Ко­ха­н­ня чи ви­жи­ва­н­ня: зно­ву про шлю­бні до­го­во­ри

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО - Пла­тон П ДАНИЛЕНКО,ДАНИЛЕНКО пар­тнер, ке­рів­ник пра­кти­ки сі­мей­но­го пра­ва ЮФ ЕКСПАТПРО

Не­зва­жа­ю­чи на те, що Сі­мей­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни до­ста­тньо де­таль­но вре­гу­льо­ва­ні пи­та­н­ня май­но­вих пра­во­від­но­син між по­друж­жям, по­друж­жя має пра­во вре­гу­лю­ва­ти їх на вла­сний роз­суд шля­хом укла­де­н­ня шлю­бно­го до­го­во­ру (май­но­ві пра­ва та обов’яз­ки по­друж­жя мо­жуть бу­ти ви­зна­че­ні іна­кше, ніж це пе­ред­ба­че­но за­галь­ни­ми пра­ви­ла­ми сі­мей­но­го за­ко­но­дав­ства). Це най­ва­жли­ві­ша осо­бли­вість за­зна­че­но­го ін­сти­ту­ту.

Шлю­бний до­го­вір є пра­во­чи­ном, за до­по­мо­гою яко­го по­друж­жя вре­гу­льо­вує май­но­ві від­но­си­ни між со­бою і ви­зна­чає май­но­ві пра­ва та обов’яз­ки як на пе­рі­од існу­ва­н­ня шлю­бу, так і на ви­па­док йо­го при­пи­не­н­ня. Ме­та до­го­во­ру – змі­цни­ти ін­сти­тут сім’ї, уни­кну­ти су­пе­ре­чок і кон­флі­ктів.

Май­но, на­бу­те по­друж­жям за час шлю­бу, на­ле­жить дру­жи­ні та чо­ло­ві­ко­ві на пра­ві спіль­ної су­мі­сної вла­сно­сті не­за­ле­жно від то­го, що один з них не мав з по­ва­жних при­чин (на­вча­н­ня, ве­де­н­ня до­ма­шньо­го го­спо­дар­ства, до­гляд за ді­тьми, хво­ро­ба то­що) са­мо­стій­но­го за­ро­бі­тку (до­хо­ду). Вва­жа­є­ться, що ко­жна річ, на­бу­та за час шлю­бу, крім ре­чей ін­ди­ві­ду­аль­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня та ін­шо­го май­на, ви­зна­че­но­го Сі­мей­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни, є об'єктом пра­ва спіль­ної су­мі­сної вла­сно­сті по­друж­жя. Са­ме та­кі по­ло­же­н­ня мі­стя­ться в чин­но­му за­ко­но­дав­стві.

Шлю­бний до­го­вір мо­же мі­сти­ти до­мов­ле­ність що­до не­по­ши­ре­н­ня на на­бу­те під час шлю­бу май­но по­ло­жень про спіль­ну су­мі­сну вла­сність і вва­жа­ти та­ке май­но спіль­ною час­тко­вою вла­сні­стю або осо­би­стою при­ва­тною вла­сні­стю одно­го з них. Згі­дно із за­ко­ном, дру­жи­на та чо­ло­вік ма­ють рів­ні пра­ва на во­ло­ді­н­ня, ко­ри­сту­ва­н­ня і роз­по­ря­джа­н­ня май­ном, що на­ле­жить їм на пра­ві спіль­ної су­мі­сної вла­сно­сті, якщо ін­ше не вста­нов­ле­но до­мов­ле­ні­стю між ни­ми.

Дру­жи­на, чо­ло­вік роз­по­ря­джа­ю­ться май­ном, що є об'єктом пра­ва спіль­ної су­мі­сної вла­сно­сті по­друж­жя, за вза­єм­ною зго­дою. Для укла­де­н­ня одним із по­друж­жя до­го­во­рів, які по­тре­бу­ють но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня та (або) дер­жав­ної ре­є­стра­ції, а та­кож до­го­во­рів сто­сов­но цін­но­го май­на, зго­да дру­го­го з по­друж­жя має бу­ти по­да­на пи­сьмо­во. Зго­да на укла­де­н­ня до­го­во­ру, який по­тре­бує но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня та (або) дер­жав­ної ре­є­стра­ції, має бу­ти но­та­рі­аль­но за­свід­че­на (ст. 65 СК Укра­ї­ни).

