«Background check»:

Пе­ре­вір­ка кан­ди­да­тів на ме­жі за­ко­ну

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ТРУДОВЕ ПРАВО - Ві­кто­рі­я­Ві і МЕЛЬНИЧЕНКО,МЕЛЬНИЧЕНКО ке­рів­ник пра­кти­ки Compliance ЮФ INTEGRITES

Пе­ре­вір­ка ми­ну­ло­го кан­ди­да­та на ва­кан­тну по­са­ду під­при­єм­ства є одним з най­ва­жли­ві­ших ета­пів від­бо­ру кан­ди­да­та, що до­зво­ляє бі­зне­су зго­дом не ви­яви­ти се­ред чле­нів «dream team» ша­храя або осо­бу з під­ро­бле­ни­ми до­ку­мен­та­ми то­що.

Ду­же ча­сто пі­сля про­хо­дже­н­ня від 3-х до 5-ти спів­бе­сід і те­стів на остан­ньо­му ета­пі кан­ди­да­ти чу­ють від HR-спів­ро­бі­тни­ка: «Вас пе­ре­ві­рить на­ша слу­жба без­пе­ки. У ра­зі по­зи­тив­ної пе­ре­вір­ки ви отри­ма­є­те на­шу офі­цій­ну про­по­зи­цію що­до пра­це­вла­шту­ва­н­ня».

Так зва­ний «background check», тоб­то пе­ре­вір­ка ми­ну­ло­го кан­ди­да­тів, пе­ред­ба­чає ви­вче­н­ня осо­би­сто­го до­сьє май­бу­тньо­го пра­ців­ни­ка: від­гу­ки по­пе­ре­дніх ро­бо­то­дав­ців, да­ні про осві­ту, кре­ди­тна істо­рія, ін­фор­ма­ція про від­су­тність або на­яв­ність су­ди­мо­сті та ін. Та­ка пе­ре­вір­ка є ці­ка­вою з по­зи­ції за­ко­но­дав­ства про за­хист пер­со­наль­них да­них.

Від­по­від­но до ст. 11 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ін­фор­ма­цію», ін­фор­ма­ція про фі­зи­чну осо­бу (пер­со­наль­ні да­ні) – це ві­до­мо­сті чи су­ку­пність ві­до­мо­стей про фі­зи­чну осо­бу, яка іден­ти­фі­ко­ва­на або мо­же бу­ти кон­кре­тно іден­ти­фі­ко­ва­на.

Не до­пу­ска­є­ться зби­ра­н­ня, збе­рі­га­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та по­ши­ре­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції про осо­бу без її зго­ди, крім ви­пад­ків, ви­зна­че­них за­ко­ном, і ли­ше в ін­те­ре­сах на­ціо­наль­ної без­пе­ки, еко­но­мі­чно­го до­бро­бу­ту та за­хи­сту прав лю­ди­ни. До кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції про фі­зи­чну осо­бу на­ле­жать, зокре­ма, да­ні про її на­ціо­наль­ність, осві­ту, сі­мей­ний стан, ре­лі­гій­ні пе­ре­ко­на­н­ня, стан здо­ров'я, а та­кож адре­са, да­та і мі­сце на­ро­дже­н­ня.

Згі­дно зі ст. 16 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист пер­со­наль­них да­них», по­ря­док до­сту­пу до пер­со­наль­них да­них тре­тіх осіб ви­зна­ча­є­ться умо­ва­ми зго­ди суб'єкта пер­со­наль­них да­них, на­да­ної вла­сни­ку пер­со­наль­них да­них на оброб­ку цих да­них, або від­по­від­но до ви­мог за­ко­ну. По­ря­док до­сту­пу тре­тіх осіб до пер­со­наль­них да­них, які зна­хо­дя­ться у во­ло­дін­ні роз­по­ря­дни­ка пу­блі­чної ін­фор­ма­ції, ви­зна­ча­є­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про до­ступ до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції».

