною та уні­каль­ною осо­би­сті­стю. Фор­маль­но клі­єн­тів ми здо­бу­ва­є­мо як про­фе­сіо­на­ли, за­зви­чай не ра­ні­ше за­кін­че­н­ня ВНЗ, тоб­то пі­сля 25 ро­ків. Однак вже до цьо­го ві­ку ми на­вчи­ли­ся роз­по­чи­на­ти, роз­ви­ва­ти та за­кін­чу­ва­ти вза­є­мо­від­но­си­ни (дру­жні, ді­ло­ві, сі­мей­ні, ро­ман­ти­чні то­що). На­ва­жусь ствер­джу­ва­ти, що клю­чо­ве сло­во, яке вар­то пам’ята­ти у роз­ви­тку будь-яких вза­є­мо­від­но­син (зокре­ма, клі­єнт­ських) – «пле­ка­ти». Якщо ми ста­ви­мо­ся до клі­єн­та як до рів­ної со­бі лю­ди­ни, яка є цін­ною са­ма по со­бі, та пра­гне­мо пле­ка­ти з нею пар­тнер­ські ді­ло­ві сто­сун­ки, то ми вже до­ся­гли успі­ху. Адже успіх по­ля­гає в то­му, щоб обра­ти пра­виль­ний шлях і впев­не­но йти впе­ред.

То­му да­лі зо­се­ре­ди­мо­ся на по­ра­дах, які до­по­мо­жуть ко­жно­му ді­я­ти у за­зна­че­ний ви­ще спо­сіб. Та­ких по­рад в ін­тер­не­ті та ін­ших дже­ре­лах ін­фор­ма­ції є без­ліч, біль­шість з них мо­жуть бу­ти корисними. Що­прав­да, не обов’яз­ко­во во­ни бу­дуть корисними са­ме для вас, то­му чи­тай­те чи слу­хай­те їх кри­ти­чно та оби­рай­те са­ме те, що під­хо­дить осо­би­сто вам та ва­шій юри­ди­чній пра­кти­ці. Да­лі на­во­джу по­ра­ди, яки­ми я сам ско­ри­став­ся б.

На­ма­гай­те­ся зу­стрі­ча­ти­ся з клі­єн­том та осо­би­сто з ним спіл­ку­ва­ти­ся. Це стає вкрай ва­жли­вим, ко­ли на­зрі­ває скла­дна си­ту­а­ція. На­ше жи­т­тя на­стіль­ки за­хо­плює у свій вир та зму­шує ре­а­гу­ва­ти на про­бле­ми за до­по­мо­гою еле­ктрон­них по­ві­дом­лень, що ми не всти­га­є­мо про­сто спу­сти­ти­ся на один по­верх в офі­сно­му при­мі­щен­ні, щоб обго­во­ри­ти пи­та­н­ня віч-на-віч. Однак са­ме та­кі мо­мен­ти не­ви­му­ше­но­го спіл­ку­ва­н­ня за ка­вою чи обі­дом скрі­плю­ють на­ші вза­є­мо­від­но­си­ни та за­ли­ша­ю­ться у пам’яті як по­зи-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.