60-рі­чна істо­рія успі­ху між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу

Yurydychna Gazeta - - FRONT PAGE - Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Ми­ну­ло­го ти­жня у Ки­є­ві про­йшли V Мі­жна­ро­дні ар­бі­тра­жні чи­та­н­ня пам’яті ака­де­мі­ка І. Г. По­бір­чен­ка.

Зва­жа­ю­чи на те, що у 2018 р. від­зна­ча­є­ться 60-річ­чя прийня­т­тя Нью-Йорк­ської кон­вен­ції про ви­зна­н­ня та ви­ко­на­н­ня іно­зем­них ар­бі­тра­жних рі­шень (1958 р.), уча­сни­ка­ми якої є 159 дер­жав, ор­га­ні­за­то­ри чи­тань ви­рі­ши­ли при­свя­ти­ти за­хід те­мі «Нью-Йорк­ська кон­вен­ція про ви­зна­н­ня та ви­ко­нан- ня іно­зем­них ар­бі­тра­жних рі­шень: 60-рі­чна істо­рія успі­ху».

Ві­та­ю­чи го­стей, Го­ло­ва ICAC Ми­ко­ла Се­лі­вон за­зна­чив, що на чи­та­н­ня за­ре­є­стру­ва­ло­ся по­над 150 уча­сни­ків, 40 з яких є су­д­дя­ми.

Го­ло­ва Вер­хов­но­го Су­ду Ва­лен­ти­на Да­ні­шев­ська від­зна­чи­ла по­пу­ляр­ність аль­тер­на­тив­но­го ме­то­ду ви­рі­ше­н­ня спо­рів. За її сло­ва­ми, в де­яких кра­ї­нах на­віть ви­ни­кає за­не­по­ко­є­н­ня, що аль­тер­на­тив­ний ме­тод ви­рі­шен- ня спо­рів стає основ­ним, а дер­жав­ні су­ди го­во­рять, що во­ни вже мен­ше впли­ва­ють на фор­му­ва­н­ня пра­ва. «Однак я вва­жаю, що го­лов­ним є не те, хто фор­мує пра­во, а як йо­го фор­му­ють», – під­кре­сли­ла па­ні Да­ні­шев­ська. На її дум­ку, дер­жав­ні су­ди ра­зом з ар­бі­тра­жни­ми ін­сти­ту­ці­я­ми змо­жуть до­сяг­ти ва­жли­вої ме­ти – від­но­ви­ти до­ві­ру до су­до­вої вла­ди.

Ми­ко­ла Се­лі­вон ви­сло­вив вдя­чність Го­ло­ві ВС за про­ар­бі­тра­жну по­зи­цію в остан­ніх рі­ше­н­нях Вер­хов­но­го Су­ду. «Ма­є­мо на­дію, що су­до­ва си­сте­ма ста­не ре­аль­ним за­хи­сни­ком прав, сво­бод та ін­те­ре­сів як гро­ма­дян, так і суб’єктів під­при­єм­ни­цтва», – під­кре­слив Го­ло­ва ICAC.

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка Гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Оле­ксія Фі­ла­то­ва, Нью-Йорк­ська кон­вен­ція є тим між­на­ро­дним до­го­во­ром, який здій­снив най­біль­ший вплив на роз­ви­ток між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу, а та­кож на по­пу­ля­ри­за­цію цьо­го за­со­бу ви­рі­ше­н­ня спо­рів в усьо­му сві­ті.

Пан Фі­ла­тов про­го­ло­сив сло­ва по­ша­ни та по­дя­ки пам’яті ака­де­мі­ка І. Г. По­бір­чен­ка: «Це лю­ди­на, яка 26 ро­ків то­му за­по­ча­тку­ва­ла на ін­сти­ту­цій­но­му рів­ні між­на­ро­дний ко­мер­цій­ний ар­бі­траж в Укра­ї­ні та до­кла­ла чи­ма­ло зу­силь для ста­нов­ле­н­ня МКАС і МАК при ТПП Укра­ї­ни. Не­пе­ре­сі­чна лю­ди­на… Це той ви­па­док, ко­ли осо­би­стість ро­бить істо­рію».

