Су­до­ва спра­ва: чи всі до­ку­мен­ти не­об­хі­дно над­си­ла­ти ін­шим уча­сни­кам?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СУДОВИЙ ПРОЦЕС - Бо­г­дан Б ШАБАРОВСКИЙ,ШАБАРОВСКИЙ адво­кат Пра­кти­ки управ­лі­н­ня кон­флі­кта­ми ЮК Juscutum

З прийня­т­тям но­вих про­це­су­аль­них ко­де­ксів в юри­ди­чній спіль­но­ті по­ши­рив­ся міф про те, що всі до­ку­мен­ти, які ви пла­ну­є­те по­да­ти в суд, по­трі­бно по­пе­ре­дньо на­ді­сла­ти ін­шим уча­сни­кам спра­ви. На жаль, цей міф по­пу­ляр­ний і се­ред суд­дів. Одно­го ра­зу я отри­мав за­ува­же­н­ня від су­ду че­рез те, що не на­пра­вив ін­шій сто­ро­ні за­яву про ви­клик свід­ка.

Бре­хня ви­гля­дає най­більш прав­до­по­ді­бно то­ді, ко­ли це на­по­ло­ви­ну прав­да. Так са­мо і з на­прав­ле­н­ням про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів: ли­ше де­які з них слід на­прав­ля­ти ін­шим уча­сни­кам спра­ви. В про­це­су­аль­них ко­де­ксах ні­де не ска­за­но, що всі до­ку­мен­ти пе­ред по­да­чею в суд не­об­хі­дно на­пра­ви­ти ін­шим уча­сни­кам. Іна­кше це мо­же ді­йти до аб­сур­ду. А за­яву про озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви теж по­трі­бно на­прав­ля­ти ін­шим уча­сни­кам? А про отри­ма­н­ня ко­пії су­до­во­го рі­ше­н­ня?

З цьо­го мо­жна зро­би­ти про­стий ви­сно­вок: по­пе­ре­днє на­прав­ле­н­ня до­ку­мен­тів ін­шим уча­сни­кам спра­ви не­об­хі­дне то­ді, ко­ли це пря­мо пе­ред­ба­че­но в ко­де­ксі. Якщо та­кої ви­мо­ги в ко­де­ксі не­має, то й обов’ яз­ку са­мо­стій­но на­пра­ви­ти до­ку­мен­ти опо­нен­там та­кож не­має.

Ми про­ана­лі­зу­ва­ли ко­де­кси та з’ ясу­ва­ли, які про­це­су­аль­ні до­ку­мен­ти по­трі­бно над­си­ла­ти, а які – ні. От­же, в ко­жно­му про­це­сі (го­спо­дар­сько­му, ци­віль­но­му, адмі­ні­стра­тив­но­му) пе­ред по­да­чею в суд слід на­ді­сла­ти ін­шим уча­сни­кам спра­ви:

• за­яву про збіль­ше­н­ня або змен­ше­н­ня по­зов­них ви­мог (ч. 5 ст. 49 ЦПК, ч. 5 ст. 46 ГПК, ч. 7 ст. 47 КАСУ);

• за­яву про змі­ну пре­дме­та по­зо­ву (ч. 5 ст. 49 ЦПК, ч. 5 ст. 46 ГПК, ч. 7 ст. 47 КАСУ);

• за­яву про змі­ну під­ста­ви по­зо­ву (ч. 5 ст. 49 ЦПК, ч. 5 46 ГПК, ч. 7 ст. 47 КАСУ);

• за­яву про за­лу­че­н­ня тре­тьої осо­би – ли­ше цій осо­бі (ч. 1 ст. 54 ЦПК, ч. 1 ст. 51 ГПК, ч. 1 ст. 50 КАСУ);

• до­ка­зи (ч. 9 ст. 83 ЦПК, ч. 9 ст. 80 ГПК, ч. 9 ст. 89 КАСУ);

• відзив на по­зов­ну за­яву (ч. 4, 5 ст. 178 ЦПК, ч. 6 ст. 165 ГПК, ч. 3 ст. 162 КАСУ);

• від­по­відь на відзив (ст. 179 ЦПК, ст. 166 ГПК, ст. 163 КАСУ);

• за­пе­ре­че­н­ня ( ст. 180 ЦПК, ст. 167 ГПК, ст. 164 КАСУ);

• по­ясне­н­ня тре­тьої осо­би що­до по­зо­ву або відзи­ву (ст. 181 ЦПК, ст. 168 ГПК, ст. 165 КАСУ);

• за­яву про участь у су­до­во­му за­сі­дан­ні в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції (ч. 2 ст. 212 ЦПК, ч. 2 ст. 197 ГПК, ч. 2 ст. 195 КАСУ);

• відзив на апе­ля­цій­ну скар­гу (ч. 4 ст. 360 ЦПК, ч. 4 ст. 263 ГПК, ч. 5 ст. 304 КАСУ);

• за­яву про при­єд­на­н­ня до апе­ля­цій­ної скар­ги (ч. 3 ст. 363 ЦПК, ч. 3 ст. 265 ГПК, ст. 302 КАСУ);

• до­пов­не­н­ня чи змі­ни до апе­ля­цій­ної скар­ги (ч. 2 ст. 364 ЦПК, ч. 2 ст. 266 ГПК, ч. 2 ст. 303 КАСУ);

• відзив на ка­са­цій­ну скар­гу (ч. 4 ст. 395 ЦПК, ч. 4 ст. 295 ГПК, ч. 5 ст. 338 КАСУ);

• за­яву про при­єд­на­н­ня до ка­са­цій­ної скар­ги (ч. 3 ст. 397 ЦПК, ч. 3 ст. 297 ГПК, ч. 2 ст. 336 КАСУ);

• до­пов­не­н­ня чи змі­ни ка­са­цій­ної скар­ги (ч. 2 ст. 398 ЦПК, ч. 2 ст. 298 ГПК, ч. 2 ст. 337 КАСУ).

