Роз­ви­ток юри­ди­чної фір­ми на ло­каль­но­му та між­на­ро­дно­му рин­ках

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - Юлі­яЮ і СОЛОВЙОВА,СОЛОВЙОВА ди­ре­ктор з роз­ви­тку бі­зне­су SDM Partners

Одним з най­більш зна­чу­щих акти­вів юри­ди­чної фір­ми є йо­го вну­трі­шній (спів­ро­бі­тни­ки) та зов­ні­шній (спо­жи­ва­чі по­слуг) клі­єн­ти. От­же, ва­жли­во бу­ду­ва­ти свою ро­бо­ту та ви­зна­ча­ти ве­ктор роз­ви­тку фір­ми, ви­хо­дя­чи із зав­дань і по­треб та­ких клі­єн­тів.

Для зов­ні­шньо­го клі­єн­та на ло­каль­но­му та між­на­ро­дно­му рин­ках юри­ди­чна по­слу­га, на­віть за умо­ви її ви­со­кої яко­сті, по­вин­на бу­ти не­ро­зрив­но пов'яза­на з йо­го бі­знес-ін­те­ре­са­ми, пе­ре­тво­рю­ю­чи юри­ди­чну фір­му в на­дій­но­го пар­тне­ра. У та­ко­му ви­пад­ку ця по­слу­га стає до­по­мі­жним чин­ни­ком ре­а­лі­за­ції роз­ви­тку бі­зне­су клі­єн­та.

Без­пе­ре­чно, три­ва­лість спів­пра­ці юри­ди­чної фір­ми зі сво­ї­ми клі­єн­та­ми зна­чною мі­рою за­ле­жить від яко­сті по­слуг, що на­да­ю­ться. Однак най­кра­щим ме­ха­ні­змом збе­ре­же­н­ня спів­пра­ці є ро­бо­та ко­ман­ди за ме­жа­ми її про­філь­ної ді­яль­но­сті. Юри­ди­чним фір­мам по­трі­бно по­стій­но ду­ма­ти про те, як пе­ре­вер­ши­ти очі­ку­ва­н­ня клі­єн­тів. Це мо­же бу­ти у фор­мі за­про­ше­н­ня на кру­глий стіл, де обго­во­рю­є­ться акту­аль­на для клі­єн­та те­ма, ор­га­ні­за­ція зу­стрі­чі з екс­пер­том у пи­та­н­нях, що сто­су­ю­ться йо­го бі­зне­су, ге­не­ру­ва­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту або про­су­ва­н­ня бі­знес-ідеї клі­єн­та. Все це дає ро­зу­мі­н­ня, що юри­ди­чна фір­ма – до­по­мі­жна ча­сти­на роз­ви­тку бі­зне­су клі­єн­та. Для фор­му­ва­н­ня та­кої до­ві­ри по­трі­бно зна­ти про прі­о­ри­те­тні по­тре­би клі­єн­та, що до­зво­лить зро­би­ти вда­лу про­по­зи­цію, за­до­воль­нив­ши ці по­тре­би.

З ким спів­пра­цю­ва­ти та за яки­ми на­прям­ка­ми?

Ство­ре­н­ня ши­ро­кої ме­ре­жі пар­тне­рів за кор­до­ном до­зво­лить за­про­по­ну­ва­ти сво­їм клі­єн­там най­більш ефе­ктив­ні рі­ше­н­ня для зав­дань в ін­ших юрис­ди­кці­ях. SDM Partners має від 5 до 10 пе­ре­ві­ре­них юри­ди­чних фірм у ко­жно­му ці­ка­во­му для нас ре­гіо­ні. Ро­зу­мі­ю­чи, в яких пра­кти­ках є силь­ною та чи ін­ша фір­ма-пар­тнер, зна­ю­чи її та­ри­фну по­лі­ти­ку, ко­ман­да го­то­ва за­про­по­ну­ва­ти сво­є­му клі­єн­то­ві най­більш ефе­ктив­не рі­ше­н­ня для йо­го зав­дань в іно­зем­ній юрис­ди­кції. Сьо­го­дні на­ша фір­ма вза­є­мо­діє з біль­ше ніж 300 юри­ди­чни­ми пар­тне­ра­ми по всьо­му сві­ту. Це до­по­ма­гає нам не ли­ше роз­ши­ри­ти на­ші мо­жли­во­сті для клі­єн­та, але й ви­вча­ти кра­щі пра­кти­ки ор­га­ні­за­ції бі­зне­су та пов'яза­ні з цим ін­но­ва­ції. Окрім то­го, між­на­ро­дна спів­пра­ця та за­сто­су­ва­н­ня отри­ма­них знань і до­сві­ду в по­бу­до­ві юри­ди­чно­го бі­зне­су до­по­ма­гає на­шій ко­ман­ді в ро­бо­ті на вну­трі­шньо­му рин­ку та з вну­трі­шні­ми клі­єн­та­ми фір­ми.