Хо­се Ан­хель Естрел­ла-Фа­рія, стар­ший юрист Се­кре­та­рі­а­ту ЮНСІТРАЛ, пе­ре­ко­на­ний, що Нью-Йорк­ська кон­вен­ція є най­більш успі­шним до­го­во­ром у сфе­рі ко­мер­цій­но­го пра­ва. За йо­го сло­ва­ми, під­трим­ка, ви­зна­н­ня та ви­ко­на­н­ня ар­бі­тра­жних рі­шень за­без­пе­чить при­плив ін­ве­сти­цій до від­по­від­них кра­їн.

Пре­зи­дент Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти Укра­ї­ни Ген­на­дій Чи­жи­ков на­го­ло­сив, що ТПП зав­жди під­три­му­ва­ла і бу­де під­три­му­ва­ти МКАС. Для бі­зне­су ар­бі­тра­жний суд є ду­же ва­жли­вим. Він за­без­пе­чує швид­ке, ефе­ктив­не та еко­ном­не ви­рі­ше­н­ня бі­знес-спо­рів.

Пер­ша се­сія бу­ла при­свя­че­на те­мі «Нью-Йорк­ська кон­вен­ція – ефе­ктив­ний ба­га­то­сто­рон­ній ін­стру­мент у сфе­рі між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жу». Мо­де­ру­вав її про­фе­сор юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту Стам­буль­сько­го уні­вер­си­те­ту (Ту­реч­чи­на) Ер­гун Оз­су­най.

Хо­се Ан­хель Естрел­ла-Фа­рія у сво­їй до­по­віді ви­сві­тлив пи­та­н­ня що­до зна­че­н­ня кон­вен­ції та пер­спе­кти­ви її за­сто­су­ва­н­ня в су­ча­сних умо­вах. Він за­зна­чив, що Кон­вен­ція спри­яє за­без­пе­чен­ню ар­бі­тра­жно­го за­сте­ре­же­н­ня (п. 3, ст. 2), усу­ває по­двій­ну ек­зе­ква­ту­ру, по­зи­тив­но обме­жує ви­пад­ки від­мов у ви­ко­нан­ні (ст. 5), має май­же уні­вер­саль­не сприйня­т­тя (біль­ше ніж 130 ра­ти­фі­ка­цій).

Зва­жа­ю­чи на той факт, що уча­сни­ка­ми Кон­вен­ції є 159 кра­їн, зро­зумі­ло, що у ко­жної бу­де своє тлу­ма­че­н­ня її окре­мих по­ло­жень. То­му UNCITRAL пі­дго­ту­ва­ла до­ку­мент- на­пра­цю­ва­н­ня що­до тлу­ма­че­н­ня окре­мих по­ло­жень Кон­вен­ції.

На дум­ку До­ме­ні­ко Ді П’єтро, екс­пер­та з між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу ЮФ Bryan Cave Leighton Paisner (США), Нью-Йорк­ська кон­вен­ція є одним з най­більш впли­во­вих ін­стру­мен­тів у між­на­ро­дно­му ар­бі­тра­жі. За йо­го сло­ва­ми, без ар­бі­тра­жних за­сте­ре­жень ми не змо­же­мо за­по­біг­ти кон­флі­ктним си­ту­а­ці­ям. Екс­перт пе­ре­ко­на­ний, що при за­сто­су­ван­ні Кон­вен­ції вар­то роз­ши­ри­ти ав­то­но­мію її кра­їн-уча­сниць.