Згі­дно із за­зна­че­ним за­ко­ном, пу­блі­чна ін­фор­ма­ція у фор­мі від­кри­тих да­них – це пу­блі­чна ін­фор­ма­ція у фор­ма­ті, що до­зво­ляє її ав­то­ма­ти­зо­ва­ну оброб­ку еле­ктрон­ни­ми за­со­ба­ми, віль­ний та без­опла­тний до­ступ до неї, а та­кож її подаль­ше ви­ко­ри­ста­н­ня. Роз­по­ря­дни­ки ін­фор­ма­ції зо­бов’яза­ні на­да­ва­ти пу­блі­чну ін­фор­ма­цію у фор­мі від­кри­тих да­них на за­пит, опри­лю­дню­ва­ти та ре­гу­ляр­но її онов­лю­ва­ти на єди­но­му дер­жав­но­му веб-пор­та­лі від­кри­тих да­них і на сво­їх веб-сай­тах. Пу­блі­чна ін­фор­ма­ція у фор­мі від­кри­тих да­них є до­зво­ле­ною для подаль­шо­го віль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня та по­ши­ре­н­ня. Будь-яка осо­ба мо­же віль­но ко­пі­ю­ва­ти, пу­блі­ку­ва­ти, по­ши­рю­ва­ти, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти (в то­му чи­слі в ко­мер­цій­них ці­лях) у по­єд­нан­ні з ін­шою ін­фор­ма­ці­єю або шля­хом вклю­че­н­ня до скла­ду вла­сно­го про­ду­кту пу­блі­чну ін­фор­ма­цію у фор­мі від­кри­тих да­них з обов’яз­ко­вим по­си­ла­н­ням на дже­ре­ло отри­ма­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції.

Пу­блі­чна ін­фор­ма­ція, що мі­стить пер­со­наль­ні да­ні фі­зи­чної осо­би, опри­лю­дню­є­ться та на­да­є­ться на за­пит у фор­мі від­кри­тих да­них ли­ше у ра­зі до­дер­жа­н­ня одні­єї з та­ких умов:

• пер­со­наль­ні да­ні зне­осо­бле­ні та за­хи­ще­ні від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист пер­со­наль­них да­них»;

• фі­зи­чні осо­би (суб’єкти да­них), пер­со­наль­ні да­ні яких мі­стя­ться в ін­фор­ма­ції у фор­мі від­кри­тих да­них, на­да­ли свою зго­ду на по­ши­ре­н­ня та­ких да­них від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист пер­со­наль­них да­них»;

• на­да­н­ня чи опри­лю­дне­н­ня та­кої ін­фор­ма­ції пе­ред­ба­че­но за­ко­ном;

• обме­же­н­ня до­сту­пу до та­кої ін­фор­ма­ції (від­не­се­н­ня її до ін­фор­ма­ції з обме­же­ним до­сту­пом) за­бо­ро­не­но за­ко­ном.

От­же, ле­галь­на пе­ре­вір­ка да­них май­бу­тньо­го пра­ців­ни­ка мо­же бу­ти здій­сне­на ли­ше че­рез офі­цій­ні дер­жав­ні ре­є­стри:

• https://asvpweb.minjust.gov.ua/ #/search-debtors; • http://reyestr.court.gov.ua/; • https://erb.minjust.gov.ua/#/ search-debtors; • https://osvita.net/ua/checkdoc/. Сто­сов­но ре­є­стру су­до­вих рі­шень ці­ка­вим є те, що в біль­шо­сті ви­пад­ків ім'я та прі­зви­ще фі­зи­чної осо­би при­хо­ва­ні та по­зна­че­ні як «Осо­ба _». Однак фа­хів­ці успі­шно об­хо­дять та­ке при­хо­ву­ва­н­ня че­рез роз­діл «Стан справ» на сай­ті court.gov.ua, отри­му­ю­чи не- об­хі­дну ін­фор­ма­цію за прі­зви­щем, ім’ям та по ба­тько­ві фі­зи­чної осо­би сто­ро­ни у спра­ві.

Пе­ре­вір­ка ми­ну­лої кри­мі­наль­ної істо­рії фі­зи­чної осо­би по­тре­бує окре­мо­го юри­ди­чно­го ана­лі­зу її пра­во­мір­но­сті. Від­по­від­но до На­ка­зу МВС №1256 від 29.11.2016 р. «Про ор­га­ні­за­цію до­сту­пу до ві­до­мо­стей пер­со­наль­но-до­від­ко­во­го облі­ку єди­ної ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни», пра­во на за­пит та отри­ма­н­ня ві­до­мо­стей з пер­со­наль­но-до­від­ко­во­го облі­ку що­до при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, від­су­тність (на­яв­ність) су­ди­мо­сті або обме­жень, пе­ред­ба­че­них кри­мі­наль­ним про­це­су­аль­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни, ма­ють:

• дер­жав­ні ор­га­ни, які здій­сню­ють пра­во­охо­рон­ні фун­кції; • су­ди всіх рів­нів; • ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та їх те­ри­то­рі­аль­ні ор­га­ни, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня у зв’яз­ку зі здій­сне­н­ням ни­ми пов­но­ва­жень, ви­зна­че­них за­ко­но­дав­ством;

• фі­зи­чні осо­би.