У шлю­бно­му до­го­во­рі мо­жна ві­ді­йти від цьо­го по­ло­же­н­ня, пе­ред­ба­чив­ши, що все май­но, яке на­бу­ва­є­ться ко­жним з них у пе­рі­од шлю­бу, є осо­би­стою при­ва­тною вла­сні­стю то­го з по­друж­жя, на чиє ім’я во­но оформ­ле­не, та роз­по­ря­дже­н­ня цим май­ном вла­сник здій­снює са­мо­стій­но, при цьо­му зго­да ін­шо­го з по­друж­жя бу­де не­по­трі­бна.

Час­тки у май­ні, що є об'єктом пра­ва спіль­ної су­мі­сної вла­сно­сті по­друж­жя, є рів­ни­ми, якщо ін­ше не ви­зна­че­но до­мов­ле­ні­стю між чо­ло­ві­ком і жін­кою або шлю­бним до­го­во­ром. Та­ким чи­ном, за ба­жа­н­ням по­друж­жя, умо­ва­ми шлю­бно­го до­го­во­ру роз­мір ча­сток у пра­ві вла­сно­сті на май­но, на­жи­те в пе­рі­од шлю­бу, мо­же бу­ти ви­зна­че­ний з від­сту­пле­н­ням від рів­но­сті ча­сток.

У шлю­бно­му до­го­во­рі по­друж­жя мо­же пе­ред­ба­чи­ти умо­ви по­ді­лу спіль­но­го май­на у ра­зі ро­зір­ва­н­ня шлю­бу, при цьо­му ви­зна­чив­ши кон­кре­тне май­но, а та­кож ін­ші ма­те­рі­аль­ні пи­та­н­ня, на­при­клад, по­ря­док по­га­ше­н­ня бор­гів (як спіль­них, так і ко­жно­го з по­друж­жя). За на­яв­но­сті та­ких умов у до­го­во­рі одра­зу мо­жна за­оща­ди­ти на роз­лу­чен­ні та збе­рег­ти час, оскіль­ки не до­ве­де­ться ді­ли­ти це май­но ні шля­хом укла­де­н­ня до­го­во­ру про йо­го по­діл, ні в су­до­во­му по­ряд­ку.

За до­по­мо­гою шлю­бно­го до­го­во­ру мо­жна ви­зна­чи­ти май­но, яке на­ле­жить ко­жно­му з по­друж­жя на пра­ві осо­би­стої при­ва­тної вла­сно­сті та яке чо­ло­вік або дру­жи­на мо­же пе­ре­да­ти для ви­ко­ри­ста­н­ня на спіль­ні по­тре­би сім’ї. Якщо у зв'яз­ку з укла­де­н­ням шлю­бу один із по­друж­жя все­ля­є­ться у жи­тло­ве при­мі­ще­н­ня, яке на­ле­жить ін­шо­му з по­друж­жя, сто­ро­ни у шлю­бно­му до­го­во­рі мо­жуть до­мо­ви­ти­ся про по­ря­док ко­ри­сту­ва­н­ня ним, а у ра­зі ро­зір­ва­н­ня шлю­бу – про звіль­не­н­ня йо­го тим з по­друж­жя, хто все­лив­ся в ньо­го.

Окрім ви­ще­за­зна­че­но­го, у шлю­бно­му до­го­во­рі сто­ро­ни мо­жуть пе­ред­ба­чи­ти ви­ко­ри­ста­н­ня на­ле­жно­го їм обом або одно­му з них май­на для за­без­пе­че­н­ня по­треб ді­тей (як спіль­них, так і на­ро­дже­них не у спіль­но­му шлю­бі), роз­мі­ри та по­ря­док по­не­се­н­ня ви­трат на їх утри­ма­н­ня, ви­хо­ва­н­ня, роз­ви­ток і на­вча­н­ня.

Умо­ва­ми та­ко­го до­го­во­ру мо­жна пе­ред­ба­чи­ти на­да­н­ня утри­ма­н­ня одно­му з по­друж­жя, не­за­ле­жно від не­пра­це­зда­тно­сті та по­тре­би у ма­те­рі­аль­ній до­по­мо­зі, на вла­сний роз­суд ви­зна­чи­ти умо­ви, роз­мір та стро­ки, в які бу­дуть здій­сню­ва­ти­ся від­по­від­ні ви­пла­ти. При цьо­му за­ко­но­да­вець пе­ред­ба­чає спро­ще­ний по­ря­док ви­тре­бу­ва­н­ня та­ких ви­плат у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня одним із по­друж­жя сво­го обов’яз­ку, а са­ме за­бор­го­ва­ність за алі­мен­та­ми мо­же стя­гу­ва­ти­ся на під­ста­ві ви­ко­нав­чо­го на­пи­су но­та­рі­у­са. Шлю­бним до­го­во­ром мо­же бу­ти вста­нов­ле­на мо­жли­вість при­пи­не­н­ня пра­ва на утри­ма­н­ня одно­го з по­друж­жя у зв’яз­ку з одер­жа­н­ням ним май­но­вої (гро­шо­вої) ком­пен­са­ції.

