Від­по­від­аль­ність іно­зем­ців у зв’яз­ку з не­за­кон­ним пе­ре­ти­ном кор­до­ну з ТОТ

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО -

У 2014 р. Вер­хов­на ра­да Укра­ї­ни прийня­ла За­кон Укра­ї­ни №1207-VII від 15.04.2014 р. «Про за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод гро­ма­дян та пра­во­вий ре­жим на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни», яким бу­ли вне­се­ні змі­ни, зокре­ма, до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства».

Цим за­ко­ном бу­ли вне­се­ні змі­ни до ст. 13 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства». За­зна­че­на ста­т­тя бу­ла до­пов­не­на абз. 8, який був ви­кла­де­ний у та­кій ре­да­кції: «В'їзд в Укра­ї­ну іно­зем­цю або осо­бі без гро­ма­дян­ства не до­зво­ля­є­ться, якщо та­ка осо­ба на­ма­га­є­ться здій­сни­ти в’їзд че­рез кон­троль­ні пун­кти в’їзду/ви­їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію без спе­ці­аль­но­го до­зво­лу або та­ка осо­ба під час по­пе­ре­дньо­го пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни здій­сни­ла ви­їзд із неї че­рез кон­троль­ний пункт в’їзду/ви­їзду».

В цій ре­да­кції ст. 13 вка­за­но­го За­ко­ну за­ко­но­тво­рець зро­бив по­мил­ку. За­мість слів «ви­їзд че­рез», ма­буть, по­трі­бно бу­ло за­зна­чи­ти «ви­їзд по­за ме­жа­ми» або «ви­їзд не че­рез». Ви­хо­дя­чи з цьо­го, ре­да­кція за­ко­ну, як во­на бу­ла прийня­та, мі­сти­ла від­по­від­аль­ність за пра­во­мір­ну по­ве­дін­ку суб’єкта, що свід­чить про не­о­б­ґрун­то­ва­ність та не­мо­жли­вість при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті осіб, які по­ру­ши­ли пра­ви­ла ви­їзду з АР «Крим» під час дії За­ко­ну в цій ре­да­кції.

За та­ких об­ста­вин не­за­кон­ни­ми вва­жа­ю­ться всі рі­ше­н­ня про за­бо­ро­ну в'їзду іно­зем­ним гро­ма­дя­нам, об­ґрун­то­ва­ні за­зна­че­ною нор­мою За­ко­ну та які бу­ли прийня­ті у пе­рі­од з 15.04.2014 р. до 27.04.2018 р.

27.02.2018. р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла За­кон Укра­ї­ни №2293-VIII «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­без­пе­че­н­ня при­кор­дон­ної без­пе­ки дер­жа­ви», яким ви­пра­ви­ла за­зна­че­ну по­мил­ку в ст. 13 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства». Цей за­кон на­був чин­но­сті 28.04.2018 р.

В но­вій ре­да­кції За­ко­ну абз. 8 ст. 13 має та­кий зміст: «В'їзд в Укра­ї­ну іно­зем­цю або осо­бі без гро­ма­дян­ства не до­зво­ля­є­ться, якщо та­ка осо­ба з по­ру­ше­н­ням вста­нов­ле­но­го за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни по­ряд­ку здій­сни­ла в’їзд на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію Укра­ї­ни або до ра­йо­ну про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції чи ви­їзд з них або вчи­ни­ла спро­бу по­тра­пи­ти на ці те­ри­то­рії по­за кон­троль­ни­ми пун­кта­ми в’їзду/ви­їзду».

Однак до­дав­ши за­зна­че­ні змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства», за­ко­но­да­вець не взяв до ува­ги по­ло­же­н­ня КУпАП, а са­ме ст. 2042, яка вста­нов­лює від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня в’їзду та ви­їзду в або з тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій, а та­кож не узго­див між со­бою ці два нор­ма­тив­ні акти.

Ст. 2042 КУпАП вста­нов­лю­є­ться від­по­від­аль­ність у ви­гля­ді штра­фу від 100 до 300 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян за по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку в’їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію Укра­ї­ни та ви­їзду з неї.

Згі­дно зі ст. 2221 КУпАП, ор­га­ни Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни роз­гля­да­ють спра­ви про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, пов’яза­ні з по­ру­ше­н­ням при­кор­дон­но­го ре­жи­му, ре­жи­му в пун­ктах про­пу­ску че­рез дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни або ре­жим­них пра­вил у кон­троль­них пун­ктах в’їзду/ви­їзду, по­ру­ше­н­ням іно­зем­ця­ми та осо­ба­ми без гро­ма­дян­ства пра­вил пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні та тран­зи­тно­го про­їзду че­рез її те­ри­то­рію, не­ви­ко­на­н­ням рі­ше­н­ня про за­бо­ро­ну в’їзду в Укра­ї­ну, по­ру­ше­н­ням по­ряд­ку в’їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію Укра­ї­ни або ви­їзду з неї, а та­кож з по­ру­ше­н­ням по­ряд­ку в’їзду до ра­йо­ну про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції або ви­їзду з ньо­го.

Ст. 61 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни вста­нов­лює, що ні­хто не мо­же бу­ти дві­чі при­тя­гне­ний до юри­ди­чної від­по­від­аль­но­сті одно­го ви­ду за одне й те са­ме пра­во­по­ру­ше­н­ня.

На на­шу дум­ку, за­бо­ро­на в’їзду в Укра­ї­ну у зв’яз­ку з по­ру­ше­н­ням пра­ви­ла в’їзду/ви­їзду на тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію є мі­рою адмі­ні­стра­тив­но­пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті. Та­ким чи­ном, її одно­ча­сне за­сто­су­ва­н­ня до осо­би з адмі­ні­стра­тив­ним стя­гне­н­ням за ст. 2042 КУпАП є про­ти­прав­ним.

За та­ких об­ста­вин вва­жа­є­ться не­за­кон­ним при­тя­гне­н­ня іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства до від­по­від­аль­но­сті одно­ча­сно за ст. 2042 КУпАП та ст. 13 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пра­во­вий ста­тус іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства», а са­ме на­кла­де­н­ня одно­ча­сно сан­кцій у ви­гля­ді штра­фу та за­бо­ро­ни в’їзду в Укра­ї­ну.

Ва­ле­рій БІЦЮК, пар­тнер су­до­вої пра­кти­ки OMP Ігор НЕСТЕРЕНКО, по­мі­чник адво­ка­та OMP

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.