Форс-ма­жор у до­го­во­рах: під­во­дні ка­ме­ні

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ДОГОВІРНЕ ПРАВО - Оль­га О НАУМЕНКО НАУМЕНКО, юрист LeGrant ТПП Укра­ї­ни)

У сві­тлі по­дій, які остан­нім ча­сом від­бу­ва­ли­ся в Укра­ї­ні, ва­жли­во­го зна­че­н­ня на­бу­ла не­об­хі­дність де­таль­ної кон­кре­ти­за­ції у го­спо­дар­ських до­го­во­рах ви­пад­ків форс-ма­жо­ру, ко­ли сто­ро­на звіль­ня­є­ться від ви­ко­на­н­ня взя­то­го на се­бе зо­бов’яза­н­ня. З ви­зна­че­н­ня «форс-ма­жор», яке пе­ре­кла­да­є­ться з фран­цузь­кої мо­ви як «ви­ща си­ла», мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що це не­пе­ре­дба­чу­ва­ні об­ста­ви­ни, які не за­ле­жать від во­лі сто­рін до­го­во­ру, за яких не­мо­жли­во ви­ко­на­ти по­кла­де­ні на них зо­бов’яза­н­ня.

Що са­ме під­па­дає під по­ня­т­тя «ви­па­док» чи «не­пе­ре­бор­на си­ла», або більш зви­чне для люд­сько­го слу­ху ви­зна­че­н­ня «форс-ма­жор», а та­кож як до­ве­сти, що сто­ро­на не мо­же ви­ко­на­ти зо­бов’яза­н­ня са­ме че­рез об­ста­ви­ни, які від неї не за­ле­жа­ли?

Укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство не мі­стить по­ня­т­тя «форс-ма­жо­ру», про­те ми мо­же­мо зна­йти згад­ку про та­ке ви­зна­че­н­ня як «об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли» в Ци­віль­но­му та Го­спо­дар­сько­му ко­де­ксах. Ст. 218 Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає, що суб'єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня за по­ру­ше­н­ня го­спо­дар­сько­го зо­бов'яза­н­ня не­се го­спо­дар­сько-пра­во­ву від­по­від­аль­ність, якщо не до­ве­де, що на­ле­жне ви­ко­на­н­ня зо­бов'яза­н­ня ви­яви­ло­ся не­мо­жли­вим вна­слі­док дії не­пе­ре­бор­ної си­ли, тоб­то над­зви­чай­них і не­від­во­ро­тних об­ста­вин за пев­них умов здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. У ст. 617 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни за­зна­че­но, що осо­ба, яка по­ру­ши­ла зо­бов'яза­н­ня, звіль­ня­є­ться від від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня зо­бов'яза­н­ня, якщо во­на до­ве­де, що це по­ру­ше­н­ня ста­ло­ся вна­слі­док ви­пад­ку або не­пе­ре­бор­ної си­ли.

При­мі­тно, що на ста­дії роз­роб­ки Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу Ви­щий го­спо­дар­ський суд Укра­ї­ни у сво­є­му ли­сті від 09.09.2001 р. «За­ува­же­н­ня до Го­спо­дар­сько­го ко­де­ксу» вка­зав на не­до­ско­на­лість по­ло­жень про­е­кту ко­де­ксу в ча­сти­ні під­став го­спо­дар­ської від­по­від­аль­но­сті та на­го­ло­сив, що не мо­жна ото­то­жню­ва­ти де­фі­ні­ції «форс-ма­жор» та «об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли». Та­кож суд за­зна­чив, що «об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли» охо­плю­ють сти­хій­ні при­ро­дні яви­ща, то­ді як ка­те­го­рія «форс-ма­жор» вклю­чає ви­клю­чні по­дії су­спіль­но­го жи­т­тя, які сто­ро­ни ви­зна­ча­ють як пра­ви­ло звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті за не­ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань. Спіль­ним для цих двох явищ є ли­ше те, що во­ни впли­ва­ють на при­чин­но-на­слід­ко­вий лан­цюг ді­яль­но­сті уча­сни­ків кон­кре­тних пра­во­від­но­син, тоб­то зна­хо­дя­ться по­за їхнім кон­тро­лем.

