Пов­ний де­стру­ктив,

або як не вар­то про­су­ва­ти юри­ди­чні по­слу­ги

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Скіль­ки слів ска­за­но, ста­тей на­пи­са­но та ма­ло не пі­сень про­спі­ва­но про те, як ви­ве­сти юри­ди­чну ком­па­нію на Олімп сла­ви. Ми ви­рі­ши­ли пі­ти ін­шим шля­хом і на­да­ти вам для роз­гля­ду на­бір ан­ти­по­рад, за до­по­мо­гою яких мо­жна зве­сти на­ні­вець осві­ту, зна­н­ня і до­свід юри­стів та пар­тне­рів сво­єї ком­па­нії.

Чо­му са­ме ан­ти­по­ра­ди? Кіль­ка ро­ків то­му, ко­ли юри­ди­чний бі­знес був не та­ким кон­ку­рент- ним і про­су­ва­н­ням сво­їх по­слуг за­йма­ли­ся зде­біль­шо­го пар­тне­ри, а не по­ту­жні пі­ар- слу­жби та мар­ке­тин­го­ві де­пар­та­мен­ти, ма­буть, бу­ло б скла­дно під­го­ту­ва­ти по­ді­бний ма­те­рі­ал.

Однак сьо­го­дні, ко­ли на вар­ті че­сті й гі­дно­сті юри­ди­чної ком­па­нії сто­їть ко­ман­да у скла­ді стра­те­гі­чно ми­сля­чо­го BD-ме­не­дже­ра, про­фе­сій­но­го мар­ке­то­ло­га та кре­а­тив­но­го пі­ар­ни­ка, в пе­рі­од актив­но­го роз­ви­тку і ви­ко­ри­ста­н­ня те­хно­ло­гій, збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті мар­ке­тин­го­вих ін­стру­мен­тів та ідей для по­зи­ціо­ну­ва­н­ня, лег­ше на­пи­са­ти про те, як не мо­жна се­бе « про­да­ва­ти » , ніж про те, як вар­то це ро­би­ти. Хо­ча і цей спи­сок ви­явив­ся до­ста­тньо роз­ло­гим.

От­же, най­кра­щі мар­ке­то­ло­ги та пі­ар- ме­не­дже­ри юри­ди­чно­го рин­ку роз­по­від­а­ють вам про най­гір­ші по­ра­ди що­до сво­єї ро­бо­ти.

• Чим скла­дні­ше, тим кра­ще. Ви ж юрист, екс­перт у сво­їй га­лу­зі, на­вча­ли­ся у пре­сти­жно­му ВНЗ, вір­ту­о­зно опа­ну­ва­ли юри­ди­чну тер­мі­но­ло­гію, тож ви з лег­кі­стю Льва Тол­сто­го скла­да­є­те ре­че­н­ня на пів­сто­рін­ки. Ви впев­нен­ні, що лег­ко за­во­ю­є­те ав­то­ри­тет та ре­пу­та­цію справ­жньо­го про­фе­сіо­на­ла се­ред чи­та­чів бі­знес-ви­дань. Все так і скла­ло­ся б, як­би не одне ма­лень­ке «але» – по­га­на ро­бо­та PR-від­ді­лу. Що во­ни вза­га­лі у цьо­му тям­лять?! Ро­блять з одно­го фі­лі­гран­но від­шлі­фо­ва­но­го ба­га­то­рів­не­во­го ре­че­н­ня де­сять про­стих, за­мі­ню­ють тер­мі­ни (свя­та свя­тих) на про­сті сло­ва, які ро­зу­міє ко­жен шко­ляр, а по­ясню­ють та­ке ві­ро­лом­ство тим, що ні­би­то ді­ло­ві ЗМІ ви­ма­га­ють текс­ти, на­пи­са­ні про­сти­ми сло­ва­ми та про­сять уни­ка­ти зай­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня тер­мі­но­ло­гії. Щось тут не так! Клі­єн­ти ж не до­ві­рять мі­льяр­дні про­е­кти юри­сту, який пи­ше про­сто про скла­дне. Ні, за­по­ру­ка успі­ху – пи­са­ти яко­мо­га скла­дні­ше про про­сті ре­чі.

