«Іде­аль­ний» форс-ма­жор

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ДОГОВІРНЕ ПРАВО - Юлія МАКСИМОВА, ра­дник ЮФ «ТОТУМ» Ре­гла­мент). По­ві­дом­ле­н­ня кон­тр­аген­та про на­ста­н­ня форс-ма­жо­ру Під­твер­дже­н­ня ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну про на­ста­н­ня форс-ма­жо­ру На­слід­ки на­ста­н­ня форс-ма­жо­ру По­ві­дом­ле­н­ня кон­тр­аген­та про за­кін­че­н­ня дії форс-ма­жо­ру

До 2014 р. ба­га­то під­при­ємств фор­маль­но під­хо­ди­ли до від­обра­же­н­ня в до­го­во­рах форс-ма­жо­ру, вза­га­лі не за­зна­ча­ю­чи про ньо­го або вка­зу­ю­чи стан­дар­тну фра­зу, що осо­ба, яка по­ру­ши­ла зо­бов'яза­н­ня, звіль­ня­є­ться від від­по­від­аль­но­сті за йо­го по­ру­ше­н­ня, якщо во­на до­ве­де, що це по­ру­ше­н­ня ста­ло­ся вна­слі­док не­пе­ре­бор­ної си­ли.

Дис­ку­сії що­до рі­зни­ці між тер­мі­на­ми «форс-ма­жор» та «об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли» бу­ли за­вер­ше­ні у 2014 р. шля­хом до­пов­не­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про тор­го­во-про­ми­сло­ві па­ла­ти в Укра­ї­ні» ст. 14-1. Згі­дно з ч. 2 ці­єї стат­ті за­зна­че­ні тер­мі­ни ви­зна­чи­ли­ся іден­ти­чно: форс-ма­жор­ни­ми об­ста­ви­на­ми (об­ста­ви­на­ми не­пе­ре­бор­ної си­ли) є над­зви­чай­ні та не­від­во­ро­тні об­ста­ви­ни, що об’єктив­но уне­мо­жлив­лю­ють ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань, пе­ред­ба­че­них умо­ва­ми до­го­во­ру (кон­тра­кту, уго­ди то­що), обов’яз­ків згі­дно із за­ко­но­дав­чи­ми та ін­ши­ми нор­ма­тив­ни­ми акта­ми.

От­же, по­го­во­ри­мо про те, на що са­ме по­трі­бно звер­та­ти ува­гу для за­хи­сту сво­їх ін­те­ре­сів у ра­зі на­ста­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин.

Осно­ви іде­аль­но­го від­обра­же­н­ня форс-ма­жо­ру в до­го­во­рі

ре­гіо­наль­ни­ми тор­го­во-про­ми­сло­ви­ми па­ла­та­ми форс-ма­жор­них об­ста­вин (об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли) (да­лі –

При цьо­му Ре­гла­мент пе­ред­ба­чає, що форс-ма­жор­ни­ми мо­жуть бу­ти ви­зна­ні ті об­ста­ви­ни, які не за­зна­че­ні у пе­ре­лі­ку, вка­за­но­му в Ре­гла­мен­ті, про­те від­по­від­а­ють кри­те­рі­ям форс-ма­жор­них, не су­пе­ре­чать за­ко­но­дав­ству Укра­ї­ни та узго­дже­ні сто­ро­на­ми в до­го­во­рі як та­кі, що звіль­ня­ють їх від ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті.

Та­ким чи­ном, вра­хо­ву­ю­чи спе­ци­фі­ку ді­яль­но­сті ва­шо­го під­при­єм­ства, ви мо­же­те ін­ди­ві­ду­аль­но ви­зна­чи­ти пе­ре­лік форс-ма­жор­них об­ста­вин, які зда­тні впли­ну­ти на зо­бов’яза­н­ня та­ким чи­ном, що уне­мо­жли­вить йо­го ви­ко­на­н­ня у пе­ред­ба­че­ний до­го­во­ром тер­мін.