Оле­ксандр Хра­пу­цький, ар­бітр ICAC, пар­тнер АО «Си­су­єв, Бон­дар, Хра­пу­цький» (Бі­ло­русь), роз­по­вів про вза­є­мо­дію Кон­вен­ції з ін­ши­ми між­на­ро­дни­ми до­го­во­ра­ми та на­ціо­наль­ним за­ко­ном. Зокре­ма, на те­ри­то­рії Бі­ло­ру­сі ар­бі­тра­жні рі­ше­н­ня ви­зна­ю­ться та ви­ко­ну­ю­ться, ке­ру­ю­чись Нью-Йорк­ською кон­вен­ці­єю. Дер­жав­на по­лі­ти­ка по­бу­до­ва­на та­ким чи­ном, що у про­це­сі ви­рі­ше­н­ня

спо­рів дер­жа­ва мо­же від­мо­ви­ти­ся від ви­ко­на­н­ня ар­бі­тра­жно­го рі­ше­н­ня, якщо та­ке ви­ко­на­н­ня су­пе­ре­чи­ти­ме дер­жав­ній по­лі­ти­ці.

Дру­гу се­сію чи­тань при­свя­ти­ли пи­та­н­ням ар­бі­тра­жної уго­ди в кон­текс­ті Нью-Йорк­ської кон­вен­ції. Ра­дник го­ло­ви МКАС при ТПП Укра­ї­ни Оль­га Ко­сти­ши­на про­ана­лі­зу­ва­ла основ­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки ар­бі­тра­жної уго­ди за Нью-Йорк­ською кон­вен­ці­єю. За її сло­ва­ми, зва­жа­ю­чи на те, що ме­тою Нью-Йорк­ської кон­вен­ції є спри­я­н­ня ви­рі­шен­ню між­на­ро­дних ко­мер­цій­них спо­рів шля­хом ар­бі­тра­жу, не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти, щоб су­ди до­го­вір­них дер­жав ви­зна­ва­ли ар­бі­тра­жні уго­ди та ар­бі­тра­жні рі­ше­н­ня, які на них за­сно­ва­ні.

«Ро­зро­бни­ки Кон­вен­ції на­ма­га­ли­ся за­без­пе­чи­ти, щоб на­мір сто­рін пе­ре­да­ти спо­ри на роз­гляд ар­бі­тра­жу за­ли­шав­ся не­змін­ним, щоб не від­бу­ва­лась одно­сто­ро­н­ня від­мо­ва від ар­бі­тра­жної уго­ди шля­хом звер­не­н­ня до су­до­вої си­сте­ми», – під­кре­сли­ла до­по­від­ач. Са­ме то­му ро­зро­бни­ки пе­ред­ба­чи­ли умо­ви, за яких су­ди зо­бов’яза­ні на­пра­ви­ти сто­ро­ни в ар­бі­траж, а та­кож обме­жи­ли під­ста­ви для оспо­рю­ва­н­ня дій­сно­сті ар­бі­тра­жної уго­ди.

Пар­тнер Юр­зов­ні­шсер­віс Ген­на­дій Ці­рат ви­сту­пив з те­мою «Осо­бли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня ст. ІІ (3) Нью-Йорк­ської кон­вен­ції в пра­кти­ці укра­їн­ських су­дів що­до тер­мі­нів «не­дій­сна», «втра­ти­ла си­лу», «не мо­же бу­ти ви­ко­на­на» до ар­бі­тра­жної уго­ди – pro et contra». Він по­ві­до­мив, що Кон­вен­ція ре­гу­лює два го­лов­них аспе­кти. По-пер­ше, обов’яз­ко­вість ар­бі­тра­жних угод, що є фун­да­мен­таль­ним аспе­ктом. По-дру­ге, дер­жа­ви-уча­сни­ці ви­зна­ють обов’яз­ко­вість ар­бі­тра­жних рі­шень та зо­бов’язу­ю­ться їх ви­ко­ну­ва­ти.

