Чи мо­жна пом’якши­ти по­ка­ра­н­ня осо­бі, яка бу­ла іні­ці­а­то­ром та спів­ви­ко­нав­цем роз­бою?

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС -

За­сто­со­ву­ю­чи ст. 69 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (при­зна­че­н­ня більш м’яко­го по­ка­ра­н­ня, ніж пе­ред­ба­че­но за­ко­ном), суд пер­шої ін­стан­ції на­ле­жним чи­ном не вра­ху­вав, що осо­ба вчи­ни­ла уми­сний, тяж­кий зло­чин. При цьо­му остан­ній був здій­сне­ний з ви­ко­ри­ста­н­ням еле­ктро­шо­ке­ра та із за­сто­су­ва­н­ням на­силь­ства. Та­кож суд не взяв до ува­ги, що осо­ба бу­ла без­по­се­ре­днім іні­ці­а­то­ром та ор­га­ні­за­то­ром зло­чи­ну.

Та­кий ви­сно­вок зро­би­ла ко­ле­гія суд­дів Дру­гої су­до­вої па­ла­ти Ка­са­цій­но­го кри­мі­наль­но­го су­ду у скла­ді Вер­хов­но­го Су­ду, яка роз­гля­ну­ла ка­са­цій­ну скар­гу за­хи­сни­ка чо­ло­ві­ка на ви­рок апе­ля­цій­но­го су­ду. Суд пер­шої ін­стан­ції за­су­див йо­го за ч. 2 ст. 187 КК Укра­ї­ни (роз­бій) із за­сто­су­ва­н­ням ст. 69 КК Укра­ї­ни до по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня во­лі на строк 5 ро­ків без кон­фі­ска­ції май­на.

Апе­ля­цій­ний суд ска­су­вав за­зна­че­ний ви­рок у ча­сти­ні при­зна­че­н­ня за­су­дже­но­му по­ка­ра­н­ня та ухва­лив но­вий: по­збав­ле­н­ня во­лі на строк 7 ро­ків з кон­фі­ска­ці­єю усьо­го май­на, яке є йо­го вла­сні­стю.

Як за­зна­ча­є­ться у по­ста­но­ві ВС, ана­ліз ма­те­рі­а­лів кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня по­ка­зав, що суд пер­шої ін­стан­ції, при­йма­ю­чи рі­ше­н­ня про при­зна­че­н­ня чо­ло­ві­ко­ві по­ка­ра­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням по­ло­жень ст. 69 КК Укра­ї­ни, на­ле­жним чи­ном не мо­ти­ву­вав сво­го рі­ше­н­ня та не до­три­мав­ся ви­мог кри­мі­наль­но­го за­ко­ну. Вна­слі­док цьо­го за­су­дже­ний отри­мав більш м'яке по­ка­ра­н­ня, ніж пе­ред­ба­че­но за­ко­ном.

Мі­сце­вий суд, не­зва­жа­ю­чи на прийня­ті до ува­ги да­ні про осо­бу та об­ста­ви­ни, які пом’ якшу­ють по­ка­ра­н­ня, на­ле­жним чи­ном не вра­ху­вав та­кі мо­мен­ти: обви­ну­ва­че­ний вчи­нив уми­сний, тяж­кий зло­чин, за який пе­ред­ба­че­но по­ка­ра­н­ня до 10 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі з кон­фі­ска­ці­єю май­на; спо­сіб вчи­не­но­го роз­бій­но­го на­па­ду, а са­ме з ви­ко­ри­ста­н­ням спе­ці­аль­но­го за­со­бу ( еле­ктро­шо­ке­ра) та із за­сто­су­ва­н­ням на­силь­ства, не­без­пе­чно­го для здо­ров' я по­тер­пі­лих; спри­чи­не­н­ня одно­му по­тер­пі­ло­му лег­ких ті­ле­сних ушко­джень, а ін­шо­му – ті­ле­сних ушко­джень се­ре­дньо­го сту­пе­ня тяж­ко­сті. Окрім то­го, суд не зва­жив на те, що чо­ло­вік є без­по­се­ре­днім іні­ці­а­то­ром та ор­га­ні­за­то­ром зло­чи­ну.

Ко­ле­гія суд­дів ККС ВС зро­би­ла ви­сно­вок, що роль за­су­дже­но­го як ор­га­ні­за­то­ра та осо­би, яка роз­по­ді­ля­ла між спів­у­ча­сни­ка­ми зло­чин­ні ро­лі, йо­го по­ве­дін­ка під час та пі­сля вчи­не­н­ня роз­бій­но­го на­па­ду, спо­сіб та ха­ра­ктер вчи­не­но­го, три­ва­лість дій вка­зу­ють на під­ви­ще­ну су­спіль­ну не­без­пе­ку чо­ло­ві­ка і не­мо­жли­вість до­ся­гне­н­ня ме­ти по­ка­ра­н­ня, зокре­ма ви­прав­ле­н­ня та за­по­бі­га­н­ня вчи­нен­ню ним но­вих зло­чи­нів за умо­ви при­зна­че­н­ня по­ка­ра­н­ня більш м’ яко­го, ніж пе­ред­ба­че­но за­ко­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.