Вар­то вра­хо­ву­ва­ти, що та­кі об­ста­ви­ни по­вин­ні бу­ти над­зви­чай­ни­ми (ма­ти ви­ня­тко­вий ха­ра­ктер і зна­хо­ди­ти­ся по­за ме­жа­ми впли­ву сто­рін) та не­пе­ре­дба­чу­ва­ни­ми (їх на­ста­н­ня або на­слід­ки не­мо­жли­во пе­ред­ба­чи­ти, зокре­ма на мо­мент укла­де­н­ня до­го­во­ру).

При цьо­му не мо­жуть вва­жа­ти­ся форс-ма­жор­ни­ми об­ста­ви­на­ми фі­нан­со­ва та еко­но­мі­чна кри­за, де­фолт, зро­ста­н­ня офі­цій­но­го і ко­мер­цій­но­го кур­сів іно­зем­ної ва­лю­ти до на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, не­до­дер­жа­н­ня сво­їх обов’яз­ків кон­тр­аген­том бор­жни­ка, від­су­тність на рин­ку не­об­хі­дних для ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня то­ва­рів, від­су­тність у бор­жни­ка не­об­хі­дних ко­штів.

В до­го­во­рі по­трі­бно чі­тко про­пи­су­ва­ти по­ря­док по­ві­дом­ле­н­ня кон­тр­аген­та про на­ста­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин і строк та­ко­го по­ві­дом­ле­н­ня. При цьо­му, на мою дум­ку, вар­то за­зна­ча­ти ре­аль­ні стро­ки та­ко­го по­ві­дом­ле­н­ня, оскіль­ки не в усіх ви­пад­ках форс-ма­жо­ру бу­де мо­жли­вість не­гай­но пи­сьмо­во по­ві­до­ми­ти кон­тр­аген­та, як вка­зу­ють у де­яких до­го­во­рах.

Що­до під­твер­дже­н­ня на­ста­н­ня форс-ма­жо­ру, не­об­хі­дно вка­зу­ва­ти пе­ре­лік ор­га­ні­за­цій, які мо­жуть за­свід­чу­ва­ти на­ста­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин. На­при­клад, якщо в до­го­во­рі бу­де пе­ред­ба­че­но, що за­свід­чу- ва­ти форс-ма­жор­ні об­ста­ви­ни має ли­ше Тор­го­во-про­ми­сло­ва па­ла­та Укра­ї­ни, то в цьо­му ви­пад­ку ре­гіо­наль­ні тор­го­во-про­ми­сло­ві па­ла­ти не змо­жуть за­свід­чи­ти їх на­ста­н­ня.

Та­кож по­трі­бно про­пи­су­ва­ти ре­аль­ний строк за­свід­че­н­ня на­ста­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин, щоб че­рез не­пра­виль­но про­пи­са­ні стро­ки не від­по­від­а­ти за по­ру­ше­н­ня зо­бов’язань, які ви не мо­гли ви­ко­на­ти в ре­зуль­та­ті форс-ма­жо­ру.

Ре­гла­мент пе­ред­ба­чає, що для отри­ма­н­ня сер­ти­фі­ка­та про за­свід­че­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин по­да­є­ться за­ява з від­по­від­ни­ми до­ку­мен­та­ми, яка роз­гля­да­є­ться про­тя­гом 7-ми ро­бо­чих днів.

Ще одна об­ста­ви­на, яку вар­то вра­хо­ву­ва­ти в до­го­во­рі – це від­по­від­ні на­слід­ки ви­ни­кне­н­ня фор­сма­жор­них об­ста­вин, які по­трі­бно про­пи­су­ва­ти ви­хо­дя­чи зі спе­ци­фі­ки ді­яль­но­сті та осо­бли­во­стей до­го­во­ру. За­зви­чай в до­го­во­рах пе­ред­ба­ча­ють, що строк ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань від­кла­да­є­ться або пе­ре­но­си­ться. На пра­кти­ці тра­пля­ю­ться до­го­во­ри, в яких як на­слі­док на­ста­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин за­зна­ча­ють ав­то­ма­ти­чну про­лон­га­цію ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня.