Що­до пер­шої ча­сти­ни в кон­текс­ті пра­кти­ки укра­їн­ських су­дів. «Дер­жав­ний суд зо­бов’яза­ний на­пра­ви­ти сто­ро­ни до ар­бі­тра­жу, якщо він не ви­знає ар­бі­тра­жну уго­ду не­дій­сною, тоб­то та­кою, що не мо­же бу­ти ви­ко­на­на або втра­ти­ла чин­ність. Ця про­це­су­аль­на кон­стру­кція за­крі­пле­на у ч. 3 ст. 2 Кон­вен­ції. На сьо­го­дні ми ма­є­мо ма­сив уза­галь­нень су­до­вої пра­кти­ки із за­сто­су­ва­н­ня цьо­го пун­кту Кон­вен­ції. За остан­ні 10-15 ро­ків на­ші су­ди та­кож на­пра­цю­ва­ли до­ста­тньо ма­те­рі­а­лів із за­сто­су­ва­н­ня ці­єї стат­ті», – за­зна­чив до­по­від­ач.

Су­до­ва пра­кти­ка го­спо­дар­ських су­дів Укра­ї­ни свід­чить про те, що в ба­га­тьох спра­вах цю ста­т­тю Кон­вен­ції за­сто­со­ву­ють до­бро­со­ві­сно – сто­ро­ни на­прав­ля­ють до ар­бі­тра­жу. Однак є три про­це­су­аль­них кон­стру­кції-ви­ня­тки:

• якщо мо­ва йде про по­зов про ви­зна­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чно­го кон­тра­кту не­дій­сним в ча­сти­ні ар­бі­тра­жно­го за­сте­ре­же­н­ня, то су­ди при­йма­ють до про­ва­дже­н­ня, роз­гля­да­ють та ви­но­сять рі­ше­н­ня;

• про­ва­дже­н­ня, які сто­су­ю­ться ви­ко­на­н­ня чи не­на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чно­го кон­тра­кту з одно­ча­сною ви­мо­гою ви­зна­ти ар­бі­тра­жну уго­ду не­дій­сною (та­кі по­зо­ви по­да­ю­ться, а су­ди при­йма­ють їх для роз­гля­ду);

• про­ва­дже­н­ня, які по­ру­шу­ю­ться за по­зо­ва­ми до кіль­кох від­по­від­а­чів, при­чо­му ви­мо­га до одних від­по­від­а­чів су­то фор­маль­на, а до ін­ших – ви­зна­ти зов­ні­шньо­еко­но­мі­чний кон­тракт у ча­сти­ні ар­бі­тра­жно­го за­сте­ре­же­н­ня не­дій­сним (су­ди при­йма­ють до про­ва­дже­н­ня ці спра­ви та ви­зна­ють ар­бі­тра­жні уго­ди не­дій­сни­ми).

Пи­та­н­ня що­до меж втру­ча­н­ня дер­жав­но­го су­ду під час ре­а­лі­за­ції ар­бі­тра­жем прин­ци­пу «ком­пе­тен­ції-ком­пе­тен­ції» про­ана­лі­зу­вав у сво­їй до­по­віді су­д­дя Вер­хов­но­го Су­ду

Ко­стян­тин Піль­ков. Для на­шої кра­ї­ни це ва­жли­во, оскіль­ки утвер­див­ся під­хід, що укла­де­н­ня ар­бі­тра­жної уго­ди – це не від­мо­ва від пра­ва на до­ступ до пра­во­су­д­дя, що су­пе­ре­чить Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. «Існує пра­кти­ка ЄСПЛ, що вті­лює по­зи­цію – від­мо­ва від звер­не­н­ня до су­ду на ко­ристь ви­рі­ше­н­ня спо­ру в ар­бі­тра­жі жо­дним чи­ном не су­пе­ре­чить ст. 6 Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції з прав лю­ди­ни», – на­го­ло­сив су­д­дя.

Ге­не Бурд, пар­тнер ЮФ Arnall Golden Gregory (США), роз­крив пи­та­н­ня ви­зна­н­ня та при­ве­де­н­ня до ви­ко­на­н­ня ар­бі­тра­жних рі­шень що­до осіб, які не під­пи­су­ва­ли ар­бі­тра­жну уго­ду, в кон­текс­ті за­ко­но­дав­ства США. За йо­го сло­ва­ми, в Нью­Йорк­ській кон­вен­ції не­має жо­дної згад­ки з при­во­ду то­го, що сто­ро­на, яка не під­пи­су­ва­ла ар­бі­тра­жну уго­ду, не має пра­ва бу­ти ча­сти­ною ар­бі­тра­жної про­це­ду­ри.

