«Ли­ше по-справ­жньо­му не­за­ле­жна юр­фір­ма мо­же ре­аль­но за­хи­ща­ти ін­те­ре­си сво­їх клі­єн­тів»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У ли­пні 2018 р. укра­їн­ський офіс між­на­ро­дної юри­ди­чної фір­ми Peterka & Partners очо­лив Та­рас УТІРАЛОВ, який до цьо­го по­над 2 ро­ки обі­ймав по­са­ду за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка. Ми по­го­во­ри­ли з ним про остан­ні но­ви­ни ком­па­нії та пла­ни на май­бу­тнє, а та­кож про осо­бли­во­сті по­зи­ціо­ну­ва­н­ня і стра­те­гії Peterka & Partners

У ли­пні 2018 р. укра­їн­ський офіс між­на­ро­дної юри­ди­чної фір­ми Peterka & Partners очо­лив Та­рас УТІРАЛОВ, який до цьо­го по­над 2 ро­ки обі­ймав по­са­ду за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка. Ми по­го­во­ри­ли з ним про остан­ні но­ви­ни ком­па­нії та пла­ни на май­бу­тнє, а та­кож про осо­бли­во­сті по­зи­ціо­ну­ва­н­ня і стра­те­гії Peterka & Partners

– Та­ра­се, роз­ка­жіть, як сьо­го­дні по­зи­ціо­нує се­бе ком­па­нія Peterka & Partners на рин­ку юри­ди­чних по­слуг Укра­ї­ни? Яку мі­сію Ви ста­ви­те пе­ред со­бою як її ке­рів­ник? – Укра­їн­ський офіс Peterka & Partners, який я від­не­дав­на очо­лив, є гар­мо­ній­ною скла­до­вою єди­ної ко­ман­ди на­шої фір­ми, що на­ра­зі має 9 офі­сів у Цен­траль­ній та Схі­дній Єв­ро­пі. Ми по­зи­ціо­ну­є­мо се­бе не як окре­ма укра­їн­ська юри­ди­чна фір­ма, а як пов­но­цін­ний офіс ре­гіо­наль­ної фір­ми Peterka & Partners, що на­дає юри­ди­чні по­слу­ги клі­єн­там фір­ми в Укра­ї­ні. У нас цен­тра­лі­зо­ва­ний мар­ке­тинг, PR та BD на гло­баль­но­му рів­ні, що до­зво­ляє нам в усіх юрис­ди­кці­ях ді­я­ти як єди­ний ор­га­нізм, з єди­ни­ми прин­ци­па­ми, ба­че­н­ням, по­зи­ціо­ну­ва­н­ням, ці­но­утво­ре­н­ням то­що.

Укра­їн­ський офіс був від­кри­тий у 2006 р. – тре­тій за лі­ком пі­сля ма­те­рин­сько­го че­сько­го та сло­ва­цько­го. Це свід­чить про те, що вже то­ді бі­знес із Цен­траль­ної Єв­ро­пи ба­чив ве­ли­кий по­тен­ці­ал са­ме укра­їн­сько­го рин­ку. Як то­ді, так і за­раз зде­біль­шо­го ми об­слу­го­ву­є­мо клі­єн­тів, які при­хо­дять на наш ри­нок із «за­хі­дно­го сві­ту» – як з най­ближ­чо­го (Че­хія, Сло­вач­чи­на, Поль­ща), так і з більш від­да­ле­но­го (Великобританія, кра­ї­ни Пів­ні­чної Єв­ро­пи, США).

Ми не є і не бу­ли ве­ли­ким офі­сом, у нас не­має ме­ти зма­га­ти­ся за роз­мі­ра­ми чи об­ся­гом по­слуг з гран­да­ми укра­їн­сько­го рин­ку. Ми зо­рі­єн­то­ва­ні пе­ре­ва­жно на об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів, які за­зви­чай за­мов­ля­ють по­слу­ги одно­ча­сно в кіль­кох юрис­ди­кці­ях, де пред­став­ле­ні фір­ми на­шої гру­пи. Якщо коротко, то ми на­да­є­мо по­слу­ги від­по­від­но до най­ви­щих між­на­ро­дних стан­дар­тів, ети­чних прин­ци­пів, при цьо­му ма­ю­чи пов­но­цін­ний ло­каль­ний до­свід і зна­н­ня укра­їн­сько­го пра­ва, а та­кож, що не менш ва­жли­во, укра­їн­ських ре­а­лій.