Окрім то­го, є де­які до­ку­мен­ти, які по­трі­бно обов’яз­ко­во над­си­ла­ти ли­ше в пев­них ви­дах про­це­сів. Зокре­ма, в ци­віль­но­му та го­спо­дар­сько­му про­це­сах – від­по­віді на за­пи­та­н­ня ін­шій сто­ро­ні, а та­кож по­ві­дом­ле­н­ня про від­мо­ву в на­дан­ні від­по­від­ей (ч. 3, 7 ст. 93 ЦПК, ч. 3, 6 ст. 90 ГПК).

Ли­ше в го­спо­дар­сько­му про­це­сі не­об­хі­дно по­пе­ре­дньо на­ді­сла­ти ін­шим уча­сни­кам про­це­су:

• по­зов­ну за­яву ( ч. 1 ст. 172 ГПК);

• за­яву про за­лу­че­н­ня до спра­ви ін­шо­го від­по­від­а­ча, за­мі­ну від­по­від­а­ча, за­лу­че­н­ня або вступ у спра­ву тре­тьої осо­би (ч. 2 ст. 172 ГПК);

• апе­ля­цій­ну скар­гу ( ст. 259 ГПК);

• ка­са­цій­ну скар­гу (ч. 1 ст. 291 ГПК);

• за­яву про пе­ре­гляд су­до­вих рі­шень за но­во­ви­яв­ле­ни­ми або ви­клю­чни­ми об­ста­ви­на­ми ( ч. 3 ст. 322 ГПК);

• за­яву про ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня тре­тей­сько­го су­ду (ч. 4 ст. 347 ГПК);

• за­яву про ви­да­чу на­ка­зу на при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня тре­тей­сько­го су­ду (ч. 4 ст. 353 ГПК);

• за­яву про ви­прав­ле­н­ня по­мил­ки, допу­ще­ної під час оформ­ле­н­ня або ви­да­чі на­ка­зу, за­яву про ви­зна­н­ня на­ка­зу та­ким, що не під­ля­гає ви­ко­нан­ню (п. 3.1. По­ста­но­ви Пле­ну­му Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни №9 від 17.10.2012 р.);

• за­яву про на­да­н­ня від­стро­чки, роз­стро­чки, змі­ну спосо­бу та по­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня (п. 7.3. По­ста­но­ви Пле­ну­му Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни №9 від 17.10.2012 р.);

• скар­гу на рі­ше­н­ня, дії та без­ді­яль­ність дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця (п. 9.9. По­ста­но­ви Пле­ну­му Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни №9 від 17.10.2012 р.).

Ли­ше в адмі­ні­стра­тив­но­му про­це­сі по­трі­бно по­пе­ре­дньо на­ді­сла­ти ін­шим уча­сни­кам про­це­су:

• за­яву про від­мо­ву від по­зо­ву (ч. 7 ст. 47 КАСУ);

• по­зов­ну за­яву, що по­да­є­ться суб’єктом вла­дних пов­но­ва­жень (ч. 2 ст. 161 КАСУ);

• за­яву про ви­зна­н­ня про­ти­прав­ни­ми рі­шень, дій чи без­ді­яль­но­сті, вчи­не­них суб’єктом вла­дних пов­но­ва­жень-від­по­від­а­чем на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду (ч. 3 ст. 383 КАСУ).

Як ба­чи­мо, но­ва ре­да­кція про­це­су­аль­них ко­де­ксів зна­чно роз­ши­ри­ла пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які пе­ред по­да­чею в суд слід на­пра­ви­ти ін­шим уча­сни­кам спра­ви. Однак цей пе­ре­лік не охо­плює всі без ви­ня­тку до­ку­мен­ти. З-по­між ба­га­тьох ін­ших до­ку­мен­тів не­має по­тре­би над­си­ла­ти кло­по­та­н­ня про ви­тре­бу­ва­н­ня до­ка­зів, за­яву про за­без­пе­че­н­ня до­ка­зів або по­зо­ву, за­яву про ви­клик свід­ка, за­яву про від­від, за­пе­ре­че­н­ня про­ти кло­по­тань ва­ших опо­нен­тів. Так са­мо ви­мо­га на­ді­сла­ти по­зов­ну за­яву, апе­ля­цій­ну та ка­са­цій­ну скар­гу акту­аль­на ли­ше для го­спо­дар­сько­го про­це­су.

Онов­ле­ні ко­де­кси роз­ши­ри­ли пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які слід на­пра­ви­ти ін­шим уча­сни­кам спра­ви

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.