Умо­ви та­ко­го до­го­во­ру мо­жуть мі­сти­ти по­ря­док здій­сне­н­ня сі­мей­них ви­трат на опла­ту ко­му­наль­них пла­те­жів, те­ле­фон­ний зв'язок, транс­порт­ні ви­тра­ти, хар­чу­ва­н­ня то­що; опла­ту на­вча­н­ня як ко­жно­го з по­друж­жя, так і ді­тей, лі­ку­ва­н­ня, оздо­ров­ле­н­ня, від­по­чи­нок; ви­трат ко­жно­го з по­друж­жя на свої осо­би­сті по­тре­би; кон­кре­ти­зу­ва­ти та­кі ви­тра­ти та ви­зна­чи­ти, хто са­ме з по­друж­жя і що має опла­чу­ва­ти, вста­но­ви­ти кон­кре­тну су­му ко­штів, яка має ви­тра­ча­ти­ся про­тя­гом кон­кре­тно­го пе­рі­о­ду ча­су на та­кі ви­тра­ти.

Обме­же­н­ня, вста­нов­ле­ні для шлю­бних до­го­во­рів

Сто­ро­ни мо­жуть вклю­чи­ти до шлю­бно­го до­го­во­ру будь-які ін­ші умо­ви що­до пра­во­во­го ре­жи­му май­на, якщо во­ни не су­пе­ре­чать мо­раль­ним за­са­дам су­спіль­ства. Про­те за­ко­ном вста­нов­ле­ні пев­ні обме­же­н­ня. Згі­дно зі ст. 93 Сі­мей­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, шлю­бний до­го­вір не мо­же ре­гу­лю­ва­ти осо­би­сті не­май­но­ві від­но­си­ни по­друж­жя, а та­кож осо­би­сті не­май­но­ві від­но­си­ни між ни­ми та ді­тьми, не мо­же змен­шу­ва­ти об­ся­гу прав ди­ти­ни, а та­кож ста­ви­ти одно­го з по­друж­жя у над­зви­чай­но не­ви­гі­дне ма­те­рі­аль­не ста­но­ви­ще.

Це по­ясню­є­ться тим, що сво­бо­да та осо­би­ста не­до­тор­кан­ність від­не­се­ні до ви­щих со­ці­аль­них цін­но­стей і за­крі­пле­ні у ст. 29 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та між­на­ро­дних актах, до яких до­лу­чи­лась Укра­ї­на: ст. 3 За­галь­ної де­кла­ра­ції прав лю­ди­ни (1948 р.), ст. 5 Кон­вен­ції про за­хист прав і осно­во­по­ло­жних сво­бод лю­ди­ни (1950 р.), ст. 9 Між­на­ро­дно­го па­кту про гро­ма­дян­ські та по­лі­ти­чні пра­ва (1966 р.).

За­бо­ро­ня­є­ться обме­жу­ва­ти жит­тє­ді­яль­ність ко­жно­го з по­друж­жя, на­при­клад, зо­бов’язу­ва­ти дру­жи­ну від­мо­ви­ти­ся від ро­бо­ти та за­йма­ти­ся ли­ше ви­хо­ва­н­ням ді­тей і ве­де­н­ням до­ма­шньо­го го­спо­дар­ства.

За­ко­но­да­вець не кон­кре­ти­зує по­ня­т­тя «над­зви­чай­но не­ви­гі­дне ма­те­рі­аль­не ста­но­ви­ще», оскіль­ки в ко­жно­му ви­пад­ку во­но ви­зна­ча­є­ться ін­ди­ві­ду­аль­но. До ньо­го мо­жна від­не­сти умо­ви до­го­во­ру, за яких один з по­друж­жя вза­га­лі бу­де по­збав­ле­ний будь-яко­го май­на, не зва­жа­ю­чи на те, що на йо­го при­дба­н­ня ви­тра­ча­ли­ся спіль­ні ко­шти, а та­кож у ви­пад­ках, ко­ли ли­ше

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.