До­го­вір­ні спо­ри: огляд акту­аль­ної пра­кти­ки ВCУ че­рез рі­ше­н­ня ВС

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Вра­хо­ву­ю­чи но­ву ре­да­кцію про­це­су­аль­них ко­де­ксів Укра­ї­ни та змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів», які на­бу­ли чин­но­сті 15.12.2017 р., згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни №2147-VIII від 03.10.2017 р. «Про вне­се­н­ня змін до Го­спо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни та ін­ших за­ко­но­дав­чих актів», су­до­ва си­сте­ма Укра­ї­ни за­зна­ла зна­чних змін. До най­ва­жли­ві­ших з них слід від­не­сти утво­ре­н­ня но­во­го Вер­хов­но­го Су­ду та об’єд­на­н­ня в йо­го скла­ді ка­са­цій­них су­дів, які до цьо­го ді­я­ли як са­мо­стій­ні су­ди ка­са­цій­ної ін­стан­ції.

Від­по­від­но до ч. 5, 6 ст. 13 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів», в ре­да­кції За­ко­ну Укра­ї­ни №2147-VIII від 03.10.2017 р., ви­снов­ки що­до за­сто­су­ва­н­ня норм пра­ва, ви­кла­де­ні у по­ста­но­вах Вер­хов­но­го Су­ду, є обов’яз­ко­ви­ми для всіх суб’єктів вла­дних пов­но­ва­жень, які за­сто­со­ву­ють у сво­їй ді­яль­но­сті нор­ма­тив­но-пра­во­вий акт, що мі­стить від­по­від­ну нор­му пра­ва. Ви­снов­ки що­до за­сто­су­ва­н­ня норм пра­ва, ви­кла­де­ні у по­ста­но­вах Вер­хов­но­го Су­ду, вра­хо­ву­ю­ться ін­ши­ми су­да­ми під час за­сто­су­ва­н­ня та­ких норм пра­ва.

Крім то­го, у скла­ді Вер­хов­но­го Су­ду ство­ре­но ор­га­ни, які упов­но­ва- же­ні здій­сню­ва­ти пе­ре­гляд рі­шень Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни у ра­зі по­тре­би від­сту­пи­ти від ви­снов­ку що­до за­сто­су­ва­н­ня нор­ми пра­ва у по­ді­бних пра­во­від­но­си­нах, ви­кла­де­но­го в ра­ні­ше ухва­ле­но­му рі­шен­ні Вер­хов­но­го Су­ду. До та­ких ор­га­нів на­ле­жать:

• Па­ла­та Вер­хов­но­го Су­ду, до якої вхо­дить ко­ле­гія суд­дів, рі­ше­н­ня якої під­ля­гає пе­ре­гля­ду;

• Об’єд­на­на па­ла­та, якщо ко­ле­гія або па­ла­та вва­жає за не­об­хі­дне від­сту­пи­ти від ви­снов­ку що­до за­сто­су­ва­н­ня нор­ми пра­ва у по­ді­бних пра­во­від­но­си­нах, ви­кла­де­но­го в ра­ні­ше ухва­ле­но­му рі­шен­ні Вер­хов­но­го Су­ду у скла­ді ко­ле­гії суд­дів з ін­шої па­ла­ти або у скла­ді ін­шої па­ла­ти чи об’єд­на­ної па­ла­ти;

• Ве­ли­ка Па­ла­та, якщо ко­ле­гія (па­ла­та, об’єд­на­на па­ла­та) вва­жає за не­об­хі­дне від­сту­пи­ти від ви­снов­ку що­до за­сто­су­ва­н­ня нор­ми пра­ва у по­ді­бних пра­во­від­но­си­нах, ви­кла­де­но­го в ра­ні­ше ухва­ле­но­му рі­шен­ні Вер­хов­но­го Су­ду у скла­ді ко­ле­гії суд­дів (па­ла­ти, об’єд­на­ної па­ла­ти) ін­шо­го ка­са­цій­но­го су­ду або Ве­ли­кої Па­ла­ти, або якщо ді­йде ви­снов­ку, що спра­ва мі­стить ви­клю­чну пра­во­ву про­бле­му, а та­ка пе­ре­да­ча не­об­хі­дна для за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку пра­ва та фор­му­ва­н­ня єди­ної пра­во­за­сто­сов­чої пра­кти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.