• Ко­мен­туй­те все, аб­со­лю­тно все: від ДТП до ба­га­то­міль­йон­но­го по­зо­ву в Лон­дон­сько­му ар­бі­тра­жно­му су­ді. Ви ж екс­перт ши­ро­ко­го про­фі­лю, то­му до­по­мо­же­те і ДТП пра­виль­но офор­ми­ти, і про­ана­лі­зу­є­те пер­спе­кти­ви ба­га­то­міль­йон­но­го по­зо­ву в Лон­дон­сько­му ар­бі­тра­жно­му су­ді. Чим біль­ше тем ко­мен­ту­є­те, тим біль­ше по­тен­цій­них клі­єн­тів мо­же­те отри­ма­ти. Не­ві­до­мо, ко­ли там на­сту­пний ба­га­то­міль­йон­ний M&A про­ект бу­де, а от ДТП у нас на ко­жно­му кро­ці. Це ж ло­гі­чно! Не слу­хай­те ви цих PR-фа­хів­ців з їхні­ми по­ра­да­ми сфо­к­усу­ва­ти­ся на більш вузь­ко­му спе­ктрі пи­тань.

• Де­кла­руй­те мо­дні цін­но­сті. Ви­ко­ри­сто­вуй­те біль­ше мо­дних слів. Чим ви гір­ші за кон­ку­рен­тів? Ін­но­ва­цій­ність, про­зо­рість, гну­чкість – за­пам’ятай­те ці сло­ва та встав­ляй­те за ко­жної на­го­ди. Го­лов­не – не від­ста­ва­ти від ко­лег. На­ві­що ви­тра­ча­ти ку­пу ча­су та гро­шей на опти­мі­за­цію про­це­сів, впро­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій та ре­шту не­зро­зумі­лих ре­чей? Не­хай ін­ші ви­на­хо­дять но­ві стру­кту­ри, ство­рю­ють но­ві про­ду­кти та пе­ре­хо­дять у хма­ри. Хто ж пе­ре­ві­рить, що у вас цьо­го не­має? Чим чер­го­вий клі­єнт­ський при­йом з ко­ктей­ля­ми не ін­но­ва­ція?

• Ігно­руй­те не­га­тив. Без жо­дних ва­гань ви­да­ляй­те всі не­га­тив­ні ко­мен­та­рі у со­цме­ре­жах. Ця по­ра­да є ло­гі­чним про­дов­же­н­ням по­пе­ре­дньої. На­пи­сав хтось щось на ва­шій осо­би­стій сто­рін­ці чи на сто­рін­ці фір­ми – не­гай­но ви­да­ляй­те, адже клі­єн­ти ж мо­жуть по­ба­чи­ти. Хто там що по­мі­тить у цьо­му не­скін­чен­но­му по­то­ці ін­фор­ма­ції. Ви ж не Ілон Маск, щоб за­зна­ти ба­га­то­міль­йон­них зби­тків че­рез якийсь там пост або коментар у со­цме­ре­жах. Print screen? Ні, не чу­ли.

• На­йміть до­свід­че­но­го мар­ке­то­ло­га, а по­тім вка­зуй­те йо­му, що ро­би­ти. Дій­сно, що мо­же зна­ти не юрист про всі тон­ко­щі про­су­ва­н­ня юри­ди­чних по­слуг. Тим па­че, якщо ще й екс­пер­та з ін­шої га­лу­зі пе­ре­ма­ни­ли. Не­хай для по­ча­тку по­пра­цює кур'єром між топ-ме­не­джмен­том. Про­фе­сіо­нал по­ви­нен впо­ра­ти­ся з тим, щоб до­би­ти­ся ін­фор­ма­цію в одно­го юри­ста, по­ка­за­ти ін­шо­му, по­кір­но від­си­ді­ти зу­стріч топ-ме­не­джмен­ту і зно­ву ро­би­ти, що ска­жуть. Го­лов­не – мо­жна пе­ред ко­ле­га­ми по­хи­зу­ва­ти­ся, яко­го до­свід­че­но­го фа­хів­ця ви найня­ли. На­га­дує ди­тя­чу пі­сень­ку: «Щоб усі бо­я­лись, щоб не на­смі­ха­лись».