Більш чі­тке ви­зна­че­н­ня «форс-ма­жо­ру» мі­сти­ться у Кон­вен­ції ООН про до­го­во­ри між­на­ро­дної ку­пів­лі­про­да­жу то­ва­рів: сто­ро­на не не­се від­по­від­аль­но­сті за не­ви­ко­на­н­ня будь-яко­го зі сво­їх зо­бов'язань, якщо до­ве­де, що во­но бу­ло ви­кли­ка­не пе­ре­шко­дою по­за її кон­тро­лем, а та­кож що від неї не­ро­зум­но бу­ло б очі­ку­ва­ти прийня­т­тя до ува­ги ці­єї пе­ре­шко­ди під час укла­де­н­ня до­го­во­ру, уни­кне­н­ня чи по­до­ла­н­ня ці­єї пе­ре­шко­ди або її на­слід­ків.

Тоб­то обов’яз­ко­ви­ми умо­ва­ми звіль­не­н­ня від ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань, по-пер­ше, є об­ста­ви­ни, які скла­ли­ся, по­вин­ні бу­ти по­за кон­тро­лем сто­ро­ни зо­бов’яза­н­ня; по-дру­ге, сто­ро­на не ма­ла мо­жли­во­сті пе­ред­ба­чи­ти ви­ни­кне­н­ня та­ких об­ста­вин під час укла­де­н­ня до­го­во­ру.

Та­кож за­зна­че­ною Кон­вен­ці­єю пе­ред­ба­ча­є­ться, що сто­ро­на, яка не ви­ко­нує сво­го зо­бов'яза­н­ня, по­вин­на по­ві­до­ми­ти ін­шу сто­ро­ну про пе­ре­шко­ду та про її вплив на зда­тність здій­сни­ти ви­ко­на­н­ня. Якщо це по­ві­дом­ле­н­ня не бу­ло отри­ма­не ін­шою сто­ро­ною про­тя­гом ро­зум­но­го стро­ку пі­сля то­го, як про цю пе­ре­шко­ду ста­ло чи по­вин­но бу­ло ста­ти ві­до­мо сто­ро­ні, яке не ви­ко­нує сво­го зо­бов'яза­н­ня, ця сто­ро­на не­се від­по­від­аль­ність за зби­тки, які є ре­зуль­та­том то­го, що та­ке по­ві­дом­ле­н­ня не бу­ло отри­ма­не.

За­зви­чай в укра­їн­ських го­спо­дар­ських до­го­во­рах за­сте­ре­же­н­ня про форс-ма­жор має ли­ше фор­маль­ний ха­ра­ктер та зву­чить при­бли­зно так: «Сто­ро­на звіль­ня­є­ться від від­по­від­аль­но­сті за час­тко­ве чи пов- не не­ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня, якщо та­ке не­ви­ко­на­н­ня є на­слід­ком об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли, які ви­ни­кли пі­сля укла­де­н­ня до­го­во­ру в ре­зуль­та­ті по­дій, які зо­бов’яза­на сто­ро­на не мо­гла ні пе­ред­ба­чи­ти, ні за­по­біг­ти ро­зум­ни­ми за­хо­да­ми». Да­лі, як пра­ви­ло, вка­зу­є­ться пе­ре­лік ви­пад­ків, які сто­ро­ни узго­ди­ли вва­жа­ти форс-ма­жор­ни­ми об­ста­ви­на­ми (зем­ле­трус, по­же­жа, ін­ші сти­хій­ні ли­ха, вій­сько­ві дії та ін.).

Про­те з та­ко­го форс-ма­жор­но­го за­сте­ре­же­н­ня не­зро­зумі­ло, про­тя­гом яко­го ча­су сто­ро­на, яка не мо­же ви­ко­на­ти зо­бов’яза­н­ня че­рез об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли, по­вин­на по­ві­до­ми­ти про це ін­шу сто­ро­ну? В якій фор­мі має бу­ти та­ке по­ві­дом­ле­н­ня? Які на­слід­ки не­по­ві­дом­ле­н­ня ін­шої сто­ро­ни про ви­па­док форс-ма­жо­ру? Які на­слід­ки у ви­пад­ку дії форс-ма­жор­них об­ста­вин по­над ви­зна­че­ний у до­го­во­рі строк? Який по­ря­док по­ві­дом­ле­н­ня сто­ро­ни про при­пи­не­н­ня дії форс-ма­жо­ру? Яким чи­ном не­об­хід- но під­твер­джу­ва­ти факт на­ста­н­ня об­ста­вин не­пе­ре­бор­ної си­ли?