«В США Нью-Йорк­ська кон­вен­ція бу­ла вве­де­на на осно­ві Фе­де­раль­но­го ар­бі­тра­жно­го акту. У ст. 201-202 за­зна­че­но, що Кон­вен­ція є ча­сти­ною фе­де­раль­но­го за­ко­но­дав­ства. Однак все одно по­стає пи­та­н­ня про те, хто ви­рі­шує, чи мо­же не під­пи­сант ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ар­бі­тра­жне за­сте­ре­же­н­ня. Це ви­зна­чає са­ме суд», – під­кре­слив юрист. Згі­дно з аме­ри­кан­ським за­ко­но­дав­ством, існує де­кіль­ка прин­ци­пів, за яки­ми не­під­пи­сант уго­ди мо­же бу­ти сто­ро­ною ар­бі­тра­жно­го про­це­су:

• прин­цип «усту­пки» – якщо одна сто­ро­на по­сту­пи­ла­ся сво­ї­ми обов'яз­ка­ми за кон­тра­ктом, то дру­га сто­ро­на, яка їх прийня­ла, бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня бу­ти ча­сти­ною ар­бі­тра­жної уго­ди;

• прин­цип «вклю­че­н­ня у текст» (ре­фе­ренс) – якщо є по­си­ла­н­ня на зов­ні­шні до­ку­мен­ти, які вклю­ча­ють ар­бі­тра­жне за­сте­ре­же­н­ня;

• прин­цип «тре­тя сто­ро­на бе­не­фі­ці­а­ра» – кон­тракт мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­ний осо­бою, яка не є йо­го сто­ро­ною, але отри­мує пев­ні бе­не­фі­ти за цим кон­тра­ктом (у то­му чи­слі на ви­ко­ри­ста­н­ня ар­бі­тра­жно­го за­сте­ре­же­н­ня);

• прин­цип «есто­пель» – ко­ли сто­ро­на сво­ї­ми ді­я­ми свід­чить про те, що во­на діє від­по­від­но до кон­тра­кту, хо­ча во­на йо­го не під­пи­су­ва­ла.

Про укра­їн­ський по­гляд на цю про­бле­му за­зна­чив пар­тнер Sayenko Kharenko Оле­ксандр Друг. За йо­го сло­ва­ми, в за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни не-

Хо­се Ан­хель ЕСТРЕЛ­ЛА-ФА­РІЯ, стар­ший юрист Се­кре­та­рі­а­ту ЮНСІТРАЛ Нью-Йорк­ська кон­вен­ція про ви­зна­н­ня та ви­ко­на­н­ня іно­зем­них ар­бі­тра­жних рі­шень – це те, чо­го на­справ­ді по­тре­бу­ва­ла між­на­ро­дна спіль­но­та. Ми­ко­ла СЕ­ЛІ­ВОН, Го­ло­ва ICAC Ма­є­мо на­дію, що су­до­ва си­сте­ма ста­не ре­аль­ним за­хи­сни­ком прав, сво­бод та ін­те­ре­сів як гро­ма­дян, так і суб’єктів під­при­єм­ни­цтва. Ген­на­дій ЧИ­ЖИ­КОВ, пре­зи­дент Тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти Укра­ї­ни Вар­то до­не­сти до сві­то­вої спіль­но­ти, що на­ше ар­бі­тра­жне за­ко­но­дав­ство є одним з най­но­ві­ших та най­про­гре­сив­ні­ших. Оле­ксій ФІ­ЛА­ТОВ, за­сту­пник Гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, ко­ор­ди­на­тор Ра­ди з пи­тань су­до­вої ре­фор­ми Нью-Йорк­ська кон­вен­ція про ви­зна­н­ня та ви­ко­на­н­ня іно­зем­них ар­бі­тра­жних рі­шень є яскра­вим при­кла­дом успі­шної між­на­ро­дної спів­пра­ці на гло­баль­но­му рів­ні в одно­му з ва­жли­вих пи­тань, що за­без­пе­чує роз­ви­ток між­на­ро­дної еко­но­мі­ки. Ва­лен­ти­на ДА­НІ­ШЕВ­СЬКА, Го­ло­ва Вер­хов­но­го Су­ду Сьо­го­дні не­по­га­ний час для роз­ви­тку між­на­ро­дно­го ар­бі­тра­жу. Хо­чу за­пев­ни­ти, що Вер­хов­ний Суд під­три­му­ва­ти­ме роз­ви­ток як Між­на­ро­дно­го ко­мер­цій­но­го ар­бі­тра­жно­го су­ду, так і тре­тей­ських су­дів в Укра­ї­ні. Це не ли­ше то­му, що ми до вас дру­жні, це то­му, що ми вас ду­же по­тре­бу­є­мо.

