Бренд пар­тне­ра чи бренд ком­па­нії: що в прі­о­ри­те­ті?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ві­ктор МОРОЗ, ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex

Остан­нім ча­сом спо­жи­ва­чі юри­ди­чних по­слуг де­да­лі біль­ше орі­єн­ту­ю­ться на кон­кре­тно­го юри­ста з йо­го до­сві­дом, ха­ра­кте­ром ве­де­н­ня справ та на­ви­чка­ми, ніж на юри­ди­чну фір­му, якою гу­чною не бу­ла б її на­зва. Це об­умов­лю­є­ться пер­со­наль­ним ха­ра­кте­ром юри­ди­чних по­слуг та ба­жа­н­ням клі­єн­та ма­ти ті­сний зв’язок з їх про­вай­де­ром. Так са­мо юри­ди­чні фір­ми, за­лу­ча­ю­чи но­во­го пар­тне­ра, звер­та­ють ува­гу на йо­го пер­со­на­лію та до­свід, ві­до­мість на рин­ку се­ред ко­лег і клі­єн­тів, а та­кож на пу­блі­чність. От­же, що ж у прі­о­ри­те­ті – бренд пар­тне­ра чи бренд юри­ди­чної ком­па­нії?

На мою дум­ку, бренд ком­па­нії (зокре­ма, юри­ди­чної ком­па­нії як про­вай­де­ра пер­со­на­лі­зо­ва­них по­слуг) є су­ку­пні­стю брен­ду пар­тне­рів, які по­вин­ні бу­ти гар­мо­ні­зо­ва­ні між со­бою. Тут ціл­ком до­ре­чним бу­де при­слів’я: «Не мі­сце кра­сить лю­ди­ну, а лю­ди­на при­кра­шає мі­сце». Адже за умо­ви ефе­ктив­но­го до­пов­не­н­ня одним з пар­тне­рів на­ви­чок ін­ших пар­тне­рів фір­ми пер­со­наль­ний бренд та­ко­го пар­тне­ра по­си­лює бренд ком­па­нії.

Без­пе­ре­чно, бренд ком­па­нії за­ле­жить без­по­се­ре­дньо від брен­дів пар­тне­рів та ін­ших пра­ців­ни­ків ком­па­нії, з яки­ми клі­єнт ком­па­нії по­ви­нен по­стій­но вза­є­мо­ді­я­ти у про­це­сі ро­бо­ти над йо­го про­е­ктом. Во­дно­час бренд ком­па­нії є га­ран­ті­єю для клі­єн­та, що йо­му бу­дуть на­да­ні по­слу­ги ви­со­кої яко­сті, а у ра­зі будь-яких не­до­лі­ків у ро­бо­ті ком­па­нія не­сти­ме від­по­від­аль­ність за свої дії. Тоб­то осо­би­сті брен­ди пар­тне­рів та про­від­них юри­стів юри­ди­чної ком­па­нії, їхні пер­со­наль­ні цін­но­сті ство­рю­ють бренд ком­па­нії, який за­без­пе­чує ро­зу­мі­н­ня клі­єн­том ви­со­кої яко­сті по­слуг, що на­да­ю­ться та­ки­ми пар­тне­ра­ми та про­від­ни­ми юри­ста­ми. В цьо­му ви­пад­ку до­ціль­но ве­сти мо­ву про ко­ман­ду пер­со­наль­них брен­дів, об’єд­на­них єди­ною ме­тою, єди­ною стра­те­гі­єю по­ве­дін­ки на рин­ку, єди­ни­ми прин­ци­па­ми ро­бо­ти та єди­ним ре­зуль­та­том у ви­гля­ді успі­шно ре­а­лі­зо­ва­них про­е­ктів або ви­гра­них су­до­вих спо­рів.

Щоб збу­ду­ва­ти силь­ний бренд ком­па­нії, ко­жен з пар­тне­рів ком­па­нії та її про­від­них юри­стів як но­сії пер­со­наль­но­го брен­ду по­вин­ні до­кла­да­ти ма­кси­мум зу­силь для про­су­ва­н­ня та по­пу­ля­ри­за­ції брен­ду ком­па­нії шля­хом роз­кри­т­тя йо­го су­тно­сті та цін­но­сті. Якщо пар­тнер ком­па­нії не про­су­ва­ти­ме її бренд, клі­єнт не ді­зна­є­ться, що та­кий бренд існує, в чо­му по­ля­гає йо­го цін­ність, не по­ба­чить ці­лі­сно­сті брен­ду ком­па­нії. То­му одним з го­лов­них зав­дань пар­тне­ра фір­ми є про­су­ва­н­ня не ли­ше вла­сно­го пер­со­наль­но­го брен­ду, але й брен­ду ком­па­нії. На­яв­ність силь­но­го брен­ду ком­па­нії на­дає клі­єн­ту ро­зу­мі­н­ня мо­жли­во­сті ви­ко­на­н­ня та­кою ком­па­ні­єю скла­дних мас­шта­бних про­е­ктів.