Ви­хо­дя­чи з ви­ще­на­ве­де­но­го, під час укла­де­н­ня до­го­во­ру сто­ро­нам не­об­хі­дно окрім ви­пад­ків, які вва­жа­ю­ться форс-ма­жо­ром, за­крі­пи­ти та­кож про­це­ду­ру ін­фор­му­ва­н­ня ін­шої сто­ро­ни про та­кий ви­па­док, а та­кож на­слід­ки не­ви­ко­на­н­ня за­зна­че­ної умо­ви.

Що­до вста­нов­ле­н­ня фа­кту на­ста­н­ня форс-ма­жо­ру, слід за­зна­чи­ти, що від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про тор­го­во-про­ми­сло­ві па­ла­ти в Укра­ї­ні», ви­клю­чною ком­пе­тен­ці­єю за­свід­чу­ва­ти за­зна­че­ну по­дію на­ді­ле­на Тор­го­во-про­ми­сло­ва па­ла­та Укра­ї­ни (да­лі – та її ре­гіо­наль­ні під­роз­ді­ли. Ре­гла­мент ТПП Укра­ї­ни мі­стить більш кон­кре­ти­зо­ва­ну де­фі­ні­цію форс-ма­жор­них об­ста­вин: форс-ма­жор­ни­ми об­ста­ви­на­ми (об­ста­ви­на­ми не­пе­ре­бор­ної си­ли) є над­зви­чай­ні та не­від­во­ро­тні об­ста­ви­ни, що об’єктив­но уне­мо­жлив­лю­ють ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань, пе­ред­ба­че­них умо­ва­ми до­го­во­ру (кон­тра­кту, уго­ди то­що), обов’яз­ків згі­дно із за­ко­но­дав­чи­ми та ін­ши­ми нор­ма­тив­ни­ми акта­ми. Та­кож Ре­гла­мент ТПП пе­ред­ба­чає ши­ро­ке ко­ло ви­пад­ків, які вва­жа­ю­ться форс-ма­жо­ром.

Форс-ма­жор­ни­ми мо­жуть бу­ти ви­зна­ні та­кож об­ста­ви­ни, які не за­зна­че­ні в пе­ре­лі­ку, на­ве­де­но­му в Ре­гла­мен­ті ТПП, про­те від­по­від­а­ють кри­те­рі­ям форс-ма­жор­них згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми п. 6.9 Ре­гла­мен­ту, не су­пе­ре­чать за­ко­но­дав­ству Укра­ї­ни та узго­дже­ні сто­ро­на­ми у до­го­во­рі, кон­тра­кті, уго­ді як та­кі, що звіль­ня­ють їх від ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті.

П. 6.9 Ре­гла­мен­ту ТПП Укра­ї­ни вста­но­вив низ­ку ви­мог до до­ку­мен­тів, які сто­ро­на до­го­вір­них пра­во­від­но­син на­дає для отри­ма­н­ня сер­ти­фі­ка­та про форс-ма­жор­ні об­ста­ви­ни. Во­ни по­вин­ні свід­чи­ти про:

• над­зви­чай­ність та­ких об­ста­вин (ма­ють ви­ня­тко­вий ха­ра­ктер і зна­хо­дя­ться по­за ме­жа­ми впли­ву сто­рін);

• не­пе­ре­дба­чу­ва­ність об­ста­вин (їх на­ста­н­ня або на­слід­ки не­мо­жли­во бу­ло пе­ред­ба­чи­ти, зокре­ма на мо­мент укла­де­н­ня від­по­від­но­го до­го­во­ру, пе­ред тер­мі­ном на­ста­н­ням зо­бов’яза­н­ня або до на­ста­н­ня від­по­від­но­го обов’яз­ку);

• не­від­во­ро­тність (не­пе­ре­бор­ність) об­ста­вин (не­ми­ну­чість по­дії/по­дій та/або її/їх на­слід­ків);

• при­чин­но-на­слід­ко­вий зв’язок між об­ста­ви­ною/по­ді­єю та не­мо­жли­ві­стю ви­ко­на­н­ня за­яв­ни­ком сво­їх кон­кре­тних зо­бов’язань (за до­го­во­ром, кон­тра­ктом, уго­дою, за­ко­ном, нор­ма­тив­ним актом, актом ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня то­що).