Моя мі­сія про­ста на сло­вах, але не та­ка про­ста на ді­лі – про­дов­жи­ти подаль­ший роз­ви­ток фір­ми, не втра­ча­ю­чи вже на­яв­них здо­бу­тків. – На­ра­зі ком­па­нія на­лі­чує 9 офі­сів у ре­гіо­ні CEE (Цен­траль- на та Схі­дна Єв­ро­па). Як по­бу­до­ва­на ко­му­ні­ка­ція між офі­са­ми Peterka & Partners? Чи пла­ну­є­ться роз­ши­ре­н­ня? – По­чи­на­ю­чи з 2000 р. (від­кри­т­тя офі­су в Че­хії) на­ша фір­ма по­сту­по­во роз­ши­ри­ла­ся ще на 8 юрис­ди­кцій. На­зи­ваю в по­ряд­ку від­кри­т­тя: Сло­вач­чи­на, Укра­ї­на, Бол­га­рія, Ро­сія, Поль­ща, Ру­му­нія, Бі­ло­русь, Угор­щи­на. Всі 9 офі­сів Peterka & Partners є пов­ні­стю ін­те­гро­ва­ни­ми, ма­ють єди­ну стру­кту­ру управ­лі­н­ня на чо­лі з equity partners у Че­хії. Ми не є ме­ре­жею чи фран­ши­зою. Ке­ру­ю­чим пар­тне­ром не­змін­но за­ли­ша­є­ться Он­др­жей Пе­тер­ка, який очо­лює гло­баль­не ке­рів­ни­цтво усі­ма офі­са­ми фір­ми. Гло­баль­ний ме­не­джмент ви­зна­чає на­шу

бі­знес-стра­те­гію, прин­ци­пи ді­яль­но­сті, опі­ку­є­ться про­гра­мою за­до­во­ле­н­ня клі­єн­тів які­стю на­шої ро­бо­ти то­що.

При цьо­му в ко­жно­му офі­сі є мі­сце­ві пар­тне­ри, ке­рів­ни­ки офі­сів, які ма­ють всі пов­но­ва­же­н­ня для управ­лі­н­ня від­по­від­ним офі­сом та на­да­н­ня по­слуг. На від­мі­ну від ба­га­тьох між­на­ро­дних фірм, екс­па­ти у нас не ке­ру­ють офі­са­ми на по­стій­ній осно­ві (ли­ше при від­крит­ті офі­су в но­вій кра­ї­ні) та не ма­ють мо­но­по­лії на спіл­ку­ва­н­ня з клі­єн­том. Для нас ва­жли­во, що клі­єнт зав­жди має мо­жли­вість спіл­ку­ва­ти­ся з мі­сце­ви­ми юри­ста­ми та пар­тне­ра­ми, тоб­то з ти­ми, хто ре­аль­но ро­бить юри­ди­чну ро­бо­ту і від ко­го за­ле­жить її якість.

Для більш ті­сної спів­пра­ці між офі­са­ми ство­ре­ні між­о­фі­сні пра­кти­ки за га­лу­зя­ми пра­ва та сфе­ра­ми ін­ду­стрії. Ко­жна пра­кти­ка має сво­го лі­де­ра, який ко­ор­ди­нує ро­бо­ту окре­мо­го юри­ди­чно­го на­прям­ку в усіх 9 офі­сах ком­па­нії. В ме­жах ко­жної пра­кти­ки від­бу­ва­є­ться по­стій­не спіл­ку­ва­н­ня між юри­ста­ми рі­зних офі­сів з ме­тою обмі­ну до­сві­дом. Я є ке­рів­ни­ком пра­кти­ки ІТ-пра­ва.

Що сто­су­є­ться роз­ши­ре­н­ня, то на­ра­зі у про­це­сі від­кри­т­тя офіс у Хор­ва­тії. Подаль­ше роз­ши­ре­н­ня не пла­ну­є­ться, оскіль­ки ми не пра­гне­мо ста­ти гло­баль­ною фір­мою, на­то­мість фо­ку­су­є­мо­ся на ре­гіо­ні, який нам зро­зумі­лий з по­зи­ції бі­знес-про­це­сів, тра­ди­цій та схо­жої куль­ту­ри. Зав­дя­ки цьо­му ми ма­є­мо бі­знес- орі­єн­тов­не кон­суль­ту­ва­н­ня в ко­жній кра­ї­ні. Ми не за­йма­є­мо­ся пра­вом за­ра­ди пра­ва, оскіль­ки ро­зу­мі­є­мо, що для клі­єн­та го­лов­не – ви­рі­ше­н­ня йо­го бі­знес-зав­дань із за­сто­су­ва­н­ням пра­во­вих ме­ха­ні­змів. При цьо­му го­лов­ною умо­вою для нас є 100% від­по­від­ність за­ко­но­дав­ству ко­жної кра­ї­ни. – Ві­до­мо, що укра­їн­ський офіс пра­цює з 2006 р. Чо­го вда­ло­ся до­сяг­ти та які тру­дно­щі по­до­ла­ти за ці ро­ки? – Я ска­зав би, що го­лов­не, чо­го нам вда­ло­ся до­сяг­ти – це ста­ти міс­тком для бі­зне­су з кра­їн Цен­траль­ної Єв­ро­пи у про­це­сі ви­хо­ду на укра­їн­ський ри­нок. Цьо­му спри­яє те, що клі­єнт за­зви­чай спер­шу звер­та­є­ться до близь­ких йо­му за сприйня­т­тям юри­стів у сво­їй кра­ї­ні, в якій у нас є офіс, а під час роз­ши­ре­н­ня на ри­нок Укра­ї­ни ми йо­го тут «під­хо­плю­є­мо». При цьо­му клі­єн­ту не до­во­ди­ться ще раз по­вто­рю­ва­ти все те, що він вже по­яснив ра­дни­кам у сво­їй кра­ї­ні, адже ми вже зна­є­мо про йо­го бі­знес все, що мо­же зна­до­би­ти­ся для най­кра­що­го на­да­н­ня по­слуг в Укра­ї­ні, вра­хо­ву­ю­чи спе­ци­фі­ку бі­знес-про­це­сів клі­єн­та.

