Рів­ність уча­сни­ків су­до­во­го про­це­су: стан­дарт чи по­ле для зло­вжи­ва­н­ня?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

За­кін­че­н­ня. По­ча­ток на стор. 19

Що­до озву­че­ної ін­фор­ма­ції про не­яв­ку в су­до­ві за­сі­да­н­ня адво­ка­тів

Хо­ті­ло­ся б звер­ну­ти ува­гу на те, що при­чи­ни та­кої не­яв­ки мо­жуть бу­ти рі­зни­ми, в то­му чи­слі по­ва­жни­ми (зайня­тість адво­ка­та в ін­шо­му су­до­во­му за­сі­дан­ні, хво­ро­ба, участь у про­ве­ден­ні про­це­су­аль­них, слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій в ін­шо­му про­ва­джен­ні то­що).

До­ста­тньо ча­стою не­яв­ка адво­ка­тів від­бу­ва­є­ться че­рез суб’єктив­ні чин­ни­ки, зокре­ма че­рез не­на­ле­жне по­ві­дом­ле­н­ня про за­сі­да­н­ня по­мі­чни­ком суд­ді або се­кре­та­рем су­до­во­го за­сі­да­н­ня. Тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли в ма­те­рі­а­лах про­ва­джень у су­ді мі­стя­ться до­від­ки про по­ві­дом­ле­н­ня адво­ка­та про су­до­ве за­сі­да­н­ня те­ле­фо­но­гра­мою, то­ді як фа­кти­чно адво­кат про ньо­го не по­ві­дом­ляв­ся.

Ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ні ко­мі­сії ре­гіо­нів роз­гля­да­ють ли­сти, по­ві­дом­ле­н­ня су­дів та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів про по­ру­ше­н­ня адво­ка­та­ми ви­мог про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства, За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» та Пра­вил адво­кат­ської ети­ки в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му ст. 33-42 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність». Ста­ном 2017 р. в Укра­ї­ні бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 39107 адво­ка­тів, з яких 29826 фа­хів­ців здій­сню­ють адво­кат­ську ді­яль­ність. За 2017 р. КДК ре­гіо­нів бу­ло по­ру­ше­но 578 ди­сци­плі­нар­них про­ва­джень, за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду яких 255 адво­ка­тів при­тя­гну­то до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті.

Окрім ли­стів про не­яв­ку адво­ка­та без по­ва­жних при­чин до су­ду та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, є ін­ші за­кон­ні ме­ха­ні­зми впли­ву на адво­ка­та. Зокре­ма, згі­дно зі ст. 144 КПК Укра­ї­ни, на адво­ка­та як на уча­сни­ка кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня мо­же бу­ти на­кла­де­но гро­шо­ве стя­гне­н­ня слід­чим суд­дею, су­дом (як за вла­сною іні­ці­а­ти­вою, так і за кло­по­та­н­ням слід­чо­го, про­ку­ро­ра). Ва­жли­вим у цьо­му кон­текс­ті ви­да­є­ться за­без­пе­че­н­ня над­си­ла­н­ня адво­ка­там по­ві­дом­лень про су­до­ві за­сі­да­н­ня та про­ве­де­н­ня слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій з по­ві­дом­ле­н­ням про вру­че­н­ня або в ін­ший спо­сіб, який під­твер­джує їх отри­ма­н­ня.

На­да­н­ня до­зво­лу на про­ве­де­н­ня не­гла­сних слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій що­до адво­ка­та

Гл. 21 «Не­гла­сні слід­чі (роз­шу­ко­ві) дії» та гл. 37 «Кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня що­до окре­мої ка­те­го­рії осіб» КПК Укра­ї­ни не мі­стять будь-яких обме­жень у про­ве­ден­ні не­гла­сних слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій що­до адво­ка­та. Про­те вар­то звер­ну­ти ува­гу на ви­пад­ки отри­ма­н­ня, на мою дум­ку, в не­за­кон­ний спо­сіб, ін­фор­ма­ції, яка мі­стить адво­кат­ську та­єм­ни­цю, че­рез про­ве­де­н­ня са­ме не­гла­сних слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій.

Мо­ва не йде про про­ве­де­н­ня не­гла­сних слід­чих дій у ра­зі отри­ма­н­ня ре­аль­ної ін­фор­ма­ції про те, що адво­кат го­тує або вчи­няє кри­мі­наль­не пра­во­по­ру­ше­н­ня. Ма­є­ться на ува­зі отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції шля­хом про­ве­де­н­ня не­гла­сних слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій під час спіл­ку­ва­н­ня адво­ка­та з клі­єн­том, фор­му­ва­н­ня по­зи­цій за­хи­сту то­що. На жаль, та­ка про­бле­ма існує. Че­рез ре­жим та­єм­но­сті во­на не кон­тро­лю­є­ться на­ле­жним чи­ном, але ви­рі­шу­ва­ти її по­трі­бно.

Ва­лен­тин ГВОЗДІЙ, за­сту­пник го­ло­ви РАУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.