Та­кож як на­слі­док ви­ни­кне­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин у до­го­во­рах мо­жна за­зна­чи­ти мо­жли­вість до­стро­ко­во­го ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру у ра­зі пе­ре­ви­ще­н­ня пев­но­го стро­ку існу­ва­н­ня та­ких об­ста­вин.

Чо­мусь ду­же рід­ко в до­го­во­рах зу­стрі­ча­є­ться зо­бов’яза­н­ня сто­ро­ни, для якої на­ста­ли форс-ма­жор­ні об­ста­ви­ни, по­ві­до­ми­ти ін­шу сто­ро­ну до­го­во­ру про за­кін­че­н­ня існу­ва­н­ня та­ких об­ста­вин, що мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­но не­до­бро­со­ві­сни­ми кон­тр­аген­та­ми на свою ко­ристь. То­му за ана­ло­гі­єю до по­ві­дом­ле­н­ня про на­ста­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин, ра­джу про­пи­су­ва­ти ще й по­ря­док і строк по­ві­дом­ле­н­ня про за­кін­че­н­ня існу­ва­н­ня форс-ма­жор­них об­ста­вин.

І де­кіль­ка слів про форс-ма­жор для сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств

Одні­єю з най­більш не­пе­ре­дба­чу­ва­них сфер ді­яль­но­сті є сіль­ське го­спо­дар­ство, оскіль­ки во­но ду­же за­ле­жить від по­го­дних умов. То­му в до­го­во­рі, сто­ро­ною яко­го є сіль­сько­го­спо­дар­ське під­при­єм­ство, про­пи­су­ю­чи пе­ре­лік форс-ма­жор­них об­ста­вин, осо­бли­ву ува­гу не­об­хі­дно при­ді­ли­ти са­ме по­го­дним умо­вам і сти­хій­ним ли­хам. До них мо­жна від­не­сти шторм, ци­клон, ура­ган, тор­на­до, бу­ре­вій, по­вінь, на­гро­ма­дже­н­ня сні­гу, оже­ледь, град, за­мо­роз­ки, зем­ле­трус, бли­скав­ка, по­же­жа, по­су­ха, про­сі­да­н­ня, зсув ґрун­ту то­що.

В За­ко­ні Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни» мі­сти­ться ви­зна­че­н­ня об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли – це об­ста­ви­ни, що ви­ни­кли вна­слі­док прийня­т­тя рі­шень за­ко­но­дав­чо­го або нор­ма­тив­но-пра­во­во­го ха­ра­кте­ру, обов' яз­ко­вих для суб' єктів аграр­но­го рин­ку згі­дно із за­ко­но- дав­ством, або ті, що ви­ни­кли вна­слі­док сти­хій­но­го ли­ха, в то­му чи­слі по­же­жі, по­ве­ні, по­су­хи, за­мо­роз­ків, гра­ду, зем­ле­тру­су, вій­сько­вих дій або су­спіль­них збу­рень, а та­кож з ін­ших об­ста­вин, які не мо­гли бу­ти ке­ро­ва­ни­ми сто­ро­ною до­го­во­ру (кон­тра­кту), вклю­ча­ю­чи втра­ту вро­жаю або йо­го ча­сти­ни вна­слі­док не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов, ра­пто­во­го при­пи­не­н­ня по­став­ки во­ди, те­пла, еле­ктро­енер­гії, на­фто­про­ду­ктів чи га­зу, не­пов'яза­но­го з не­спла­тою їх вар­то­сті.

От­же, не дай­те сти­хії за­ста­ти вас зне­на­цька і гра­мо­тно про­пи­суй­те роз­діл про форс-ма­жор у до­го­во­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.