То­му в про­це­сі фор­му­ва­н­ня ко­ман­ди юри­ди­чної фір­ми ду­же ва­жли­вим є ро­зу­мі­н­ня пе­ре­ваг і не­до­лі­ків окре­мих ін­ди­ві­ду­аль­них брен­дів пар­тне­рів, мо­жли­вість змі­цне­н­ня брен­ду ком­па­нії від при­єд­на­н­ня та­ких пар­тне­рів до ком­па­нії та її подаль­шо­го про­су­ва­н­ня на рин­ку зав­дя­ки та­ко­му пер­со­наль­но­му брен­ду.

Пер­со­наль­ний бренд та со­ці­аль­ні на­ви­чки (вмі­н­ня по­во­ди­ти­ся з ко­ле­га­ми по юри­ди­чно­му це­ху та клі­єн­та­ми) не­об­хі­дно фор­му­ва­ти по­чи­на­ю­чи зі сту­дент­ських ро­ків, що за­без­пе­чить подаль­ше про­су­ва­н­ня їх но­сія на юри­ди­чно­му рин­ку. Облич­чя юри­ста – це якість йо­го ро­бо­ти та за­до­во­ле­ність клі­єн­та, який бу­де ре­ко­мен­ду­ва­ти юри­ста сво­їм зна­йо­мим. Са­ме та­ка якість ро­бо­ти ви­зна­чає бренд юри­ста, вка­зу­ю­чи на йо­го зна­н­ня, про­фе­сіо­на­лізм, ін­ші ді­ло­ві та пер­со­наль­ні ри­си, яких очі­кує клі­єнт від юри­ста.

Для то­го щоб клі­єнт по­ба­чив облич­чя юри­ста та зро­зу­мів якість йо­го по­слуг, ціл­ком до­ре­чно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кі ін­стру­мен­ти як пу­блі­ка­ції в ЗМІ, ви­сту­пи на рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дах, участь у соціальних ме­ре­жах, з яких клі­єнт мо­же зро­зу­мі­ти ком­пе­тен­цію юри­ста та ви­зна­чи­ти­ся, чи го­то­вий він до­ві­ри­ти йо­му ро­бо­ту над сво­ї­ми про­е­кта­ми. Хо­ча, без­пе­ре­чно, го­лов­ним дже­ре­лом під­твер­дже­н­ня успі­шно­сті брен­ду пар­тне­ра юри­ди­чної ком­па­нії, як і ком­па­нії за­га­лом, є ре­ко­мен­да­ції клі­єн­тів, які вже пра­цю­ють з від­по­від­ним брен­дом та за­до­во­ле­ні які­стю та­кої спів­пра­ці.

У про­це­сі фор­му­ва­н­ня пер­со­наль­но­го брен­ду пар­тне­ра ва­жли­во не втра­ти­ти ін­ди­ві­ду­аль­ність, зо­се­ре­див­шись на ви­зна­чен­ні силь­них сто­рін фа­хів­ця та роз­ви­тку тих, що є слаб­ши­ми.

Та­ким чи­ном, роз­ви­ток силь­но­го брен­ду пар­тне­ра є ва­жли­вим не ли-

Якщо пар­тнер ком­па­нії не про­су­ва­ти­ме її бренд, клі­єнт не ді­зна­є­ться, що та­кий бренд існує

ше для пар­тне­ра, але й для ком­па­нії, яку він пред­став­ляє. У ра­зі на­яв­но­сті силь­но­го пер­со­наль­но­го брен­ду пар­тне­ра мо­жли­ва йо­го по­зи­тив­на си­нер­гія з брен­дом фір­ми, що за­без­пе­чить за­до­во­ле­ність клі­єн­та фір­ми та, як на­слі­док, за­до­во­ле­ність пар­тне­ра. От­же, пер­со­наль­ний бренд пар­тне­ра, за умо­ви йо­го ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня, не ли­ше не пе­ре­шко­джає, але й спри­яє роз­ви­тку брен­ду ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.