Зві­сно, бу­ли рі­зні ча­си. У кри­зо­ві ро­ки, ра­зом з від­то­ком іно­зем­но­го бі­зне­су з Укра­ї­ни, ми спо­сте­рі­га­ли пев­ний від­тік клі­єн­тів. На ща­стя, за­раз си­ту­а­ція зна­чно по­кра­щу­є­ться, ста­рі клі­єн­ти по­вер­та­ю­ться в Укра­ї­ну, а та­кож за­хо­дять но­ві ве­ли­кі бі­зне­си. – Роз­ка­жіть про спе­ци­фі­ку ро­бо­ти ве­ли­кої ко­ман­ди. Чи існу­ють якісь ноу-хау в ро­бо­ті пар­тне­рів фір­ми та юри­стів? Як опти­мі­зу­є­те свою ро­бо­ту, які те­хно­ло­гії за­сто­со­ву­є­те? – Хо­ча укра­їн­ський офіс є по­рів­ня­но ма­лим за роз­мі­ра­ми, на­справ­ді ми від­чу­ва­є­мо, що пра­цю­є­мо у ве­ли­кій ко­ман­ді зав­дя­ки що­ден­но­му спіл­ку­ван­ню з ко­ле­га­ми з ін­ших офі­сів. Це від­бу­ва­є­ться як у клі­єнт­ських пи­та­н­нях, так і в ме­жах ре­гу­ляр­но­го обмі­ну до­сві­дом у від­по­від­них пра­кти­ках.

Ті­сній вза­є­мо­дії та спіл­ку­ван­ню спри­яє ви­ко­ри­ста­н­ня єди­но­го для всіх офі­сів про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня – си­сте­ми CRM та управ­лі­н­ня бі­знес-про­це­са­ми. Це до­зво­ляє швид­ко і про­зо­ро при­йма­ти рі­ше­н­ня, за­без­пе­чу­ю­чи фун­кціо­ну­ва­н­ня прин­ци­пу «єди­на фір­ма» між рі­зни­ми юрис­ди­кці­я­ми. Зокре­ма, ми ма­є­мо змо­гу не­гай­но по­ба­чи- ти, яку ро­бо­ту для клі­єн­та який з офі­сів ви­ко­нує, хто є кон­та­ктною осо­бою з тих чи ін­ших пи­тань у клі­єн­та, які по­ба­жа­н­ня має клі­єнт що­до по­бу­до­ви від­но­син з на­шою фір­мою то­що. Це на­дає змо­гу не ви­тра­ча­ти час на з’ясу­ва­н­ня всіх об­ста­вин, не­об­хі­дних для на­да­н­ня по­слуг клі­єн­ту, а от­же, не до­ку­ча­ти клі­єн­ту із зай­ви­ми за­пи­та­н­ня­ми.

Та­кож ця система до­зво­ляє в ре­жи­мі он­лайн спо­сте­рі­га­ти за за­ван­та­же­ні­стю юри­стів, фі­нан­со­ви­ми по­ка­зни­ка­ми та ін., щоб у ра­зі по­тре­би не­гай­но ско­ри­гу­ва­ти ро­бо­ту.

– The Legal 500 тра­ди­цій­но від­зна­чає нас у сфе­рах Commercial, corporate and M&A та Employment. За­га­лом, це до­ста­тньо то­чно від­обра­жає основ­ні за об­ся­га­ми на­прям­ки ро­бо­ти на­шо­го офі­су. Зві­сно, ми пра­цю­є­мо та­кож в ін­ших сфе­рах (су­ди, бан­крут­ство, ін­те­ле­кту­аль­на вла­сність, по­да­тки), але в за­зна­че­них ви­ще – тра­ди­цій­но най­біль­ше. – Як ке­рів­ник пра­кти­ки IT-пра­ва роз­ка­жіть, які тен­ден­ції мо­жна від­зна­чи­ти у зга­да­ній сфе­рі? На­ра­зі в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться пев­ний бум IТ-ком­па­ній.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.