Не до­го­во­ром єди­ним?

Yurydychna Gazeta - - АВТОРИ НОМЕРА КОЛОНКА РЕДАКТОРА - го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти» Єгор ЖЕЛТУХІН,

Вна­слі­док еко­но­мі­чної кри­зи 2013-2014 рр. зна­чну кіль­кість укра­їн­ських бан­ків бу­ло від­не­се­но до ка­те­го­рії не­пла­то­спро­мо­жних. На­ра­зі во­ни пе­ре­бу­ва­ють у ста­ні лі­кві­да­ції та в управ­лін­ні Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб. Фонд здій­снює пе­ре­вір­ку ді­яль­но­сті бан­ку за остан­ній рік до за­про­ва­дже­н­ня тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції, в то­му чи­слі ви­яв­ляє ні­кчем­ні пра­во­чи­ни.

За сло­ва­ми юри­стів, остан­нім ча­сом збіль­шив­ся по­пит на фа­хів­ців, які до­по­ма­га­ють оскар­жу­ва­ти рі­ше­н­ня про ви­зна­н­ня до­го­во­рів ні­кчем­ни­ми. Зокре­ма, мо­ва йде про та­кі під­ста­ви ви­зна­н­ня до­го­во­рів ні­кчем­ни­ми як ні­кчем­ність від­мо­ви не­пла­то­спро­мо­жно­го бан­ку від вла­сних май­но­вих ви­мог, фа­кто­ринг чи від­сту­пле­н­ня пра­ва ви­мо­ги та не­дій­сність до­го­во­рів, укла­де­них за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня ау­кціо­нів у ме­жах справ про бан­крут­ство.

Не менш ва­жли­вим пи­та­н­ням є ана­ліз но­вим Вер­хов­ним Су­дом пра­кти­ки в га­лу­зі до­го­вір­них від­но­син, в то­му чи­слі пе­ре­гляд окре­мих рі­шень ВСУ. Зокре­ма, екс­пер­ти від­зна­ча­ють, що Ве­ли­ка Па­ла­та ВС під­три­ма­ла під­хід Вер­хов­но­го су­ду Укра­ї­ни в де­яких спра­вах.

Та­кож не втра­чає акту­аль­но­сті те­ма шлю­бних до­го­во­рів. До то­го ж чим да­лі, тим біль­ше на пра­кти­ці по­ста­ють пи­та­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень за­ко­но­дав­ства про до­го­вір­не вре­гу­лю­ва­н­ня май­но­вих від­но­син як між по­друж­жям, яке за­ре­є­стру­ва­ло шлюб, так і між осо­ба­ми, які цьо­го ще не зро­би­ли. От­же, від­по­від­на пра­кти­ка на­бу­ває по­пу­ляр­но­сті в цьо­му на­прям­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.