має за­бо­ро­ни, що не мо­жна ви­зна­ва­ти ар­бі­тра­жні рі­ше­н­ня про­ти осо­би, яка не під­пи­су­ва­ла ар­бі­тра­жну уго­ду. «В но­вій ре­да­кції ци­віль­но-про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу є нор­ма, що стя­гу­вач, який по­дає за­яву про ви­зна­н­ня та ви­ко­на­н­ня, по­ви­нен за­зна­чи­ти ві­до­мо­сті про уча­сни­ків ар­бі­тра­жно­го роз­гля­ду», – по­яснив юрист.

Та­кож він на­вів при­кла­ди кіль­кох укра­їн­ських справ, де по­ста­ва­ло пи­та­н­ня про участь сто­рін, які не під­пи­су­ва­ли ар­бі­тра­жну уго­ду: ар­бі­траж у США Forbes про­ти UMH Group; MILLWILL про­ти ТОВ «Укра­їн­ські Аграр­ні Ін­ве­сти­ції»; Everest Estate та ін­ші про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Тре­тя се­сія чи­тань бу­ла при­свя­че­на те­мі «Ви­зна­н­ня та при­ве­де­н­ня до ви­ко­на­н­ня ар­бі­тра­жних рі­шень: від те­о­рії до пра­кти­ки». Се­ред до­по­від­а­чів – Пьотр Но­ва­чик, ар­бітр ICAC, ке­ру­ю­чий пар­тнер ЮФ «Пьотр Но­ва­чик» (Поль­ща); Пав­ло Бє­ло­усов, ар­бітр ICAC, ра­дник ЮФ Aequo (Укра­ї­на); Ан­дреа Бйор­клунд, про­фе­сор фа­куль­те­ту пра­ва Уні­вер­си­те­ту McGill (США/Ка­на­да); Єва Кал­ні­на, ра­дник ЮФ Levy Kaufmann-Kohler (Швей­ца­рія); Сер­гій Гри­шко, ар­бітр ICAC, пар­тнер Redcliffe Partners (Укра­ї­на); То­ні Ко­ул, не­за­ле­жний ар­бітр та су­д­дя, ле­ктор юри­ди­чної шко­ли Ле­стер (Ве­ли­ко­бри­та­нія).

В ме­жах ІV се­сії уча­сни­ки з Ні­меч­чи­ни, Ла­твії, Ки­таю, Фран­ції, Ве­ли­ко­бри­та­нії, США та Укра­ї­ни обго­во­рю­ва­ли до­свід за­сто­су­ва­н­ня Нью-Йорк­ської кон­вен­ції у сво­їх кра­ї­нах.

На­сту­пний день чи­тань ор­га­ні­за­то­ри при­свя­ти­ли те­мі «Ви­ко­на­н­ня ар­бі­тра­жних рі­шень: остан­ні пре­це­ден­ти та пра­кти­ка окре­мих юрис­ди­кцій кон­ти­нен­таль­но­го і за­галь­но­го пра­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.