#2

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО -

Та­ким чи­ном, вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­ні по­ло­же­н­ня, роз­гляд су­до­вої пра­кти­ки ре­фор­мо­ва­но­го Вер­хов­но­го Су­ду (в то­му чи­слі йо­го Ве­ли­кої Па­ла­ти) є акту­аль­ною та ці­ка­вою те­мою з по­зи­ції пра­во­за­сто­сов­ної пра­кти­ки.

Ана­ліз у цій стат­ті сто­су­є­ться зде­біль­шо­го су­до­вої пра­кти­ки Ве­ли­кої Па­ла­ти Вер­хов­но­го Су­ду у ра­зі від­сту­пле­н­ня нею від по­пе­ре­дніх ви­снов­ків Вер­хов­но­го Су­ду.

У По­ста­но­ві Ве­ли­кої Па­ла­ти Вер­хов­но­го Су­ду від 28.03.2018 р. у спра­ві №444/9519/12 суд від­сту­пив від ви­снов­ку Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни, ви­кла­де­но­го у по­ста­но­ві від 02.12.2015 р. у спра­ві №6-249цс15, який умо­жли­вив стя­гне­н­ня про­цен­тів за кре­ди­том і пе­ні за про­цен­та­ми у ме­жах по­зов­ної дав­но­сті, об­чи­сле­ної за 3 ро­ки (для про­цен­тів) та один рік (для пе­ні) до дня звер­не­н­ня до су­ду.

Ве­ли­ка Па­ла­та мо­ти­ву­ва­ла своє рі­ше­н­ня тим, що пі­сля спли­ву ви­зна­че­но­го до­го­во­ром стро­ку кре­ди­ту­ва­н­ня чи у ра­зі пред'яв­ле­н­ня до по­зи­чаль­ни­ка ви­мо­ги згі­дно з ч. 2 ст. 1050 ЦК Укра­ї­ни пра­во кре­ди­то­дав­ця на­ра­хо­ву­ва­ти пе­ред­ба­че­ні до­го­во­ром про­цен­ти за кре­ди­том при­пи­ня­є­ться. Пра­ва та ін­те­ре­си кре­ди­то­дав­ця в охо­рон­них пра­во­від­но­си­нах за­без­пе­чу­ю­ться ч. 2 ст. 625 ЦК Укра­ї­ни, яка ре­гла­мен­тує на­слід­ки про­стро­че­н­ня ви­ко­на­н­ня гро­шо­во­го зо­бов'яза­н­ня.

Окрім то­го, якщо кре­ди­тний до­го­вір вста­нов­лює окре­мі зо­бов'яза­н­ня, які де­та­лі­зу­ють обов'язок по­зи­чаль­ни­ка по­вер­ну­ти борг ча­сти­на­ми та пе­ред­ба­ча­ють са­мо­стій­ну від­по­від­аль­ність за не­ви­ко­на­н­ня цьо­го обов'яз­ку, то не­за­ле­жно від ви­зна­че­н­ня у до­го­во­рі стро­ку кре­ди­ту­ва­н­ня, пра­во кре­ди­то­дав­ця вва­жа­є­ться по­ру­ше­ним з мо­мен­ту по­ру­ше­н­ня по­зи­чаль­ни­ком тер­мі­ну вне­се­н­ня чер­го­во­го пла­те­жу. Та­ким чи­ном, пе­ре­біг по­зов­ної дав­но­сті сто­сов­но ко­жно­го що­мі­ся­чно­го

З ме­тою об­ґрун­ту­ва­н­ня за­зна­че­но­го ви­снов­ку, суд ви­хо­дить з то­го, що по­ло­же­н­ня абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦК Укра­ї­ни, за яким про­цен­ти ви­пла­чу­ю­ться що­мі­ся­ця до дня по­вер­не­н­ня по­зи­ки, не під­ля­га­ють за­сто­су­ван­ню, оскіль­ки між сто­ро­на­ми не­має до­мов­ле­но­сті про по­ря­док по­вер­не­н­ня по­зи­ки по­за ме­жа­ми стро­ку дії до­го­во­ру. Крім то­го, якщо кре­ди­тор ви­ко­ри­став пра­во ви­ма­га­ти до­стро­ко­во­го по­вер­не­н­ня усі­єї су­ми кре­ди­ту, що за­ли­ши­ла­ся не­спла­че­ною, спла­ти про­цен­тів, на­ле­жних йо­му від­по­від­но до ст. 1048 ЦК Укра­ї­ни, та пе­ні за по­ру­ше­н­ня умов до­го­во­ру, шля­хом стя­гне­н­ня цих ко­штів у су­до­во­му по­ряд­ку за ра­ху­нок пе­ре­да­но­го в іпо­те­ку май­на, він на вла­сний роз­суд змі­нив умо­ви основ­но­го зо­бов'яза­н­ня що­до стро­ку дії до­го­во­ру, пе­рі­о­дич- в'яза­н­ня та не по­збав­ляє пра­ва на отри­ма­н­ня штра­фних сан­кцій, пе­ред­ба­че­них умо­ва­ми до­го­во­ру і ЦК Укра­ї­ни.

Як на­слі­док, Ве­ли­ка Па­ла­та від­сту­пи­ла від ви­снов­ку Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни та в ін­ших по­ста­но­вах №6-1252цс16 від 21.09.2016 р., № 6- 1047цс16 від 06.07.2016 р., № 6- 1412цс16 від 07.09.2016 р., №6-2096цс16 від 27.09.2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.