Оста­н­ня ка­те­го­рія за­яв­ни­ків має пра­во на отри­ма­н­ня з пер­со­наль­но­до­від­ко­во­го облі­ку ві­до­мо­стей ли­ше про се­бе. Тоб­то одна фі­зи­чна осо­ба не мо­же отри­ма­ти до­від­ку про від­су­тність або на­яв­ність су­ди­мо­сті що­до ін­шої фі­зи­чної осо­би. Та­ким чи­ном, всі «по­се­ре­дни­ки», які на­да­ють по­слу­гу з отри­ма­н­ня та­кої до­від­ки, пе­ре­бу­ва­ють по­за за­ко­ном.

Укра­ї­на ще не ім­пле­мен­ту­ва­ла в на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство ви­мо­ги GDPR (За­галь­но­го Ре­гла­мен­ту про за­хист да­них Єв­ро­пей­сько­го Пар­ла­мен­ту і Ра­ди (ЄС) 2016\679 від 27.04.2016 р.), однак вар­то за­зна­чи­ти про су­во­ре ре­гу­лю­ва­н­ня до­сту­пу до пер­со­наль­них да­них фі­зи­чної осо­би, ви­зна­че­не вка­за­ним ре­гла­мен­том. Від­по­від­но до ст. 10 За­галь­но­го Ре­гла­мен­ту про за­хист да­них (GDPR), опра­цю­ва­н­ня пер­со­наль­них да­них про су­ди­мо­сті та кри­мі­наль­ні зло­чи­ни здій­сню­є­ться ли­ше під кон­тро­лем офі­цій­но­го ор­га­ну, або якщо опра­цю­ва­н­ня до­зво­ле­но за­ко­но­дав­ством Со­ю­зу чи дер­жа­ви-чле­на, що пе­ред­ба­ча­ють на­ле­жні га­ран­тії для прав і сво­бод суб’єктів да­них. Вра­хо­ву­ю­чи та­ку нор­му, кри­мі­наль­ний «background check» пра­ців­ни­ків у Єв­ро­пі на­ра­зі опи­нив­ся по­за ме­жа­ми за­ко­ну.

Ці­ка­во, що у зв’яз­ку з актив­ним впли­вом на на­ше жи­т­тя со­ці­аль­них ме­реж, май­бу­тній ро­бо­то­да­вець мо­же зро­би­ти від­по­від­ну «пе­ре­вір­ку», пе­ре­див­ля­ю­чись від­кри­ті сто­рін­ки Linkedin, Facebook кан­ди­да­та. Адже в та­ко­му ви­пад­ку осо­ба са­ма роз­го­ло­шує свої пер­со­наль­ні да­ні та сві­до­мо при­пу­скає, що з ни­ми мо­же озна­йо­ми­ти­ся будь-яка тре­тя осо­ба.

За по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства про за­хист пер­со­наль­них да­них в Укра­ї­ні пе­ред­ба­че­на адмі­ні­стра­тив­на та кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність. Згі­дно зі ст. 188-39 Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, не­до­дер­жа­н­ня вста­нов­ле­но­го за­ко­но­дав­ством про за­хист пер­со­наль­них да­них по­ряд­ку за­хи­сту пер­со­наль­них да­них, що при­зве­ло до не­за­кон­но­го до­сту­пу до них або по­ру­ше­н­ня прав суб’єкта пер­со­наль­них да­них, тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня штра­фу на гро­ма- дян від 100 до 500 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян; на по­са­до­вих осіб, гро­ма­дян-суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті – від 300 до 1000 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян. От­же, роз­мір штра­фу за та­ке пра­во­по­ру­ше­н­ня для по­са­до­вих осіб під­при­єм­ства ста­но­ви­ти­ме від 5100 грн до 17000 грн.

Від­по­від­но до ст. 182 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, за не­за­кон­не зби­ра­н­ня, збе­рі­га­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня, зни­ще­н­ня, по­ши­ре­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції про осо­бу пе­ред­ба­че­на кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність у ви­гля­ді штра­фу від 500 до 1000 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або ви­прав­них ро­біт на строк до 2-х ро­ків, або аре­шту на строк до 6-ти мі­ся­ців, або обме­же­н­ня во­лі на строк до 3-х ро­ків.

Вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­не, під час здій­сне­н­ня «background check» кан­ди­да­тів під­при­єм­ству по­трі­бно за­ми­сли­ти­ся про до­три­ма­н­ня ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства у сфе­рі за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.

Укра­ї­на ще не ім­пле­мен­ту­ва­ла в на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство ви­мо­ги GDPR

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.