Яскра­вим при­кла­дом форс-ма­жор­них об­ста­вин є по­дії, які від­бу­ва­ли­ся на Схо­ді Укра­ї­ни – АТО. Зда­ва­ло­ся б, що в цьо­му ви­пад­ку все про­сто – ці по­дії від­по­від­а­ють ко­жно­му з кри­те­рі­їв, ви­зна­че­них Ре­гла­мен­том ТПП, як обов’яз­ко­ві для за­свід­че­н­ня ви­пад­ку форс-ма­жо­ру. Однак не все так про­сто, як зда­є­ться на пер­ший по­гляд. «Стра­ж­дань» за­зна­ють, на­при­клад, пла­тни­ки по­да­тків, які пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні АТО.

ТПП та Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба Укра­ї­ни не одна­ко­во тра­кту­ють нор­ми за­ко­ну «Про тим­ча­со­ві за­хо­ди на пе­рі­од про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції». ТПП не вва­жає за не­об­хі­дне ви­да­чу сер­ти­фі­ка­та про форс-ма­жор для звіль­не­н­ня від спла­ти ЄСВ, вра­хо­ву­ю­чи, що існує спе­ці­аль­ний за­кон, який під­твер­джує на­яв­ність форс-ма­жор­них об­ста­вин. Зда­є­ться, що ціл­ком ло­гі­чно бу­ло б з ни­ми по­го­ди­ти­ся, про­те ор­га­ни ДФС все одно ви­ма­га­ють на­да­н­ня від­по­від­но­го сер­ти­фі­ка­та, то­му уча­сни­ки го­спо­дар­ських пра­во­від­но­син опи­ня­ю­ться у «за­мкне­но­му ко­лі».

Та­кий ви­па­док, на жаль, не єди­ний, ко­ли по­зи­ція ТПП су­пе­ре­чить по­зи­ції ор­га­нів вла­ди. До то­го ж, згі­дно з по­зи­ці­єю Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни, по­дії в зо­ні АТО вза­га­лі не ви­зна­ю­ться ви­пад­ка­ми фор­сма­жо­ру (на­при­клад, у по­ста­но­ві ВСУ №904/6463/14 від 27.01.2015 р., у по­ста­но­ві ВСУ від 12.04.2017 р. у спра­ві №3-1462гс16).

Під­су­мо­ву­ю­чи ви­ще­за­зна­че­не, вва­жа­є­мо за не­об­хі­дне ви­ді­ли­ти низ­ку мо­мен­тів, на які сто­ро­нам слід звер­ну­ти ува­гу під час укла­де­н­ня до­го­во­рів, щоб ма­кси­маль­но се­бе убез­пе­чи­ти:

• де­таль­на кон­кре­ти­за­ція ви­пад­ків форс-ма­жо­ру в до­го­во­рі, які є під­ста­вою для звіль­не­н­ня від ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня;

• фі­кса­ція в умо­вах до­го­во­ру по­ряд­ку опо­ві­ще­н­ня сто­ро­ни про ви­па­док форс-ма­жо­ру, на­слід­ки не­ви­ко­на­н­ня за­зна­че­ної умо­ви, фор­ми та­ко­го опо­ві­ще­н­ня;

• по­ря­док по­ві­дом­ле­н­ня сто­ро­ни про при­пи­не­н­ня дії фор­сма­жо­ру;

• спо­сіб під­твер­дже­н­ня ви­пад­ку форс-ма­жо­ру;

• мо­жли­вість до­стро­ко­во­го ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру у ви­пад­ку пе­ре­ви­ще­н­ня гра­ни­чно­го стро­ку існу­ва­н­ня форс-ма­жо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.