Від­кри­т­тя офі­сів юри­ди­чної фір­ми за кор­до­ном

Від­кри­ва­ю­чи вла­сний офіс в іно­зем­ній юрис­ди­кції, не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти, що юри­ди­чна фір­ма ав­то­ма­ти­чно стає кон­ку­рен­том ло­каль­них уча­сни­ків рин­ку по­слуг. В цьо­му ви­пад­ку отри­ма­ти так зва­ний «referral» стає скла­дним зав­да­н­ням. Однак для ба­га­тьох іно­зем­них клі­єн­тів ва­жли­вим чин­ни­ком у про­це­сі спів­пра­ці з мі­сце­вою юри­ди­чною фір­мою є ро­зу­мі­н­ня мо­ви, мен­та­лі­те­ту та ді­ло­вих тра­ди­цій. Ін­ши­ми сло­ва­ми, роз­мов­ля­ю­чи з клі­єн­том одні­єю мо­вою, офіс юри­ди­чної фір­ми має свої при­ві­леї. Са­ме то­му в цьо­му ро­ці ми від­кри­ли French і Polish desks, що до­зво­ляє нам кон­та­кту­ва­ти з клі­єн­том фран­цузь­кою та поль­ською мо­ва­ми, ма­ю­чи гли­бо­кі зна­н­ня у при­ва­бли­вих га­лу­зях для бі­зне­су цих ре­гіо­нів, у по­єд­нан­ні з ін­ди­ві­ду­аль­ним під­хо­дом до ко­жно­го клі­єн­та і йо­го по­треб.

По­пу­ля­ри­за­ція ідеї ін­ве­сту­ва­н­ня в Укра­ї­ну

Для будь-якої ком­па­нії ва­жли­вим є ство­ре­н­ня сво­го «social value». Одним з та­ких спосо­бів, який ви­ко­ри­сто­вує SDM Partners, є по­пу­ля­ри­за­ція ідеї ін­ве­сту­ва­н­ня в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни. Для цьо­го мо­жна ор­га­ні­зо­ву­ва­ти та бра­ти участь в рі­зних за­хо­дах за кор­до­ном (кон­фе­рен­ці­ях, се­мі­на­рах, пу­блі­ка­ці­ях в іно­зем­них ЗМІ), пре­зен­ту­ю­чи ін­ве­сто­рам за­ко­но­про­е­кти, по­зи­тив­ні но­во­вве­де­н­ня укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства, сп­осо­би за­хи­сту прав та­ко­го ін­ве­сто­ра, а та­кож но­ві ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти в рі­зних га­лу­зях еко­но­мі­ки, зав­дя­ки яким Укра­ї­на стає ці­ка­вим об'єктом для бі­зне­су. Остан­ні ре­а­лі­зо­ва­ні на­ми за­хо­ди здій­сню­ва­ли­ся в Поль­щі та Ір­лан­дії за під­трим­ки рі­зних дер­жав­них і при­ва­тних ор­га­ні­за­цій, де пар­тне­ри пре­зен­ту­ва­ли мі­сце­вим ком­па­ні­ям мо­жли­во­сті та ри­зи­ки ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні. Без­пе­ре­чно, у ра­зі за­галь­но­го зро­ста­н­ня кіль­ко­сті іно­зем­них ін­ве­сто­рів та об­ся­гів ін­ве­сти­цій в кра­ї­ну юри­ди­чні фір­ми від­чу­ють це на сво­є­му бі­зне­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.