На­о­ста­нок, пам'ятай­те, що чі­тка по­ста­нов­ка будь-яких зав­дань ва­шій PR/мар­ке­тин­го­вій ко­ман­ді не по­трі­бна. Во­ни ж про­фе­сіо­на­ли, то­му ма­ють вга­ду­ва­ти ме­ло­дію з двох нот. На­ма­гай­те­ся да­ти яко­мо­га мен­ше кон­кре­ти­ки. Не обме­жуй­те їхній по­літ кре­а­ти­ву. Як на­слі­док, ви отри­ма­є­те най­кра­щі ре­зуль­та­ти!

Біль­шість пра­кти­ку­ю­чих спе­ці­а­лі­стів умов­но мо­жна по­ді­ли­ти на тих, які ви­ко­ри­сто­ву­ють книж­ко­вий ме­тод, де ін­стру­мен­ти пе­ре­ві­ре­ні ча­сом, а та­кож тих, які бе­руть кре­а­тив за осно­ву та вті­лю­ють свою осо­би­стість у вкрай ці­ка­вих про­я­вах, ін­ко­ли за­бу­ва­ю­чи про су­во­ру ре­аль­ність юри­ди­чно­го рин­ку. «А чо­му б і ні?», – за­пи­та­є­те ви.

Зві­сно, го­во­ря­чи про про­су­ва­н­ня чи по­бу­до­ву стра­те­гі­чно­го пла­ну роз­ви­тку юри­ди­чних по­слуг, зав­жди по­трі­бно пам’ята­ти, що не­має ча­рів­ної фор­му­ли, яка одра­зу га­ран­ту­ва­ти­ме вам по­вер­не­н­ня ін­ве­сти­цій у де­ся­тки чи со­тні разів. Якщо у вас є та­кі фор­му­ли, за­те­ле­фо­нуй­те не­гай­но! Однак для то­го щоб са­мо­му не на­сту­па­ти на всі гра­блі, на які вже на­сту­пи­ли ми всі не один раз, не­об­хі­дно пиль­но ви­вча­ти чу­жі по­мил­ки, щоб не до­пу­ска­ти їх у се­бе, або хо­ча б вча­сно їх від­лов­лю­ва­ти.

От­же, до ва­шої ува­ги шкі­дли­ві по­ра­ди про те, як не вар­то ро­би­ти.

1. Ре­кла­ма по­над усе!

В один пре­кра­сний день вам за­те­ле­фо­нує агент з про­да­жу ре­клам­них май­дан­чи­ків в омрі­я­но­му ва­ми ви­дан­ні та за­про­по­нує ша­ле­но при­ва­бли­ву мо­жли­вість швид­ко «віджа­ти» ку­пу гро­шей, ви­тра­тив­ши весь ваш рі­чний бю­дже­тна їхній но­вий су­пер м е га по­пу­ляр­ний ре­клам­ний май­дан­чик. Зов­сім не­ва­жли­во, що це ж гля­нець про по­до­ро­жі чи лі­та­чки, ау­ди­то­рія ж ні­шо­ва! За­про­по­но­ва­ний дис­конт, який діє один день та са­ме для вас, про­сто не­мо­жли­во ігно­ру­ва­ти, адже ін­шо­го шан­су вже не бу­де. По­трі­бно ді­я­ти не­гай­но!

При­чо­му пі­сля то­го як ви ви­тра­ти­те весь свій ре­клам­ний бю­джет не­ві­до­мо де і не­ві­до­мо ко­му, в ре­зуль­та­ті ви мо­же­те отри­ма­ти ли­ше ту­ман­ні по­ясне­н­ня, що «ри­нок чо­мусь так див­но зре­а­гу­вав на за­про­по­но­ва­ну по­слу­гу», що «бренд та імідж ком­па­нії так швид­ко не бу­ду­є­ться», що «у всіх ін­ших про­сто ку­пле­ні зір­ко­ві ре­зуль­та­ти». Не вір­те! Во­ни вам про­сто за­здрять.

2. Лов­ля на клі­єн­та

Спіл­ку­ва­н­ня з по­тен­цій­ни­ми клі­єн­та­ми про­водь­те в соціальних ме­ре­жах. В еру ли­сту­ва­н­ня осо­би­сті офі­цій­ні зу­стрі­чі вже не ви­кли­ка­ють та­ко­го за­хо­пле­н­ня, як ра­ні­ше. Не­об­хі­дно бу­ти до­сту­пним і ду­же дру­жнім. Пи­шіть, ко­мен­туй­те фо­то­гра­фії, а ще кра­ще – роз­мі­щуй­те про­по­зи­ції про ва­ші по­слу­ги на сто­рін­ці «клі­єн­та», адже ва­ші на­мі­ри лю­ди­на по­вин­на ро­зу­мі­ти одра­зу.

По­шук клі­єн­тів по­ви­нен від­бу­ва­ти­ся зав­жди й по­всю­дно, ке­ру­ю­чись пра­ви­лом: «Чим біль­ше, тим кра­ще». За­бу­ва­є­мо про ети­ку та ке­ру­є­мо­ся ли­ше ба­жа­н­ням отри­ма­ти клі­єн­та і про­сла­ви­ти свої по­слу­ги. Всі по­вин­ні зна­ти, хто кра­щий на рин­ку. Зві­сно, це са­ме ви!

На­при­клад, якщо хтось на­пи­сав у фейс­бу­ці, що впав і по­стра­ждав на кри­жа­ній до­ро­зі, ваш обов’язок – від­ре­а­гу­ва­ти ма­кси­маль­но швид­ко: «Бу­де­мо по­да­ва­ти до су­ду!». А ще кра­ще – одра­зу на­пра­ви­ти юри­ста на мі­сце по­дії.

Хтось ска­же, що більш про­фе­сій­но бу­де на­пи­са­ти: «Ви по­скар­жи­ли­ся і впа­ли че­рез мін­ли­ву по­го­ду? За­те­ле­фо­нуй­те нам!». Не вір­те, не до­по­мо­же. Клі­єн­та по­трі­бно бра­ти «те­плень­ким», на­віть кра­ще одра­зу шу­ка­ти в ре­є­стрі, де про­жи­ває по­стра­жда­лий – і гай­да до ньо­го.

3. Будь ла­ска, за­будь­те про сво­їх кон­ку­рен­тів!

Всіх нас на­вча­ють, що на «вій­ні» по­трі­бно зна­ти сво­го про­тив­ни­ка в ли­це. Згі­дно з те­о­рі­єю біль­шо­сті екс­пер­тів, якщо ви не зна­є­те се­бе і не зна­є­те сво­го во­ро­га, то кон­ку­рен­ція пра­цю­ва­ти­ме про­ти вас. Про­шу, да­вай­те без цьо­го! Ви­тра­ча­ти ко­шти й час на про­ве­де­н­ня кон­ку­рен­тно­го ана­лі­зу не дасть вам то­го ро­зу­мі­н­ня рин­ку, яке вже є у вас. Ін­ту­ї­тив­но ви зна­є­те, що ва­ша пра­кти­ка з кор­по­ра­тив­но­го пра­ва най­кра­ща, адже не ли­ше ва­ша ма­ма вам про це по­стій­но го­во­рить. У вас є ти­ся­чні пе­ре­гля­ди в ін­ста­гра­мі. А то­му зна­н­ня, що про­по­ну­ють ва­ші кон­ку­рен­ти та як їхні по­слу­ги кра­щі або гір­ші, ніж ва­ші, вже то­чно вам не до­по­мо­жуть. Адже ва­ші фо­ло­ве­ри зав­жди з ва­ми.

Альо­на ОНИЩЕНКО, ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу та роз­ви­тку Sayenko Kharenko

Ана­ста­сія ПОЗОВА, ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу та PR ЮФ Evris

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.